Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ölümle ?lgili sözler

öLüm insnalar? Bekleyen ???kt?r..

öLemkten Korkmay?n Çünki Birgün Herkez öLücek..

Ya?ayan herkezin Sonu Toprak..

Toprak Olarak geldik Toprak oLarak Göçece?iz Bu yalan Dünyadan..

öLüm Kalbime i?liyor her gece sen benden gittin gideli!

Hayat? Seninle buLmu?ken öLümü Seninle Ya?ad?m neden böyle OLdu insafs?z Neden!

Ya?asakta bir sebebimiz yok art?k, öLümle Kankay?m Art?k!

gönül bu ne dert dinler ne keder sadece sözlerin yeter ölmem için güLüm!

Ayr?l?ktan Zor belleme öLümü Gülüm Ben Seninle Hayat? Sevmi?ken neden bana bu zuLüm?

Seni Sevmekse Kaderim Severim, Senin için öLmekse Al?n yaz?m öLürüm Gülüm...

Biz Ne hayata ba?l? kal?r?z Bu Alemde Neden Hayat Bizi Ya?at?r bu Alemin içinde, öLümle Arkada? Olmu? gecelerimiz Biz gecelerin Adam?y?z.

A?k Seni Sevmekse A??k Oldum öLmek gerekiyorsa Senin için öLümüde severim senin için...

A?k için DO?mad?m ben A?k için Öleyim...

Ne Derdime Çaresin Ne Gelece?ime Vesile, Senin iÇin öLürüm her gece...

öLüceksem Senin için ÖLürüm Ya?arsamda Senin için ya?ar?m gülüm, Senin için ya?arken öLmeyide severim..

Sevenler Gece öLürmü? derler ya bebe?im ben senin için ne gece ne gunduz oluyorum her saniye senin için hayata küsüyorum!

Her?eyin Bir Güzelli?i Vard?r, Nas?lki ya?amay? Seviyorsak öLmeyide Sevmeliyiz.

öLmeyi Sevenler Yalan Dünyada iman? kuvvetli oLanlard?r Sadece! iman? Zay?f oLanlar Daima öLümden Korkarlar.

öLüme Gülerim, Gülüme öLürüm BeBe?im.

öLümLe iLgiLi Anlaml? Sözler - öLüm iLe iLgili Sözler - öLümLe iLgili Sözler

Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir. ( Süleyman Hilmi Tunahan )

Ayakta Ölmek Dizlerinin üstünde ya?amaktan iyidir

insanlar uykudad?r, öldükleri vakit ...

Uyuyan insan Yar? öLü insand?r.

Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. ( Abbadi )

Ölenin k?yameti kopmu?tur. ( Hadis-i ?erif )

Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. ( Mehmet Feyiz Efendi )

Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. ( Montaigne )

Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. ( Seneca )

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. ( Hadis-i ?erif )

Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. ( Turgenyev )

Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. ( Hadis-i ?erif )

Üç ?ey ölümün ard?ndan kabre gider: Ailesi, mal? ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kal?r. Dönenler: ailesi ve mal?, kalan da: amelidir. ( Hadis-i ?erif )

Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gib, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. ( Süleyman Hilmi Tunahan )

öLüm Kalbime i?liyor her gece sen benden gittin gideli!

Hayat? Seninle buLmu?ken öLümü Seninle Ya?ad?m neden böyle OLdu insafs?z Neden!

Ya?asakta bir sebebimiz yok art?k, öLümle Kankay?m Art?k!

gönül bu ne dert dinler ne keder sadece sözlerin yeter ölmem için güLüm!

Ayr?l?ktan Zor belleme öLümü Gülüm Ben Seninle Hayat? Sevmi?ken neden bana bu zuLüm?

Seni Sevmekse Kaderim Severim, Senin için öLmekse Al?n yaz?m öLürüm Gülüm...

