Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oruç Mesajlar? Sözleri

K?sa Oruç Mesajlar? Sözleri Sayfas? -
SözlerHer bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar kar??l?k olabilir, fakat oruç ba?kad?r. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben verece?im.
Bizim orucumuzla ehl-i kitab?n orucu aras?nda hudut, sahur yeme?idir. (Müslim, 6, 60)
Kim iman ederek ve sevab?n? Allah'tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahlar? affedilir.
Ramazan'da orucunu tutup da ?evval'den de alt? gün tutan kimse bütün sene oruç tutmu? gibidir. (R. Salihin, 1259)
Can?m? elinde tutan Allah'a yemin ederim ki; oruçlunun a??z kokusu, Allah kat?nda misk kokusundan daha ho?tur: Allah der ki: A?z? kokan ?u kul ?ehvetini, yemesini, içmesini benim için terkediyor. Madem ki s?rf benim için oruç tutmu?, o orucun ecrini ben veririm.
islam be? esas üzerine bina edilmi?tir: Allah"tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna ?ehadet etmek, namaz k?lmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak Tirmizi, ?man 3, (2612)
Oruçlu için birisi iftar etti?i vakit, öteki Rabbi ile kar??la?t??? vakit olmak üzere iki sevinç vard?r.
Oruç bir kalkand?r.
Oruç sabr?n yar?s?d?r.
Oruçlu iken vefat etmi? kimseye Allah k?yamete kadar oruç tutmu? sevab? yazar.
Oruç tutun, s?hhat bulas?n?z.
Oruçlunun uykusu ibadettir.
Cennet'in bir kap?s? var, ad?na "Reyyan" derler, oradan ancak oruçlular girebilir.
Yemekten ve içmekten kesilmek oruç de?ildir. Oruç, çirkin söz söylemekten, kötü temastan, nefsin boyunduru?undan kurtulmak ve fena hareketlerden sak?nmakt?r
. Yalanla, g?ybetle zedelenmeyen oruç, fenal?klara siperdir.Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.
Oruç Tutmak Ruhu temizle ?man? geni?letir.
oruç her müslüman?n iman ay?d?r.
Oruç
"Ey iman edenler!.. Sizden evvelkilere yaz?ld??? gibi, size de oruç yaz?ld?. Umulur ki, Allah'?n emrini tutup, vikayesine gi-resiniz.
(Farz olan oruç) say?l? günlerdedir. Sizden kim o günlerde hasta yahut sefer üzere olursa, tutamad??? günler say?s?nca ba?ka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler de, bir yoksul doyumu fidye verirler. Bununla beraber kim gönülden gelerek bir hay?r yaparsa, i?te bu, onun için daha hay?rl?d?r. Oruç tutman?z sizin hakk?n?zda daha hay?rl?d?r, bilirseniz.
(O say?l? günler) Ramazan ay?d?r ki, Kur'ân o ayda insanlara hidâyet rehberi, do?ru yolun ve hak ile bât?l? ay?rd eden hükümlerin nice aç?k delilleri olarak indirilmi?tir. Öyleyse sizden kim, o aya eri?irse, onda oruç tutsun. Kim de hasta olur, yahut bir sefer hâlinde bulunursa tutamad??? günler say?s?nca tutarak kaza etsin. Allah sizin için kolayl?k diler, güçlük dilemez. Bu da o say?y? ikmâl etmeniz, Allah'? sizi muvaffak k?ld??? ?eyden dolay? büyük tan?man?z içindir. Böyle yaparsan?z, ?ükretmi? olursunuz.
Habibim, kullar?m sana Ben'den sorarlarsa, haber ver ki, ben onlara yakîn?m. Ben duâ edenin (beni ça??ran?n) dâvetine, icabet ederim. O halde, onlar da Benim davetime icabet ve Bana îmân etsinler. Tâ ki, o sayede do?ru yola ula?m?? olurlar. Oruç gecelerinde kad?nlar?n?za yakla?mak size helâl k?l?nd?. Onlar sizin için libâs, siz de onlar için libâss?n?z. Allah, nefislerinize kar?? za'f göstermekte oldu?unuzu bildi?i için, tevbenizi kabul ile sizi afv etti. Art?k onlara yakla??p, Allah'?n size yazd???n? isteyin. Gece, fecr-i sâd?k olan ak iplik, (gece olan) kara iplikten ayr?l?p seçilinceye kadar yeyin, için, sonra geceye kadar orucunuzu tamamlay?n.
