Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ölüm Sözleri ?le ?lgili Sözler

Ölüm ile ilgili sözler mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere ölümle ilgili yeni ve de?i?ik ölüm sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizdede burada olmayan farkl? ölüm ile ilgili sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Ölümle ilgili sözler:
Jules Renard: ölüm iyidir, bizi ölüm dü?üncesinden kurtar?r.
Juvenal :Ya?l?l?k ölümden çok daha korkunçtur.
Kalevala (Fin destan?):Bo? evden ölü ç?kmaz.
Bernard Shaw: Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti de?il, ölüm kuvvetidir.
La Rochefoucauld:Güne?le ölüme dik dik bak?lmaz.
Leonardo da Vinci: ?yi geçen bir gün nas?l mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.
Meredith : ölümsüz olarak bildi?im tek ?ey, dü?üncedir.
Mevlana : Cömertlik ve yard?m etmede akarsu gibi ol... ?efkat ve merhamette güne? gibi ol... Ba?kalar?n?n kusurunu örtmede gece gibi ol... Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol... Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol... Ho?görüde deniz gibi ol... Ya oldu?un gibi görün ya da göründü?ün gibi ol...
Mevlana : Her ?ey ma?uktur , a??k bir perdedir. Ya?ayan ma?uktur , a??k bir ölüdür.
Mevlana : ölüm, yarad?lm???n Yaradan'a kavu?mas?d?r, Sebi arus'dur.
Miron de Lencos:Sevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür.
Montaigne : Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat 'e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler, dedikleri zaman: Do?a da onlar?! demi?.Bütün dertlerin bitti?i yere gidece?iz diye dertlenmek ne budalal?k! Nas?l do?u?umuz bizim için her ?eyin do?u?u olduysa, ölümümüz de her ?eyin ölümü olacak. Öyle ise, yüz y?l daha ya?amayaca??z diye a?lamak, yüz y?l önce ya?amad???m?za a?lamak kadar deliliktir. ölüm ba?ka bir hayat?n kayna??d?r. Bu hayata gelirken de a?lad?k, eziyet çektik; bu hayata da eski ?eklimizden soyunarak girdik
Montaigne : Solon'a o?lunun ölümünde, güçsüz ve yarars?z göz ya?lar? dökmenin do?ru olmad???n? söylemi?ler.Solon;Güçsüz ve yarars?z olduklar? için dökülmeleri daha iyi ya."demi?.
Nietzsche : Bugün art?k kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var.
Nietzsche : ölümün son iyili?i bir daha ölümün olmamas?d?r.
Patrick Hengy : Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.
Paul Valery : Mezarl?k ölülerin, topra?a kar??madan önce adlar?n?, kimliklerini toprak üstünde b?rakt?klar? yerdir.
Senaca : Cesaret cennete , korku ölüme sürükler.
Shakespeare : Korkaklar s?k s?k ölür, cesurun ölümü bir defad?r.
Sokrates : Art?k ayr?l?k zaman? gelmi?tir.Ben ölüme gidiyorum, siz hayata...Bu yollardan hangisi daha iyi, bunu ancak Tanr? bilir..
Steven Stiles: Tanr? ölümü nerede duraca??m?z? bilmemiz için icat etti.
Tacitus : ?erefli bir ölüm , ?erefsiz bir ömürden daha iyidir.
Theokritos : Ya?ayanlar için umut her zaman vard?r. Umutsuzluk ölüler içindir.
Türk Atasözü : Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.
Vauvenargues : Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi ya?amal?d?r.
Voltaire : Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n? ölünceye kadar desteklerim.
W. Penn: ölümsüz olmaya karar verenler, ölümden korkmazlar.
Woody Allen : ölümsüzlü?e filmlerimle de?il, ölmeyerek kavu?mak istiyorum.
Abdülhak ?inasi Hisar : ömrümüz tesadüflerin verdi?i malzemelerle yap?l?r.
Goethe : ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister.
Martin Luther king: ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir.
