Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Osho Sözleri

Hayat küçük ?eylerden olu?ur. E?er sen seversen büyük olurlar.

Birisinin hatas? için kendini cezaland?rmak aptalcad?r.

?nsan anlamaya çal??aca??na bask? kurar, ili?ki kuraca??na manipüle eder çünkü birisiyle ili?ki kurmak büyük bir anlay?? gerektirir.

Ve sana söylüyorum; gidecek hiçbir yol yok. Her ?ey bu anda. Bütün varolu?, bu anda toplanm??t?r. Bu an?n içine s??ar. Bütün varolu?, ya?ad???n anda akmaktad?r. Hepsi bu.

Hiçbir ?eyi ay?plama. Aksine, onu kullan. Herhangi bir ?eye kar?? olma. Nas?l kullan?labilece?inin ve dönü?türülebilece?inin yollar?n? ara.

Ego toplumun yaratm?? oldu?u ve senin bu sayede oyuncakla oynamaya devam edebildi?in ve asla gerçek ?eyi sormad???n bir kand?rmacad?r.

Varl???na bütünüyle sahip ç?kmal?s?n. ?yisiyle , kötüsüyle her yönünü kabullenmelisin kendinin. Herhangi bir?eyden kurtulmak söz konusu de?il. Kimse asla hiç bir ?eyden kurtulmuyor , ki?i sadece yava? yava? her ?eyi kabullenmeyi ö?reniyor.

Zen, ?öyle der: Hayat?n içinde ol, hayatta yanl?? bir ?ey yoktur. E?er bir ?ey yanl??sa, o sizin bak?? aç?n?zdan dolay?d?r. Gözleriniz bulutlu, bilincinizin aynas? tozlu. Onu temizleyin, daha fazla berrakl?k yarat?n.

?nsanlar yava? yava? inanmamay?, güvenmemeyi, sevmemeyi, Kronik ?üpheci olmay? ö?renir. Bu gerçekle?ti?inde, art?k çok geçtir. ?nsanlar?n "tecrübe" dedi?i ?ey budur. Kalbiyle ba?lant?s?n? kaybetmi? bir insana tecrübeli denir.

?efkat ol. Ko?ulsuzca, Yönetmeden, Yönlendirmeden. O zaman bu ?st?rabl? dünyada bir ?ifa gücü olabilirsin.

Ayr?l?k kaç?n?lmaz bir sondur, kimse istemez ama gereklidir. Çünkü hayat oldu?u gibidir; Olmas? gerekti?i gibi de?il!

Her zaman ne varsa onu gör. Acele etme. Bir ?eyi yanl?? anlamaktansa anlamamak daha iyidir.

Bugün, mevcut olan her ?eydir; ?imdi senin var oldu?un, her zaman var olaca??n yegâne zamand?r. Ya?amak istersen ya ?imdi olacakt?r ya da asla olmayacakt?r.

Kad?n ve erkek, insanl???n tamamen farkl? iki kategorisidir. K?yaslanamazlar. Onlar? k?yaslama dü?üncesi bile aptalcad?r ve k?yaslamaya ba?lad???n zaman, i?in içinden ç?kamazs?n.

Hayat böyledir i?te. Ona haz?rlanamazs?n, onun için haz?r olamazs?n. Güzelli?i, mucizesi de budur, seni hep haz?rl?ks?z yakalar, hep sürpriz yapar. Gözlerin varsa her an?n bir sürpriz oldu?unu ve önceden haz?rlanm?? hiçbir cevab?n i?e yaramayaca??n? görürsün.

Ac?, büyümenin bir parças?d?r. Ve unutmay?n, bir ?ey can?n?z? yakt???nda içinizdeki ba?ka bir ?ey bast?r?lm??t?r. Ac?dan kaç?nmaktansa içine dal?n. B?rak?n can?n?z yans?n! Tamamen ac?s?n ki yara tamamen aç?ls?n. Yara bir kere tamam?yla aç?l?rsa iyile?meye ba?lar. Ac?y? hissetti?inizde ondan kaçarsan?z, ac? içinizde kal?r ve tekrar tekrar kar??n?za ç?kar.

