Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ölüm Sözleri

Ölüm Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik ölüm Sözleri k?sa olanlar? haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? ölüm Sözünüz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Ölüm Sözleri facebook twitter için :
Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum
Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!
Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"
Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu
Bir ses beklemek senden Soluk beklemek Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!
Yaln?zca çocuklar a?lar ve yaln?zca Allah affeder... E?er bir gün beni terk edersen; çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem
Kötü diye bir ?ey olmasayd?, cehennem bo? kal?rd? sen beni k?rmasayd?n, bu can u?runa fedayd?...seni cok seviyorum
Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N !!!
Sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileye al??t?m, yaln?z senin yoklu?una al??amad?mart?k anl?yorum hasretten, gözya??ndan ba?ka bir ?ey vermemi?sin bana
Yüre?ine sevda eken, ayr?l?k biçermi, seven sevilenden kolayca vazgeçermi, sen beni sevme gülüm, ben yanar?m ikimizin yerine yetmez mi???
Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m Karanl???nda ayd?nl???m olsun diye ?imdi sensizli?i kalbime f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat
Sen benim içimde açan bir güldünSönmek bilmeyen alevlenen içimde ba??m? her yast??a koyu?ta sen vars?n hayallerimde Çünkü sen benim içimden söküp bir türlü atamad???ms?n YAR
Jules Renard: ölüm iyidir, bizi ölüm dü?üncesinden kurtar?r.
Juvenal :Ya?l?l?k ölümden çok daha korkunçtur.
Kalevala (Fin destan?):Bo? evden ölü ç?kmaz.
Bernard Shaw: Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti de?il, ölüm kuvvetidir.
La Rochefoucauld:Güne?le ölüme dik dik bak?lmaz.
Leonardo da Vinci: ?yi geçen bir gün nas?l mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.
Meredith : ölümsüz olarak bildi?im tek ?ey, dü?üncedir.
Mevlana : Cömertlik ve yard?m etmede akarsu gibi ol... ?efkat ve merhamette güne? gibi ol... Ba?kalar?n?n kusurunu örtmede gece gibi ol... Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol... Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol... Ho?görüde deniz gibi ol... Ya oldu?un gibi görün ya da göründü?ün gibi ol...
Mevlana : Her ?ey ma?uktur , a??k bir perdedir. Ya?ayan ma?uktur , a??k bir ölüdür.
Mevlana : ölüm, yarad?lm???n Yaradan'a kavu?mas?d?r, Sebi arus'dur.
Miron de Lencos:Sevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür.
Montaigne : Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat 'e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler, dedikleri zaman: Do?a da onlar?! demi?.Bütün dertlerin bitti?i yere gidece?iz diye dertlenmek ne budalal?k! Nas?l do?u?umuz bizim için her ?eyin do?u?u olduysa, ölümümüz de her ?eyin ölümü olacak. Öyle ise, yüz y?l daha ya?amayaca??z diye a?lamak, yüz y?l önce ya?amad???m?za a?lamak kadar deliliktir. ölüm ba?ka bir hayat?n kayna??d?r. Bu hayata gelirken de a?lad?k, eziyet çektik; bu hayata da eski ?eklimizden soyunarak girdik
Montaigne : Solon'a o?lunun ölümünde, güçsüz ve yarars?z göz ya?lar? dökmenin do?ru olmad???n? söylemi?ler.Solon;Güçsüz ve yarars?z olduklar? için dökülmeleri daha iyi ya."demi?.
Nietzsche : Bugün art?k kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var.
Nietzsche : ölümün son iyili?i bir daha ölümün olmamas?d?r.
Patrick Hengy : Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.
Paul Valery : Mezarl?k ölülerin, topra?a kar??madan önce adlar?n?, kimliklerini toprak üstünde b?rakt?klar? yerdir.
Senaca : Cesaret cennete , korku ölüme sürükler.
Shakespeare : Korkaklar s?k s?k ölür, cesurun ölümü bir defad?r.
Sokrates : Art?k ayr?l?k zaman? gelmi?tir.Ben ölüme gidiyorum, siz hayata...Bu yollardan hangisi daha iyi, bunu ancak Tanr? bilir..
Steven Stiles: Tanr? ölümü nerede duraca??m?z? bilmemiz için icat etti.
Tacitus : ?erefli bir ölüm , ?erefsiz bir ömürden daha iyidir.
Theokritos : Ya?ayanlar için umut her zaman vard?r. Umutsuzluk ölüler içindir.
Türk Atasözü : Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.
Vauvenargues : Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi ya?amal?d?r.
Voltaire : Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n? ölünceye kadar desteklerim.
W. Penn: ölümsüz olmaya karar verenler, ölümden korkmazlar.
Woody Allen : ölümsüzlü?e filmlerimle de?il, ölmeyerek kavu?mak istiyorum.
Abdülhak ?inasi Hisar : ömrümüz tesadüflerin verdi?i malzemelerle yap?l?r.
Goethe : ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister.
Martin Luther king: ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir.
Senaca : Ey ya?am, senin bunca de?erli olu?un ölüm sayesindedir.
A. Okay : Kimini toprak çeker, beni de gökyüzü çekiyor. Gitmek zaman?.
Bertrand Russel : Sa?l?k hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyece?i tek nimettir.
Carl Sandburg : Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir.
Carlyle : Deneyler, en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur
Cenap ?ehabettin : Ahirette dirilmek ümidi olmasa, san?yorum ki h?fz?s?hhaya riayet ço?al?rd?.
Einstein : Ben gelece?i hiç dü?ünmem, gelecek zaten çok çabuk gelir.
Einstein : E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak...
Epictetos : Saati gelince ölece?im;lakin kendisine verileni iade eden bir adam gibi ölece?im.
Montaigne : Sa?l?k için at?lan bir ad?m, tedavi için at?lan yüz ad?mdan daha yararl?d?r.
Publilius Syrus : Bugün dünün ö?rencisidir.
?irazi : Allah?m! Beni sen kald?r ki, kimseler y?kamas?n.
Zamah?ehr i: Ömür bu kadar k?sa iken amelleri k?salt?p emelleri uzatma!

#2305

 
© 2015
AŞK