Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenler Günü ?iirleri Uzun

24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iirleri Uzun Ö?retmenler Günü ?iirleri Uzun
Ö?retmenler günü için uzun ?iirler haz?rlanan burada hep k?sa ö?retmenler günü ?iirleri yazd?k birazda uzun ö?retmen ?iirleri yazal?m istedik. Buyurun arkada?lar Uzun Ö?retmenler Günü ?iirleri
Seninle Her Mevsim Bahar Ö?retmenim
Bir gün dersem ki, ben ö?retmenim
Kalemimin mürekkebi al?n terindir.
Vedala??p gidersem ö?retmenim
Unutmay? unuturum da, unutmad???m
Kalbimdeki en güzel yerindir.
Bir gün ad?m? soranda çocuklar?m
Kendimden önce senin ad?n? söylerim
Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,
U?runda harcan?r boncuk boncuk,
Yine de bitmez ö?retmenim var derim
Güllerin güzelli?ini göstermeden önce
Gül?enin vuruldu?u tebessümünü anlat?r?m
Her zil çal???nda önce sen gelirsin akl?ma
Senden incecik bir ???k gelir ?iir ?iir
Ben susar?m, yine sen konu?ursun gönlünce.
Bir gün dersem ki ben ö?retmenim
Sen güne? kadar uzakta bile olsan
Her bak???mda gülümseyi?ini görürüm
I??ks?z açmazm?? çiçek, gelmezmi? bahar
?nan seninle her mevsim bahar ö?retmenim.
Y?lmaz ?MANLIK
--
Ö?retmenim Ben
Da?lar?n aras?nda, bay?r?nda, düzünde
Yine bir ba?kay?m ben Ö?retmenler gününde
Boy boy çiçeklerim var, umut var gözlerinde
Ö?retmenim diyorum, korkmak yak??maz bana
Kara tahta önünde duru?un yeter bana.
Ekme?im olmu?sun sen, okyanusum, liman?m
Okuttu?um kitaps?n, damar?mdaki kan?m
Sen bir beden de?ilsin, hakka yürüyen can?m
Ö?retmenim diyorum, para pul sorma bana
En büyük bahtiyarl?k gülü?ün yeter bana.
Ö?retmenim bir mumum, ???d?kça eririm
Tek ba??na neyim ki, seninle ben büyürüm
Mevlana a????y?m, herkesi bir bilirim
Ö?retmenim diyorum, seni sorsunlar bana
Allah'?n emaneti varl???n yeter bana.
Ana, baba, arkada?, s?rda??n ben olmu?um
Sabah sekiz ak?am be? seninle yo?rulmu?um
Cehaletle sava?ta kendimi unutmu?um
Ö?retmenim diyorum, uykuyu sorma bana
Muhammed'in a?k?na bak???n yeter bana.
Yar?nlarda insanl?k seninle yücelecek
Karde?lik tohumlar?, umutlar ye?erecek
O tertemiz dünyanda sevgiler büyüyecek
Ö?retmenim diyorum, ya??n fark etmez bana
Yeter ki bir ça??r sen, yine ko?ar?m sana.
Fatih TAN
--
Ö?RETMEN?M
Küçük bir çocukken geldik yan?na,
Kucaklad?n bizi sard?n can?na,
Sevgiyi sayg?y? katt?k ?an?na,
Okuryazar olduk ilk ö?retmenim.
Tüm bildiklerini bize ö?rettin,
Millete faydal? bireyler ettin,
Kalemi k?l?çtan çok keskinlettin,
Çareler ürettin sen ö?retmenim.
Ödevler yapt?r?p as?l talibe,
?mkân haz?rlay?p her bir talep'e,
Feraset gösterip seçtin talebe,
Sanatkâr aday? hep ö?retmenim.
Edebiyatla Din T?p Filoloji,
Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,
?ktisatla Sanat ve Sosyoloji,
Bilimden yelpaze sen ö?retmenim.
