Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Orhan Pamuk Sözleri

Benim için yazarl???n s?rr?, nereden gelece?i hiç belli olmayan ilhamda de?il, inat ve sab?rdad?r.

Bana yalan söylemeni isterdim. Çünkü insan ancak; kaybetmekten korktu?u bir ?ey için yalan söyler !

Rüyanda görüyorsan onu, özlemi?sindir. Rüyanda görmek için yat?yorsan e?er, sevmi?sin demektir.

Umutsuzlara sefaletin sorumlusu olan bir suçlu göstermeli ki, onun ba??n?n ezilmesiyle cennetin yeryüzüne inece?ine inanabilsinler.

Bir insan?n, ba?ka f?rsatlar? olmas?na ra?men onlar? reddedip sürekli ayn? ki?iyle sevi?mek istemesine, bu mutluluk verici duyguya a?k denirdi.

Do?u'da oldu?um belli de?il mi... Dünyan?n neresinde olursa olsun, ister Do?u'da ister Bat?'da, cemaatlerinden kopup kendilerini kitaplarla bir odaya kapatan yazarlar gelene?inin bir parças? olarak görmek isterim kendimi. Benim için hakiki edebiyat?n ba?lad??? yer kitaplarla kendini bir odaya kapatan adamd?r.

Bir önceki ku?a??n yazarlar?, toplumsal sorumluluk hisseden, edebiyat?n, ahlâka ve politikaya hizmet etmesi gerekti?ini dü?ünen yazarlard?r. Birçok yoksul ülkedeki yazarlar gibi, onlar da yeteneklerini, milletlerine hizmet etme aray??lar? yolunda harcad?lar. Ben onlar gibi olmak istemiyorum.

Ödül al?rken de söyledim; Ben bo? sayfaya yava? yava? yeni kelimeler ekleyerek masamda oturdukça günler, aylar, y?llar geçtikçe, kendime yeni bir âlem kurdu?umu, kendi içimdeki bir ba?ka insan?, t?pk? bir köprüyü ya da bir kubbeyi ta? ta? kuran biri gibi ortaya ç?kard???m? hissederdim. Biz yazarlar?n ta?lar? kelimelerdir. Onlar? elleyerek, birbirleriyle ili?kilerini hissederek, bazen uzaktan bak?p seyrederek, bazen parmaklar?m?zla ve kalemimizin ucuyla sanki onlar? ok?ayarak ve a??rl?klar?n? tartarak kelimeleri yerle?tire yerle?tire, y?llarca inatla, sab?rla ve umutla yeni dünyalar kurar?z. Türkçe'deki o güzel deyi?, i?neyle kuyu kazmak bana sanki yazarlar için söylenmi? gibi gelir.

Türkiye'de 1 milyon Ermeni'yi 30 bin Kürt'ü öldürdüler. Bunu hiç kimse söylemeye cesaret edemiyor ben söylemek zorunda kal?yorum. (?ubat 2005'te ?sviçre'nin Tagesanzeiger gazetesine verdi?i demeçten)

?çimden geldi?i için yaz?yorum! Ba?kalar? gibi normal bir i? yapamad???m için yaz?yorum. Benim yazd???m gibi kitaplar yaz?ls?n da okuyay?m diye yaz?yorum. Hepinize, herkese çok çok k?zd???m için yaz?yorum. Bir odada bütün gün oturup yazmak çok ho?uma gitti?i için yaz?yorum. Ben, ötekiler, hepimiz, bizler ?stanbul'da, Türkiye'de nas?l bir hayat ya?ad?k, ya??yoruz, bütün dünya bilsin diye yaz?yorum. Kâ??d?n, kalemin, mürekkebin kokusunu sevdi?im için yaz?yorum. Edebiyata, roman sanat?na her ?eyden çok inand???m için yaz?yorum. Bir al??kanl?k ve tutku oldu?u için yaz?yorum. Unutulmaktan korktu?um için yaz?yorum. Getirdi?i ün ve ilgiden ho?land???m için yaz?yorum. Yaln?z kalmak için yaz?yorum. Hepinize, herkese neden o kadar çok çok k?zd???m? belki anlar?m diye yaz?yorum. Okunmaktan ho?land???m için yaz?yorum. Bir kere ba?lad???m ?u roman?, bu yaz?y?, ?u sayfay? art?k bitireyim diye yaz?yorum. Herkes benden bunu bekliyor diye yaz?yorum. Kütüphanelerin ölümsüzlü?üne ve kitaplar?m?n raflarda duru?una çocukça inand???m için yaz?yorum. Hayat, dünya, her ?ey inan?lmayacak kadar güzel ve ?a??rt?c? oldu?u için yaz?yorum. Hayat?n bütün bu güzelli?ini ve zenginli?ini kelimelere geçirmek zevkli oldu?u için yaz?yorum. Hikâye anlatmak için de?il, hikâye kurmak için yaz?yorum. Hep gidilecek bir yer varm?? ve oraya t?pk? bir rüyadaki gibi bir türlü gidemiyormu?um duygusundan kurtulmak için yaz?yorum. Bir türlü mutlu olamad???m için yaz?yorum. Mutlu olmak için yaz?yorum.

#989

 
© 2015
AŞK