Biz Ne hayata ba?l? kal?r?z Bu Alemde Neden Hayat Bizi Ya?at?r bu Alemin içinde, öLümle Arkada? Olmu? gecelerimiz Biz gecelerin Adam?y?z.

A?k Seni Sevmekse A??k Oldum öLmek gerekiyorsa Senin için öLümüde severim senin için...

A?k için DO?mad?m ben A?k için Öleyim...

Ne Derdime Çaresin Ne Gelece?ime Vesile, Senin iÇin öLürüm her gece...

Alexsandre Vine t: Ey hayat! ölüme ?ükret. Seni onun yüzünden seviyorum.

Andre Gide :An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.

Aristo : Okuyup yazanla okumayan aras?ndaki fark, ölü ile diri aras?ndaki fark kadard?r.

Atasözü : ?nsana dayanma ölür, a?aca dayanma kurur.....

Cenap ?ehabettin : His ne kadar kolay de?i?irse fikir de?i?tirmek o kadar zordur.

Virginia Dünyada ?st?raptan, ölümden, sefaletten ba?ka bir ?ey yoktur.

Epictetos : Ne fakirlikten, ne sürgünden, ne zindandan, ne ölümden korkmal?d?r;fakat korkudan korkmal?d?r.

Epikür Erma Bombeck: Arka arkaya üç futbol maç? seyredebilene beyin ölümü te?hisi konmal?d?r.

Franklin: Öldükten sonra unutulmak istemiyorsan?z ya okumaya de?er ?eyler yaz?n yada yaz?lmaya de?er ?eyler yap?n.

Ahmet Ba?p?nar : Sözcükler dökülünce dü?üncenin ruhu ölüverir.

Halil Cibran : Arzu hayat?n yar?s?d?r. Kay?ts?zl?ksa ölümün.

Halil Cibran : Çok konu?tukça, dü?ünce ölür.

Harriet Tumban: ?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez.

Hebbel: Damlan?n içinde hayat var fakat dalgan?n içinde ölüm.

Henry Frederic Amiel: ?nsan tek ba??na hayal eder, tek ba??na ac? çeker, tek ba??na ölür.

Herakleitos : Ayn? ?eydir ya?ayanla ölü, uyan?kla uyuyan, gençle ya?l?. Çünkü bunlar de?i?ince ötekilerdir ve ötekiler de?i?ince de bunlard?r.

Herakleitos : Hayat?m?z gerçek bir hayat de?ildir;fakat ölmek ve ya?amak hem hayat?m?zda, hem ölümümüzde mevcuttur.

Herakleitos : Her ?ey z?tlardan meydana gelir. Böylelikle ayn? ?ey iyi ve kötüdür;canl? ve ölüdür;uyan?r ve uyur;hem genç hem ihtiyard?r.

Heraklitos : Her an bir ?eyin ölümü ya da do?umu, evreni var eder ve güçlü k?lar.

?mam Gazaliiledi?in gibi ya?a, ?üphesiz bir gün öleceksin. Diledi?ini sev, ku?kusuz sen bir gün ondan ayr?lacaks?n..belki ölümle... diledi?ini yap, ku?kusuz sen bir gün yapt???ndan yarg?lanacaks?n....

J. R. Cowell :Ancak *****lar ve ölüler dü?üncelerini hiç de?i?tirmezler

James Howel: Dünyay? idare edenler, dirilerden çok ölülerdir.

Jesus Sirasch elinin ya?am? ölümden beterdir.

John Arbuthnot: Her siyasi parti, kendi yalan?n? yutarken ölür

Jules Renard: ölüm iyidir, bizi ölüm dü?üncesinden kurtar?r.

Juvenal :Ya?l?l?k ölümden çok daha korkunçtur.

Kalevala (Fin destan?):Bo? evden ölü ç?kmaz.

La Bruyere : La Fontaine : ölü bir imparator olmaktansa, ya?ayan bir dilenci olmak daha iyidir.

Bernard Shaw: Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti de?il, ölüm kuvvetidir.