K?zg?nl?k, k?skançl?k ve nefret ile dolu oldu?un zaman; sessizce otur. Kap?lar? kapat ve sessizce otur. K?zg?nl??a izin ver, izin ver gözlerinin önünde çaks?n. Nefrete izin ver bir film gibi geçsin. Sen izleyici ol. ?a??racaks?n: O duygu herzaman orada kalamaz, bu kesindir. Er yada geç geçer, sadece birkaç dakika zaman al?r ve geçti?i zaman geçmi?tir. Kendinden hiçbir iz b?rakmayacakt?r.

Güveniyorsan sen sava?m?yorsun demektir. Teslim olmak ya?am? dü?man de?il bir dost olarak görmek demektir... Nehre güvendi?in anda, birden tad?n? ç?karmaya ba?lars?n...

Asla maske takma! Öfkeliysen öfkeli ol. Bu risklidir, ama gülümseme, çünkü bu dürüst olmaz. Tüm mekanizman ters yüz olmu?. Çünkü k?zmak istedi?inde k?zmad?n, nefret etmek istedi?inde etmedin. ... ?imdi sevmek istiyorsun, aniden mekanizman?n çal??mad???n? farkediyorsun. Öfkesini bast?ran insanlar hep çok yerler. Öfkeli insanlar daha fazla sigara içerler. Çünkü öfke t?rnak ve di?lerden bo?alt?l?r. Sahici ol! ?imdiki zamana sad?k kal. Çünkü tüm yalanlar geçmi?ten ya da gelecekten içeri s?zar. Geçmi?i bir yük gibi üzerinde ta??ma; Gereksiz yere de gelecekle u?ra?ma!

E?er nazik olamazsan k?zamazs?n. Ya?amda bir?ey kesindir. E?er bir?eye izin veriyorsan, ba?ka bir?eyede ayn? oranda izin vermen gerekir. Sadece bir i?i yapamazs?n; Ben gözya?lar?m? engelliyorum ama derinden gülece?im Bu imkans?zd?r.

Topluma mutlak ?ekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman yaln?zca kölelere, ruhsal olarak intihar etmi? kimselere sayg? duyar.

Sevgi bir tutku de?ildir. Sevgi bir duygu de?ildir. Sevgi birisinin, bir ?ekilde seni tamamlad???n?n derinden anla??lmas?d?r.

Rekabet ortadan kalkarsa, dünyadas?n?zd?r, ama dünyadan de?ilsinizdir. E?er tutkular yok olursa, terk edilmesi gereken bir dünya da kalmaz. Fakat bu ?ekilde tutkular ve rekabet nas...?l yok olabilir ki? Biz ona yeni yollar yarat?yoruz. Birisi sizden daha fazla para, öteki ise daha fazla erdem kazanmaya çal???yor. Fark nedir? ?kisi de ayn? arzudur, ayn? rüyad?r, ayn? uyku durumudur. ?nsanlar rüyalar?n?n pe?inde ko?uyorlar, rüyalar de?i?iyor ama onlar asla uyanm?yorlar. Rüyalar de?i?ir, fakat siz bu rüyada, ya da o rüyadas?n?zd?r, kendinizi karanl?kta kaybedersiniz. Ayd?nlanmak, rüyalar? de?i?tirmek, eski bir rüyadan ba?ka bir rüya durumuna geçmek, eski rüya yerine yeni bir rüya yaratmak de?ildir.

K?zg?nl?k, k?skançl?k ve nefret ile dolu oldu?un zaman; Kap?lar? kapat ve sessizce otur. K?zg?nl??a izin ver, izin ver gözlerinin önünde çaks?n. Nefrete izin ver bir film gibi geçsin. Sen izleyici ol. ?a??racaks?n. O duygu herzaman orada kalamaz, bu kesindir. Er yada geç geçer, sadece birkaç dakika zaman al?r ve geçti?i zaman geçmi?tir. Kendinden hiçbir iz b?rakmayacakt?r.

