Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ömer Hayyam Sözleri

Uyan!Uyumak için önümüzde sonsuzluk var.

Ya s?rt?m?za al?p ta??yoruz, Ya aya??m?z?n alt?na al?p çi?niyoruz, Ö?renemedik bi türlü yan yana yürümeyi.

Hayat k?sa insano?lu! Kesildikçe biten otlar gibi ye?ermeyeceksin bir daha.

Ayr?l???n özlemin her ?eyin bir hazz? var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar.

?çin temiz olmad?ktan sonra hac? hoca olmu?sun; kaç para! h?rka; tespih; post; seccade güzel: ama tanr? kanar m? bunlara?

Gül yanakl? sevgiliyi saramaz insan Yüre?ine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saç?na dokunabilmi? Tarak gibi di? di?, didik didik olmadan?

Hayyam. Demi? ki! Ben Haram ile Helali kar??t?rmam... Dost ile içilen 'RAKI' helaldir, 'Pu?t' ile içilen su bile Haram.

Bu zamanda az dostun olsun, daha iyi ! Herkesle uzaktan ho? be? edip geçmeli, Can gözünü aç?nca görüyor ki insan; En büyük dü?man?ym?? en çok güvendi?i...yalan m? ?

Durmadan kurulup da??lan bu yerde Hiç bir dost arama. ...Güvenilir bir s???nak, hiç!.. B?rak ac? yüre?inde konaklas?n Olmaza çare arama... Kimse sana gülmeden sen ac?ya gülümse, Ya?amana bak!

bizim sarap icmemiz ne keyfimizden, ne dine, edebe aykiri gitmemizden, bir an gecmek istiyoruz kendimizden: icip icip sarhos olmamiz bu yüzden.

Dert içinde sevinci bul da ya?a; Haks?z düzende hakl? ol da ya?a; Sonu nas?l olsa yokluk dünyan?n, Var?ndan yo?undan kurtul da ya?a.

Ey sevginin s?rlar?ndan habersiz ya?ayanlar, Bilin ki tüm varl???n ba? kayna?? sevgidir, sevgi.

Her sabah yeni bir gün do?arken, Bir gün de eksilir ömürden; Her ?afak bir h?rs?z gibidir Elinde bir fenerle gelen.

Dunyay? yeniden yaratayd?, yarat?rken de beni yan?nda tutayd? ; derdim : "Ya benim adimi sil defterinden, ya da benim diledigimce yarat dunyay?

Güçlü oldu?una inand?rd?n beni; Bol bol da verdin bana vereceklerini. Yüz y?l günah i?leyip bilmek isterim; Günahlar m? sonsuz, senin rahmetin mi.

Ne bilginler geldi, neler buldular! Mumlar gibi dünyaya ???k sald?lar. Hangisi yar?p geçti bu karanl???? Birer masal söyleyip uyuya kald?lar.

Her a??zda bir yemin art?k, Sak?n ha inanmay?n?z. Biri bir ?ey mi söyledi; Söz'e de?il söyleyene bak?n?z...

Vefas?z dünya diye yak?n?p durma; Dünya elindeyken tad?n? ç?karsana! Herkese vefal? olsayd? dünya< S?ra m? gelirdi senin ya?amana?

Okunu att? m? ölüm, siperler bo?una; O ?atafatlar, alt?nlar, gümü?ler bo?una.

Can o güzel yüzüne vurgun, neyleyim; Gönül tatl? diline tutkun, neyleyim; Can da, gönül de s?r incileriyle dolu: Ama dile kilit vurmu?sun, neyleyim.

Bilmem, Tanr?m, beni yarat?rken neydi niyetin, Bana cenneti mi, cehennemi mi nasip ettin; Bir kadeh, bir güzel, bir çalg? bir de ye?il çimen Bunlar benim olsun, veresiye cennet de senin.

Ya?aman?n s?rlar?n? bileydin Ölümün s?rlar?n? da çözerdin. Bugün akl?n var, bir ?ey bildi?in yok: Yar?n, ak?ls?z, neyi bileceksin.

Yar?m somunun var m?? Bir ufak da evin? Kimselerin kulu kölesi de?il misin? Kimsenin s?rt?ndan geçindi?in de yok ya? Keyfine bak:En ho? dünyas? olan sensin...

Bu kubbe alt?ndaki bin bir belay? gör; Dostlar gideli bo?alan dünyay? gör; Tek soluk yitirme kendini bilmeden; B?rak yar?n?, dünü, ya?ad???n an? gör.

Sevdi?ini mertçe seven ki?i, pervane gibi özler ate?i. Sevip de yanmaktan korkan?n masal anlatmakt?r bütün i?i.