?stikbale giden bilgi selinde,
Kitapl?k dolusu her eserinde,
Derin ilim varken ana dilinde,
Neye ba?ka talep var ö?retmenim.
Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,
?lim denizinde hep seferdesin,
Kutsal mesle?inle gönüllerdesin,
Benim de gönlümü al ö?retmenim.
Saymakla tükenmez faziletlerin,
Zamanen ödenen o bedellerin,
K?vanc?nd?r üstün talebelerin,
?ftihar ediniz siz ö?retmenim.
Atam sen de dahi bir ö?retmendin,
Bütün yenilikler senin eserin,
Lay?k insanlarda bil ?aheserin,
Büyük Atatürk'üm ba?ö?retmenim.
Zeki ?.KIZILI?IK
--
ATATÜRK VE Ö?RETMEN?M
Sevgili ö?retmenim
Heyecanla beklerdik seni her sabah
"GÜNAYDIN" derdin, seslerin en güzeliyle,
"BUGÜNKÜ KONUMUZ" diye, ba?lard?n söze
Kara www.nazlim.net tahta Önünde akbilgilerle
Ç?rp?n?rd?n, bir?eyler ö?retmek için bize.
"BAYRAK" derdin ö?retmenim
Heyecandan dalgalan?rd? sesin BAYRAK gibi
"ATATÜRK" deyince co?ard?n sen
Yata??na s??mayan IRMAK gibi.
"ATATÜRK" deyince ö?retmenim
Nefes almaz seni dinlerdik
Anlat?rd?n hayat?n? devrimlerini
Cepheden-cepheye ko?ard?n sen
Daha bir büyürdün gözümüzde
Sanki ATATÜRK'Ü ya?ard?n sen.
Ellerinden öperim ö?retmenim.
En güzel duygularla en güzel bilgilerle
Yeti?tirdin bizi
?imdi içimizde inanç ba??m?zda BAYRAK
Bu Yurt sevincimiz tasam?z bizim
ATATÜRK ilkeleri en büyük yasam?z bizim
ATATÜRK yolundan dönmeyiz biz
ME?'ALEM?Z ATATÜRK sönmeyiz biz...
Özkan GÖNLÜM
--
D?MD?K AYAKTASIN Ö?RETMEN?M
Tebe?irle boyanan ellerini öpsem,
Sevgi ba??ndan gülleri derip yollar?na sersem,
Sen yücelerin yücesi, mesleklerin en ulvicesi,
Senin için çok ?ey yapsamda, bir ?ey yapt?m diyemem.
Sana kur?un s?ksalar da kan?n mürekkep olur,
Seni namerde muhtaç etselerde azmin ya?am kayna??n olur.
Yorgun olsan, ?akaklar?na ak saçlar dü?sede,
Sen yine mutlu ve umutlusun ö?retmenim,
Senin umudun par?l par?l par?ldayan gözler,
Senin umudun gülücükleri eksik olmayan yüzler.
Sana kur?un s?ksalar da kan?n mürekkep olur,
Seni namerde muhtaç etselerde azmin ya?am kayna??n olur.
Sen mimarlar?n dahi mimar? sevgili ö?retmenim,
Bir harfin için k?rk y?l m? ? Kaç y?ld?r bilmem kölenim,
Senede bir gün de?il, her gün senin için ölenim,
Eller bilmesede k?ymetini ben bilenim.
Sana kur?un s?ksalar da kan?n mürekkep olur,
Seni namerde muhtaç etselerde azmin ya?am kayna??n olur.
Cemil AYDIN
--
BEN Ö?RETMEN OLMAK ?ST?YORUM
Ben ö?retmen olmak istiyorum.
Ben ?âirimin m?sralar?nda dil,
Genç k?z?m?n gergefinde nak?? nak?? gül.
Â????m?n saz?nda tel
Öpülesi bir el olmak istiyorum:
Ben ö?retmen olmak istiyorum...
