Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenler Günü ?le ?lgili ?iirler

En Güzel ö?retmenler günü ile ilgili ?iirler k?sa ve öz Sayfas? - Sayfam?zda ö?retmenini çok seven arkada?lar?m?z karde?lerimiz için yeni ve de?i?ik 24 kas?m ö?retmenler günü ile ilgili k?sa ?iirler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? ö?retmenler günü ile ilgili ?iirler 2 k?ta yada 3 k?tal?k veya en fazla 4 k?ta olan varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.
Yirmi Dokuz Kere K?rk
Bana bir harf ö?retenin
k?rk y?l kölesi olurum
demi? ulu bir ki?i
sen bana sen yirmi dokuz
harf ö?rettin ö?retmenim.
Köleli?e kar?? olsan da sen
ben
olurum seve seve
yirmi dokuz kere k?rk y?l
senin kölen!
Fevzi GÜNENÇ

Sevgili Ö?retmenim
Sabahleyin en erken,
Yataktan kalkan benim.
Okuluma ko?arken,
Günayd?n ö?retmenim.
Her zaman seversiniz,
Bilgiler verirsiniz.
Çal??, ö?ren dersiniz
Sevgili ö?retmenim.
Bu yurdun k?z? o?lu,
Tuttuk en ayd?n yolu
Kalbim sevgiyle dolu,
Hayat?m ö?retmenim.
Severek say?yorum,
Üzmemek istiyorum,
Geçiyor böyle günüm,
Biricik ö?retmenim.

Sevgili Ö?retmenim
Sevgili ö?retmenim,
?nan sen bir ???ks?n.
Yanars?n gece gündüz.
Ayd?nlat?rs?n bizi.
Do?ruyu, güzeli,
Bize sen ö?retirsin.
Vatan?ma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni ayd?nlat?r,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, ba?r?na basars?n.
Fethi BOLAYIR

Selâhattin Ö?retmen
K?n?k köyünün büyük beyaz okuluna,
Pencerelerden bir bakt?m,
Selâhattin ö?retmenin sesi geliyordu.
Ö?renciler ta? kesilmi? dinliyordu.
Neler diyordu, o duvarlar biliyordu.
K?m?ldamadan öyle kald?m,
Okula güne? vuruyordu.
O, kar??mda dinlendiren ayd?nl?k
Gönlüme vuruyordu bir parças?.
Dü?üncemi tuttum, aç?klara sald?m.
Bir at ko?ar gibi çay?rlarda
Selâhattin ö?retmen konu?uyordu.
Köyün kara toprak evleri,
?lerde her ?eyden habersiz
Kendi hayat?n? ya??yordu.
Talip APAYDIN

Ö?retmenime
Sözlerin ???k bize,
Örneksin hepimize.
Sayg?, te?ekkür size...
Sevgili ö?retmenim.
Sen bahç?van, biz gülüz.
Çiçek açar büyürüz,
Ayd?nl??a yürürüz,
Sevgili ö?retmenim.
?yili?e el sensin,
Güzelli?e dil sensin,
Do?ruyu ö?retensin,
Sevgili ö?retmenim.
Yolun sevgiden yana,
?çeriz kana kana,
Sayg?m?z sonsuz sana,
Sevgili ö?retmenim.
R?fk? KAYMAZ

Ö?retmenim Kalbimdesin
Hayat?m?n tad? tuzu
I???? ve k?lavuzu
Ayr?cal?kl? yerdesin
Ö?retmenim kalbimdesin
Nice e?siz güzellik
Hep senin eserin
Sen bütün gönüllerdesin
Ö?retmenim kalbimdesin
Rüyamda bile vars?n sen
Ruhumda titrer nefesin
Hem gönülde, hem dildesin
Ö?retmenim kalbimdesin
Ozan Özeken