La Rochefoucauld:Güne?le ölüme dik dik bak?lmaz.

Leonardo da Vinci: ?yi geçen bir gün nas?l mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.

Meredith : ölümsüz olarak bildi?im tek ?ey, dü?üncedir.

Mevlana : Cömertlik ve yard?m etmede akarsu gibi ol... ?efkat ve merhamette güne? gibi ol... Ba?kalar?n?n kusurunu örtmede gece gibi ol... Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol... Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol... Ho?görüde deniz gibi ol... Ya oldu?un gibi görün ya da göründü?ün gibi ol...

Mevlana : Her ?ey ma?uktur , a??k bir perdedir. Ya?ayan ma?uktur , a??k bir ölüdür.

Mevlana : ölüm, yarad?lm???n Yaradan'a kavu?mas?d?r, Sebi arus'dur.

Miron de Lencos:Sevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür.

Montaigne : Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat 'e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler, dedikleri zaman: Do?a da onlar?! demi?. Bütün dertlerin bitti?i yere gidece?iz diye dertlenmek ne budalal?k! Nas?l do?u?umuz bizim için her ?eyin do?u?u olduysa, ölümümüz de her ?eyin ölümü olacak. Öyle ise, yüz y?l daha ya?amayaca??z diye a?lamak, yüz y?l önce ya?amad???m?za a?lamak kadar deliliktir. ölüm ba?ka bir hayat?n kayna??d?r. Bu hayata gelirken de a?lad?k, eziyet çektik; bu hayata da eski ?eklimizden soyunarak girdik

Montaigne : Solon'a o?lunun ölümünde, güçsüz ve yarars?z göz ya?lar? dökmenin do?ru olmad???n? söylemi?ler. Solon;Güçsüz ve yarars?z olduklar? için dökülmeleri daha iyi ya. "demi?.

Nietzsche : Bugün art?k kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var.

Nietzsche : ölümün son iyili?i bir daha ölümün olmamas?d?r.

Patrick Hengy : Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.

Paul Valery : Mezarl?k ölülerin, topra?a kar??madan önce adlar?n?, kimliklerini toprak üstünde b?rakt?klar? yerdir.

Senaca : Cesaret cennete , korku ölüme sürükler.

Shakespeare : Korkaklar s?k s?k ölür, cesurun ölümü bir defad?r.

Sokrat : Art?k ayr?l?k zaman? gelmi?tir. Ben ölüme gidiyorum, siz hayata...Bu yollardan hangisi daha iyi, bunu ancak Tanr? bilir..

Steven Stiles: Tanr? ölümü nerede duraca??m?z? bilmemiz için icat etti.

Tacitus : ?erefli bir ölüm , ?erefsiz bir ömürden daha iyidir.

Theokritos : Ya?ayanlar için umut her zaman vard?r. Umutsuzluk ölüler içindir.

Türk Atasözü : Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.

Vauvenargues : Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi ya?amal?d?r.

Voltaire : Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n? ölünceye kadar desteklerim.

W. Penn: ölümsüz olmaya karar verenler, ölümden korkmazlar.

Woody Allen : ölümsüzlü?e filmlerimle de?il, ölmeyerek kavu?mak istiyorum.

Abdülhak ?inasi Hisar : ömrümüz tesadüflerin verdi?i malzemelerle yap?l?r.

Erdal bilallar: Seni do?ru dürüst tan?mayan ki?ilerin dahi ya?am?n? birkaç saat içinde de?i?tirebileceklerini unutma.

F. Herczeg: Gerçe?in ömrü sonsuzdur.

Goethe : ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister.

Martin Luther king: ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir.

Senaca : Ey ya?am, senin bunca de?erli olu?un ölüm sayesindedir.

A. Okay : Kimini toprak çeker, beni de gökyüzü çekiyor. Gitmek zaman?.

Bertrand Russel : Sa?l?k hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyece?i tek nimettir.

