Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Okul ?iirleri

Okul ?iirleri sayfas? - Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? okul sevgi ve okul için yaz?lm?? okul ?iirlerini bu sayfam?zda bulabilirsiniz. Buyrun okul ?iirleri:
Aç?ld? Okulumuz
Haz?rland? çantam?z,
Kalemle defterimiz,
Art?k ö?renci olduk,
Aç?ld? okulumuz.
Ne?e dolu içimiz,
Sevinçliyiz hepimiz,
Ç?kt?k ayd?nl?k yola,
Aç?ld? okulumuz.
Göklerde bayra??m?z,
Dudaklarda mar??m?z,
And?m?z söyleniyor,
Aç?ld? okulumuz.
Fethi BOLAYIR
—————
Ders Ba?lad?
"Derslerden, ödevlerden bunalan , birbiriyle yar??maktan usanan sevgili ö?rencilerime..."
On dakikal?k dinlenme,
Size yeter artar deme.
Daha bitmeden tekerleme
Zil çald? , ö?retmenim..
Diyeceksin ders matematik,
Olmal?ym???z her an dakik,
Problemler de karizmatik,
Kafam kar??t?, ö?retmenim...
Havuzlar? dolduranlar bo?alts?n,
Ters i?lemin Allah can?n? als?n !
H?zlar? da sürücüler hesaplas?n,
Çi?im geldi , ö?retmenim.
Bahçede ötü?ür ku?lar,
K?rlarda kelebekler , ar?lar
Ne yüklem sorar, ne özne arar,
Kim ç?kard? bunlar? , ö?retmenim..
Bize Kelo?lan masal? anlat,
Bir de Hoca f?kras? patlat,
?stemiyoruz as?k surat,
Güldür bizi, ö?retmenim...
Ak?am babam gazete okur,
Anneminki hep dedikodudur.
Bana derler: "Derse otur !"
Bitmez ödevler , ö?retmenim...
Çelik-çomak, bez bebe?iniz,
Sokakt?, bahçeydi yeriniz,
Yoktu ne tost ne de testiniz,
Çocukluk sizinki , ö?retmenim...
Param çok, oyuncaklar?m var,
Ama bir odac?k bana dar,
Tehlike dolu sokaklar,
Bizimkisi hapislik ö?retmenim...
Aykar Veli
Özel Pev ?lkö?retim okulu ö?retmeni-Denizli
—————
E?itim
Gittim bakt?mdama orda,
E?lence duruyo dedi bana:
Gel hadi birlekte e?lenelim
Hay?r dedim ben çünkü:
E?lenirim ama senin kadar çok de?il.
E?lenmek güzel ama e?itim daha güzel,
Oyun güzel ama e?itim daha güzel,
Çizgi film güzel ama e?itim daha güzel
Her?ey güzel ama e?itim daha güzel.
—————
?lk Tören
Bu y?l yine törenle,
Aç?l? okulumuz,
Büyük, küçük sevindik,
Ne?elendi gönlümüz...
Ona bütün bir tatil,
Nas?l özlem duymu?tuk,
Yaz?n ayr?ld?k ama,
Bugün yine kavu?tuk...
Tahsin B?LENG?L?N
—————
Okul Sevgisi
okulumu pek çok pek çok severim
ayr? kal?nca hemen özlerim
okumay? yazmay? ö?retir bana
sevgiyi sayg?y? ö?retir bana
okulumu pek çok pek çok severim
arkada??mla oynar gezerim
ulusumu yurdumu sevdirir bana
bilgiyi görgüyü ö?retir banaa
—————
Okulumda Mutluyum
Gelecekten umutluyum
Düze giden yollar gibi
Okulumda çok mutluyum
Çiçek açan dallar gibi
S?ralar?n süsüyüz biz
Köksüz açan çiçe?iz biz
Okullar?n sesiyiz biz
Serin serin yeller gibi
Okullardan ???k ald?k