Ö?retmenim
Yolsuz köye gittin yaya
Gönül verdin cagdasliga
Karanligi del dedinya
Delecegim ögretmenim
Olur ettin olunmazi
Deldin kaleminle tasi
Bil dedinya bilinmezi
Bilecegim ögretmenim
Karanligi yirta yirta
Cikacagiz aydinliga
Isik ol da ak dedinya
Akacagim ögretmenim
Kin gütmedin yüreginde
Hos gördün hep densizi de
Her bir cani sev dedinya
Sevecegim ögretmenim
Sor dedinya sen her seyi
Gör dedinya gercekleri
Yik dedinya hurafeyi
Yikacagim ögretmenim
Kuru ekmek zeytin yedin
Karda kista sürgün gittin
Bildiginden hic dönmedin
Ne büyüksün ögretmenim
Süleyman APAYDIN

Ö?retmenim
Zifiri Bir Karanl?kta,
Bana I??k Olan Sendin Ö?retmenim.
Dondurucu So?ukta,
?çimizi Is?tan Sendin Ö?retmenim.
Elveda Sana,
Elveda Ö?retmenim.
Yolculuk Vakti Geldi,
Ho?çakal Ö?retmenim.
Gönderen : ?eyda Çayl?

Ö?retmenim
Okumay? yazmay?,
Say?lar? saymay?,
Güzel resim yapmay?,
Sensin bana ö?reten.
Büyükleri saymay?,
Küçükleri sevmeyi,
Yurda hizmet etmeyi,
Sensin bana ö?reten.
Kasabam?, köyümü,
Vatan?m?, yurdumu,
Ulusumu, soyumu,
Sensin bana ö?reten.

Ö?retmen
Dosttur o çal??anla, dosttur o yar??anla
Yar?nlara el ele beraber ko?anlarla,
Mutludur o, simsiyah saçlar? olmu?sa ak,
Dünden daha güçlüdür uyan?rken her sabah.
Do?ruya, güzelli?e, odur yolu gösteren
Odur hep gelece?e güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babad?r çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.
Sars?lmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adam??t?r milletine hizmette.
Ruhlara ?ekil veren, kafalar? besleyen
Uygarl??a yürürken en öndedir ö?retmen.
Nevin EMGEN

Ö?retmen
Ö?retmen anad?r,
Ö?retmen babad?r.
Ö?retmen ???kt?r, ayd?nl?kt?r, Güne?tir,
Ayd?nlat?r, ?s?t?r, ya?at?r.
Biraz ressamd?r ö?retmen
Biraz doktor,
Biraz çiftçi, biraz sanatç?
Her telden çaland?r k?sacas?.
Bir mum gibi erirken,
Amac? e?itmek, ö?retmek,
?nsanl??? ile ün alm?? insanlar yeti?tirmek.
Yenmeyi severken,
Yenilgiyi sindirebilmek,
Karde?çe, dostça ya?amay? bilmek.
Toplumun gelece?i elindedir ö?retmenin.
Örne?idir her ?eyi ile toplumun.
Tüm mesleklerin ans?d?r ö?retmen,
Ö?retmenin bile ö?retmen.
Nuray (Kahveci)ZARALI

Ö?retmen
?sim Bulunmaz Sana Kutsal ??ine Uyan
Sen Ki Örnek ?nsans?n Ac?yan, Seven, Duyan
Kalbin Uçsuz, Bucaks?z, Engin Denizler Gibi,
Gözlerin ?çindeki Cevheri Gizler Gibi
Tatl?, Saf Bak??lar?n Yumu?at?r Kayalar?
Sonra ??ler Üstüne Silinmez Boyalar?
Senin, Ulu Tanr?'d?r Her ??te Rehberin
Sevginin Üstündedir Gönüllerdeki Yerin

Köy Ö?retmenleri
Yurdumuz uçsuz bucaks?z
Gökte y?ld?z kadar köylerimiz var
Ama uzak ama harap ama garipsi
Al?n benim gönlümden de o kadar
Uçsuz bucaks?z köylerimizde ku?lar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç
Al?n benim gönlümden de o kadar
Siz kara göklerin y?ld?zlar?
I??t?n yurdumuzu sabaha kadar
Ama dü?e kalka, ama yi?it, ama umutlu
Al?n benim gönlümden de o kadar...
CAH?T KÜLEB?