Bir elde kadeh, bir elde Kuran; Bir helaldir i?imiz, bir haram. ?u yar?m yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam müslüman.

Tarih, kâinat?n vicdan?d?r.

Cehennemi gerçekten bilmek mi istersin? Dünyada cehennem, ehil olmayanla konu?mand?r.

Cennette huriler varm??, kara gözlü; ?çkinin de ordaym?? en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmu?uz: Bak, bir yanda ?arap, bir yanda sevgili.

Gün do?arken sabah horozlar? niçin Ac? ac? ba?r???rlar, bilir misin? Tan yerini gösterip derler ki sana: Bir gecen geçti gidiyor; sen nerdesin?

Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haramla helali kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram.

Ey özünün s?rlar?na ak?l ermeyen; Suçumuza, duam?za önem vermeyen; Günahtan sarho?tum, ama dilekten ay?k; Umudumu rahmetine ba?lam???m ben.

Girme ?u alçaklar?n hizmetine: Konma sinek gibi pislik üstüne. ?ki günde bir somun ye, ne olur! Yüre?inin kan?n? iç de boyun e?me.

Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen gel de yuf çekme böylesi dünyaya.

Bir yürek ki yanmaz yürek denir mi ona Sevmek haram yüre?inde ate? olmayana Bir günü sevgisiz geçirdinse yaz?k En bo? geçen günün o gündür inan bana.

Felek ne cömert ne a?a??l?k insanlara! Han hamam, dolap de?irmen, hep onlara. Kendini satm?yan adama akmek yok: Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya!

Herkes, gönlünce bir yol ar?yor kendine... Kimi aray??? sürdürmekte, kimi buldu?undan emin... Ama bir gün, bir ses hayk?racak göklerden: Herkesin yolu kendine var?r, arama ba?ka yerde.

A?k ki gerçek de?ilse, tutkusu olmaz. Ate?i köze döner, kokusu olmaz. A??k olan gün, gece, ay ve y?l yanar; Güne?, ???k, rahat ve uykusu olmaz.

Ezeli s?rlar? ne sen bilirsin ne de ben Bu muammay? ne sen okuyabilirsin ne de ben Perde ard?nda sen ben dedikodusu var amma. Perde kalkt? m? ne sen kal?rs?n ne de ben.

E?er her ?eyini kaybetmi?sen ve cebinde bir ekmek alacak kadar paran kalm??sa, git kendine bir demet menek?e al ve ruhunu besle. Bence bu çok anlaml?d?r ve ki?inin öncelikle ruhunu beslemesi laz?m.

Gören göze güzel, çirkin hepsi bir; A??klara cennet, cehennem, hepsi bir; Ermi? ha çul giymi?, ha atlas; Yün yast?k, ta? yast?k, seven ba?a hepsi bir.

Sen içmiyorsan, içenleri k?nama bari; B?rak aldatmacay?, iki yüzlülükleri; ?arap içmem diye övünüyorsun, ama, Yedi?in haltlar yan?nda ?arap nedir ki?

Bir çember çizilse merkezinde ben, kenar?nda sen. Sen döndükçe beni ; Ben döndükçe seni görsem..Öyle bir an gelse ki ; Yar?çap s?f?r olsa...

Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. ?imdi cekil önümden diye ferman edersin Senin yüzün can'?m?n k?blesi olmus bir kez, Ne yapsin, K?ble mi de?istirsin bu can dersin...

Baht?m?n kökü ye?erip dal budak da verse E?retidir bu ömür diye giydi?in elbise; M?hlar? gev?ek bir gölgeliktir beden çad?r?, Pek dayanma sak?n ne kadar sa?lam da görünse.

Ey kör! bu yer, bu gök, bu y?ld?zlar, bo?tur bo?! B?rak onu bunu da gönlünü ho? tut ho?! su durmadan kurulup da??lan evrende B?R NEFEST?R ALACA?IN, O DA BO?TUR BO?!

Sen sofusun, hep dinden dem vurursun, Banada sap?k, dinsiz der durursun. Peki ben ne görünüyorsam o'yum. Ya sen ne görünüyorsan o musun?

Ak?l bu kadehi övdükçe över; Aln?ndan sevgiyle öptükçe öper; Zaman Usta'ysa bu can?m nesneyi Hem yapar hem k?r?p bin parça eder.

Kimi dinde imanda buldu yolu Kimi ak?l, bilim yolunu tuttu. Derken ses geldi karanl?klardan: Gafiller! Do?ru yol ne odur, ne bu!

Ezel avc?s? bir yem koydu oltas?na Bir canl? avlad? Adem dedi ad?na ?yi kötü ne varsa yapan kendisiyken Tutar suçu yükler kendinden ba?kas?na.

