Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmen ?iirleri

En Güzel Ö?retmen ?iirleri K?sa - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ö?retmenler günü ile ilgili ?iirler amatör ve ünlü ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ö?retmen ?iirlerini bulabilirsiniz. Ö?retmenlerimize sayg? duyal?m ve dediklerini mutlaka yapal?m.
Ba?ö?retmen
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenim,
Ne ö?rendimse,
Ondan ö?rendim.
Yenilikleri,
Hep o dü?ünmü?,
Milleti için,
A?lam??, gülmü?.
Çocuk kalbimle,
?lk onu sevdim,
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenimdir.
Tar?k ORHAN
—————-
Ben Bir Ö?retmenim
Ben bir ö?retmenim
Okullar?n birinde
Duymay?, dü?ünmeyi ö?retirim.
Derslerimde...
Bir söz ya?murudur, ders dedi?in de,
?nsan göklerinden, rahmet yerine,
Kitaplar dolusu ya?ar da ya?ar...
Benim çocuklar?m bu bahçelerde,
Bu ya?mur alt?nda ?slanmadalar.
Bir ya?mur sonras? gelin seyredin,
Her taraf tepeden t?rna?a bahar...
Bulutsuz masmavi dünyalar?na,
Sevginin, sevincin güne?i do?ar.
Böyle çocuklarla dolar her yan?m,
Çocuklar karde?im,
Çocuklar arkada??m,
Can?m?
Onlarda toplanm??t?r
Geçip giden zaman?m,
Bir par?lt? görsem gözlerinde,
Bilgiden, anlay??tan yana,
Bir hal olur bana...
Zannedersiniz ki,
Dünyalar benim?
Çocuklar, kitaplar, yaz? tahtas?
Enine boyuna bütün zamanlar,
Dört duvar aras? bir dershanede,
Her dinden her dilden gelmi? insanlar.
Bizimle konu?ur hayal ederler,
Ba?lan?r?z kal?r?z kendilerine.
Hikaye anlat?r, ?iir söylerler,
Mutluluk üstüne, ümit üstüne?
M.Gündüz GÖKTÜRK
—————-
Ben Ö?retmenim
Do?uda, bat?da benim izlerim,
Güneyde, kuzeyde benim özverim.
Da?lar yol versin, ister vermesin,
Da??, ta?? deler yine giderim.
Devletin çat?s? benim eserim,
Ata'm?n dedi?i yolda giderim.
Anamdan, babamdan hatta kendimden,
Bizleri kurtaran eli severim.
?ster bozk?r olsun, isterse çorak,
Oras? bir vatan, kutsal bir durak.
I???? yakmakt?r, benim görevim,
Bizlere yak??maz, geride durmak.
Ayfer TOMRUK
—————-
Biricik Ö?retmenim
Öpmek istiyorum hep o ?efkatli elleri.
Yerimde say?yordum al?p geçtin ileri.
Bana hep sen ö?rettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kayna??m, sevgili ö?retmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken ö?rensem harfleri, heceleri.
Sende sakl? bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik ö?retmenim.
?stemez oldum art?k vefas?z geceleri.
Hep s?n?f?mda olsam, okusam heceleri.
Atam?n önerdi?i olmam istenen yeri,
Bana sen haz?rlad?n biricik ö?retmenim.
Hakk? ÇEB?
—————-
Biz Ö?retmeniz
Bu vatan, bu millet, bu bayrak için,
Herkese do?ruyu anlatmak için,
Karanl?klar? ayd?nlatmak için,
Ça?da? Türkiye'nin hizmetindeyiz.
Türlü bahçelerin bahç?van?y?z,
Çileli hayatin cefakar?y?z,
Biz cehaletin bas dü?man?y?z,
Milli E?itimin neferleriyiz.
Karda k??ta, ya?mur çamurda,
Bizi her gün bekleyen var okulda,
?lim irfan için biz bu u?urda,
Ulu önder Ata'n?n elçileriyiz.