Köy Ö?retmeni
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Aln?mda ???k,
Gözlerimde nur...
Al?p götürmeyin beni ?ehirlere,
Götürmeyin ne olur.
Bir köy ö?retmeniyim,
Kat?ks?z duygular içinde ya?ar?m.
Ç?plak ayaklar basar yüre?ime,
Onlar? tutar, ok?ar?m.
Bir köy ö?retmeniyim,
Çaresizlik ekme?im, keder gözya??m,
Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde,
Da?lardan daha çok yücedir ba??m.
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Evlerde motif, dillerde destan
Gölgesi dü?er ay-y?ld?z?n üstümüze,
Ve gönüllerde büyür vatan.
Göktürk Mehmet UYTUN

Çocuklar?m
Yoklama defterlerinden ö?rendim sizi ,
Benim haylaz çocuklar?m !
S?n?f?n en devams?z?n?
Bir sinema dönü?ü tan?d?m ;
Koltu?unda sat?lmam?? gazeteler?
Dumanl? bir salonda
Kendime göre kar??larken ak?am? ,
Nane ?ekeri uzatt? en tembeliniz?
Götürmek istedi küfesinde
Elimdeki ?spanak demetini
En dalg?n? s?n?f?n !
?sterken adam olman?z?
Ço?unuz semtine u?ramaz oldu mektebin
Palto , ayakkab? yüzünden .
Kiminiz limon satar Bal?kpazar?nda
Kiminiz tahtakalede çayc?l?k eder ;
Biz inceleye dural?m aç tavuk hesab? ,
Tereya??ndaki vitamini
Ve kalorisini taze yumurtan?n !
Kar??l?kl? neler ö?renmedik s?n?fta ,
Çevresini ölçtük dünyan?n ,
Hesaplad?k y?ld?zlar?n uzakl???n?
Orta Asya?dan konu?tuk laf k?tl???nda .
Neler dü?ünmedik beraberce
Burnumuzun dibindekini görmeden
Bulutlara m? kar??mad?k .
? Hazan rüzgar??nda dökülmü?
? hasta yapraklar??a m? üzülmedik .
Serçelere mi ac?mad?k , k?? günlerinde
Kendimizi unutarak !
RIFAT ILGAZ

Can?m ö?retmenim!
Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adad?n ö?retmenim kendini,
Can?m ö?retmenim ilimden bir gömleksin.
Koruyup gözetip sak?nd?n gözünde,
?çime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Y?k?lmaz bir ç?nars?n sen özünle,
Can?m ö?retmenim içimde bir yüreksin.
Bizim ba?ar?m?zd? bütün emelin,
Sen üzülme solmas?n hiç cemalin,
Gidece?im, gösterdi?i yoldan Mustafa kemal'in,
Can?m ö?retmenim sen önümde bir direksin.
Suçumu ba???lay?p hep af edersin,
Kötülü?e kar?? iyili?i seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Can?m ö?retmenim dilimde bir dileksin.
Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülü?e haks?zl??a kar?? durursam,
Bende bir gün ö?retmen olursam,
Can?m ö?retmenim önümde bir örneksin...
GÜL YILMAZ

Can?m Ö?retmenim
Ailemden sonra seni tan?d?m.
Ayn? sevgi, ilgi, s?cakl?g? sende tatt?m.
Sen ögrettin say?lar?, ?ekilleri, renkleri,
Sevmeyi, paylasmay?, ortak olmay?.
Kendimi seninle kesfettim.
Seni herseyden cok sevdim.
BEN?M CANIM Ö?RETMEN?M.

Biricik Ö?retmenim
Öpmek istiyorum hep o ?efkatli elleri.
Yerimde say?yordum al?p geçtin ileri.
Bana hep sen ö?rettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kayna??m, sevgili ö?retmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken ö?rensem harfleri, heceleri.
Sende sakl? bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik ö?retmenim.
?stemez oldum art?k vefas?z geceleri.
Hep s?n?f?mda olsam, okusam heceleri.
Atam?n önerdi?i olmam istenen yeri,
Bana sen haz?rlad?n biricik ö?retmenim.
Hakk? ÇEB?