Ben çaresizli?in filizlendi?i yerde ümit,
Korkunun mayaland??? yerde yürek olmak istiyorum
Ben ö?retmen olmak istiyorum...
Ben ö?retmen olmasam diyorum!
O zaman ?u körpe fidan
Nas?l ö?renecek, çiçek aç?p meyve vermeyi?
?u gelinlik k?z?m,
?u b?y?klar? yeni terleyen delikanl?m
Kimden ö?renecek insan gibi sevilmeyi, sevmeyi;
Vatan için, millet için, bayrak için
Göz k?rpmadan ölmeyi?
Sen ö?retmen olmal?s?n karde?im;
Sen namussun, vicdans?n, adaletsin...
Sen müsbet ilimsin karde?im
Sen irfans?n, inançs?n gelece?imi ayd?nlatan...
Sen buram buram tüten vatan-sevgisi
Sen burcu burcu kokan Türklük duygususun
Biz ö?retmen olmal?y?z karde?im:
Biz görmeyenlere göz,
Duymayanlara kulak,
Yürüyemeyenlere ayak atmal?y?z...
Biz ?airlerimizin m?sralar?nda dil.
Genç k?zlar?m?z?n gergeflerinde nak?? nak?? gül.
Â??klar?m?z?n sazlar?nda tel.
Öpülesi bir el olmal?y?z.
B?Z Ö?RETMEN OLMALIYIZ. .
Mustafa Nejat SEFERC?O?LU
--
BEN? E??T?N
E?itin beni, çocuklu?umdan ba?layarak
Alfabemi ö?retin bana.
Çökmü?, y?k?lm?? umutlar içinde
Gülmeyi, filizlenmeyi ö?retin,
E?itin beni.
Tutun kolumdan gezdirin topra??m?n üstünde,
Vatan?m?n dört bir yan?n? sevmeyi ö?retin
E?itin beni.
Ç?kar?n beni semalara uçmay? ö?retin,
At?n beni deryalara yüzmeyi ö?retin,
E?itin beni.
Güne?i gösterin bana ya?murlu günde,
Karde?li?i ö?retin,
Suç aramay?n geçmi?te, dünde,
Gelece?i ö?retin,
E?itin beni.
Tutun elimdeki silâh? sava?may? ö?retin,
Millet için milletçe ya?amay?,
Korunmay? ö?retin,
E?itin beni.
?nsanl?k içinde ba??m? dik tutmay?,
Milletimle gurur duymay?,
Yönetmeyi ö?retin,
E?itin beni.
Üzmeyin k?sa bir ömür için
Elime verilen me?'aleyi ufuklara
Ahmet VAHAPO?LU
--
D?MD?K AYAKTASIN Ö?RETMEN?M
Tebe?irle boyanan ellerini öpsem,
Sevgi ba??ndan gülleri derip yollar?na sersem,
Sen yücelerin yücesi, mesleklerin en ulvicesi,
Senin için çok ?ey yapsamda, bir ?ey yapt?m diyemem.
Sana kur?un s?ksalar da kan?n mürekkep olur,
Seni namerde muhtaç etselerde azmin ya?am kayna??n olur.
Yorgun olsan, ?akaklar?na ak saçlar dü?sede,
Sen yine mutlu ve umutlusun ö?retmenim,
Senin umudun par?l par?l par?ldayan gözler,
Senin umudun gülücükleri eksik olmayan yüzler.
Sana kur?un s?ksalar da kan?n mürekkep olur,
Seni namerde muhtaç etselerde azmin ya?am kayna??n olur.
Sen mimarlar?n dahi mimar? sevgili ö?retmenim,
Bir harfin için k?rk y?l m? ? Kaç y?ld?r bilmem kölenim,
Senede bir gün de?il, her gün senin için ölenim,
Eller bilmesede k?ymetini ben bilenim.
Sana kur?un s?ksalar da kan?n mürekkep olur,
Seni namerde muhtaç etselerde azmin ya?am kayna??n olur.