Kendi merkezimize ba?kas?n?, ili?kide oldu?umuz birini oturtuveririz. Babam?z annemiz, karde?imiz yahut sevgilimiz. Belki çocu?umuz ya da patronumuz! Herhangi birisini oraya yerle?tirebiliriz. Sonra da kendimiz yerine o ki?iyi de?i?tirmeye çal???r?z. Kendimizi aramak ve bulmak arzusu derinlerde duruyorken; bizi o ki?i yahut ki?ileri ya?am?m?z?n amac? haline getiririz.

E?er cesur de?ilsen samimi olamazs?n. E?er cesur de?ilsen sevemezsin. E?er cesur de?ilsen güvenemezsin. E?er cesur de?ilsen, gerçe?in pe?ine dü?emezsin. O yüzden önce cesaret gelir. Ve di?er her ?ey onu izler.

Hayat?n hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayat?n anlam? yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlam?na gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmakt?r. Zihnin varolmad??? anda evrenle bir olursun; evren kadar s?n?rs?z ol.

E?er tüm dünya tembel olursa çok güzel bir dünyam?z olurdu; sava?s?z, atom bombalar? olmayan, nükleer silahs?z, suçsuz, hapissiz, yarg?çs?z, polissiz, ba?bakans?z. ?nsanlar o kadar tembel olurdu ki bu saçmal?klara ihtiyaç kalmazd?. Biraz dü?ünün: Hiç tembel bir insan bu dünyada yanl?? bir ?ey yapt? m?? Ve hala zavall? tembel insanlar ay?plan?r.

Bir sorunu kabul edersen kaybolur, ve e?er o sorunla bir çat??ma yarat?rsan, SOR...UN giderek büyür. O yüzden her ?eyi co?kuyla yap. Her ?ey bir DUA-YA dönü?sün. HATA yapmaktan korkma, çünkü hata yapmaktan korkarsan, hiç ilerleyemezsin ve ya?am? kaç?r?rs?n. Hata yapmak, hiçbir ?ey yapmamaktan daha iyidir.... E?er dü?man?ndan KORKAR ve kap?n? kilitlersen, DOSTUNUNDA girmesini engellersin. Olumsuzluklar seni rahats?z etmesin. Bir MUM yakabilirsin ve KARANLIK kendili?inden kaybolur.

Dünya için ba?ar?, ego övgüsüdür. Benim için de?il... Benim için ba?ar?, mutluluktur. Kimsenin seni tan?y?p tan?mamas? önemli de?il... Ba?kalar?n?n seni tan?mas? ya da hiç bilinmeden, duyulmadan, fark edilmeden ya?amak hiç önemli de?ildir... E?er mutluysan, ba?ar?l? olmu?sun demektir.

Zihin t?pk? kalabal?k gibidir; dü?ünceler bireylerdir. Ve dü?ünceler sürekli orada olduklar? için sürecin maddi oldu?unu dü?ünüyorsun. Her bir dü?ünceyi b?rak ve en sonunda hiçbir ?ey kalmaz. Zihin diye bir ?ey yoktur, sadece dü?ünce vard?r.

Sak?n unutma, ne zaman kar??na bir seçenek ç?ksa, bilinmeyeni, riskli olan, tehlikeli ve güvencesiz olan? seç. Hiçbir zaman zarara u?ramazs?n.

Hayat öylesine bir gizemdir ki onu kimse anlayamaz ve kim onu anlad???n? iddia ederse o sadece cahildir. O ne dedi?ini bilmiyordur, o ne saçmalad???n? bilmiyordur. E?er sen bilge isen anlayaca??n ilk ?ey ?udur: Hayat anla??lamaz.

?nsan?n yeryüzündeki en zay?f hayvan oldu?u kabul edilmek zorundad?r. Ve onun bütün davran??lar?n?n, bütün aidiyetlerinin, grupla?malar?n?n temeli budur. O kendisinden daha büyük bir ?eyin parças? olmak zorundad?r; ancak o zaman kendisini güvende hisseder.

