Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oscar Wilde Sözleri

Kaybettim sand?klar?n, kurtulduklar?nd?r belki. Unutma, Kimi gitti?i yeri mutlu eder, kimi terketti?i yeri.

Gariptir kad?nlar..Kendilerini güldüren erkekleri sadece severler; onlar? a?lat?nlara ise a??k olurlar.

Nankör insan, her?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen insand?r.

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlarsa erkeklerin son a?k? olmak isterler.

Erkek yorgun dü?tü?ü için evlenir, kad?n merak duydu?u için. Sonunda ikisi de dü? k?r?kl???na u?rarlar.

Kimse geçmi?ini geri sat?n alabilecek kadar zengin de?ildir.

Bencillik; can?n?z?n istedi?i gibi ya?amak de?il, ba?kalar?ndan sürekli kendi istedi?iniz gibi ya?amalar?n? talep etmektir.

Kad?nlar kulaklar?yla severler , erkekler gözleriyle.

Hepimiz için bir dünya vard?r. ?yilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyan?n içinde elele yürürler.

Hayaller ve gerçekler yar???r. Hayaller hep önden gider ama her zaman gerçekler kazan?r.

Kad?nda geçmi?, erkek te gelecek aran?r.

Ba?ar?m?n s?rr? üstünlü?üme gözü kapal? inanmamd?.

Al?nyaz?m? de?i?tiremem ; Ama istemedi?im kadere de boyun e?mem...!

?nsanlar daha çok kendilerinin ihtiyac? olan ?eyleri ba?kalar?na vermeye bay?l?rlar, mesela ögüt gibi.

Dost önden b?çaklar.

E?er elinizde kazanacak ka??tlar varsa oyunu dürüst oynars?n?z.

Kendime yalan söylemeye ba?lad???mdan beri, Kimseye inanm?yorum"

Kad?nlar kendilerine neler verildi?ine de?il, onlar için nelerden vazgeçildi?ine bakar.

Günümüzde insanlar her ?eyin fiyat?n? biliyor , hiçbir ?eyin de?erini bilmiyor.

Birini çok sevdi?inizde o sizi çok üzse de onun yan?nda a?lamak istersiniz. O size korkunç bir ?ey yapsa da onun kollar?nda teselli bulmak istersiniz. Birini çok sevdi?inizde size bin kere de yalan söylese, yine de herkesten çok ona inanmak istersiniz. Sak?n tek bir kelime daha etme, sakin tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inan?r?m. Onca ?eyden sonra ?imdi tek bir cümle et, gözlerime bak?p beni sevdi?ini söyle, gerçek olmad???n? bal gibi bilirim ama yine de sana inan?r?m. O yüzden sak?n tek bir kelime etme, sak?n....

Dostun üzüntüsüne ac? duyabilirsin. Bu kolayd?r; ama dostun ba?ar?s?na sempati duyabilmek, sa?lam bir karakter gerektirir.

Ça??m?z?n ahlaks?zl???ndan neden ?ikayet ediyorsunuz ki ? Siz ahlakl? olun itibar?n?z yükselsin..!

?nsanlar?n ço?u, kendileri de?il ba?kalar?d?r; dü?ünceleri ba?kalar?n?n dü?ünceleridir; ya?amlar? ba?kalar?n? taklittir ve tutkular? ise al?nt?lard?r. ?imdilerde insanlar özbenliklerinden korkuyorlar.

Devlet yararl? olan? yapmak için vard?r, birey ise güzel olan?.

Ba?ar? güçlü olana gülümser, ba?ar?s?zl?k zay?flara çullan?r.

?nsanlar?n az bir k?sm? mutlu, bir o kadar? ise mutsuzdur. Geri kalanlar?n tümü; mutlu gibi görünen mutsuzlard?r...

Ba?kalar?n?n dü?üncelerine göre hareket edeceksek kendi dü?üncelerimizin ne anlam? kal?r.

E?er kad?n bir erke?i 'gerçekten' severse, Onun gözünde dünyadaki bütün erkekler; kesin olarak anlam?n? yitirir .

Bir bayan?n kalitesi etkileyebildi?i erkeklerin say?s? ile de?il reddedebildi?i erkeklerin say?s?yla ölçülebilir.

?nsan a??k oldu?u zaman kendi kendini kand?rmakla i?e ba?lar, ba?kalar?n? kand?rmakla da i?i bitirir.

