Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?renci Sözleri

BÜTÇE AÇI?I: TE?EKKÜR VE TAKT?RE NOTLARIN EKS?K GELMES?.

KAR / ZARAR CETVEL?..: KARNE

D?PLOMA: Ö?RENC?Y? KOVMAK ?Ç?N VER?LEN KA?IT PARÇASI

DEMOKRAS?: ?ARTSIZ KURUL

TRAJED?: BECER? SINAVI SONUÇLARI

DRAM: BECER? SINAVINDAN ÇIKAN Ö?RENC?N?N

Bana Kopya Verenin 40 Y?l Kölesi Olurum.

benim A?k?n için verdi?im Sava? tarih Derslerindeki Sava?larla K?yaslanamaz A?k?m.

Parma??n? Notuna Göre Kald?r.

Kulak küçüktür ama ö?retmenin a?z?n? suland?r?r

ben okuu Sen Vars?n Diye Seviorum bebe?im.

Kopya Veren Arkada?tan Kola Esirgenmez.

Disipline Beraber gitti?in S?n?f Arkada??n Hayat Arkada??nd?r.

Ak akçe kantin içindir

Çek Kopyan?n Has?n?, Çekme Eylülün Yas?n?...

Bana Hocan? Söyle Sana Kaç üzerinden Not Verdi?ini Söliyim

üzüm üzüme, ö?renci karneye baka baka morar?r

Ummad???n Hoca 5 Verir.

Hoca Hocaya Baka Bakar notlar? Dü?ürür.

Yaz?l?da Bilmemek De?il, Sormamak Ay?pt?r.

Borç yi?idin, cetvel ö?retmenin kamç?s?d?r

Hocaya Yalakal?k yaparsan 5 Yapmazsan Kele? Al?rs?n

Kopya Çekmeyen Burnunu Çeker.

Tatl? söz ö?retmeni yaz?l?dan cayd?r?r

Hocam Sizi Okadar çok Seviyorumki Verece?iniz Nota Göre Sevdim Daha Çok katlanacak Size

Bilmemek Ay?p De?il, Yeter Ki Çakt?rma.

Yaz?l?dan kaçan sözlüye tutulur

ö?retmenler gününde Sadece iyi Not veren Hocalar?n ö?retmenle gününü kutlayal?m

i?leyen Demir Pas Tutmaz, Kopya Çekmeye Çal??an El Rahat Durmaz.

Sensiz Kalaca??ma Devams?zl?ktan kal?r?m Daha iyi.

iyi Arkada? Yaz?l?da Belli Olur.

Seni ben Notlar?niçin De?il bana Verdi?in Kopyalar için Sevdim Gülüm..

Hocaya Senin De?erini Sordum Dünyalara Bedel Dedi, Dünya'n?n De?erini Sordum Be? Para Etmez Dedi.

Hacan?n Vurdu?u yerde Gül Biter Disiplin üzerinizden geçer :=)

Liseli A?lamaz Sil Gözya?lar?n? Zaten A?lasanda Kimse Anlamaz

Bugün Disipline benimle birlikte gelicek Ate?li Saatler ya??cak Arkada?lar Ar?yorum.

Acele Yaz?l?ya Kopya Kar???r.

Okulda 3 ?eyi Seviyorum Sen, iyi notlar ve okuldan kaçmalar?

Çal??mak Çok E?lencelidir, Can?m E?lenmek istemiyor.

Okul Benim için Bir macera Sende Bu macerada Benimel Ya?a

A?k A?lat?r S?nav Sövdürür Matematikçi inletir

Metematik Fizik Kimya Fazla yorma kendini Kal?caks?n Sene Sonunda.

Sakla Saman? Gelir Zaman?, May?s'ta Okul K?rman?n Tam Zaman?.

Bana notunu söyle sana harçl???n? söyleyeyim

Tarih Matematik Türkçe Halimiz ya? Bu gidi?le.

2 ö?renci Bir Olunca Dersler Tenefüs Olur.

ALLAH Sene Sonu Babam?n Azab?ndan Korusun benim AMin

Kopyay? çeken s?f?r?na katlan?r.

Sözlüye kalkan ön s?raya sar?l?r.

Keskin sirke küpe, uslu ö?renci s?n?f?na zarar.

Kitab?n yenisi, hocan?n eskisi makuldür.

Ö?renciyi er eden de, eriten de hocad?r.

Bugünün dersini yar?na b?rakma.

Kopyas?z ö?renci meyvesiz a?aç gibidir.

Ak?l ak?ldan, be? hepsinde üstündür.

Her yi?idin bir yo?urt yiyi?i, her ö?rencinin bir kopya çeki?i vard?r.

Denize dü?en y?lana, s?nava giren kopyaya sar?l?r.