Carl Sandburg : Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Carlyle : Deneyler, en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur

Cenap ?ehabettin : Ahirette dirilmek ümidi olmasa, san?yorum ki h?fz?s?hhaya riayet ço?al?rd?.

Cenap ?ehabettin :Hayat, bir tabur vukuatt?r, kumandan? tesadüf.

Einstein : Ben gelece?i hiç dü?ünmem, gelecek zaten çok çabuk gelir.

Einstein : E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak...

Epictetos : Saati gelince ölece?im;lakin kendisine verileni iade eden bir adam gibi ölece?im.

Henry Ford: E?er , gelecek hakk?nda dü?ünmezseniz, asla bir gelece?iniz olmaz

Montaigne : Sa?l?k için at?lan bir ad?m, tedavi için at?lan yüz ad?mdan daha yararl?d?r.

Publilius Syrus : Bugün dünün ö?rencisidir.

?irazi : Allah?m! Beni sen kald?r ki, kimseler y?kamas?n.

Zamah?ehr i: Ömür bu kadar k?sa iken amelleri k?salt?p emelleri uzatma!

*Feryadima sahit gökteki yildizlar gelinlikkefenii giyiyorum, kabrime melekler gösyasi döküyor unut beni be can ölüyorum ...

*öLüm öLüm Ne KeLime GüLüm..!!! Ben Senin iÇin yaSamay? göze Alm???m..!!!

* Ayakta ölmek, dizüstü ya?amaktan iyidir. Tactius

* ?nsanlar uykudad?r, öldükleri vakit uyan?rlar. Hadis-i ?erif

* Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. Abbadi

*Ölenin k?yameti kopmu?tur. Hadis-i ?erif

*Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. Mehmet Feyiz Efendi

*Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne

*Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. Seneca

*Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. Hadis-i ?erif

*Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. Turgenyev

*Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Hadis-i ?erif

*Üç ?ey ölümün ard?ndan kabre gider: Ailesi, mal? ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kal?r. Dönenler: ailesi ve mal?, kalan da: amelidir. Hadis-i ?erif

*Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gib, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. Süleyman

Jules Renard: ölüm iyidir, bizi ölüm dü?üncesinden kurtar?r.

Juvenal :Ya?l?l?k ölümden çok daha korkunçtur.

Kalevala (Fin destan?):Bo? evden ölü ç?kmaz.

Bernard Shaw: Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti de?il, ölüm kuvvetidir.

La Rochefoucauld:Güne?le ölüme dik dik bak?lmaz.

Leonardo da Vinci: ?yi geçen bir gün nas?l mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.

Meredith : ölümsüz olarak bildi?im tek ?ey, dü?üncedir.

Mevlana : Cömertlik ve yard?m etmede akarsu gibi ol... ?efkat ve merhamette güne? gibi ol... Ba?kalar?n?n kusurunu örtmede gece gibi ol... Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol... Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol... Ho?görüde deniz gibi ol... Ya oldu?un gibi görün ya da göründü?ün gibi ol...

Mevlana : Her ?ey ma?uktur , a??k bir perdedir. Ya?ayan ma?uktur , a??k bir ölüdür.

Mevlana : ölüm, yarad?lm???n Yaradan'a kavu?mas?d?r, Sebi arus'dur.

Miron de Lencos:Sevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür.

Montaigne : Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat "˜e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler, dedikleri zaman: Do?a da onlar?! demi?. Bütün dertlerin bitti?i yere gidece?iz diye dertlenmek ne budalal?k! Nas?l do?u?umuz bizim için her ?eyin do?u?u olduysa, ölümümüz de her ?eyin ölümü olacak. Öyle ise, yüz y?l daha ya?amayaca??z diye a?lamak, yüz y?l önce ya?amad???m?za a?lamak kadar deliliktir. ölüm ba?ka bir hayat?n kayna??d?r. Bu hayata gelirken de a?lad?k, eziyet çektik; bu hayata da eski ?eklimizden soyunarak girdik

Montaigne : Solon'a o?lunun ölümünde, güçsüz ve yarars?z göz ya?lar? dökmenin do?ru olmad???n? söylemi?ler. Solon;Güçsüz ve yarars?z olduklar? için dökülmeleri daha iyi ya. "demi?.