Ben Ö?retmenim
Do?uda, bat?da benim izlerim,
Güneyde, kuzeyde benim özverim.
Da?lar yol versin, ister vermesin,
Da??, ta?? deler yine giderim.
Devletin çat?s? benim eserim,
Ata'm?n dedi?i yolda giderim.
Anamdan, babamdan hatta kendimden,
Bizleri kurtaran eli severim.
?ster bozk?r olsun, isterse çorak,
Oras? bir vatan, kutsal bir durak.
I???? yakmakt?r, benim görevim,
Bizlere yak??maz, geride durmak.
Ayfer TOMRUK

Ba?ö?retmen
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenim,
Ne ö?rendimse,
Ondan ö?rendim.
Yenilikleri,
Hep o dü?ünmü?,
Milleti için,
A?lam??, gülmü?.
Çocuk kalbimle,
?lk onu sevdim,
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenimdir.
Tar?k ORHAN

Sevgili Ö?retmenim
Geçen y?l bilmiyordum.
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ???klar tutan,
Siz oldunuz yoluma.
Bir y?l içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
içimdedir sevginiz.
Vefa ÇA?AN

?imdi Neredesiniz Hocam
?lk okula geldi?imde siz yan?mdayd?n?z.
?lk siz ö?retiniz okumay?_yazmay?,
?lk siz ö?retiniz sevgiyi_sayg?y?,
?imdi Neredesiniz HOCAM!!!
A?lad???mda yan?mdayd?n?z
s?k?nt?lar?m? benimle payla?t?n?z.
Dertlerimi dindirdiniz,
?imdi Neredesiniz HOCAM!!!
Anne baba oldunuz
Kol kanat gerdiniz.
?efkat ile yakla?t?n?z
?imdi Neredesiniz HOCAM!!!
Gönderen : Bü?ra Dursun

Türk Ö?retmenine
Bazen ölüler yurdu korur, baz? da sa?lar;
Göz nuru kar??mazsa ?ahadet kan? a?lar,
Yoksullu?un ufkunda erirken bile ma?rur,
Sensin o hazin nûr, O derin Nûr, O büyük nûr,
Ho?nutsun , e?ilmi? okuyorsun , yaz?yorsun;
Ey terli al?n, ey Güne?in öptü?ü insan.
?öhret aramaz, ?ân aramaz, nâm aramazs?n;
Cemiyetin omzunda da yokmu? kadar azs?n;
?lmin sesi hayk?rmaz:?lim ?arlatan olmaz.
Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.
Sen yurdunu, hayk?rmayarak gizli seversin,
Kalm??sa e?er, ömrümü Tanr?'m sana versin
M?THAT CEMAL KUNTAY

Ziller Çalacak
Zil çalacak... Sizler derslere gireceksiniz bir bir
Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
Duyaca??m evlerden, k?rlardan, denizlerden;
Ta içimden birisi gidecek uça ese...
Ama ben, ben art?k gidemeyece?im.
Zil çalacak... Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir
Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
Duyaca??m iskelelerden, istasyonlardan bütün;
Ta içimden birisi ko?acak ard?n?zdan....
Ama ben, ben art?k gelemeyece?im.
Sonra bir gün bir zil çalacak yine
Hiç kimseler kimsecikler duymayacak,
Ne s?n?flar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz...
Ta içimden birisi kalacak oralarda
Ben gidece?im.
Zeki Ömer DEFNE
24 Kas?m ?iiri
24. Gün ?iiri
Yans?ma ?iiri
24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iiri
Benide Götür Ayd?nl??a ?iiri
Bir Ö?retmenden ?iiri
Can Ö?retmenim ?iiri
Can?m Ö?retmenim ?iiri
Köy Ö?retmeni ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim Ben ?iiri
Ö?retmenimize ?iiri
Ö?retmenin And? ?iiri
Ö?retmenin Dü?ü ?iiri
Ö?retmenler Günü ?iiri
Seninle Her Mevsim Bahar ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenlerim ?iiri
Sen Ö?retmensin ?iiri
Seninle Her Mevsim Bahar ?iiri
Sevgili ö?retmenime ?iiri
Son Ders ?iiri
?EH?T Ö?RETMEN NOTLARI ?iiri
TÜRK Ö?RETMENLER?NE ?iiri Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2369

 
© 2015
AŞK