Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özdemir Asaf Sözleri

Mutlu edemeyeceksen, me?gul de etmeyeceksin.

Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeli gözün.

Bekle dedi gitti; Ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir ?ey oldu ama kimse ölmedi.

Madem yaland? her?ey, b?raksayd?n öyle kalsayd?. Bana son yalan?n "bende sevdim" olsayd?.

?ki yüzlünün dilinde tat, kalbinde ise fesat gizlidir.

Ne para istiyorum ne de pul. Tek bir istedi?im var, o da yalans?z bir kul.

Herkes fazlas?yla sevmi?, Ben eksikleriyle de sevdim oysa.

?ki seçene?in var; ya kal, ya gitme !

Ben ölseydim, o belki a?lard?. Ama o a?lasayd?; Ben ölürdüm...

Bakarken k?yamamak m?, Yoksa bakt?kça doyamamak m?d?r a?k?

Yüzümde hüzünden gölgeler varsa, O hüzün yüzündendir olsa olsa.

Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi..?

Ö?üt; zaman?nda taze yenmemi? bir ekme?i, ba?kas?na bayat yedirme denemesidir.

?nsans?z adalet olmaz. Adaletsiz insan olur mu? olur, olmaz olur mu! ama, olmaz olsun.

Dün ya?mur ya?acakt?, gün döndü, yar?n ya?d?, Bugün dindi..A?layacakt?..Kim anlayacakt?...

Sen kal?yordun, gide gide, Ben gidiyordum, kala kala.

Benim sevdam ulu çam gibidir. Ne güzde yaprak döker, nede k??ta boyun büker.

Benim en sevdi?im söz , "sen"den duydu?um "ben"dir.

Ben gülü?üne öldüm, o ölü?üme güldü. Farkl?yd?k i?te . !

?nsanin kendine mektup yazmas? Ve dönüp dönüp onu okumas? Yaln?zl???n da ötesidir.

?nsan m? paraya ba?l?, para m? insana ba?l? ? Bu, insana ba?l?.

Onu k?rm?? olmal? ya?am?nda birisi. Dinledikce susmas?, dü?ündükçe susmas?. Tek ba??na iki ki?i olmu? kendisiyle gölgesi, Heykelini yontuyor yaln?zl???n ustas?.

S?rt?m?z? yaslay?p uyudu?umuz ta?lar? m? atacaklar kafam?za ; Ta? kalpleri taç yapt?k diye ba??m?za.

Ke?ke sen ben olsan; Seni sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan. Ke?ke ben sen olsam; Bu kadar sevilmenin tad?n? ç?karsam.

Seni büyük buldum, anlad?m, Seni güzel buldum, korudum, < Seni küçük buldum, uyard?m, Seni yak?n buldum, uyudum, Biri yanl?? idi, unuttum.

Dü?ümde a?k ile kar??la?t?m. ?nsan? ar?yordu. Uyand?m, insan ile kar??la?t?m. A?k? ar?yordu.

Önce büyük büyük dü?ündüm Sonra büyük büyük ya?ad?m Ne varsa onlar ald? ?imdi bana küçük bir ölüm kald?.

Çevreme bak?nd?m, yalanc?lar?n ço?u unutkan ya da aptal... Kötü ve korkak. Yalan? böylelerinin eline dü?üren büyük zekalara k?zd?m.

Mutlulu?un gözü kördür, Yaln?zl?k sa??r. Ondand?r biri tökezleyerek yürür, Öbürü uykusunda bile ba??r?r.

?nsans?z adalet olmaz...Adaletsiz insan olur mu? Olur, olmaz olur mu! Ama, olmaz olsun.

Kim bilir kaç ki?i ayr? yataklarda, Birbirine sar?larak uyuyordur.

Gelmen bir iyiliktir diyecektim... kap?y? hep ba?kalar? açt?.

Beni benden ç?kard?n?z Beni benden ald?n?z Göz görmeye görmeye Bir uza?a b?rakt?n?z Kendime dönmeye art?k çok geç.

Yaln?zl?k d??ar?dan gelmez; insan?n içindedir.

Sen kocaman çöllerde bir kalabal?k gibisin, Kocaman denizlerde ender bir bal?k gibisin. Bir ?s?t?r, bir ü?ütür, bir a?lat?r, bir güldürür Sen hem bir hastal?k hem de sa?l?k gibisin.

ne an yakla?t?msa ittiniz ve ne zaman geldimse gittiniz . siz hep büyük ve önce idiniz gerçekten öyle oldu önce siz bittiniz.