Üzüm üzüme baka baka, ö?renci s?n?fta çaka çaka karar?r.

?yi dost s?navda belli olur.

Görünen kopya k?lavuz istemez.

Ö?renciyi alt?n s?n?fa koymu?lar ille de teneffüs demi?.

Bana hocan? söyle, sana kaç alaca??n? söyleyeyim.

Her ö?rencinin kalbinde bir be? yatar.

Ö?renci dedi?in çekti?i kopyadan belli olur.

Her ö?renci kendi s?n?f?nda öter.

Ö?renci Ö?renciye Baka Baka 5 Al?r.

Bugün Hasta Olmam Laz?m Yar?n S?nav var.

Ö?renci Yapamad??? Yaz?l?ya Zor Der.

En Güzel Hocam Dü?ük Not Vermeyen Hocad?r.

Biraz ?en Biraz Deliyim Ho? Görün Ben Liseliyim

Çal??kan?n Pekiyisi tembelin Çenesini yorar

ke?ke Bütün Okul Müdürleri Okullardan Yoklama Sistemini Kald?rsa

Görmemi?in y?ld?zl? pekiyisi olmu?, çekip y?ld?z?n? koparm??

Yaz?l?dan Kaçan Sözlüye Yakalan?r.

Hayatta Kal?rsa Senin için okuLda Kal?rsam Bu Hoca Yüzünden Kal?cam.

Çal??kan?n pekiyisi tembelin çenesini yorar

TA?INIR MALLAR: K?TAP, DEFTER KALEM

TA?INMAZ MALLAR: KAPI, PENCERE, TAHTA ve SIRALAR

D?S?PL?N: ?DAM SEHPASI

Ö?RETMEN: OKULUMUZUN DEM?RBA?I

Ö?RENC?: OKULUMUZUN VAZGEÇ?LMEZ ?NC?S?

Z?L: Ö?RENC?N?N KURTARICISI

ARKADA?LIK: ?DEAL B?RLE?ME

CASUS: ONUR KURULUNA SEÇ?LEN Ö?RENC?

CEZA-? ?ART: YILLIK ÖDEV

ESNAF: KEND? HAL?NDE Ö?RENC?

MAL?YET: Ö?RENC? HARÇLI?I

BÜTÇE: TOPLANAN FOTOKOP?, SPOR vs. PARALAR

?NEK: HARIL HARIL DERS ÇALI?AN Ö?RENC?

ÇALI?KAN: AKLINDAN ZORU OLAN Ö?RENC?

YAZILI: HAYATIMIZI ALT ÜST EDEN KARA YAZI

HÜR TE?EBBÜS: SÖZLÜDE PARMAK KALDIRAN Ö?RENC?

??RKET: SINAV ÖNCES? KURULUP, SINAVDAN SONRA DA?ILAN ORTAKLIK.

ENFLASYON: KOPYA DE?ER?N?N YÜKSELMES?

KIYMETL? EVRAK: KOPYA KA?ITLARI

KOPYA: DEN?ZDEK? YILAN

ÇEK MAFYASI: KOPYALARI EL?NDE BULUNDURUP DA?ITAN >>BABA<< Ö?RENC?

?HRACAT: KOPYA VERMEK

?THALAT: KOPYA ALMAK

Ö?RENC? AVCISI: NÖBETÇ? Ö?RETNMEN

KOMPLO: BEKLENMED?K �KAZIK� SORULAR

?ND?R?M: KAZIK G?B? SORULARIN UCUZLATILMASI

SADAKA: ÇALI?MAYAN Ö?RENC?YE SINAVDA VER?LEN KOPYA

C?MR?: ARKADA?INDAN B?R SORUNUN CEVABINI ES?RGEYEN Ö?RENC?

ADAK: ?Y? NOT ALAB?LMEK ?Ç?N ARKADA?A ADANAN Ç?KOLATA

GAYR? SAF? M?LL? HASILAT: YILLIK B?R?KEN KOPYA KA?ITLARI

?POTEK: Ö?RETMENLER?N KOPYA METER?YALLER?NE EL KOYMALARI

SERBEST P?YASA EKO..: KOPYA ÇEK?LMEYEN SINAVLAR

F?RAR: DERSTEN KAYTARMA

KAZAN: DERS? KAYNATMAK ?Ç?N GEREKEN ARAÇ

ÇÖP ÇATAN: Ö?RENC? ?LE DERS?N ARASINI BULMAYA ÇALI?AN Ö?RETMEN

PARAZ?T: BA?KALARININ SIRTINDAN SINIF GEÇEN Ö?RENC?

DEVÜLASYON: Ö?RENC? DE?ER?N?N DÜ?MES?

#1665

 
© 2015
AŞK