?kinci bir a?k bulmadan, birinciyi unutamazs?n?z.

Dost seçerken dikkat edilebilir ama dü?man seçerken asla.

Az Samimiyet Tehlikeli, Çok Samimiyet De, Çok Tehlikelidir.

Kad?n kocas?n? daha az sevmeli, fakat daha çok anlamal?, erkek, kar?s?n? daha çok sevmeli, fakat anlamaya çal??mamal?d?r.

Birini arkadan b?çaklad???nda, ucu er geç sana dokunacak bir döngü ba?latm?? olursun.

Mesele ölmek de?il. Mesele, birini delicesine severken ondan zerre kadar bir kar??l?k görmeyip günden güne ölmektir.

?eytan yaln?zca sunar, insan isterse seçer.

evet dorian, herzaman seveceksin beni. çünkü ben senin i?lemeyi göze alamad???n tüm günahlar? simgeliyorum.

Dünyan?n en güçlü en dayan?kl? ki?isi de olsan, Sevdi?ine her zaman yenik dü?ersin.

Erkekle kad?n asla birlikte huzura kavu?amazlar. Ya birbirlerini yiyip bitirirler ya da daha kötüsü s?k?nt?dan bunalt?rlar.

Dü?manlar?n?z? her zaman ba???lay?n. Hiçbir ?ey onlar?n bu kadar çok can?n? yakmaz.

Moda o kadar s?k?c? bir ?eydir ki, alt? ayda bir de?i?tirmek zorunda kal?rlar.

Baz?lar? gittikleri her yerde mutluluk yarat?rlar; baz?lar?ysa her gittiklerinde.

Baz? ki?iler nereye giderlerse etraflar?na mutluluk verirler. Baz? ki?ilerse ne zaman giderlerse.

Ne kadar çok ki?i benimle ayn? fikirde olursa, bir o kadar yan?lmaktan korkar?m.

E?er hala beyaz atl? prensinin gelmesini bekliyorsan, Bil ki bu devirde ancak beyaz at? olan bir jokey gelir...

Bir kad?n?n yeniden evlenmesi, onun ilk kocas?ndan nefret etti?ini gösterir. Bir adam?n yeniden evlenmesi, onun ilk kar?s?n? çok sevdi?ini gösterir.

Hiç dü? k?r?kl???na u?ramayanlar hiç umut beslememi? olanlard?r.

?nsan kendi ki?ili?inde konu?urken çok az kendisidir, ona bir maske ver ve sana do?ruyu söylesin.

Ruh ya?l? do?ar fakat gençle?ir; hayat?n komedisi bu. Vücut da genç do?ar gitgide ya?lan?r. Bu da hayat?n trajedisi..

Bu dünyada sadece iki çe?it felaket vard?r, biri amac?na ula?amamak, di?eri ise ula?mak.

Ya?amak yürek ister; belki de bu yüzden dünyaya gelenlerin çok az? ya?ar. Ço?unlu?u yaln?zca ya?ad??? günü kurtar?r, var olmakla yetinir ve kendi varl??? alt?nda ezildikçe ezilir.

Kötü i?ler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli ederler.

?nsanlar?n senin hakk?nda konu?mas?ndan daha kötü bir tek ?ey vard?r: insanlar?n senin hakk?nda konu?mamas?.

Para için satmad?m kendimi, ba?ar?ya büyük bir bedel ödedim.

Ben hiç bir ?ey yapmak istemiyorum. Her ?ey olmak istiyorum!

Bizi k?skananlar?n say?s?, becerilerimizi do?rular.

Tecrübe, yapt???m?z hatalar?n bile?kesidir.

Birçok ?eyler vard?r ki ba?kalar?n?n kapmas?ndan korkmasak f?rlat?r atar?z.

Mutluluk güzel görünmemizi sa?lar, ancak güzellik her zaman mutluluk getirmez.

Dünyay?, ak?ll?lar ya?as?n diye budalalar kurmu?tur.

Kad?nlar sevilmek için yarat?lm??lard?r. Anla??lmak için de?il.

Bir erkek bir kad?nla ancak onu sevmedi?i sürece mutlu olabilir.

Bir ça?? harekete geçirenler ki?ilerdir, kurallar de?il.

Ba?ar?n?n ve paran?n zaman? gençliktir.

Nerede otorite varsa orada otoriteye direnen bir adam vard?r.