Hayat yang?n gibidir. Yoldan geçenin unuttu?u alevler, rüzgar?n önüne kat?p savurdu?u küller; i?te bir insan ömrü gelip geçmi?tir.

Seni aramaktan dünyan?n ba?? dertte; Zengine de göründü?ün yok, fakire de; Sen konu?ursun da biz sa??r m?y?z yoksa, Hep kör müyüz, sen vars?n da görünürde.

Bir kalp ki onun sevmesi aldanmas? yok Tutkunlu?u yok , bir güzele yanmas? yok Bin kez yaz?k olsun sevisiz yüre?e A?ks?z geçecek günlerin faydas? yok...

Var m? daha a??r yük zaman? çekmek kadar. Ya?ama sebebimsin, su kadar, ekmek kadar. Ayr?l???n özlemin her ?eyin bir hazz? var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar..

Ne diyebilirim ki sana, varl???n s?rlar? sakl? senden, benden; bir dü?üm ki ne sen çözebilirsin, ne ben. Bizim ki perde arkas?nda dedikodu; bir indi mi perde, ne sen kal?rs?n, ne ben...

Niceleri geldi, neler istediler, Sonunda dünyay? b?rak?p gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin de?il mi? O gidenler de hep senin gibiydiler.

Benim halimden haber sorarsan, Bir çift sözüm var sana, yürekten: Sevginle girece?im topra?a, Sevginle ç?kaca??m topraktan.

Orucumu yiyorsam Ramazanda , Mübarek aydan habersizim sanma. Çileden gece oluyor da gündüzüm, Sahura kalk?yorum gün ortas?nda.

Ya?aman? akla uydurman gerekir, Ama bilmezsin akla uygun olan nedir; Bereket eli çabuktur Zaman Usta'n?n, Ba??na vura vura sana da ö?retir.

Sen nesin, varl?k nedir, nerden bileceksin? Dünyan esen yel üstüne kurulmu? senin. ?ki yokluk

aras?nda bir varl?k seninki: Hiçlik ne varsa çevrende, sen de bir hiçsin.

Sevgiyle yo?rulmam??sa yüre?in Tekkede , manast?rda eremezsin Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada Cennetin cehennemin üstündesin.

Denize dü?üp kaybolan su damlas? Topra?a kar??an toz zerresi Nedir bu dünyaya gelip gidi?imizin manas? Fena bir böcek i?te, bugün var yar?n yok.

Dünya üç be? bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; e?ek e?e?i be?enir: Hay?r var sana "kötü" demelerinde.

Y?llar günler gibi geçti gider; Nerde o eski dertler, sevinçler? Belaya ald?rmaz akl? olan: Bu da her ?ey gibi geçer, der.

?ki günde bir somun geçiyorsa eline So?uk suyu da olursa bir k?r?k testide Niçin kendinden kötüsüne kul olur insan, Ne diye girer kendi gibisinin hizmetine?

Ak?lla bir konu?mam oldu dün gece, sana soracaklar?m var dedim ? Sen ki her bilginin temelisin, bana yol göstermelisin. Ya?amaktan bezdim, ne yapsam..? Bir kaç y?l daha katlan dedi. Nedir dedim bu ya?amak ? Bir dü? dedi ; Bir kaç görüntü. Evi bark? olmak nedir dedim..? Biraz keyfetmek için, y?llar y?l? dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim ? Kurt, köpek, çakal, makal, dedi. Ne dersin bu adamlara dedim..? Yüreksizler, kafas?zlar, soysuzlar, dedi. Benim bu deli gönlüm dedim, ne zaman ak?llanacak ? Biraz daha kula?? burkulunca dedi. Hayyam' ?n bu sözlerine ne dersin dedim..? Dizmi? alt alta sözleri ; Ho?be? etmi? derim dedi.

Senden benden önce de vard? bu gün bu gece Felek dönüp durmadayd? hep bu gördü?ünce Usulca bas topta?a, çünkü bast???n yer Bir güzelin gözbebe?iydi be? on y?l önce.

Bir geldi mi a??r ölüm uykusu... Biter bu dünyan?n dedikodusu.

Tanr?m niye ek?i ayran? edersin helal de ?arab? haram.

Bir kerpiçim de olsa, satar yine ?arap içerim.

Dal goncay? bir sabah aç?lm?? buldu , Gül melteme bir masal deyip savruldu Dünyada vefas?zl??a bak; on günde Bir gül yeti?ip, aç?p, solup kayboldu.

Adalet evrenin ruhudur.

#1003

 
© 2015
AŞK