Ist?rab?n? b?rakmaktan, ?st?rab?n? saadete dönü?türmekten seni kim al?koyabilir? Hiç kimse. Bir hapishanede bile olsan, mahkûm edilmi?, zincirlenmi?, hiç kimse seni mahkûm edemez. Senin ruhun yine de özgür kal?r. Elbette son derece s?n?rl? ko?ullardas?nd?r. Ama bu s?n?rland?r?lm?? durumda bile bir ?ark? söyleyebilirsin. Ya çaresizlik gözya?lar?yla a?lars?n ya da bir ?ark? söyleyebilirsin. Aya??ndaki zincirlerle bile dans edebilirsin; o zaman zincirlerin sesi bile bir melodiye sahip olacakt?r...

Gerçek disipline sahip bir adam asla biriktirmez; her an ö?rendi?i ?eyin öldü?ünü hisseder ve tekrar cahil olur. Bu cahillik ???k saçar.

Ego bir buzda??d?r. Onu erit. Onu derin sevginin içinde erit, böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun parças? haline gel.

Sev ve daha derinden sev. Ac? çek ve daha derinden ac? çek. Tümüyle sev ve tümüyle ac? çek. Çünkü saf olmayan alt?n, bu yolla ate?ten geçerek saf alt?na dönü?ür.

Zeki bir insan risk al?r. O alttan alaca??na ölmeye raz?d?r. Elbette gereksiz ?eyler için kavga etmeyecektir, o öze ili?kin olmayan ?eyler için kavga etmeyecektir ancak esas ?eyler söz konusu oldu?unda boyun e?meyecektir.

Yarat?c?l?k varolu?taki en büyük isyand?r. E?er yaratmak istiyorsan, bütün ?artlanmalardan kurtulmak zorundas?n. Aksi halde yarat?c?l???n kopya çekmekten ba?ka bir i?e yaramaz.

Geçmi? insanda bir bölünme yaratt?. Her insan?n içinde sürekli devam eden bir sivil sava? vard?r. E?er huzurlu hissetmiyorsan, bunun sebebi ki?isel de?ildir. Hastal?k toplumsald?r.

Unutma, kafa bir köle olarak çok güzel bir köledir. Çok i?ine yarar. Ama bir sahip olarak tehlikelidir ve bütün hayat?n? zehirler.

Zekâ elde edilen bir ?ey de?ildir, o do?u?tand?r, o öze aittir, o hayat?n yap?ta??d?r.

Basit olan ego için cazip de?ildir, basit olan egonun ölümü demektir.

Kendi deneyimine dayal? olmayan her ?eyi sadece bir varsay?m olarak kabul et.

Dünya bir gök ku?a??, zihin bir prizma ve varl?k ise beyaz bir ???nd?r.

Toplumun stratejisi sizi birbirine dü?man iki kampa bölmektir. ?çinde hem Yunanlar?n Zorbas?, hem Buda'n?n Gautama's? ya?ar. Biri maddiyatç?d?r, di?eri tinselli?e önem verir. Gerçeklikte bölünmü? de?ilsin. Gerçeklikte sen ahenk içerisindeki bir bütünsün. Ama bir bütün olmad???n? dü?ünmeye ?artland?r?lm??s?nd?r. Ve e?er tinsel bir varl?k olmak istersen, bedeninle sava?man gerekti?i ö?retilmi?tir. Bedenini fethetmek, onu yenmek, yok etmek... Mümkün olan her yöntemle ona i?kence etmen gerekir.

Ben senin hem Zorba hem de Gautama olman? isterim, ama ayn? anda. Birinden birini seçmen gerekmez. Zorba dünyay? temsil eder; tüm çiçekleri, ye?illikleri, da?lar?, ?rmaklar? ve okyanuslar?yla... Buda ise gökyüzünü temsil eder; tüm y?ld?zlar?, bulutlar? ve gökku?aklar?yla... Dünya olmad???nda gökyüzünün bir anlam? olmaz. Gökyüzü dünya olmadan gülemez. Gökyüzü olmad???nda dünya ölü olur. ?kisini bir araya getirin, orada varl???n dans? ba?lar. Dünya ve gökyüzü birlikte dans eder, ve orada bir kahkaha olu?ur. Ne?e vard?r, kutlama vard?r.