I??l ???l y?ld?z olduk
Biz okulda hayat bulduk
Kaynak akan göller gibi
Okullara ko?uyoruz
Kitap defter ta??yoruz
Mutluluklar ya??yoruz
Bahçedeki güller gibi
Okuyorum cümle hece
Ayd?nlan?r siyah gece
Bilgi ya?mur gibi yüce
Ye?eririz çöller gibi
Muallim Ayhan Bingöl
—————
Okulumuz
Her yerden daha güzel
Bizim için buras?,
Okul, sevgili okul,
Ne?e, bilgi yuvas?.
Güzel kitaplar burada,
Bir çok arkada? burada,
?nsan nas?l sevinmez,
Böyle yerde okur da ?
Senin çat?n alt?nda
Girmez kötü duygular,
Bilgi giren yerlerde
Kalmaz art?k kayg?lar.
Her yerden daha güzel
Bizim için buras?,
Okul, sevgili okul
Ne?e, bilgi yuvas? !
Rak?m ÇALAPALA
—————
Okuma Bayram?
Ne okumak, ne yazmak,
Bilmiyordum evvelce.
Kelimeleri b?rak,
Yazamazd?m A.B.C.
Bütün harfler yüzüme,
Alay eder bakard?.
E?ri bü?rü çizgiler
Çok can?m? s?kard?.
Bir gün dedim içimden.
Alay edin bakal?m!
Görürsünüz siz beni,
Nas?l okur yazar?m!
?.Hakk? TALAS
—————
Okumak Gerek
Daha çok ?ey bilmek için,
?leriyi görmek için,
Gerçekleri görmek için
Daha çok okumak gerek.
Daha güçlü devlet için,
Huzur için, servet için,
Daha mutlu millet için
Daha çok okumak gerek.
Tembellikten vazgeçelim,
Okumay? yol seçelim,
Okumak, bilmektir derim,
Daha çok okumak gerek...
Bülent ÖZCAN
—————
Okumak ?çin
Okumak, hayat? anlamak,
Her ?eyi bilmek, zevk almak,
Bu tatla heyecanlanmak,
Titretir küçük kalbimizi.
Çok ?eyler borçluyuz,
Bu co?kuyu tatmak için
Sanki yar??tay?z.
Azimliyiz, h?rsl?y?z.
Ana, baba, ö?retmen,
Hepimiz el ele, kalp kalbe,
Ba?ar?m?z için topluca
U?ra? veriyoruz, hayat boyunca.
Ülkü ALGIN
—————
Okuyal?m Karde?im
Okumak gelece?in
Yolunu ayd?nlat?r.
Okumak insanlara
Tüm dünyay? tan?t?r.
Bizlere okumaktan
Daha yararl? ne var?
Bilgili olmak için
Okuyal?m çocuklar.
Vefa ÇA?AN
—————
Ziller Çald?
Ziller çalar dü? yola
Ko?u?uyor çocuklar
Herkes gider okula
C?v?l c?v?l çocuklar
Çocuk sever ilgiyi
Hemen al?r bilgiyi
?ster kalem silgiyi
C?v?l c?v?l çocuklar
Karde? gibi olunca
S?n?flara dolunca
Arar bilgi bulunca
C?v?l c?v?l çocuklar
Okur, yazar çizerler
Sorular? çözerler
Güzel güzel gezerler
C?v?l c?v?l çocuklar
Gülücükler yüzünde
Sevgi parlar gözünde
Çok samimi sözünde
C?v?l c?v?l çocuklar
Muallim Ayhan Bingöl
—————
S?n?fta
S?n?f kendi evimiz,
Tertemiz tutmal?y?z.
Çamurlanmas?n yerler,
Sonra bize ne derler.
Aç?k kals?n pencere,
Ka??t atmay?n yere,
Ya ö?retmen girerse,
Ne ay?p size derse ?
Tahtay? kirletmeyin,
Duvar? pisletmeyin,
Herkes bizi k?skans?n,
Üçüncü s?n?f sans?n.
Çocuklar uslu durun,
Rahat rahat oturun,
Kimse sevmez ha?ar?
Kavgac? çocuklar?!...
?lhami Bekir TEZ

#2988

 
© 2015
AŞK