Cemil AYDIN
--
DÜNYANIN BÜTÜN Ç?ÇEKLER?
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum.
Bütün çiçekleri getirin buraya.
Ö?rencilerimi getirin buraya, getirin buraya,
Kaya diplerinde açm?? çiçeklere benzer
Bütün köy çocuklar?n? getirin buraya.
Son bir ders verece?im onlara.
Son ?ark?m? söyleyece?im,
Getirin, getirin... Ve sonra ölece?im.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum,
K?r ve da? çiçeklerini istiyorum,
Kaderleri bana benzeyen,
Yaln?zl?kta açarlar, kimse bilmez onlar?,
Geni? ovalarda kaybolur kokular?...
Yurdumun sevgili ve ads?z çiçekleri,
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin, görün beni,
Topra?? nas?l örterseniz öylece örtün beni.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum,
Afyon ovas?nda açan ha?ha? çiçeklerini,
Bac?m?n sulad??? fesle?enleri,
Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini,
Avlular?n pembe entarili hatmisini,
Çoban yast???n?, peygamber çiçe?ini de unutmay?n,
Aman Isparta güllerini de unutmay?n,
Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.
Getirin, dünyan?n bütün çiçeklerini istiyorum.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum,
Ben köy ö?retmeniyim, bir bahç?van?m,
Ben bir bahçe suluyorum gönlümde,
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden
Ne güller f??k?r?r çilelerimden,
Kand?r, hayatt?r, emektir benim güllerim,
Korkmad?m, korkmuyorum ölümden,
Siz çiçek getirin yaln?z, çiçek getirin.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum,
Baharda Polatl? k?rlar?nda açan,
Güz geldi mi Kop da??na göçen,
Yürükler yaylas?nda, Toroslarda e?le?en,
Mu? ovas?ndan, a?r? ete?inden,
Gücenmesin, bütün yurt bahçelerinden
Çiçek getirin, örtün beni,
E?in türkülerinin içine gömün beni.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum.
En güzellerini saymad?m çiçeklerin,
Çocuklar?, ö?rencilerimi istiyorum,
Yaln?z ve çileli hayat?m?n çiçeklerini,
Köy okullar?nda açan gizli ve sessiz,
O bak?ms?z ama kokusu e??iz çiçek,
Kimse bilmeyecek seni, seni kimse bilmeyecek
Seni, beni yaln?zl?k örtecek, yaln?zl?k örtecek
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum.
Ben mezars?z ya?amay? diliyorum,
Ölmemek istiyorum, ya?amak istiyorum,
Yeti?tirdi?im bahçe yar?da kalmas?n,
Tarümar olmas?n istiyorum, peri?an olmas?n,
Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlar?m,
Niçin ya?ad???m? ben onlara söyledim,
Çiçeklerde açar benim gizli arzular?m.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum.
Okulun duvar? çöktü, alt?nda kald?m,
Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,
Yaz k?? bir ?ey söyleyen sonsuz toprakta,
LÇile çektim, yaln?z kald?m, ama ya?ad?m,
Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.
?imdi sustum, örtün beni, yat?r?n buraya.
Dünyan?n bütün çiçeklerini getirin buraya.
Ceyhun At?f KANSU
——-
24 Kas?m
Bu gün 24 Kas?m, yine ba?lar tac?s?n.
Tüm gönüllere sultan, dertlerin ilac?s?n.
Elleri öpülesi çok mübarek insans?n.
Çok kutsald?r mesle?in, korunacak ilk cans?n.
Her büyük i?te imzan, her iyide sen vars?n.
Bu gün 24 Kas?m, her gönüle s??ars?n.
Asl?nda herkes bilir, ???tt?kça erirsin.
Ömrün bitene kadar do?ruyu gösterirsin.
Senin yol gösterdi?in, bir yere getirdi?in,
Ancak bu gün hat?rlar onca emek verdi?in.
