Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenler Günü ?le ?lgili Özlü Sözler

Ö?retmenler Günü Özlü Sözleri

Ö?retmenlik bir sanat i?idir. Sanatç? geçim s?k?nt?s? çekerse, ondan yarat?c?l?k beklenemez. (?. N. Özgür)

Yeryüzünde ö?retmenlikten daha onurlu bir tan?m?yorum. (Diyojen)

Yeryüzünde bar??? sa?layacak sihirli de?nek analarla ö?retmenlerin elindedir. E?itim demek, vücutta ve ruhtaki güzelli?i

ve mükemmelli?i son mertebesine kadar geli?tirmek demektir. (Eflatun)

Ö?retmen, geçmi?in ö?reticisi, gelece?in kurucusudur.

Toplumlar?n uygarl?k düzeyi, ö?retmene verdi?i de?erle ölçülür.

Gelece?in güvencesi e?itime, e?itim ise ö?retmene dayal?d?r.

Ö?retmenler yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

Dünyan?n her yan?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakâr ve en de?erli varl???d?r.

Ö?retmen bir sanatkârd?r, yar?n?n temelini o att??? gibi, de?erli ki?ilik hamuruna da biçim verir.

Uluslar? kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.

Dünyada her ?eye k?ymet biçilebilir. Ama ö?retmenin eserine k?ymet biçilemez. (Socrates)

Bir millet irfan ordusuna malik olmad?kça, sava? meydanlar?nda ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin ya?ayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

(Atatürk)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yeti?tireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

(Atatürk)

Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakar ve muhterem unsurlar?d?r. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden mahrum bur millet, henüz bir millet ad?n? alma yetene?ini kazanamam??t?r.

(Atatürk)

E?itimdir ki bir milleti ya hür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir topluluk halinde ya?at?r; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

(Atatürk)

Bana bir harf ö?retenin k?rk y?l kölesi olurum.

(Hz. Ali)

Yeryüzünde ö?retmenlikten daha ?erefli bir meslek tan?m?yorum.

(Diyojen)

Dünyada her ?eye de?er biçilebilir, ama ö?retmenin eserine de?er biçilemez. Çünkü, onun eseri her ?eydir ve hem de hiçbir ?eydir.

(Socrates)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli e?itim i?leridir. Milli e?itim i?lerinde mutlaka muzaffer olmak laz?md?r. Bir milletin gerçek kurtulu?u ancak bu suretler olur.

(Atatürk)

Bir milleti hür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir toplum olarak ya?atan da, köleli?e, yoksullu?a dü?üren de e?itimdir.

(Atatürk)

Yeter derecede e?itime sahip olmal?s?n ki, çevrende insanlar? gere?inden büyük görmeyesin; fakat bilgeli?i sa?layacak kadar da e?itimin olmal? ki, onlar? küçük görmeyesin.

(M. L. BOREN)

Heykelt?ra? mermere ne ise; ö?retmen de çocu?a odur.

(Addison)

Ö?retmen ve a?aç ürünlerinden belli olur.

(Ukrayna Atasözü)

Ö?rencilerine okuma iste?i a??lamayan bir ö?retmen havada so?uk demir dövüyor demektir.

(H. Mann)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutlulu?a kavu?turmak için iki orduya ihtiyaç vard?r: Biri vatan?m?z? kurtaran asker ordusu, di?eri ulusumuzun gelece?ini yo?uran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

(Atatürk)

Ö?retmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insan? en çok ödüllendirenidir.

(H. V. Dyke)

Ö?retmen nas?lsa s?n?f da öyledir.

(Alman Atasözü)

Unutmay?n?z ki cumhurba?kan? bile s?n?fta ö?retmenden sonra gelir.

(Atatürk)

Dünyan?n her yerinde ö?retmenler toplumun en özverili ve en sayg?de?er ö?eleridir.

(Atatürk)

Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin e?itim ordular?n?z?n kazand??? için yol açt?. Gerçek zaferi siz, ö?retmenler kazanacaks?n?z. Bunu ba?araca??n?zdan ku?kum yoktur. Sars?lmaz bir inançla ben ve arkada?lar?m sizi gözetece?iz... Sizin kar??la?t???n?z tüm engelleri k?raca??z.

(Atatürk)

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka e?iticilere, ö?retmenlere muhtaçt?r. Onlard?r ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

(Atatürk)

Ö?retmenlik Tanr? sanat?d?r.

(Hz. Ali)

Gençli?i yeti?tiriniz. Onlara ilim ve irfan?n (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. ?stikbalin ayd?nl???na onlarla kavu?acaks?n?z. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine kondu?u vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#827

 
© 2015
AŞK