Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ölüm Mesajlar?

Sevgiliye ölüm mesajlar? k?sa 2014 sayfas? -
öLüm kalbime i?liyor her gece sen benden gittin gideli!
Hayat? seninle bulmu?ken ölümü seninle ya?ad?m neden böyle oldu insafs?z neden!
Ya?asakta bir sebebimiz yok art?k, ölümle kankay?m art?k!
Ayr?l?ktan zor belleme ölümü gülüm ben seninle hayat? sevmi?ken neden bana bu zülüm?
A?k için dO?mad?m ben a?k için öleyim...
Ne derdime çaresin ne gelece?ime vesile, senin için ölürüm her gece...
ölüceksem senin için ölürüm ya?arsamda senin için ya?ar?m gülüm, senin için ya?arken ölmeyide severim..
Sevenler gece ölürmü? derler ya bebe?im ben senin için ne gece ne gunduz oluyorum her saniye senin için hayata küsüyorum!
Her?eyin bir güzelli?i vard?r, nas?lki ya?amay? seviyorsak ölmeyide sevmeliyiz.
ölmeyi sevenler yalan dünyada iman? kuvvetli olanlard?r sadece! iman? zay?f olanlar daima ölümden korkarlar.
Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir.
Ayakta Ölmek Dizlerinin üstünde ya?amaktan iyidir
Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. ( Abbadi )
Ölenin k?yameti kopmu?tur. ( Hadis-i ?erif )
Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. ( Mehmet Feyiz Efendi )
Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. ( Montaigne )
Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. ( Seneca )
Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. ( Hadis-i ?erif )
Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. ( Turgenyev )
Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gib, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. ( Süleyman Hilmi Tunahan )
Steven Stiles: Tanr? ölümü nerede duraca??m?z? bilmemiz için icat etti
Tacitus : ?erefli bir ölüm , ——- bir ömürden daha iyidir
Theokritos : Ya?ayanlar için umut her zaman vard?r Umutsuzluk ölüler içindir
Türk Atasözü : Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür
Vauvenargues : Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi ya?amal?d?r
Voltaire : Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n? ölünceye kadar desteklerim
W Penn: ölümsüz olmaya karar verenler, ölümden korkmazlar
Woody Allen : ölümsüzlü?e filmlerimle de?il, ölmeyerek kavu?mak istiyorum
Abdülhak ?inasi Hisar : ömrümüz tesadüflerin verdi?i malzemelerle yap?l?r
Goethe : ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister
Martin Luther king: ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir
Senaca : Ey ya?am, senin bunca de?erli olu?un ölüm sayesindedir
A Okay : Kimini toprak çeker, beni de gökyüzü çekiyor Gitmek zaman?
Bertrand Russel : Sa?l?k hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyece?i tek nimettir
Carl Sandburg : Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir
Carlyle : Deneyler, en iyi ö?retmenlerdir Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur
Cenap ?ehabettin : Ahirette dirilmek ümidi olmasa, san?yorum ki h?fz?s?hhaya riayet ço?al?rd?
Einstein : Ben gelece?i hiç dü?ünmem, gelecek zaten çok çabuk gelir
Einstein : E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak...
Epictetos : Saati gelince ölece?im;lakin kendisine verileni iade eden bir adam gibi ölece?im
Montaigne : Sa?l?k için at?lan bir ad?m, tedavi için at?lan yüz ad?mdan daha yararl?d?r
Publilius Syrus : Bugün dünün ö?rencisidir
?irazi : Allah?m! Beni sen kald?r ki, kimseler y?kamas?n
Zamah?ehr i: Ömür bu kadar k?sa iken amelleri k?salt?p emelleri uzatma!
Leonardo da Vinci: ?yi geçen bir gün nas?l mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir
Meredith : ölümsüz olarak bildi?im tek ?ey, dü?üncedir
Mevlana : Cömertlik ve yard?m etmede akarsu gibi ol... ?efkat ve merhamette güne? gibi ol... Ba?kalar?n?n kusurunu örtmede gece gibi ol... Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol... Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol... Ho?görüde deniz gibi ol... Ya oldu?un gibi görün ya da göründü?ün gibi ol...
Mevlana : Her ?ey ma?uktur , a??k bir perdedir Ya?ayan ma?uktur , a??k bir ölüdür
Mevlana : ölüm, yarad?lm???n Yaradan'a kavu?mas?d?r, Sebi arus'dur
Miron de Lencosevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür
Montaigne : Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin Sokrat 'e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler, dedikleri zaman: Do?a da onlar?! demi?Bütün dertlerin bitti?i yere gidece?iz diye dertlenmek ne budalal?k! Nas?l do?u?umuz bizim için her ?eyin do?u?u olduysa, ölümümüz de her ?eyin ölümü olacak Öyle ise, yüz y?l daha ya?amayaca??z diye a?lamak, yüz y?l önce ya?amad???m?za a?lamak kadar deliliktir ölüm ba?ka bir hayat?n kayna??d?r Bu hayata gelirken de a?lad?k, eziyet çektik; bu hayata da eski ?eklimizden soyunarak girdik
Montaigne : Solon'a o?lunun ölümünde, güçsüz ve yarars?z göz ya?lar? dökmenin do?ru olmad???n? söylemi?lerSolon;Güçsüz ve yarars?z olduklar? için dökülmeleri daha iyi ya"demi?
Nietzsche : Bugün art?k kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var
Nietzsche : ölümün son iyili?i bir daha ölümün olmamas?d?r
Patrick Hengy : Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm
Paul Valery : Mezarl?k ölülerin, topra?a kar??madan önce adlar?n?, kimliklerini toprak üstünde b?rakt?klar? yerdir
Senaca : Cesaret cennete , korku ölüme sürükler
Shakespeare : Korkaklar s?k s?k ölür, cesurun ölümü bir defad?r
Sokrates : Art?k ayr?l?k zaman? gelmi?tirBen ölüme gidiyorum, siz hayata...Bu yollardan hangisi daha iyi, bunu ancak Tanr? bilir

#2607

 
© 2015
AŞK