Bana yalanlar söylese yetinecektim..Ama yalan söyledi.

A?k?n içinde en uzun, içtenliklerini en iyi korumas?n? bilenler kalm??t?r.

Bazen dayanmakt?r sevmek; hayat nereden vurursa vursun ayakta durabilmek... Bazen ya?amakt?r sevmek; soluksuz ci?er gibi sevgisiz kalbin duraca??n? bilmek... Bazen a??rd?r sevmek; sevdi?ine lay?k olabilmek... Ve bazen hayatt?r sevmek; birini çok uzaktayken bile, yüre?inde ta??yabilmek...

Art?k benim mutluluk denen bir kavram?m olmayacak. Daha mutsuz olmamak için...

A?lamak Unutmak kadar kolayd?r inan...Sevin a?layabiliyorsan. Sevin a?l?yorsan...Gül a?layabiliyorum diye, Gül a?l?yorum a?l?yorum diye Sana bir?ey yapamam A?layam?yorsan!

Beni bundan böyle beklese beklese hüzün bekler ça??rsa ça??rsa hüzün.

Kendine gel ! Seni orada bekliyorum .

Yaln?zl?k payla??lmaz, payla??lsa yaln?zl?k olmaz.

Dünyan?n nüfusu ikiye bölünüyor. Yar?s? sen oluyorsun, yar?s? ben. Sonra ikimiz bir bütün oluyoruz, Kimseye sezdirmeden...

Ya?amak, ilkin sevgi ile, sevmek ile ba?lar, Do?umla, do?makla de?il. Ya?am da sevgisizlikle biter, Ölümle, ölmekle de?il...

Kaçmak istedikçe sana yakalan?yorum. Söndürmek istedikçe sana yan?yorum. Yenildim i?te! Yine de seviyorum.

Bir anlam gelse. Ne varsa alsa gitse.

A?lad???m? gör diye a?lam?yorum; A?lad???m için a?lad???m? görüyorsun.

Beni öyle bir yalana inand?r ki ömrümce sürsün do?rulu?u.

Gerçek de?er; gelmesi bo?luk dolduran de?il gitmesi bo?luk yaratan.

Bir sevgiyi anlamak, bir ya?am harcamakt?r... Harcayacaks?n!

Bir gün benden ?ikayet etti?in ne varsa, Özleyeceksin!

Seni, Sensiz de sevebiliyorum.

Söylenemiyor çok ?ey, susmadan.

Makyaj? ak?yor fark?n?n; Herkesle?iyorsun...

Gülü? bir yana??md?r bir öbür ki?iye; Birden iki ki?iyi döndürür bir ki?iye. An?lar?ndan kale yap?p s???nsa bile, Yetmez yaln?z ba??na bir ömür bir ki?iye.

I??ks?z bir gölgedir yaln?zl?k , Arar bütünlemeye bir ba?ka yaln?zl???; Yaz?k ki, taa kendine dek. ?ner da??ndan da??ndan. Bulamaz bir ses, gel deyen, ça??ran. ...Gözlerine yönelmi? bir ???k . Gölgesinde kendisi, Gölgesinde ???ks?zl?k. Gölge vermeyen bir ???k Yaln?zl???n? sürdürürken sonsuza dek , Arar kendini bütünlesin diye Bir gölge, sessiz , yumu?ak , uyuyan . Arar tek ba??na, elleri yüzüne uzan?k bir anlam , Kendisini gölgeleyecek.

Kime sorsam, "Ben senin mutlulu?unu istiyorum" dedi. Ne kast?n?z vard? mutlulu?uma, anlamad?m gitti.

A?k; iki ki?inin sokak kavgas?na benzer, Çünkü ay?ran hep bir yabanc?d?r.

sen bana bakma ben senin bakt?g?n yerde olurum.

Oysa ne çok a?lad?m ben bir damla ya? dökmeden...

Saklad???n kendini böldün iki yar?m'a; iki kez yaraland?n bir yar?m yara için.

Güçlü olman?n türlü yollar? vard?r, dürüst olman?n bir tek.

Bekle' deseydin, gelmeyece?ini bilsem bile beklerdim...

Bu için için olu?um. Ben seni bulunca, Sen de beni bulas?n diyedir.