Bazen gökyüzünde siyah bulutlar olur;gökyüzü bu siyah bulutlar yüzünden de?i?mez. Ve bazen beyaz bulutlarda olur ve gökyüzü bu beyaz bulutlar yüzünden de de?i?mez. Bulutlar gelirler ve giderler gökyüzü baki kal?r. Sen gökyüzüsün ve dü?üncelerde bulutlard?r. E?er dü?üncelerini titizlikle izlersen, e?er onlar? kaç?rmazsan, e?er onlara do?rudan bakarsan ilk ?ey bunu anlamak olacakt?r ve bu çok büyük bir anlay??t?r. Bu senin ayd?nlanman?n ba?lang?c?d?r. Art?k sen uykuda de?ilsin, art?k gelip giden bulutlarla özde? de?ilsin, art?k sonsuza dek baki kalaca??n? biliyorsun. tüm kayg? yok olur.

A?k öyle derin bir ihtiyaçt?r ki onsuz ya?ayamazs?n?z;ya kendisi ya da yede?ini arars?n?z. Yedek sahte olabilir ama en az?ndan bir süreli?ine a??k oldu?unuz hissine kap?labilirsin. Sahtesi bile keyiflidir. Eninde sonunda sahte oldu?unun fark?na var?rs?n;o zaman sahte a?k? gerçe?ine dönü?türemezsin o zaman sevgili de?i?tirirsin. ?ki olas?l?k var;bu a?k?n sahte oldu?unu anlad???nda kendini de?i?tirebilirsin, sahte a?k? b?rak?p gerçek bir a???a dönü?ebilirsin. Di?er olas?l?k ise sevgilini de?i?tirmektir. Akl?n seçti?i yol budur.

?nsanlar tekrar tekrar mutsuzluklar?n? anlat?p duruyorlar. Hatta abart?yorlar bile, süslüyorlar, büyütüyorlar. Oldu?undan daha kötüymü? gibi gösteriyorlar. Neden? Riske atacak hiçbir ?eyin yok. Ama insanlar bilinene tan?d?k olana yap???p kal?yorlar. Tek bildikleri mutsuzluk bu onlar?n hayat?. Kaybedecek bir ?ey yok ama kaybetmekten de çok korkuyorlar.

Kendine kar?? dürüst olmay? unutma. Nas?l ? Üç ?eyi hat?rlamak gerekiyor! Bir , ne olman gerekti?ini sana söyleyenleri asla dinleme : kendi iç sesini dinle , sen nas?l olmak istiyorsun ? Yoksa hayat?n harcan?r gider . ?ki , maske kullanma - bedeli ne olursa olsun dürüst kal . Öfkeliysen öfkeli ol. Öfkesini bast?ran insan?n bedeninde blokajlar olu?ur . Öfke iki noktadan , t?rnak ve di?lerden bo?alt...?l?r . Uzun süre öfkesini bast?ran insanlar daha çok yer , daha fazla sigara içer , daha fazla konu?urlar ; çünkü bir ?ekilde enerjiyi birazc?k bo?altabilmek için çenelerinin çal??mas? gerekir . Ve öfkeli insanlar?n elleri çirkinle?ir , yamukla??r . Herhangi bir ?eyi bast?r?rsan bedende o duyguya kar??l?k gelen yer etkilenir . A?lamak istemiyorsan gözlerin parlakl???n? yitirir , çünkü gözya?? gereklidir . Unutma , içten gelerek gözya?? dökemezsen , gülemezsin de , çünkü bu di?er uçtur . Gülmek istiyorsan gül , yüksek sesle gülmenin ters bir taraf? yok . Üçüncüsü , sahici olmakt?r ; ?imdiki zamana sad?k kal , çünkü tüm yalanlar ya geçmi?ten yada gelecekten içeri s?zar . Geçen geçmi?tir , üzerinde durma , bunu bir yük gibi ta??ma . Gereksiz yere gelecekle u?ra?ma , yoksa gelecek ?imdiki zaman? ele geçirip yok eder ve henüz olmayanlar olmam??t?r . ?imdiye sad?k kal , i?te o zaman sahici olacaks?n . ?imdi burada var olmak , sahici olmakt?r .

#993

 
© 2015
AŞK