Dikti?in fidanlar?n meyvesini yemezsin.
Kimseye boyun bükmez, asla "aman" demezsin.
Bu gün bunca övenler, yar?n bakmaz yüzüne.
Hep d???na bakarlar, hiç bakmazlar özüne.
Her 24 Kas?mda, övülmektir kaderin.
Eserinin kalbinde bir gündür ancak yerin.
Elinin dokundu?u i?ler hep güzel olur.
Bu millet bu zilletten ancak senle kurtulur.
Bu gün 24 Kas?m, ç?kar?rlar göklere.
Oradan para?ütsüz b?rak?rlar yerlere.
Bu gün 24 Kas?m, bütün ba?lara taçs?n.
Yar?n yine yaln?zs?n, ailene muhtaçs?n.
Her 24 Kas?mda seni yücelten kafa,
25 Kas?m günü kald?r?r tozlu rafa.
Bu gün ne kadar güzel, ne büyük bir insans?n.
Senede bir gün anan insanl?ktan utans?n.
Bu gün 24 Kas?m, anlad?k art?k yeter.
Seni bu hale koyan, olsun senden bin beter...
Enver ÜSTE
--
Ö?retmenler Günü
Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz as?rlarca geçmez,
Hayat?m sayfa sayfa eseriniz,
Nas?l unuturuz an?lar? biz.
Ö?retmenim gününüz kutlu olsun,
Ö?rendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsan?z yeti?mez dima?lar.
O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir ö?rencin var.
Cumhurba?kan? senin talebendir,
Ba?bakan hesab? senden ö?renir.
Y?llar geçmi? bir zat elinizi öper,
Ben Milli E?itim Bakan?y?m der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.
Hatal? yazd?ysam özür dilerim,
Sat?rlarda s?n?rlanmaz bu sevgim.
24 Kas?m sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.
Gönlünüz ikinci bahar? ya?ar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Ö?retmenim, gününüz kutlu olsun,
Ö?rendikçe bu millet mutlu olsun...
Muhittin YEGÜL
--
Atatürk ve Ö?retmenim
Sevgili ö?retmenim
Heyecanla beklerdik seni her sabah
"GÜNAYDIN" derdin, seslerin en güzeliyle,
"BUGÜNKÜ KONUMUZ" diye, ba?lard?n söze
Kara tahta Önünde akbilgilerle
Ç?rp?n?rd?n, bir?eyler ö?retmek için bize.
"BAYRAK" derdin ö?retmenim
Heyecandan dalgalan?rd? sesin BAYRAK gibi
"ATATÜRK" www.nazlim.net deyince co?ard?n sen
Yata??na s??mayan IRMAK gibi.
"ATATÜRK" deyince ö?retmenim
Nefes almaz seni dinlerdik
Anlat?rd?n hayat?n? devrimlerini
Cepheden-cepheye ko?ard?n sen
Daha bir büyürdün gözümüzde
Sanki ATATÜRK'Ü ya?ard?n sen.
Ellerinden öperim ö?retmenim.
En güzel duygularla en güzel bilgilerle
Yeti?tirdin bizi
?imdi içimizde inanç ba??m?zda BAYRAK
Bu Yurt sevincimiz tasam?z bizim
ATATÜRK ilkeleri en büyük yasam?z bizim
ATATÜRK yolundan dönmeyiz biz
ME?'ALEM?Z ATATÜRK sönmeyiz biz...
Özkan GÖNLÜM
En Güzel Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenin Öyküsü
Ben, köy ö?retmeniyim,
Da? ba??nda bulutlar?n alt?nda.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis de?il ki, vatan topra?? kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakar?m odamda,
Yar?n dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On be? k?z, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamlar? var.
Henüz kara tahtam yok,
?lk harfleri tanelerle yazd?rtt?m.
Ayd?nl?k A'dan ba?layacak
O. Köksal MEM??

#2824

 
© 2015
AŞK