Senaca : Ey ya?am, senin bunca de?erli olu?un ölüm sayesindedir.
A. Okay : Kimini toprak çeker, beni de gökyüzü çekiyor. Gitmek zaman?.
Bertrand Russel : Sa?l?k hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyece?i tek nimettir.
Carl Sandburg : Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir.
Carlyle : Deneyler, en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur
Cenap ?ehabettin : Ahirette dirilmek ümidi olmasa, san?yorum ki h?fz?s?hhaya riayet ço?al?rd?.
Einstein : Ben gelece?i hiç dü?ünmem, gelecek zaten çok çabuk gelir.
Einstein : E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak...
Epictetos : Saati gelince ölece?im;lakin kendisine verileni iade eden bir adam gibi ölece?im.
Montaigne : Sa?l?k için at?lan bir ad?m, tedavi için at?lan yüz ad?mdan daha yararl?d?r.
Publilius Syrus : Bugün dünün ö?rencisidir.
?irazi : Allah?m! Beni sen kald?r ki, kimseler y?kamas?n.
Zamah?ehr i: Ömür bu kadar k?sa iken amelleri k?salt?p emelleri uzatma!
öLümLe iLgiLi Anlaml? Sözler
Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir. ( Süleyman Hilmi Tunahan )
Ayakta Ölmek Dizlerinin üstünde ya?amaktan iyidir
insanlar uykudad?r, öldükleri vakit ...
Uyuyan insan Yar? öLü insand?r.
Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. ( Abbadi )
Ölenin k?yameti kopmu?tur. ( Hadis-i ?erif )
Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. ( Mehmet Feyiz Efendi )
Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. ( Montaigne )
Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. ( Seneca )
Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. ( Hadis-i ?erif )
Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. ( Turgenyev )
Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. ( Hadis-i ?erif )
Üç ?ey ölümün ard?ndan kabre gider: Ailesi, mal? ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kal?r. Dönenler: ailesi ve mal?, kalan da: amelidir. ( Hadis-i ?erif )
Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gib, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. ( Süleyman Hilmi Tunahan )
öLüm insnalar? Bekleyen ???kt?r..
öLemkten Korkmay?n Çünki Birgün Herkez öLücek..
Ya?ayan herkezin Sonu Toprak..
Toprak Olarak geldik Toprak oLarak Göçece?iz Bu yalan Dünyadan..
öLüm Kalbime i?liyor her gece sen benden gittin gideli!
Hayat? Seninle buLmu?ken öLümü Seninle Ya?ad?m neden böyle OLdu insafs?z Neden!
Ya?asakta bir sebebimiz yok art?k, öLümle Kankay?m Art?k!
gönül bu ne dert dinler ne keder sadece sözlerin yeter ölmem için güLüm!
Ayr?l?ktan Zor belleme öLümü Gülüm Ben Seninle Hayat? Sevmi?ken neden bana bu zuLüm?
Seni Sevmekse Kaderim Severim, Senin için öLmekse Al?n yaz?m öLürüm Gülüm...
Biz Ne hayata ba?l? kal?r?z Bu Alemde Neden Hayat Bizi Ya?at?r bu Alemin içinde, öLümle Arkada? Olmu? gecelerimiz Biz gecelerin Adam?y?z.
A?k Seni Sevmekse A??k Oldum öLmek gerekiyorsa Senin için öLümüde severim senin için...
A?k için DO?mad?m ben A?k için Öleyim...
Ne Derdime Çaresin Ne Gelece?ime Vesile, Senin iÇin öLürüm her gece...
öLüceksem Senin için ÖLürüm Ya?arsamda Senin için ya?ar?m gülüm, Senin için ya?arken öLmeyide severim..
Sevenler Gece öLürmü? derler ya bebe?im ben senin için ne gece ne gunduz oluyorum her saniye senin için hayata küsüyorum!
Her?eyin Bir Güzelli?i Vard?r, Nas?lki ya?amay? Seviyorsak öLmeyide Sevmeliyiz.
öLmeyi Sevenler Yalan Dünyada iman? kuvvetli oLanlard?r Sadece! iman? Zay?f oLanlar Daima öLümden Korkarlar.
öLüme Gülerim, Gülüme öLürüm BeBe?im.
Alt Kategoriler:
ölüm ?iirleri
ölüm nickleri

#2385

 
© 2015
AŞK