Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Orjinal Sözler

K?sa orjinal sözler 2015 sayfas? - Sayfam?zda ünlü dü?ünürlerin söyledi?i orjinal sözler facebook twitter sayfalar?n?z için haz?rland?.
Ne Cennetten Bir Gül Kopar?p Cehenneme Dikebilirsin, Nede Cehennemden Bir Kor Al?p Cenneti Yakabilirsin..
Paran?z? hâlâ sayabiliyorsan?z , gerçekten zengin de?ilsiniz demektir. ( J. Paul Getty )
Sevildi?ini Bilmeden Ölesiye Sevme Sonra Sevende Sen Olursun Ölende. orjinal a?k sözleri
Hayat bir tiyatro salonudur.Paras? olanlar iyi yerlerde otururlar. ( S. Maugham )

Asla denemeyi b?rakma Asla b?rakmay? deneme
Biz yaln?z bir kez genciz.Toplum da ancak bu kadar?na katlanabilir. ( Bob Bowen )
Birisi Ay´? gösterdi?i zaman, aptallar parma?a bakar! orjinal sözler facebook
Sab?rs?z ki?i iki kez bekler. ( Mack Ginnis )
Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir!
Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?z deliler ile ölülerdir. ( T. Lowell )
Ne kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Kar??dakinin Anlayabildi?i Kadard?r!
Arkada?l?klar bir yere kadar, dostluklar ise ölümsüzdür. ( Cihan Güven )
Gömle?in ilk dü?mesi yanl?? iliklenince di?erleri de yanl?? gider!
Böcek olmay? kabullenenler, ezilince ?ikâyet etmemelidirler!
Da? tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çal? ol, fakat oradaki en iyi çal? sen olmal?s?n.
Hayat?ndan daha k?ymetli ?eyleri olmayan fert ve toplumlar?n hayatlar?n?n da k?ymeti yoktur.
Bir fert arzulad??? ?eylerin kendinde tasdikini buldu?u nisbette ?ah?s olarak var demektir.
A?ktan kopar?lan, biyolojik hazza indirgenen, tam anlam?yla insanî ve ilâhî boyutundan yoksun b?rak?lan cinsellik, ba?kas? ile en derin ili?kinin ?iirsel dili olmaktan ç?kar. Art?k ba?kas?n? sevmek, ona a??k olmak niteli?ini kaybeder. Yaln?zca kendini sevme ve kendi yapayaln?zl??? içine gömülme haline dönü?ür.
Dünyadan elinizi ete?inizi çekmedi?iniz müddetçe, iman?n tad?n? tatman?z kalblerinize haram k?l?nm??t?r.
Dü?ünen ve tema?a eden varl??? yani insan? yeryüzünden kovarsak, o ulvi ve dokunakl? tabiat kasvetli ve dilsiz bir sahne olup ç?kar. Kâinat susar, her taraf? sessizlik ve gece kaplar. Geni? bir inzivagâha döner âlem. ?ahidi kalmayan olaylar, karanl?k ve sa??r, geçip giderler. ?nsan olmasa varl?klar?n ne de?eri kal?rd?.
Cehennemde ate? yoktur. Her insan ate?ini bu dünyadan götürür.
bir matematikçi sanmaz fakat bilir.inand?rmaya çal??maz çünkü ispat eder.Güveninizi beklemez.Belki dikkat etmenizi ister
?Ç?M SEN?N ?LE O KADAR DOLUK? HER AN KUSAB?L?R
3KURU?LUK A?KA 5 KURU?LUK DE?ER VER?RSEN GER?YE 2KURU?A DA YA ALDATILIRSIN YADA SATILIRSIN
*hayat bir muz kabu?u gibidir dikkat etmessen aya??n de?il hayat?n kayar
Ne Cennetten Bir Gül Kopar?p Cehenneme Dikebilirsin, Nede Cehennemden Bir Kor Al?p Cenneti Yakabilirsin..
Paran?z? hâlâ sayabiliyorsan?z , gerçekten zengin de?ilsiniz demektir. ( J. Paul Getty )
Sevildi?ini Bilmeden Ölesiye Sevme Sonra Sevende Sen Olursun Ölende.
Hayat bir tiyatro salonudur.Paras? olanlar iyi yerlerde otururlar. ( S. Maugham )
Asla denemeyi b?rakma Asla b?rakmay? deneme
Biz yaln?z bir kez genciz.Toplum da ancak bu kadar?na katlanabilir. ( Bob Bowen )
Birisi Ay´? gösterdi?i zaman, aptallar parma?a bakar!
Sab?rs?z ki?i iki kez bekler. ( Mack Ginnis )
Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir!
Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?z deliler ile ölülerdir. ( T. Lowell )
Ne kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Kar??dakinin Anlayabildi?i Kadard?r!
