Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Otto Von Bismarck Sözleri

?nsanlar? kand?rmak istiyorsan hakikati söyle.

Okullar? olan bir ulusun gelece?i güvence alt?ndad?r.

Okullar? olan milletlerin istikbali vard?r.

Gençli?e üç ö?üdüm var: Çal???n, Çal???n, Çal???n.

Sevdiklerimiz, bizi aldatt?klar? zaman onlar? ba???lar?z. Asl?nda en az ba???lanmas? gereken ki?iler onlard?r.

19 unda sosyalist olmayan?n kalbi yoktur. 30 unda sosyalist olan?n beyni yoktur.

Dünyan?n akl?n?n yüzde doksansekizi II. Abdulhamidde yüzde biri bende geri kalan yüzde biri ise di?er insanlardad?r.

En zay?f oldugunuz an bütün herkes taraf?ndan desteklenir gibi göründügünüz and?r. asl?nda hiç kimse desteklememektedir sizi; size verilen evet sadece bir bekleyi?i dile getirmektedir, ve o evetin ard?nda daima f?rt?nal? bir gün yatar.

Sabr?n?z? hiçbir zaman kaybetmeyin, çünkü kap?y? açabilmek için son anahtard?r.

Sava? bilimi pek az ki?i taraf?ndan bilinen gizemli bir s?rd?r.

Sava?ta silah yerine ö?retmen kullansayd?k, zafer mutlaka bizim olurdu.

Yar?n ne olaca??n? bilsem, devlet adam? de?il kahin olurdum.

Kral hükmeder, yönetmez.

Siyasette resmile?ene kadar hiç bir?eye inanmay?n?z.

Dünyay? aldatmak istiyorsan?z, do?ruyu söyleyin.

Politika tam olarak bir bilim olmasada... Bir sanatt?r.

Ahmaklar, sarho?lar ve Amerika için özel bir ilahi adalet var.

Sizin Afrika haritan?z gerçekten çok güzel. Fakat benim Afrika haritam biraz farkl?. Buras? Rusya, ve buras?... Buras? Fransa, ve biz tam ortaday?z - i?te benim Afrika haritam.

Bir kimsenin beni yüzüme kar?? medhetmeye hakk? olursa, yüzüme kar?? beni tenkid etmeye de hakk? olmas? laz?m.

Ya Muhammed! Sana muasir olamadigimdan, cok müteessirim. Beseriyet, Senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüs badema göremeyecektir. Binaenalyh, Senin huzurunda kemal-i hürmet ile egilirim.

#991

 
© 2015
AŞK