Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oruç Oruoba Sözleri

Arkan? dönmeyi ba?arabildi?in rüzgarlara; Yüzünü döndü?ünde nefessiz kalacaks?n!

Nedendir bilemiyorum; Sana bak?nca kendimi görüyorum, sana gelirken kendimden gidiyorum; senden giderken kendime gelemiyorum...

Ayr?l?? ili?kinin kay?p çocu?udur; özlem de sevginin ikiz karde?i.

Kendi olarak, sana gele Sana gereksinimi olmadan, seni isteyen. Sensiz de olabilecekken, seninle olmay? seçen. Kendi olmas?n?, seninle olmaya ba?layan. O, i?te.

Ya?am geçi?tirdi?in bir ?ey olacak - içinden geçti?in; geçtikçe geciktirdi?in; sonra da, geçip gitmesine izin verdi?in bir ?ey.

Ya?lar eskimese de a?klar eskidi görüyorum. Bir "?iddetli seçimsizlik" halidir gidiyor..Ne arad???n? ve hatta neye ihtiyac? oldu?unu bilmeden hayata sald?ranlar ya?mal?yor kalpleri.

Masumiyete tutkun oluyor bi zaman, an geliyor güzelli?e, bazen zekaya, bazense oluveriyor heveslerin dü?künü. Öncelikleri olmayan?n sonras? da kay?pta oluyor.

Her hazdan tad?p kendini tüketen bu zaman h?rs?zlar?n?n ba?lad??? noktaya dönmedi?i görülmüyor. Hep en ba?a dönülüyor ilk k?r?lan kalbe.

Bil ki, ancak kendin, kendi kendine, hiçbir ba?kas?n?n yönlendirmesi, ö?üt ve sal?k vermesi olmaks?z?n, kendin olabildi?in zaman, kendin olabileceksin.

Kendimi hakl? görüyor de?ilim; ama kendimi savunuyor da de?ilim hele yarg?lamay? hiç beceremiyorum, kendimi de dünyay? da... Dünya ne ise oydu; ben de ne isem o oldum uyu?amad?k. Hepsi bu.

En de?erli hayalimdin sen, kendini y?kt?n!

Hangisine a?lamal?y?m? Hayat?m? mahvedip beni bir ç?rp?da sildi?ine mi, Onca yapt???na ra?men seni silemedi?ime mi.

?nsanca özlemler dünyaya uymuyorsa, bozuk olan dünyad?r; insanca özlemler, de?il.

Özledi?in, gidip göremedi?indir; ama, gidip görmek istedi?in.

Ne cevap verir? diye söylemekten korktu?unuz Seni seviyorum cümlesi, bir soru de?il ki cevab? olsun.

Ke?ke burada, yan?mda olsa da, ya?mur birlikte ya?sa üzerimize. Ke?ke orada, ya?mur ya?masa üzerine de, ?slanmasa.

#987

 
© 2015
AŞK