Varolan her kusursuz ?eyin ard?nda ac?lar gizliydi. En s?radan çiçe?in açmas? için dünyan?n çile çekmesi gerekiyordu sanki.

Hayat o kadar lanet bir ?ey ki; Herkesin yanl?? yapt???n? do?ru yaparsan, Yanl?? yapm?? say?l?yorsun!

Kitap yazar?ndan çok ?ey götürdü?ünden dünyaya ç?kmaya isteksizdir.

Herkes benim dü?ünceme kat?l?rsa yan?lm?? olmaktan korkar?m.

Ak?ll? bir adam kad?nlar hakk?nda ne dü?ündü?ünü söylemez.

Ak?p giden bir batakl???n içindeyiz hepimiz:ama, y?ld?zlara bak?yor baz?lar?m?z.

Sadece aptallar?n ciddiye al?nd??? bir dünyada ya??yoruz. O halde beni anlam?yorlar diye üzülmek niye?

Kad?nlar gariptir sevmeyi bilmeyeni sever. Erkekler daha da gariptir, gider sevmeyi bilmemeyi seven kad?n? sever.

A?kta sad?k olanlar a?k?n yaln?zca uçar? yönlerini bilirler; a?k?n trajedilerini bilenlerse vefas?zd?rlar.

Bilmek her ?eyin sonu olur. Çekici olan bilememektir. Sis her ?eye harika bir güzellik katar.

Aptall?ktan ba?ka günah yoktur.

?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r.

Tanr? için k?r?k bir kalbi onarmak kolayd?r. Yaln?z insan onu bütün parçalar?yla O'na verirse.

?nanmak çok s?k?c?d?r ku?kulu olmak yo?un dü?üncelere dalmakt?r. Tetikte bulunmak ya?amakt?r. Güvenlik u?runa uyu?mak ölümdür.

Kad?nlar bizi kusurlar?m?z için seveler. E?er yeterince varsa her ?eyi affedebilirler, zekam?z? bile.

Ki?inin dertleriyle ba?a ç?kmas?n?n en kolay yolu onu ba?kalar?na yüklemektir.

Kendisine soru soran gümrük memuruna: Dehamdan ba?ka deklare edecek bir?eyim yok.

?nsanlar?n yüzde doksan? ya?amazlar, sadece vard?rlar.

Evlilik, üstünde bütün kad?nlar?n anla?t??? bütün erkeklerin de anla?amad??? bir konudur.

?nsanin ileriye dönük do?ru kararlar almas?, hesab?n?n olmad??? bir bankadan para çekmesine benzer.

"ŽE?er ba?kalar?n?n alaca??ndan korkmasak, hayat?m?zdan atmak isteyece?imiz çok ?ey var.

Kitle halindeki insanl?k, önyarg?lara bo?ulmu?, erdem diye adland?rd??? ?ey taraf?ndan kemirilmi?, püriten, poz yapan bir canavard?r. oysa hayat?n sanat?, meydan okuma sanat?d?r. Meydan okumak - kabullenerek ya?amaktan vazgeçip, bunun için ya?amal?y?z.

Evlilik bir bardak taze süt için evde inek beslemeye benzer.

S?? olanlar?n tek s???na?? ciddiliktir.

Sözleri tutman?n en iyi yolu, hiç söz vermemektir.

Ben deham? ya?am?ma, yetene?imi yap?tlar?ma yans?tt?m.

Çekici buldu?um y?k?c? zekan?n ini? ç?k??lar?ndan ö?rendim.

Davran??lar kelimelerden daha fazla konu?ur, daha çok ?ey ifade eder.

Dü? gücü bulunmayanlar?n son s???na??d?r, tutarl?l?k.

S?navlarda ak?ll?lar?n cevaplayamayaca?? sorular? aptallar sorar.

Her terkedi? bir vazgeçi?tir.

Hiçbir ?ey yap?lmaya de?mez, dünyan?n yap?lamaz dediklerinden ba?ka.

Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar için de ?st?rap gerektir.

Ki?inin en korktu?u ?ey eninde sonunda ba??na gelirmi?.

Dü?en bir ç??da hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

Vatanseverlik ac?mas?zlar?n erdemidir.

Üreme organ?n? öyle temiz tut ki gün gelince i?levini yitirmesin.

A?k ve açgözlülük, her?eyi hakl? k?lar.