?nk?laplar?nla ilkelerinle,
Gururluyuz Atatürk'üm seninle.
Gençli?e duydu?un tam güveninle,
Ülkemize hizmet seferindeyiz.
Ne mutlu temelde harc?m?z varsa,
Ö?rencilerimiz bunu anlarsa,
Türkiyemin gelece?i onlarsa,
Bu kutsal görevin bilincindeyiz.
Bizimle ye?erir her taze beyin,
Bu ülkede mimariyiz her ?eyin.
Bize ö?rencisiz hayat demeyin,
Biz onlarla, kan?m can?m gibiyiz.
Özveriliyiz her isimizde,
Ho?görü sab?r var görevimizde.
Uygarl?k yolunda her günümüzde,
Bas ö?retmen ATAM hep izindeyiz.
Adnan AYAZ
—————-
Can?m ö?retmenim!
Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adad?n ö?retmenim kendini,
Can?m ö?retmenim ilimden bir gömleksin.
Koruyup gözetip sak?nd?n gözünde,
?çime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Y?k?lmaz bir ç?nars?n sen özünle,
Can?m ö?retmenim içimde bir yüreksin.
Bizim ba?ar?m?zd? bütün emelin,
Sen üzülme solmas?n hiç cemalin,
Gidece?im, gösterdi?i yoldan Mustafa kemal'in,
Can?m ö?retmenim sen önümde bir direksin.
Suçumu ba???lay?p hep af edersin,
Kötülü?e kar?? iyili?i seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Can?m ö?retmenim dilimde bir dileksin.
Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülü?e haks?zl??a kar?? durursam,
Bende bir gün ö?retmen olursam,
Can?m ö?retmenim önümde bir örneksin...
GÜL YILMAZ
—————-
Köy Ö?retmeni
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Aln?mda ???k,
Gözlerimde nur...
Al?p götürmeyin beni ?ehirlere,
Götürmeyin ne olur.
Bir köy ö?retmeniyim,
Kat?ks?z duygular içinde ya?ar?m.
Ç?plak ayaklar basar yüre?ime,
Onlar? tutar, ok?ar?m.
Bir köy ö?retmeniyim,
Çaresizlik ekme?im, keder gözya??m,
Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde,
Da?lardan daha çok yücedir ba??m.
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Evlerde motif, dillerde destan
Gölgesi dü?er ay-y?ld?z?n üstümüze,
Ve gönüllerde büyür vatan.
—————-
Ö?RETMEN MAR?I
Ö ? R E T M E N ? M
Küçük bir çocukken geldik yan?na
Kucaklad?n bizi sard?n can?na
Sevgiyi sayg?y? katt?k ?an?na
Okur yazar olduk ilk ö?retmenim
Tüm bildiklerini bize ö?rettin
Millete faydal? bireyler ettin
Kalemi k?l?çtan çok keskinlettin
Çareler ürettin sen ö?retmenim
Ödevler yapt?r?p as?l talibe
?mkan haz?rlay?p her bir talep'e
Feraset gösterip seçtin talebe
Sanatkar aday? hep ö?retmenim
Edebiyatla Din T?p Filoloji
Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji
?ktisatla Sanat ve Sosyoloji
Bilimden yelpaze seç ö?retmenim
?stikbale giden bilgi selinde
Kitapl?k dolusu her eserinde
Derin ilim varken ana dilinde
Neye ba?ka talep var ö?retmenim
Vatan bir okulsa ilk nöbettesin
?lim denizinde hep seferdesin
Kutsal mesle?inle gönüllerdesin
Benim de gönlümü al ö?retmenim
Saymakla tükenmez faziletlerin
Zemanen ödenen o bedellerin
K?vanc?nd?r üstün talebelerin
?ftihar ediniz siz ö?retmenim
Atam sen de dahi bir ö?retmendin
Bütün yenilikler senin eserin
Lay?k insanlarda bil ?aheserin
Büyük Atatürk'üm ba? ö?retmenim
—————-
Ö?retmenim
Okumay? yazmay?,
Say?lar? saymay?,
Güzel resim yapmay?,
Sensin bana ö?reten.
