Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oscar Wilde Sözleri

Kimse geçmi?ini geri sat?n alabilecek kadar zengin de?ildir!

E?er bir insan bir kitab? okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk alm?yorsa, o kitab? okumu? olmas?n?n bile hiçbir de?eri yoktur.

Dünyan?n gerçek gizemi görünmeyende de?il, görünendedir.

Duygular?n avantaj? ?udur ki bizi yolumuzdan sapt?r?rlar; bilimin avantaj?ysa duygusal olmamas?d?r.

Do?a, sanat? taklit ediyor.

Do?al olmak da yapmac?kl?ktan ba?ka bir ?ey de?ildir, hem de yapmac?kl?klar?n en sinir bozucusu.

Dü?en bir ç??da hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

Dost önden b?çaklar.

Dü?ünebilen her canl?n?n insan olmas?, insan olan herkesin dü?ünebildi?i anlam?na gelmiyor ne yaz?k ki.

Da??n?kl?kta ya?anm??l?k vard?r.

Demokrasi halk?n, halk taraf?ndan, halk için sopalanmas?d?r.

Dahi evlenmemeli, iki efendiye hizmet a??r gelir.

Deham d???nda bildirecek ba?ka bir ?eyim yok.

Dostun üzüntüsüne ac? duyabilirsin. Bu kolayd?r; ama dostun ba?ar?s?na sempati duyabilmek, sa?lam bir karakter gerektirir.

Bürokrasi geni?leyen bürokrasinin ihtiyaçlar?n? kar??lamak için geni?ler.

Çekici buldu?um y?k?c?, zekan?n ini? ç?k??lar?ndan ö?rendim.

Ça?? etkileyen ilkeler de?il, ki?ilerdir.

Çocuklar? iyi yapman?n en iyi yolu onlar? sevindirmektir.

Bana lükslerimi verin, gereksinimlerim olmadan da ya?ar?m.

Benim bütçem senin zevkin ne mucizeler yarat?r kim bilir.

Bir dahi için en katlan?lmaz ?ey kal?plara s?k??t?r?lmakt?r.

Dü?manlar?n?z? her zaman ba???lay?n. Hiçbir ?ey onlar?n bu kadar çok can?n? yakmaz.

Dü? gücü bulunmayanlar?n son s???na??d?r, tutarl?l?k.

Dünya için bir ?ey yapmaya çal??anlar, katlan?lmazd?rlar; dünya onlar için bir ?ey yap?nca cana yak?n olurlar.

Davran??lar kelimelerden daha fazla konu?ur, daha çok ?ey ifade eder.

Ben hiç bir ?ey yapmak istemiyorum. Her ?ey olmak istiyorum!

Ba?ar?m?n s?rr? üstünlü?üme gözü kapal? inanmamd?.

Bu yüzy?l?n gücü servettir.

Ba?ar?n?n ve paran?n zaman? gençliktir.

Birazc?k samimiyet tehlikeli bir ?eydir, ama çok fazla samimiyet kesinlikle öldürücüdür.

Bir ça?? harekete geçirenler ki?ilerdir, kurallar de?il.

Bir erkek bir kad?nla ancak onu sevmedi?i sürece mutlu olabilir.

Bizi k?skananlar?n say?s?, becerilerimizi do?rular.

Bu (ça?da?) dönemde neden do?dum ki?

Bu dünyada sadece iki çe?it felaket vard?r, biri amac?na ula?amamak, di?eri ise ula?mak.

Ben deham? ya?am?ma, yetene?imi yap?tlar?ma yans?tt?m.

Babalar ne görülmeli ne de duyulmal?d?r. Bu, aile hayat?n?n tek gerçek temelidir.

Ba?kalar?n?n dü?üncelerine göre hareket edeceksek kendi dü?üncelerimizin ne anlam? kal?r.

Ak?p giden bir batakl???n içindeyiz hepimiz: ama, y?ld?zlara bak?yor baz?lar?m?z.

Ak?ll? bir adam kad?nlar hakk?nda ne dü?ündü?ünü söylemez.

Aram?zdaki ili?ki çok güçlü, çünkü bizi ayn? günah ba?l?yor.

A?k ve açgözlülük, her?eyi hakl? k?lar.

A?k bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ili?i?i yoktur. Gençler sad?k kalmak isterler, kalamazlar; ya?l?lar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret.

A?kta sad?k olanlar a?k?n yaln?zca uçar? yönlerini bilirler; a?k?n trajedilerini bilenlerse vefas?zd?rlar.

