Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmen Konulu Sözler

* Uluslar? kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.

* Dünyan?n her yan?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakâr ve en de?erli varl???d?r.

* Ö?retmen bir sanatkârd?r, yar?n?n temelini o att??? gibi, de?erli ki?ilik hamuruna da biçim verir.

* Ö?retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

* Gelecek gençlerin, gençler ise ö?retmenlerin eseridir.

* Ö?retmen, geçmi?in ö?reticisi, gelece?in kurucusudur.

* Toplumlar?n uygarl?k düzeyi, ö?retmene verdi?i de?erle ölçülür.

* Gelece?in güvencesi e?itime, e?itim ise ö?retmene dayal?d?r.

* Dünyada her ?eye k?ymet biçilebilir. Ama ö?retmenin eserine k?ymet biçilemez. (Socrates)

* Yeryüzünde ö?retmenlikten daha onurlu bir tan?m?yorum. (Diyojen)

* Yeryüzünde bar??? sa?layacak sihirli de?nek analarla ö?retmenlerin elindedir. E?itim demek, vücutta ve ruhtaki güzelli?i ve mükemmelli?i son mertebesine kadar geli?tirmek demektir. (Eflatun)

* Ö?retmenlik bir sanat i?idir. Sanatç? geçim s?k?nt?s? çekerse, ondan yarat?c?l?k beklenemez. (?. N. Özgür)

Ö?retmenler Günü Konulu Özlü Sözler, Ö?retmenler Günü ile ?lgili Özlü Sözler, Ö?retmenlerle ilgili Özlü Sözler

#1136

 
© 2015
AŞK