Mescidlerde itikatta bulundu?unuz zaman, kad?nlar?n?za yakla?may?n. Bunlar Allah'?n koydu?u hududlard?r. Sak?n oralara yakla?may?n. ??te Allah, âyetlerini böylece insanlara aç?klar, tâ ki, kendilerini kurtars?nlar." (Bakara Sûresi 183-187; Bakara Suresi Tefsiri s: 230)
Hadîs-i Kudsî'de ?öyle buyurulmu?tur:
"Oruç, benim içindir, onun mükâfat?n? ben verece?im", yâni orucun mükâfat? benim!.. Ne hurilerim ve ne de kö?kle-rimdir. Bu yüzden Allah sübhânehû ve Teâlâ, kendisini görme se-âdetine nail olmay?, açl??a ba?lam?? ve Hazret-i îsâ'ya bu konuda hitap ederken ?öyle demi?tir:
"Ac?k?rsan, beni görürsün!.." (Bakara Suresi Tefsiri, s: 233) Hadîs-i ?erîfte ?öyle buyurulmu?tur:
"K?yamet gelip, kabirdekiler diriltildi?i zaman, Allah Teâlâ R?dvan'a ?öyle vahyedecektir:
«Ben, oruçlular? kabirlerinden aç, susuz olarak ç?kard?m, Cennetlerden istedik/eriyle onlar? istikbâl ediniz!..» O da seslenecek ve ?öyle diyecek:
«-Ey genç hizmetçiler ve ölümsüz gençler!... Nurdan tabaklar getirmelisiniz!..» ??te o zaman, kum tanelerinden daha çok, ya?mur damlalar?, gökteki y?ld?zlar ve a?aç yapraklar?ndan daha fazla meyveler, lezîz içecekler ve i?tiha çekici yiyeceklerle dolacak ortal?k.. Bu R?dvan, o oruçlulardan kar??la?t???na yedirecek ve: «-Geçmi?teki günlerde i?ledi?iniz iyi amellerin mükâfat? olarak, afiyetle yeyin, ?çini..» denilecektir. (Bakara Suresi Tefsiri, s: 234)
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:
"Kim Ramazan orucunu, farz oldu?una inanarak ve sevab?n? Allah'tan isteyerek, gönül ho?lu?u ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmi? küçük günahlar? ba???lan?r." (Buhârî, Kiiâbu'l- imân) Oruç ?efaat Edecektir
"Oruç da, Kur'ân da kula, yani, kendilerine devam edenlere, k?yamet günü ?efaat edeceklerdir.
Oruç der ki: "Ey Rabbim, hakîkat ben onu, yâni oruçluyu, gündüzleri yemekten ve ?ehvetlerden menettim. Onun hakk?nda beni ?efaatçi k?l!.."
Kur'ân da der ki: "Ey Rabbim, ben onu, yâni Kur'ân okuyan? geceleri uykudan al?koydum. Hakk?nda ?efaat etmeme izin ver!.."Onlar?n bu niyazlar? kabul edilerek, ?efaat ederler." (Musahabe-5 s: 72-73 /Ahmed bin Hanbel'den) Oruçlunun Dikkat Edece?i Hususlar Ebû Hüreyre -rad?yallâhu anh-'?n rivayet etti?i bir hadîs-i ?erifte Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ?öyle buyurmu?tur:
"Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi b?rakmazsa, o kimsenin yemesini, içmesini b?rakmas?na Allah için hiç bir ?htiyâç yoktur." (Buhâri, Kitâbu's-Savm 1775) Ba?ka bir hadîs-i ?erîfte de:
"Oruç, sâdece yemekten, içmekten vesâireden kesilmek de?ildir. Kâmil ve sevapl? oruç, ancak faydas?z laftan, bo? vakit geçirmekten, kötü söylemekten, nefs-i emmârenin bütün temayüllerinden de vazgeçmektir. ?ayet biri sana söver, yahut sana kar?? câhilce herhangi bir harekette bulunursa, kendi kendine «Gerçek, ben oruçluyum, gerçek ben oruçluyum» de, sabret!.."buyurulmu?tur. (Musahabe-5 s: 74 ; Hakim, Beyhakî'den)
Oruç S?hhattir
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve seilem- Efendimiz buyurdular: "Oruç tutun; Slhhat bulursunuz!" (Musahabe-5 s: 76; Taberâ ni'den)

#2790

 
© 2015
AŞK