Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

O?uz Atay Sözleri

Cam k?r?klar? gibidir bazen kelimeler; a?z?na dolar insan?n. Sussan ac?t?r, konu?san kanat?r.

Foto?raf çekilerken, nedense kendimizi gülümsemek zorunda hissediyoruz. "Yani asl?nda ona bile mutluluk oyunu oynuyoruz.

Beklenen hep geç geliyor; geldi?i zaman da insan ba?ka yerlerde oluyor .

Kafam cam k?r?klar?yla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde dü?üncelerim ac?yor.

Biliyor musun Olric, benim bir çok dostum var. Görüyorum efendimiz, Hepsinin s?rt?n?zda izleri var…

Son bir ?ans daha verme, sevgine lay?k olmayana. Merak etme, a?k yürek i?idir ve yüre?i olmayan?n kalbi k?r?lmaz nas?lsa.

?nsan çok sevdi?i halde neden her defas?nda terkedilir? Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir?

Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yaln?z a?lar?m.

"ŽSöyle evlad?m' diye teselli ederdi annem beni. Söyle de içine hicran olmas?n. Hicran oldu anne.

Yaln?zl???na iyi bak, sahip ç?k. Kaç ki?inin eme?i var onda kimbilir.

Kötü bir resim asar?m korkusuyla hiç resim asmad?m; kötü ya?ar?m korkusuyla hiç ya?amad?m.

Biliyormusun Olric. Neyi efendimiz? Onunla ne zaman lades oynasak hep o kazand?. Neden efendimiz? Kalbimdeyken nas?l akl?mda derdim?

Nedensiz ve sebepsiz sevdim seni. Çünkü bir sebebi olsa, a?k olmazd? bunun ismi...

Elimde de?il Olric! Ne Efendimiz? Elleri Olric Elleri...

Bize ö?retilen her söze inand?k Yasakt?r dendi kand?k Hep girilmez levhalar?na aldand?k Bu tutulan yol yanl??t?r bize.

?nsan nedir bilir misin olric. . ? -Nedir efendimiz. . ? “-A?açlar? kesip onlardan ka??t yapan sonrada o ka??tlara "A?açlar? Koruyunuz" Yazand?r...

Oysa baz? insanlar vard?r; en çamurlu yerlerden bile kolal? beyaz gömleklerini ve aç?k renk pantolonlar?n? kirletmeden ç?karlar. Böyle adamlar hayatta ba?ar?ya ula??rlar.

Koca bir ömrü harcamak dedikleri gerçe?in alt?n? seninle çizdim ben.

Gelirmi dersin olric? Gelmez, gelemez efendimiz. Neden Olric? Yüre?i o kadar büyük sevemezde ondan efendimiz.

Güçlü olmak art?k beni yoruyor olric , ki buralarda bilmem, hangi uykunun, hangi kö?esinde beklemedeyim hiç gelmeyecek olani.

bir yerde söz biter... iki ki?i kar??l?kl? kendini tekrarlamaya ba?lar. yeni ba?layan ili?kiler bile eskir böylece. hemen kaçacaks?n ki akl?n orada kals?n...

Ben ölmek istemiyorum. Ya?amak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum.

Herkes birikmi? bizi seyrediyor. Da??l?n!. . Kukla oynatm?yoruz burada. Ac? çekiyoruz.

Bizi ba?kalar? anlamaz Sevgi. Ba?kalar?n?n akl? ba?kad?r. Bu yüzden ikimizi hep garip bak??larla süzmü?lerdir. ?imdi beni de garip, bak??larla süzenler var. Ben onlara ald?rm?yorum. ?nsanlar?n beni be?enip be?enmemeleri umurumda de?il art?k. Ben kendimi tan?makla ilgiliyim.

Yaln?zl??? çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

Seni seviyorum ve yaln?z seni görüyorum. Seninle ilgiliyim ba?ka her ?eyi unutuyorum. Sözün geli?i de?il bu ; Ben sözümün eriyim ba?ka anlamlar? olsayd? sözlerimin ba?ka anlamlara uygun kelimeler bulurdum…

?yi Geçinmek ?ki Ki?inin Kusursuz Olmas?yla De?il, Birbirlerinin Kusurlar?n? Ho? Görmesiyle Olur!

?çimden ?ehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun...

Ya?mur ya??yor Olric, ?slan?yor etraf a?lasak kimse anlamaz de?il mi ? Anlamaz efendimiz. Anlasa ne olur ? Utan?r?z efendim. . ! Sevmeyi göze alan utan?rm?ym?? Olric. !

?nsan seviyorsa kaybetmekten korkar. K?skançl?k da bir kaybetme korkusudur. K?skanm?yorsa e?er; yeterince sevmiyordur.

?lk çekingenlikler ne kadar tatl?d?r. Oysa insan, bu beceriksizlikleri bir an önce yenmeye çal???r. Bütün gücüyle büyüyü bozmak, buzlar? k?rmak için u?ra??r.

Ne ölmek nefessiz kalmakt?r; ne de ya?amak nefes almakt?r. Ya?amak; sevilmeyi hakeden birine ya?am?n? harcamakt?r.

Sigaray? b?rak art?k diyordun ya bana, bende b?rakm?yordum. Çünkü senin, benim için üzülüyor olmana içten içe seviniyordum.

Ne zoruma gidiyor biliyormusun Olric ? O'na yazd?klar?m? O'ndan ba?ka herkes okuyor. .

Neden sadece bir hayal ürünüsün Olric? Siz gerçeksiniz de ne oluyor efendimiz.

Ne çok ?ey biliyor bu insanlar Olric ? Herkes i?ine geleni biliyor efendimiz.

Tabiat, s?rlar?n? bakmas?n? bilene aç?klarm??.

Ne zoruma gidiyor biliyormusun Olric ? O'na yazd?klar?m? O'ndan ba?ka herkes okuyor. .

O?uz Atay

#1839

 
© 2015
AŞK