Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ölümle ?lgili Mesajlar

K?sa çok güzel ölümle ilgili mesajlar sayfam?zda ölüm ile ilgili en güzel ölüm mesajlar?n? bulabilirsiniz. Buyrun ölüm mesajlar?;

Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne

Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. Seneca

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. Hadis-i ?erif

Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. Turgenyev

Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Hadis-i ?erif

Üç ?ey ölümün ard?ndan kabre gider: Ailesi, mal? ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kal?r. Dönenler: ailesi ve mal?, kalan da: amelidir. Hadis-i ?erif

*Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gib, eseri devam eden zevâta da ölü denmez.

Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r.

Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir.

Uyuyan insan Yar? öLü insand?r.

Sana nasihat edici olarak ölüm yeter.

Üç ?ey ölümün ard?ndan kabre gider; 1 - Ailesi, mal? ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kal?r. Dönenler; ailesi ve mal?, kalan da; amelidir.

Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir.

Ayakta Ölmek Dizlerinin üstünde ya?amaktan iyidir

insanlar uykudad?r, öldükleri vakit...

Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur.

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz.

Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür.

Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gib, eseri devam eden zevâta da ölü denmez.

Kapans?m yollar?m sensiz gidersem son gülü?üm olsun. Sensiz gülersem kahrolay?m. Senden ba?kas?n? seversem haram olsun bana senden ba?kas?. Seninle bir örüm geçecek biricik. Daha ne zor günler geçecek olsa bile her zaman yan?nday?m. ?unu bil, "Biricik" diye ölece?im.

?smini güne?e yazd?m her ?afakta do?sun diye. Yüre?ine yüre?imi yazd?m için yand???nda benimde yans?n diye. Ad?n? can?m koydum sen öldü?ünde bende öleyim diye.

Her Canl? Bir Gün Ölümü Tadacakt?r.

Ya?ayan herkezin Sonu Ölüm ve Toprakt?r..

Sensiz Hayat Bana Zaten Ölüm...!

Bugün Ölecekmi? Gibi Ahiret, Hiç Ölmeyecekmi? Gibi Dünya ?çin Ya?amal?y?z...

E?er Benden Ayr?lacaksan Kap?dan Ç?kmadan Önce Beni Öldür! Çünkü Ben Sensiz Ya?ayan Bir Ölüyüm...

Ya?asakta bir hedefim yok art?k, Ölüm ile Beraberiz arT?k!

Beni Öldürmek ?stiyorsan Bana Beni Sevmedi?ini Söylemen Yeter de artar bile sevdi?im...

Al?n Yaz?mda Senin ?çiN ölMek var sa Ölürüm... Sen benim için ölümden de ötesin...

A?k Seni Sevmekse A??k Oldum öLmek gerekiyorsa Senin için öLümüde severim senin için...

Ben a?k için do?mad?m ki a?k için öley?m... ben SeniN içiN do?dum seniN için ölürüm ?eKerim...

Sen beni sevMesende Ben seniN ile Her ?eye Haz?r?M... beN senSiz tek Ba??ma da ya?at?R?m bu a?k?, her ne Kadar bana Ölüm gibi Gelsede sevdi?im

Ya geleCe?ime ???k oL, ya da Derdime Çare... beNi sensiz B?rakarak her geCe ölDürme...

Ya??yorsam bilKi bu saDece Senin iç?ndir... daha öLmüyorum çünkü senin için ya??yorum..

Bir bebek dünyaya geldi?inde nas?l ki SeviniyorSak, Sevdiklerimizden Biri öldü?ü zaman da seviNmeliyiz. Bilmelisiniz ki o Art?k raBBine kavu?tu. Bundan daHa sevindirici olan bir ?ey varm?d?r?

E?erki ölmekten korkuyorsan?z bilin ki ?man?n?z zay?ft?r. Ölmekten korkMuyorsan?z iman?n?z kuvvetlidir.

Ebu Süleyman Darani (r. aleyh) ölürken:

Ne mutlu sana ki, aff? ve rahmeti bol Allah'a gidiyorsun, dediler. O da:

Evet, i?neden ipli?e her ?eyin hesab?n? vermek üzere gidiyorum, dedi.

S?rri Sekati (r. aleyh), ölüm dö?e?inde kan-ter içinde iken, kendisini yelpaze ile serinletmeye çal??an Cüneyd-i Ba?dadi'ye (kaddesallahu s?rrahu):

Ci?erleri yanan adama yelpazenin ne faydas? olur?" buyurdu.