Büyükleri saymay?,
Küçükleri sevmeyi,
Yurda hizmet etmeyi,
Sensin bana ö?reten.
Kasabam?, köyümü,
Vatan?m?, yurdumu,
Ulusumu, soyumu,
Sensin bana ö?reten.
—————-
Ö?retmenime
Sözlerin ???k bize,
Örneksin hepimize.
Sayg?, te?ekkür size...
Sevgili ö?retmenim.
Sen bahç?van, biz gülüz.
Çiçek açar büyürüz,
Ayd?nl??a yürürüz,
Sevgili ö?retmenim.
?yili?e el sensin,
Güzelli?e dil sensin,
Do?ruyu ö?retensin,
Sevgili ö?retmenim.
Yolun sevgiden yana,
?çeriz kana kana,
Sayg?m?z sonsuz sana,
Sevgili ö?retmenim.
—————-
Sevgili Ö?retmenim
Geçen y?l bilmiyordum.
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ???klar tutan,
Siz oldunuz yoluma.
Bir y?l içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
içimdedir sevginiz.
—————-
Ö?RETMEN
Sevdas? Asl?'d?r benli?i Kerem,
Ç???rs?z yollara dü?er ö?retmen.
Cehalet irindir bilgiyse merhem,
?lim ne?teriyle de?er ö?retmen.
Karl? da?lar geçer çölde yol al?r,
Her sahnede oynar türlü rol al?r,
Verimsiz çiçekten bile bal al?r,
Çi?neyip bendini ta?ar ö?retmen.
Nak?? nak?? i?ler kuma?? özden,
Parlat?r güne?i bakt??? gözden,
Güller buse kapar açt??? yüzden,
Sevgiyi yunusça ya?ar ö?retmen.
Ayd?nl?k yar?n?n temel ta??n?,
Atarken azimle e?mez ka??n?,
S?cac?k ortamla bo?ar k???n?,
Zoru ilk celsede bo?ar ö?retmen.
Kütü?ü kapand?r bulan?k selden,
Kopar?r yapra?? rüzgârdan yelden,
Toplar meyvesini tuttu?u elden,
Durulup durulup co?ar ö?retmen.
Giyildi mi ç?kmaz kolayca bu kürk,
Bilir k?ymetini bilir ki her Türk,
San? ba?ö?retmen ad? Atatürk,
Ayr?lmaz izinden ko?ar ö?retmen.
Vuslatî â??kt?r mesle?i kutsal,
Okul kap?s?na dayanmadan sal,
Helallik diliyor hakk?ysa helal,
Y?llar uçuverir ?a?ar ö?retmen.
Can?na yand???m ey kutsal meslek, biraz biraz merhamet!
Erkekte saç kalmaz bayanda kâkül, bu mu sende keramet?
Osman Öcal
24 Kas?m ?iiri
24. Gün ?iiri
Yans?ma ?iiri
24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iiri
Benide Götür Ayd?nl??a ?iiri
Bir Ö?retmenden ?iiri
Can Ö?retmenim ?iiri
Can?m Ö?retmenim ?iiri
Köy Ö?retmeni ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim Ben ?iiri
Ö?retmenimize ?iiri
Ö?retmenin And? ?iiri
Ö?retmenin Dü?ü ?iiri
Ö?retmenler Günü ?iiri
Seninle Her Mevsim Bahar ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenlerim ?iiri
Sen Ö?retmensin ?iiri
Seninle Her Mevsim Bahar ?iiri
Sevgili ö?retmenime ?iiri
Son Ders ?iiri
?EH?T Ö?RETMEN NOTLARI ?iiri
TÜRK Ö?RETMENLER?NE ?iiri Alt Kategoriler:
Ö?retmenler günü
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2372

 
© 2015
AŞK