Bu yüzy?l?n gücü servettir.

Bir dahi için en katlan?lmaz ?ey kal?plara s?k??t?r?lmakt?r.

Benim bütçem senin zevkin ne mucizeler yarat?r kim bilir.

Bana lükslerimi verin, gereksinimlerim olmadan da ya?ar?m.

Çocuklar? iyi yapman?n en iyi yolu onlar? sevindirmektir.

Ça?? etkileyen ilkeler de?il, ki?ilerdir.

Tarihe kar?? görevimiz onu yeniden yazmakt?r.

Bu cesaretten fazlas?;bu bir deha!

Her ?eyi bilecek kadar genç de?ilim.

Hiçbir centilmen erke?in paras? olmam??t?r.

?nsan kaç hayat ya?arsa, o kadar ölümle ölür.

Ya?l?larlar her?eye inan?rlar..Orta ya?l?lar her?eyden ku?kulan?rlar...Gençler de her?eyi bilirler.

Lüks görüntüdür, önemli olan güçtür.

Herkes üç ciltlik bir roman yazabilir. Tek gereken, hayat ve edebiyat konusunda tam bir cehalettir.

Vicdan ile korkakl?k asl?nda tümüyle ayn? ?eylerdir, vicdan daha ticari bir isimdir, hepsi bu.

Do?al olmak da yapmac?kl?ktan ba?ka bir ?ey de?ildir, hem de yapmac?kl?klar?n en sinir bozucusu.

Do?a, sanat? taklit ediyor.

Duygular?n avantaj? ?udur ki bizi yolumuzdan sapt?r?rlar; bilimin avantaj?ysa duygusal olmamas?d?r.

Deham d???nda bildirecek ba?ka bir ?eyim yok Amerika gümrükte.

Dahi evlenmemeli, iki efendiye hizmet a??r gelir.

Aram?zdaki ili?ki çok güçlü, çünkü bizi ayn? günah ba?l?yor.

Demokrasi halk?n, halk taraf?ndan, halk için sopalanmas?d?r.

Da??n?kl?kta ya?anm??l?k vard?r.

Erkekle kad?n birbirini tamamlamaz, has?md?rlar.

Eserlerimde hep dü? gücünün hayat? yenmesini sa?lamaya çal??t?m.

En ate?li tutkular geçtikten sonra geriye garip bir bo?luk kal?r.

Estetik:Ya?am?n gizinin ara?t?r?lmas?d?r.

Güçtür, insan?n sevdiklerine haks?zl?k etmemesi.

Gerçek dost ki?inin ba?ar?lar?n? payla?abilendir. Rafine ki?ilik gerektirir.

Geri kalm?? demokrasiler için..Herkes fikrini söyler, karar? ben veririm. Burada demokrasi var.

Gençlik, sahip olunmaya de?er tek ?eydir.

Ben hiç degi?mem ! Neden ? Hayat sana bir ?ey ö?retmedi mi?

Dünya için bir ?ey yapmaya çal??anlar, katlan?lmazd?rlar; dünya onlar için bir ?ey yap?nca cana yak?n olurlar.

A?k bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ili?i?i yoktur. Gençler sad?k kalmak isterler, kalamazlar; ya?l?lar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret.

Bu ça?da? dönemde neden do?dum ki?

E?er bir insan bir kitab? okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk alm?yorsa, o kitab? okumu? olmas?n?n bile hiçbir de?eri yoktur.

Her cinayet baya?? de?ildir ama her baya??l?k bir cinayettir.

Hayalci, ay ?????nda yolunu bulan insand?r. Cezas?da ?afa?? ba?ka herkesten önce görmesidir.

?yi bir ö?ütle ilgili yap?lacak tek ?ey ba?kas?na devretmektir. Kendine bir yarar? dokunmaz.

?yi etki diye bir ?ey yoktur. Etki denen ?ey tümüyle ahlaka ayk?r?d?r, yani bilimsel yönden ahlakd???d?r.

?nsan?n gerçek ya?am? ya?amad??? ?eylerdir ço?u kez.

?ngiliz toplumunun hiçbir zaman affetmedi?i ?eyler; gençlik, güç ve istektir.

Sizi tan?m?yorum, çok de?i?tim.

Sanat tek düzeli?e makinele?meye ve monotonlu?a sava? açmakt?r.