Arkada?l?klar bir yere kadar, dostluklar ise ölümsüzdür. ( Cihan Güven )
Gömle?in ilk dü?mesi yanl?? iliklenince di?erleri de yanl?? gider!
Böcek olmay? kabullenenler, ezilince ?ikâyet etmemelidirler!
Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.
Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.
Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.
Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum .Belki seven sevilir diye.
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen.Bilki senin için yanan kalbimdir.
Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.
Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin
Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum
Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi.
Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.
E?ilip gözlerime bakt?: seni seyredebilirmiyim dedi usulcac?k. Sand?m eylemlerin, insanlar?n gözlerimde ve yüzümde oyna?mas?n? Seyredecek.
"Evet" dedim belli belirsiz. Yumdu gözlerini. ?a??rd?m. Sonra anlad?m ki kalbinde seyrediyordu beni.
Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan .Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni .Taa ki beni sende bulana kadar.
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle.
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...
Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.
göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle.
Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.
Ya?mur vuruyorsa pencerene, Anla ki o zaman ben a?l?yorum. Ya?mur pencerene vururken , Benim gözya?lar?m da kalbime vuruyor; T?pk? ya?mur gibi..
Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.
Ya durgun olmal? deniz ; ya durmal? ya da kudurmal?, Sonuna kadar saplanamayacksa hançer k?n?da durmal? , Seven ölene dek sevilmeyecekse ba?tan unutulmal?.
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Sen dünyaya sürgün bir meleksin .Ve ben seni o kadar çok sevece?imki .Bir daha cennetine dönemeyeceksin
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.
E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.
Bir gün gelip soracaks?n beni mi daha çok seviyorsun yoksa Tanr?'y? m? diye...Ben hiç dü?ünmeden Tanr?y? diyece?im ve sen küsüp gideceksin.
Ama nereden bileceksin içimdeki Tanr?n?n sen oldu?unu...
Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, kalbimi sevdim, seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim, Belki seversin diye...
Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa , Bilki o seni benden daha çok seviyor...
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Ya?amak gecenin tüm karanl???na ra?men, Bu?ulu bir cama güne?i çizebilmektir.YA?AMAK D?RENMEKT?R !
A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n.Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için, Ya?ayan birileri mutlaka vard?r.
E?er bir gün a?k?n ölürse onu do?du?u yere göm kalbine !!
Sava??rken ölenleri kahraman/?ehit yapan ölümler de?il sebeplerdir! o yüzden her sava?ta öleni ?ehit sanmay?n!
Ba?ar?l? bir i? gördü?ünüz yerde, bir zamanlar cesur kararlar alm?? birisi ya?am??t?r. ( Peter Drucker )
?eytan? ?eytan yapan hatas? de?il hatas?n? savunmas?d?r!
Dünyan?n en yoksul insan?, paradan ba?ka hiçbir ?eyi olmayand?r. ( Schopenhauer )
Mert Babalar?n Delikanl? Evlad?y?z Ecel ile sözlü Ölüm ile Ni?anl?y?z Tesadüfen Do?duk Ya?amak Zorunday?z:
Arkada?l?k her zaman gölge veren bir a?açt?r. ( Calvin Coolidge )
?Y? N?YETLER?M? B?R B?R YARGILAYIP ASIYORUM
Ba?kalar?n?n izinde yürüyen iz b?rakmaz. ( Joan I. Brannon )
Ne Cennetten Bir Gül Kopar?p Cehenneme Dikebilirsin, Nede Cehennemden Bir Kor Al?p Cenneti Yakabilirsin..
Paran?z? hâlâ sayabiliyorsan?z , gerçekten zengin de?ilsiniz demektir. ( J. Paul Getty )
Sevildi?ini Bilmeden Ölesiye Sevme Sonra Sevende Sen Olursun Ölende.
Hayat bir tiyatro salonudur.Paras? olanlar iyi yerlerde otururlar. ( S. Maugham )
Asla denemeyi b?rakma Asla b?rakmay? deneme
Biz yaln?z bir kez genciz.Toplum da ancak bu kadar?na katlanabilir. ( Bob Bowen )
Birisi Ay´? gösterdi?i zaman, aptallar parma?a bakar!
Sab?rs?z ki?i iki kez bekler. ( Mack Ginnis )
Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir!
Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?z deliler ile ölülerdir. ( T. Lowell )
Ne kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Kar??dakinin Anlayabildi?i Kadard?r!
Arkada?l?klar bir yere kadar, dostluklar ise ölümsüzdür. ( Cihan Güven )
Gömle?in ilk dü?mesi yanl?? iliklenince di?erleri de yanl?? gider!
Böcek olmay? kabullenenler, ezilince ?ikâyet etmemelidirler!
