Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Övgüyle ?lgili Özlü Sözler

Ak?ll? insanlar kendilerini gere?inden çok övenlerden nefret ederler. Pasteur

Bir k?z?n kusurlar?n? ö?renmek için onu bir k?z arkada??na övünüz. Benjamin Franklin

Birisi saadetiyle veya faziletiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir. Hermann Hesse

Bo? kafal? insanla mütevaz? insan? birbirinden ay?rmak kolayd?r, birinciler hep kendilerinden bahseder. La Bruyere

Çirkin ve zarafetten yoksun baz? kad?nlar, gerekti?i gibi övmesini bildiklerinden, ömür boyunca sevilmi?lerdir. Andre Mouiris

E?er insanlar?n senin hakk?nda iyi dü?ünmelerini istiyorsan, sen kendinden pek iyi bahsetme. Blaise Pascal

Herkesi k?namak ve herkesi övmek, ak?ls?zlar?n yapaca?? bir ?eylerdir. Benjamin Franklin

?darecileri sahip olmad?klar? erdemlerden dolay? övmek, ceza görmeden onlara hakaret etmek demektir. La Rochefoucauld

?nsan genelde, övülmek için över. La Rochefoucauld

?nsanlar sizden kendilerini ele?tirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlard?r. S. Maugham

?nsan?n çocu?u ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. Somerset Maugham

Övgü kolonya gibidir. Koklanmal? ama yutulmamal?d?r. John Billings

Övmenin de?eri, t?pk? alt?n ve p?rlantada oldu?u gibi az olmas?ndand?r. Samuel Johnson

Yapt???n? öven, yapt???n? y?kar. Shakespere

#1320

 
© 2015
AŞK