Sanats?z sanayi barbarl?kt?r.

Sanat yap?t? benzersizdir, nergis çiçe?inden fark? budur.

Uzun süren güzelim bir intihard?r sanatç? ya?am?. Ufak tefek bir çizgi çizmeye çal???rsan zorlan?rs?n.

Yüksek sosyetede ki?ileri ilginç yapan maskedir, maskenin arkas?ndaki gerçek de?il.

Ko?ullar hayat?n bize indirdi?i k?rbaç darbeleridir. Baz?lar?m?z bu darbeleri fildi?i beyazl???nda ki ç?plak omuzlar?nda hissetmek zorunda kal?rken, di?erlerine paltolar?n? giyme izni veriliyor, i?te tek fark bu.

Ya duvar ka??d? gidiyor, ya da ben. Son Sözleri.

Ürememize yarayan organlar o kadar çirkindir ki, yüz güzelli?i ve a?k olmasa insan neslinin devam? tehlikeye dü?erdi.

?imdi görüyorum ki iki tür kad?n var, renkli ve renksiz. Renksiz kad?nlar çok i?e yar?yor. Namuslu, efendi diye ad?n ç?ks?n istiyorsan onlardan birini yeme?e ç?kart, yeter. Öteki kad?nlarsa çok çekiciler. Ne var ki bir tek hatalar? var. Genç görünmek çabas?yla boyan?rlar. Ninelerimiz parlak konu?malar yapabilmek çabas?yla boyan?rlard?. All?kla mizah bir arada yürürdü o s?ralar. Ama ?imdi o dönem kapand? art?k. Bir kad?n kendi k?z?ndan on ya? küçük gösterebildi?i sürece hayat?ndan ho?nuttur. Konu?maya gelince; Londra'da konu?maya de?er topu topu be? kad?n var...ki bunlardan ikisini aile çevresine sokamazs?n.

Ömürlerinde tek bir kez sevenlerdir as?l s?? olanlar. Onlar?n vefa, sadakat diye adland?rd?klar? ?eyi ben, ya al??kanl???n verdi?i rahatl??a ya da hayal gücünün yoklu?una ba?lar?m. Zihinsel ya?am için tutarl?l?k neyse duygusal ya?am için de vefa odur: basit bir yenilgi itiraf?. Vefa ! Bunu incelemem gerekiyor günlerden bir gün. Sahiplik tutkusu da giriyor bu i?in içine. Ba?kalar? al?r diye korkmasak çoktan ataca??m?z bir sürü ?ey var.

Ne var ki müzik sözle konu?maz. ?çimizde yaratt??? ?ey de yeni bir kaostur. Sözcükler ! Basit, s?radan sözcükler ! Nas?l da korkunçturlar ! Nas?l duru, canl? ve ac?mas?z ! ?nsan onlardan kaçam?yordu. Gene de nas?l elle tutulmaz bir büyüleri vard? !Maddesiz ?eylere esnek bir form verme yetene?ine sahiptirler sanki, sanki kendilerine özgü bir müzikleri vard?, viyola gibi, flüt gibi tatl?. Gündelik sözler ha ! Sözden daha gerçek bir ?ey var m?yd?.

Sosyal demokrasi halk?n halk taraf?ndan halk için zorlanmas?d?r.

Erdem ve kötü huy, sanatç?n?n sanat?n?n malzemesidir.

Vicdan bizim hepimizi bencil k?l?yor.

Dünyay? gördü?ünüz gibi anlamakt?r bizim i?imiz, bildi?imiz biçimde düzeltmeye kalk??mak de?il. Hiçbir ?ey a??r? modern olmak kadar tehlikeli de?ildir. Bir de bakars?n?z modas? geçiverir insan?n.

Oysa herkes öldürür sevdi?ini, Kulak verin bu dediklerime Kimi bir bak???yla yapar bunu, Kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür Yürekliler k?l?ç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdi?ini Kimi ya?l?yken. ?ehvetli ellerle bo?ar kimi Kimi alt?ndan ellerle. Merhametli ki?i b?çak kullan?r Çünkü b?çakla ölen çabuk so?ur Kimi yeterince sevmez kimi fazla sever. Kimi satar Kimide sat?n al?r Kimi göz ya?? döker öldürürken Kimi k?l? k?p?rdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdi?ini Ama herkes öldürdü diye ölmez.

#996

 
© 2015
AŞK