Akrabalar, ne ya?amas?n? ne de ölecek zaman? bilen insanlard?r.

?kinci bir a?k bulmadan, birinciyi unutamazs?n?z.

Erkekler kendilerini yorgun hissetikleri için, kad?nlar ise meraktan evlenirler. ?kisi de hayal k?r?kl???na u?rar.

E?er kad?n bir erke?i, gerçekten, severse, Onun gözünde dünyadaki bütün erkekler; kesin olarak anlam?n? yitirir.

Bir erkek, a??k olmad??? sürece her kad?nla mutlu olabilir.

Bir kad?n?n yüzü güldü?ünde, bir adam?n cüzdan? a?l?yordur.

Kimi gitti?i yeri mutlu eder, kimi terketti?i yeri.

Bir toplumda yasalar bir ki?inin iste?ine göre haz?rlan?rsa o toplumda insanl?k ve adalet bulamazs?n?z.

Bir kad?n kendi k?z?ndan on ya? daha genç göründü?ü müddetçe gayet memnundur.

Hakiki ya??n? söyleyen kad?na inanmamal?. ?nsana bunu söyleyen kad?n her ?eyi söyler.

Halk bir insan? ancak son yapt??? ?eyle tan?r.

Erkekler hayat? çok erken, kad?nlar çok geç anlar.

Ist?rab?n bulundu?u her yer mukaddestir.

Büyük ihtiraslar büyük ruhlar içindir.

?yi olup da kötü görünmek isteyenlere de 'ikiyüzlü' derim ben.

Kader, bize haber göndermez.

?nsan gerçekten bir kad?n? severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki kad?nlar kesin olarak manas?n? kaybeder.

Kalpler yaralanmakla ya?ar.

?nsanlar, birbirleri hakk?nda verdikleri kararlardan etkilenirler.

Vaktinden önce al?nan kararlar?n sonu yoktur.

?nsanlardan ço?unun mutlulu?u ve mutsuzlu?u, kendi dü?ünce ve inan??lar?na ba?l?d?r.

Müzik, hissin u?ultusudur.

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.

Ruh ihtiyar do?ar fakat gençle?ir; hayat?n da komedisi bu. Vücut da genç do?ar gitgide ihtiyarlar. BU da hayat?n trajedisi.

Gençler sad?k olmak isterler yapamazlar, ya?l?lar sad?k olmamak isterler yapamazlar.

Sanat, taklidin bitti?i yerde ba?lar.

Tecrübe herkesin kendi hatalar?na verdi?i add?r.

Aile hayat?n?n güzelli?i gibi hiç bir ?ey yoktur.

A?k, insanda bulunan de?erlerin en ulvi ve ilahi olan?d?r.

Ba?ar? kuvvetli olana gülümser, ba?ar?s?zl?k zay?flara çullan?r.

Cömertlik, dostlu?un özüdür.

Çocuklar? iyi yapman?n en iyi yolu onlar? sevindirmektir.

Dünyada kendi hakk?nda konu?ulmaktan daha kötü bir ?ey vard?r: Kendi hakk?nda konu?ulmamak.

Bir dostun üzüntüsüne her kim olsa kat?l?r; bir dostun ba?ar?s?na ise ancak yüksek bir ruhta olanlar sevinir.

Hepimiz için bir dünya vard?r. ?yilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyan?n içinde elele yürürler.

Dünyay?, ak?ll?lar ya?as?n diye budalalar kurmu?tur.

?nsan hiçbir vakit dü?manlar?n?n seçiminde pek ihtiyatl? olamaz.

?nsan?n b?rakt??? her tesir bir dü?man yarat?r.

Herkes benim dü?ünceme kat?l?rsa, yan?lm?? olmaktan korkar?m.

Erkekler güzel ?eyler söylemeyi b?rak?nca, onlar? art?k dü?ünemez de olurlar.

Bir kad?n tekrar evlenirse bu ilk kocas?ndan nefret etti?i içindir. Bir erkek tekrar evlenirse bu da ilk kar?s?na tapt??? içindir.

Geçmi?in bize güzel görünmesine sebep, onun gelip geçmi? olmas?d?r.

Gençlik, sahip olunmaya de?er tek ?eydir.

Vazife, insan?n ba?kalar?ndan bekledi?i ?eydir, kendi yapaca?? ?ey de?il.

#1726

 
© 2015
AŞK