Nietzsche : Bugün art?k kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok fazla panzehir var.

Nietzsche : ölümün son iyili?i bir daha ölümün olmamas?d?r.

Patrick Hengy : Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.

Paul Valery : Mezarl?k ölülerin, topra?a kar??madan önce adlar?n?, kimliklerini toprak üstünde b?rakt?klar? yerdir.

Senaca : Cesaret cennete , korku ölüme sürükler.

Shakespeare : Korkaklar s?k s?k ölür, cesurun ölümü bir defad?r.

Sokrates : Art?k ayr?l?k zaman? gelmi?tir. Ben ölüme gidiyorum, siz hayata...Bu yollardan hangisi daha iyi, bunu ancak Tanr? bilir..

Steven Stiles: Tanr? ölümü nerede duraca??m?z? bilmemiz için icat etti.

Tacitus : ?erefli bir ölüm , ?erefsiz bir ömürden daha iyidir.

Theokritos : Ya?ayanlar için umut her zaman vard?r. Umutsuzluk ölüler içindir.

Türk Atasözü : Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.

Vauvenargues : Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi ya?amal?d?r.

Voltaire : Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n? ölünceye kadar desteklerim.

W. Penn: ölümsüz olmaya karar verenler, ölümden korkmazlar.

Woody Allen : ölümsüzlü?e filmlerimle de?il, ölmeyerek kavu?mak istiyorum.

Abdülhak ?inasi Hisar : ömrümüz tesadüflerin verdi?i malzemelerle yap?l?r.

Goethe : ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister.

Martin Luther king: ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir.

Senaca : Ey ya?am, senin bunca de?erli olu?un ölüm sayesindedir.

A. Okay : Kimini toprak çeker, beni de gökyüzü çekiyor. Gitmek zaman?.

Bertrand Russel : Sa?l?k hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyece?i tek nimettir.

Carl Sandburg : Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Carlyle : Deneyler, en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur

Cenap ?ehabettin : Ahirette dirilmek ümidi olmasa, san?yorum ki h?fz?s?hhaya riayet ço?al?rd?.

Einstein : Ben gelece?i hiç dü?ünmem, gelecek zaten çok çabuk gelir.

Einstein : E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak...

Epictetos : Saati gelince ölece?im;lakin kendisine verileni iade eden bir adam gibi ölece?im.

Montaigne : Sa?l?k için at?lan bir ad?m, tedavi için at?lan yüz ad?mdan daha yararl?d?r.

Publilius Syrus : Bugün dünün ö?rencisidir.

?irazi : Allah?m! Beni sen kald?r ki, kimseler y?kamas?n.

Zamah?ehr i: Ömür bu kadar k?sa iken amelleri k?salt?p emelleri uzatma!

Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir. Süleyman Hilmi Tunahan

Ayakta ölmek, dizüstü ya?amaktan iyidir. Tactius

?nsanlar uykudad?r, öldükleri vakit uyan?rlar. Hadis-i ?erif

Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. Abbadi

Ölenin k?yameti kopmu?tur. Hadis-i ?erif

Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. Mehmet Feyiz Efendi

Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne

Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. Seneca

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. Hadis-i ?erif

Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. Turgenyev

Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Hadis-i ?erif

Üç ?ey ölümün ard?ndan kabre gider: Ailesi, mal? ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kal?r. Dönenler: ailesi ve mal?, kalan da: amelidir. Hadis-i ?erif

Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gibi, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. Süleyman Hilmi Tunahanölüm ile ilgili sözler ölüm sözleri öl

#213

 
© 2015
AŞK