Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Önder Sav Sözleri

Laiklik Ba?bakan Erdo?an'?n küçücük beynine s??mayacak kadar geni? bir kavramd?r.

Türk halk? Sigmund Freud, Albert Einstein, John Nash gibi adamlar yeti?tiremedi?i için hala camiiye gidiyor.

Dindar bir ülke geli?emez, geriler. Ki?i dindar olur, devlet de?il.

Namaz?n? k?l ama asla devletten laikli?i kald?rmas?n? bekleme.

Ramazanda bütün restorantlar?n kapal? olmas? Türkiye'de ki ço?u i?letmecilerin ne kadar aptal oldu?unu gösteriyor.

?ktidar olmam?z için 'Beni Allah gönderdi' mi dememiz gerekiyor? E?er öyleyse benim ad?m Hz. Önder.

Hala beni asmay?p trafik kazas?nda öldü demediklerinden dolay? mutluyum.

Ülkücülükmü?, kafay? yemi? bu adamlar. Kafalar?nda dola?an küçücük bilgilerle ülkenin i?lerine burunlar?n? sokuyorlar. Sizi ba?a getirsek ülke batar be. Gidin kurtlar?n yan?na siz. Yesin kurtlar. Yoksa ben yiyece?im bizzat sizi. (MHP'ye gönderme yaparken. )

Fa?ist sefil. Dindarl?k ve yalandan bir milliyetçilikle Türkiye'yi onarabilece?ini san?yor. Daima üçüncü s?rada kalacaks?n Bahçeli. Sen ve mafya üyesi partililerin bu ülkeden gitse ne rahatl?yaca??z. Gidin Türkmenistan'a Türkmen milliyetçili?i yap?n. (Devlet Bahçeli'nin halka konu?mas?ndan sonraki yorumu. )

Liberalizm aya??na i?gal ediliyoruz kimsenin haberi yok.

Bizim çar?af giymek için can atan 7. yüzy?lda kalm?? insanlara de?il, ça?da? ve kültürlü insanlara ihtiyac?m?z var.

Laiklik o kadar karma??k bir kavram ki ne ben tam olarak alg?layabilirim ne de say?n ba?kan?m Deniz Baykal. (Telefonunu aç?k unuttu?u s?rada dinlenen ifadelerden. )

Paran? Araplara kapt?rma. Bakars?n orda Muhammed b?rakmaz seni, , Sen o yüzden ?ey yapma. (Hacca gitmek isteyen bir vatanda?la konu?urken)

Allah'?n verdi?i can? Allah al?r. Bu kadar kesmeyin ?u hayvanlar?. (Kurban bayram?nda halka sesleni?inde. )

AKP önce yönetmeyi ö?rensin sonra hesap sorsun.

Anan? da al git Tayyip Efendi.

Oy için kömür da??t?yorlar. Allah onlar? kahretsin. Belas?n? bulsunlar. Canlar? cehenneme.

Kemal K?l?çdaro?lu'yla Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmeye çabalayaca??m.

Türkiye'nin dini yok. Türklerin var.

Terör örgütünün lideri Öcalan'dan daha beteri var. Önce onu asal?m sonra Öcalan'a bakar?z.

Say?n Ba?bakan demeyin art?k ?una, K?l?çdaro?lu'nu duydunuz. Recep Bey onun ad?.

#997

 
© 2015
AŞK