Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenler Günü Özlü Sözler

24 Kas?m Ö?retmenler günü özlü sözler

Bizleri yeti?tiren ve büyüten, neredeyse zaman?m?z?n ço?unun okulda geçti?i ve bizlere ileriki ya?lar için tecrübeler kazand?ran ayr?ca bilgileri ile bizleri ayd?nlatan ö?retmenlerimiz için ünlü ki?iler neler söylemi?ler. ??te ö?retmenler günüyle ilgili sözler


Ö?retmen, geçmi?in ö?reticisi, gelece?in kurucusudur.

Toplumlar?n uygarl?k düzeyi, ö?retmene verdi?i de?erle ölçülür.

Gelece?in güvencesi e?itime, e?itim ise ö?retmene dayal?d?r.

Ö?retmenler yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

Dünyan?n her yan?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakâr ve en de?erli varl???d?r. 24 Kas?m Ö?retmenler günü ile ilgili özlü sözler Atatürk

Ö?retmen bir sanatkârd?r, yar?n?n temelini o att??? gibi, de?erli ki?ilik hamuruna da biçim verir.

Uluslar? kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. ö?retmenler günü ile ilgili özlü sözler

Dünyada her ?eye k?ymet biçilebilir. Ama ö?retmenin eserine k?ymet biçilemez. (Socrates)

Yeryüzünde ö?retmenlikten daha onurlu bir tan?m?yorum. (Diyojen)

Yeryüzünde bar??? sa?layacak sihirli de?nek analarla ö?retmenlerin elindedir. E?itim demek, vücutta ve ruhtaki güzelli?i ve mükemmelli?i son mertebesine kadar geli?tirmek demektir. (Eflatun)

Ö?retmenlik bir sanat i?idir. Sanatç? geçim s?k?nt?s? çekerse, ondan yarat?c?l?k beklenemez. (?.N.Özgür)

* Bir millet irfan ordusuna malik olmad?kça, sava? meydanlar?nda ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin ya?ayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

* Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yeti?tireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r. (Atatürk)

* Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakar ve muhterem unsurlar?d?r. (Atatürk)

* Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden mahrum bur millet, henüz bir millet ad?n? alma yetene?ini kazanamam??t?r. (Atatürk)

* E?itimdir ki bir milleti ya hür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir topluluk halinde ya?at?r; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

* Ö?retmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdan? hür, irfan? hür nesiller ister.
(Atatürk)

* Bana bir harf ö?retenin k?rk y?l kölesi olurum. (Hz. Ali)

* Yeryüzünde ö?retmenlikten daha ?erefli bir meslek tan?m?yorum. (Diyojen)

* Dünyada her ?eye de?er biçilebilir, ama ö?retmenin eserine de?er biçilemez. Çünkü, onun eseri her ?eydir ve hem de hiçbir ?eydir. (Socrates)

* Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir. (Atatürk)

* En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli e?itim i?leridir. Milli e?itim i?lerinde mutlaka muzaffer olmak laz?md?r. Bir milletin gerçek kurtulu?u ancak bu suretler olur. (Atatürk)

* Bir milleti hür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir toplum olarak ya?atan da, köleli?e, yoksullu?a dü?üren de e?itimdir.(Atatürk)

* Yeter derecede e?itime sahip olmal?s?n ki, çevrende insanlar? gere?inden büyük görmeyesin; fakat bilgeli?i sa?layacak kadar da e?itimin olmal? ki, onlar? küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

* Heykelt?ra? mermere ne ise; ö?retmen de çocu?a odur.(Addison)

* Ö?retmen ve a?aç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

* Ö?rencilerine okuma iste?i a??lamayan bir ö?retmen havada so?uk demir dövüyor demektir. (H. Mann)

* Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutlulu?a kavu?turmak için iki orduya ihtiyaç vard?r: Biri vatan?m?z? kurtaran asker ordusu, di?eri ulusumuzun gelece?ini yo?uran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

* Ö?retmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insan? en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

* Ö?retmen nas?lsa s?n?f da öyledir. (Alman Atasözü)

* Unutmay?n?z ki cumhurba?kan? bile s?n?fta ö?retmenden sonra gelir. (Atatürk)

* Dünyan?n her yerinde ö?retmenler toplumun en özverili ve en sayg?de?er ö?eleridir. (Atatürk)

* Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin e?itim ordular?n?z?n kazand??? için yol açt?.Gerçek zaferi siz, ö?retmenler kazanacaks?n?z. Bunu ba?araca??n?zdan ku?kum yoktur. Sars?lmaz bir inançla ben ve arkada?lar?m sizi gözetece?iz... Sizin kar??la?t???n?z tüm engelleri k?raca??z. (Atatürk)

* Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka e?iticilere, ö?retmenlere muhtaçt?r. Onlard?r ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

* Ö?retmenlik Tanr? sanat?d?r. (Hz.Ali)

* Gençli?i yeti?tiriniz. Onlara ilim ve irfan?n (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. ?stikbalin ayd?nl???na onlarla kavu?acaks?n?z. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine kondu?u vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

* Bir ö?retmen ebediyete hükmeden insand?r. Tesirlerinin nerede bitece?i asla bilinmez. ( Henry Adams )

* ?yi bir ö?retmen, kendisini yava? yava? gereksiz k?labilen insand?r. ( Thomas J. Carrutbers )

* Talebelerine ö?renme arzusu a??lamayan bir ö?retmen, so?uk demiri döven demirci gibidir. ( Horace Mann )

* Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir. (Atatürk)

* Uluslar? kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.

* Dünyan?n her yan?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakâr ve en de?erli varl???d?r.

* Ö?retmen bir sanatkârd?r, yar?n?n temelini o att??? gibi, de?erli ki?ilik hamuruna da biçim verir.

* Ö?retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

* Gelecek gençlerin, gençler ise ö?retmenlerin eseridir.

* Ö?retmen nas?lsa s?n?f da öyledir Alman Atasözü

* Ö?retmen, geçmi?in ö?reticisi, gelece?in kurucusudur.

* Toplumlar?n uygarl?k düzeyi, ö?retmene verdi?i de?erle ölçülür.

* Gelece?in güvencesi e?itime, e?itim ise ö?retmene dayal?d?r.

* Yeryüzünde bar??? sa?layacak sihirli de?nek analarla ö?retmenlerin elindedir E?itim demek, vücutta ve ruhtaki güzelli?i ve mükemmelli?i son mertebesine kadar geli?tirmek demektir (Eflatun)

*Heykelt?ra? mermere ne ise; ö?retmen de çocu?a odur. (Thomas ADDISON)

* Cumhuriyet erdemli insanlar?n rejimidir. (MONTESQUIEU)

#2438

 
© 2015
AŞK