Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenler Günü Sözleri

"Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler, toplumun en fedakar ve en sayg?de?er unsurlar?d?r. " Atatürk

Ö?retmen, geçmi?in ö?reticisi, gelece?in kurucusudur.

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka e?iticilere, ö?retmenlere muhtaçt?r. Onlard?r ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

Gençli?i yeti?tiriniz. Onlara ilim ve irfan?n (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. ?stikbalin ayd?nl???na onlarla kavu?acaks?n?z. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine kondu?u vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

E?itimdir ki bir milleti ya hür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir topluluk halinde ya?at?r; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakar ve muhterem unsurlar?d?r. (Atatürk)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yeti?tireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r. (Atatürk)

Bir millet irfan ordusuna malik olmad?kça, sava? meydanlar?nda ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin ya?ayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

?yi bir ö?retmen, kendisini yava? yava? gereksiz k?labilen insand?r. (Thomas J. Carrutheris)

Unutmay?n?z ki cumhurba?kan? bile s?n?fta ö?retmenden sonra gelir. ( Mustafa Kemal Atatürk )

Ö?retmen nas?lsa s?n?f da öyledir. (Alman Atasözü)

Ö?retmen bir sanatkârd?r, yar?n?n temelini o att??? gibi, de?erli ki?ilik hamuruna da biçim verir.

Ö?retmenler yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin e?itim ordular?n?z?n kazand??? için yol açt?. Gerçek zaferi siz, ö?retmenler kazanacaks?n?z. Bunu ba?araca??n?zdan ku?kum yoktur. Sars?lmaz bir inançla ben ve arkada?lar?m sizi gözetece?iz... Sizin kar??la?t???n?z tüm engelleri k?raca??z. (M. Kemal Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden mahrum bir millet henüz millet nam?n? almak yetene?ini elde edememi?tir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez. (M. Kemal Atatürk)

Devlet adamlar? gelir, geçerler. Milletlerin hayat?nda izleri payidar olan muallimlerin elleridir. (?smet ?nönü)

Ö?rencilerine okuma iste?i a??lamayan bir ö?retmen havada so?uk demir dövüyor demektir. (H. Mann)

Dünyada her ?eye de?er biçilebilir, ama ö?retmenin eserine de?er biçilemez. Çünkü, onun eseri her ?eydir ve hem de hiçbir ?eydir. (Socrates)

Ö?retmen; yap?c? ve yarat?c?d?r. ?nsan haklar?na sayg?l?d?r. Ö?retmen özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir ki?idir. Atatürk; "Ö?retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r. " demekle ö?retmene yükledi?i sorumlulu?u ve de?eri anlatm??t?r.

Bilim ordusunun de?eri siz ö?retmenlerin de?eri ile ölçülecektir.

Gelecekteki kurtulu?umuzun sayg?de?er öncüleri olan Türkiye ö?retmenleri..

Ö?retmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insan? en çok ödüllendirenidir. (H. V. Dyke)

Dünyan?n her yan?nda ö?retmenler, insan toplulu?unun en fedakâr ve en de?erli varl???d?r. Ö?retmen, taze ruhlar? i?leyen ustad?r. Nesiller yarat?r; ülkeler de?il, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)

#1530

 
© 2015
AŞK