Hayat? Doyas?ya Ya?amak için Ellerini beklerim, Senin Bir Gülü?ünle Ac?lara gülüp geçerim Sevgilim benim.
Sen hayat?ma girdi?inden Beri hayat?n ya?anan bütün anlar?na anlam katmay? ö?rendedim bebe?im.
ister yaz olsun ister k?? olsun, ister hüzün olsun ister dert olsun, Bütün benli?im bir senin olsun sevgilim Seviyorum Seni...
Sigaram?n Duman?nda Hayalin, Sen Olmad???nda yan?mda Buz Tutar Yüre?im, Ben Bir Seninim Sana Aitim Sevgilim.
Bir Mesaj Bekliyorum Senden Sadece Seni Seviyorum Kelimesi içeren, Bir Telefon Bekliyorum Senden " Hadi gel Bekliyorum " Sözleriyle Biten..
Bazen ?ark?lar bile Anlatamaz A?k?m? Sana, Ne ?iirler Anlam Bulur Ne ?ark?lar Yan?nda Sevgilim.
Odam?n Duvarlar?na Ad?n? Yazd?m, So?uk gecelere A?k?m? hayk?rd?m, Sabah?n Ayazlar?nda Ad?na Besteler yapt?m, ben Sadece Bir Sana tapt?m Sevgilim.
Senin pe?inden Ko?arken, Pe?imden ko?anlara Ald?rm?yorum A?k?m...
Seni Seviyorum Demek Sadece Sözlerle De?il Gözlerle Anla??l?r. Sana Sevgimi Sözlerle De?il Gözlerimle Anlatmak istiyorum A?k?m.
Bu Kalp Sana Atar Bir Senindir Yâr, Ald???m her Nefes Senindir Sana Söylemek istediklerimdir Sevgilim.
Seni unutmak Benim için Hayattan Kopmakt?r Sevgilim.
Bir Damla Gözya??na Yakar?m Bu ?ehri Gözlerinin U?runa Birtanem.
ilk A?k?m Oldu?un Gün Son A?k?m Olman için Kendime Yemin Ettim Seviyorum Seni A?k?m..
Bulutlara yazaca??m Sana olan sevgimi, Ya?murlar ya?d?g?nda Anlayacaks?n Sana Olan hasretimi.
Yan?nda Olmad???m Zamanlarda, Her Bakt???n Yer Beni Hat?rlats?n Sana Sevgilim
Yan?nda Olmad???m Zamanlarda, Her Bakt???n Yer Beni Hat?rlats?n Sana Sevgilim..
Yar?nlar?mda besledi?im umut sensin, Hayallerimdeki Beyaz Atl? prensim Seni Çok Seviyor Prensesin
Mavi Dü?ler içinde Beyaz gerçeklerimsin Sevgilim..
A?k, Ac?lar içinde Ya?anan Zamana Bir Gülücüktür.
Her insan?n vaz Geçemedi?i tek Duygu A?kt?r, A??k Olmayan Bir ?nsan?n Ölüden fark? yoktur.
Rüzgar Gibi Gelip geçme Hayat?mdan, Rüzgar Gibi Gir Hayat?ma Benimle Rüzgar ol Gidelim Yar?nlar?m?za Sevgilim.
Hüzünler Senden Uzak Dursun A?k?m, Ac?lar Benim Olsun Ben Senin için Geldim Dünyaya Huzuru Serece?im Ayaklar?na, Sen Mutlu Ol yeter Bana A?k?m.
Ya?murlu Gecelerimin Arkas?ndan Do?an Tek Güne? Sensin Sevgilim. Hayat? Bana Bir Gökku?a?? renginden Sundu?un için Te?ekkür Ederim Seni Çok Seviyorum..
Mutlulu?umun Ad? Sensin, Sen Kalbime Anlatt???m Tek Hayats?n A?k?m.
Sen Uzaklarda Olsadan Bu Kalp Sadece Sana Atacak, geldi?in Gün yeni Bir Hayat Ba?l?yacak Sevgilim
Ya?ad???m En Güzel Anlar?m, Beyazlarla Süsledi?im Yar?nlar?ms?n Sevgilim.
Sen Bir hayat?n En Güzel Ba?lang?c? Ve Bir Hayat?n Biterken Dahi ya?anacak En Güzel Sonu olursun Sevgilim.
Da? tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çal? ol, fakat oradaki en iyi çal? sen olmal?s?n.
Hayat?ndan daha k?ymetli ?eyleri olmayan fert ve toplumlar?n hayatlar?n?n da k?ymeti yoktur.
Bir fert arzulad??? ?eylerin kendinde tasdikini buldu?u nisbette ?ah?s olarak var demektir.

#2304

 
© 2015
AŞK