Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oyhan Hasan B?ld?rki Sözleri

Törpülenen ak?l, daha keskin olur, umutsuzluk ma?aralar?na dü?mez.

Bir toplumun de?eri, okumu?lar?yla de?il, ancak okuyanlar?yla artar.

Okumak, ayd?nl?k ufuklarla kucakla?mak demektir.

Merak, bütün ?aheserlerin do?umunu haz?rlayan ilk sanc?d?r.

Kitap, her ?eydir... Dosttur, s?rda?t?r, kocaman bir dünyad?r.

Merak, alt?n bir penceredir. O pencereden içeriye kim girmek istemez?

Okudukça, yüce da?lar?n üstünden a?an yollar? ö?rendim.

Meyvelerinden soyunan bilgi a?ac?, gelen her yeni dönemde, daha çok meyve döker.

Mertlik duygusunun bo? b?rakt??? bahçelerde, kalle?likler, çirkinlikler, kötülükler boy atar, ya?aman?n tad? kaçar.

Kendisini anlatmak ve ça??n?n tan??? olmak için yola ç?kan insan, her ?eyden önce yaz?ya s???nmal?d?r.

?stiklâl, kendi i?imizi kendimiz görebilmektir.

Herkes; kendi do?rular?n?, hemen her f?rsatta hayk?r?yor.

Hayat, boynumuza borç olan sorumluluklar?m?z?n alt?n destan?d?r.

Hasret; ya?ama sevincini aya?a kald?ran, kanatland?r?p uçuran bir k?v?lc?m.

Sevgi dolu bir yüre?in sahibi oldu?umuz gün, güne?i bile fethedebiliriz.

Umut, çelikle?mi? hayat?n gülen yüzüdür.

Yalan, a?z?m?zdaki küfür, gönlümüzdeki kirdir.

Türk'ün dehas?n?n taç beyti Atatürk!

Ba?ar? sensin. ?lk ad?m?nla birlikte, korkusuz yürümelisin!

Umut, alt?n bir ku? olmal?, ya?amak için yakalamak istedi?imiz.

Sözün tapusu, yaz?.

Sözün has?, alt?n de?erinde olan?, k?sa kesilenidir.

Nutuk denilen, Atatürk'ün o büyük aynas? olmasayd?, genç Türkiye Devleti'ni anlayabilir, ayaklar?n?n üstüne sa?lam olarak bast?rabilir miydik?

Vatana olan ba?l?l???m?z? zay?flatan duygulara yakam?z? kapt?rd???m?z gün, gö?ün bütün y?ld?zlar? ba??m?za ya?ar.

Vatan, kutsal bir ocakt?r. Ocaklar? tüttürebildi?imiz nice zamanlarda, hürriyetin de, bayra??n da sahibi oluruz.

Uzay?n bilinmezlerine ula?mak, "bilgi ça??nda devrim yapmak" için, sadece uygar olmak yeter.

Sorumluluk, çile çiçe?idir.

Güne? y?ld?zlar? k?skanmasayd?, her gün do?mazd?.

Hürriyet, sevdi?iniz çiçeklere benzer.

Sebepli sebepsiz korkulara yakan? kapt?rma.

?iir, bizim insan yan?m?z.

Olsayd?m. kendimizle hesapla?man?n ikinci ad?m? ya da bir ba?ka ad?d?r.

Mecnun'un kederi kaderimiz olsa, isyan ederdik.

K?skançl?k, süvarisini bir bulabilirse, uygarl?k yolunun bütün dü?ümleri tek tek aç?lmaz m??

Gün kaybolur, ay do?ar.

Gökku?a?? yedi renk. Birini de sen yakala!

Doktor yazar, eczac? okur. Kim demi? bizde okuryazar yok diye?

Çocuklar, sab?rs?zl???n deli fi?ekleri.

Aramak, aranman?n kap?s?d?r.

Zaman bir su gibidir, durmaks?z?n akar, gider.

#970

 
© 2015
AŞK