Hikem bin Abdülmelik, bayg?n yatarken, orada bulunan biri "Ya Rabbi, bu kimse pek iyi bir hayat ya?amad?, fakat cömert idi, ölümü ona kolayla?t?r" diye dua ederken, Hikem bin Abdülmelik gözlerini aç?p dedi ki:

Azrail aleyhisselam geldi, "˜cömertlerin can?n? r?fk (kolayl?k, yumu?akl?k) ile al?r?m' dedi.

Salih bir zat?n han?m?, efendisinin ölmek üzere oldu?unu görünce a?lamaya ba?lad?. Han?m?na:

Niçin a?l?yorsun? Diye sordu. O da:

Senin için deyince,

Sen kendine a?la, ben 40 y?ld?r bugün için a?l?yorum, buyurdu.

Büyük zatlardan biri, "Eskiden biz gitti?imiz cenazelerde herkes hüngür hüngür a?lad??? için cenaze sahibinin kim oldu?unu tan?yamaz, taziyede zorluk çekerdik" buyuruyor. Halbuki ?imdi mezarl?kta bile gülenler oluyor. Bir gün kendisinin de ölece?ini dü?ünmüyor. Bu gafletin sebebi i?lenen günahlar yüzünden kalbin kararm?? olmas?d?r.

Bir sarho? öldü. Han?m? cenazeyi y?kay?p defnedecek kimse bulamay?nca, iki hamal tutup cenazeyi kabristana getirdi. Orada bir zahid, bir cenazenin namaz?n? k?lmaya haz?rlan?rken, onu görenler de gelip cenazenin namaz?n? k?ld?lar. Fakat bir zahidin, bir sarho?un namaz?n? k?lmas?na hayret ettiler.

Zahid dedi ki:

"Bu gece rüyamda kabristana gitmemi, orada sahipsiz bir cenazenin namaz?n? k?lmam? söylediler. "˜O cenaze affedilmi?lerden biri' dediler. "

Sarho?un han?m?ndan kocas?n?n iyi yönleri olup olmad???n? sordular. O da ?öyle anlatt?:

"Beyim, fas?k idi, içki içerdi. Fakat namaz?n? hiç terk etmedi. Sabah namaz?n? hep cemaatle k?lard?. Öksüzlere merhamet eder, onlar?n nafakalar?n? temin ederdi. ?çki içip ay?ld??? zaman, "Ya Rabbi benim gibi fas?k? Cehennemin neresine atacaks?n!" diyerek a?lar, içkiyi b?rakamad???na üzülürdü. "

Zahid bunlar? dinledikten sonra,

Demek affedilmesine bu güzel huylar? sebep oldu" buyurdu.

Ariflerin Sultan?, Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)in son sözlerinden biri,

Namaza dikkat edin" idi. (Sünen-i ?bn-i Mace)

?bni Münkedir hazretleri (rahmetullahi aleyh) ölüm dö?e?inde a?l?yordu. Sebebini sordular.

Kasten büyük bir günah i?lemedim. Önem vermedi?im küçük bir günah, Allah'?n gazab?na sebep olduysa, diye korktu?um için a?l?yorum" dedi.

Amir bin Abdülkays (r. aleyh) da ölürken a?l?yordu. Soranlara, "Bo?a geçirdi?im günlerim için a?l?yorum" dedi.

?bni Mübarek hazretlerinin (r. aleyh) ölürken yoksul hâlini gören azatl? kölesi ?bni Abdullah a?lamaya ba?lad?:

Sen ne kadar zengin idin, evinde bir ?ey kalmam??. Bu hallere mi dü?ecektin. diye s?zland?. ?bni Mübarek hazretleri:

Ölüyorsun, çoluk çocu?u birine emanet etmeyecek misin? Dediler. O da:

Onlar? acizlere emanet edemem, Allah'tan utan?r?m, buyurdu.

Ayakta ölmek, dizüstü ya?amaktan iyidir. Tactius

?nsanlar uykudad?r, öldükleri vakit uyan?rlar. Hadis-i ?erif

Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. Abbadi

Ölenin k?yameti kopmu?tur. Hadis-i ?erif

Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. Mehmet Feyiz Efendi

#71

 
© 2015
AŞK