Kirli ellerimiz daha temiz, temiz elli kirli gönüllerden. Ne dersiniz ?

Ben sevmekten hiç borçlu ç?kmad?m.

Gidi?iyle bo?luk yaratanlardan ol.

Uykunun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben... Bir yere gidiyorum, delicesine... Akl?mda sen...

Bo?una yorulma gönül, Sadece sevmek yetmiyor...

Ad?n?n üstüne an?lar koyma Sen mezar de?ilsin. An?lar ad?n?n ard?ndan gelsin Sen duvar de?ilsin...

Bir kelimeye bin anlam yükledi?im zaman sana seslenece?im.

?mkans?zlar? ya?amak m?d?r sevmek, Yoksa severken imkans?z m?d?r ya?ayabilmek ?

?nsan paras?n? kaybedince fakir, özgürlü?ünü kaybedince esir, a?k?n? kaybedince ?air olurmu?.

Benimle ömür geçer mi ki dedim. Senle geçirmeye ömür yeter mi ? dedi. ??te bu bana bir ömür yetti.

Ölünceye kadar seni bekleyecekmi?, Sersem. Beni seni beklerken ölmem ki. Beklersem.

?yi geceler can?m derdin. Gecenin iyili?inden çok, Can?n olma dü?üncesi ye?erir dururdu içimde.

Sevmeyi Bilmiyosan Kullanma O ?ki Kelimeyi ! "Yani Ne Sen Kirlet A?z?n? O Sözle. Ne de O Söz A?las?n Kimin Eline Dü?tüm Diye.

Ben yürümeye ba?lay?nca denizlerin üstünde Karalarda ko?anlar durup bana bakt?lar. Ben de gittim S???naca??m adalar? birer birer bat?rd?m.

Objektif ölü bir gözdür , ölmü?ünü görür. Göz, görmü? bir objektiftir, gördü?ünü öldürür.

?nsanlar gelmeleriyle bo?luk dolduranlar? severler, gitmeleriyle bo?luk yaratanlara a??k olurlar.

Küçükken hayvanlarla konu?abilsem ne ilginç olurdu diye dü?ünürdüm. Me?er y?llard?r ileti?im kurabildi?im bir sürü hayvan varm??.

Unutsun beni demi?sin, bu bana imkans?z geliyor. Çünkü unutmam için önce seni hat?rlamam gerekiyor.

Dost gerçekleri..Dü?man i?ine geleni..Deli a?z?na geleni..A??k içinden geçeni söylermi?.

Off ! Neyine ba?lan?r ki insan bu kadar ? Sana bakmayan gözlerine mi, yoksa senin olmayan kalbine mi ?

Sus be yüre?im, bende biliyorum özledi?imi; Susta bilmesin özlendi?ini.

?nsan?n zaman? varsa, her?eyin gelmesini beklemeye mecburdur. Her ?eyi varsa e?er; Zaman?n geçemesini beklemeye mahkumdur.

Kolay m?d?r bir anda her?eyden vazgeçip gitmek, Yoksa her?eye ra?men gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek ?

Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. Özleyecekse özlenen, özlemek güzeldir. Ve sevecekse sevilen; O hayat her?eye bedeldir.

A?k; görmekten çok özlemeyi sever, Dokunmaktan çok dü?lemeyi..Ve a?k öyle haindir ki; Nerde imkans?z varsa gider onu sever.

Gemilerin ço?u, bir insan yüzünden batm??t?r. Denizin yüzünden de?il.

insan? bedenen ameliyat etmek için bay?ltmak gerekir, ruhen ameliyat etmek için se ay?ltmak.

?nsan?n büyüdükçe mi art?yor dertleri, yoksa insan büyüdükçe mi anl?yor gerçekleri?

Son iste?in nedir? sorusu çok çok kolayd?r, ilk iste?in nedir? sorusundan. Çünkü, o soruyu kimse kimseye soramad? korkusundan.

Bir kad?n?n aln? dudaklar?ndan daha de?erlidir. " Çünkü dudaklar?ndan dökülecek olan 'seni seviyorum' sözü, Önceden aln?na yaz?lm??t?r...

Yan?na kadar ko?tuktan sonra, Bir ad?m daha atamayacaksan e?er; Oraya kadar sak?n ko?ma. Sana de?il, bekleyene yaz?k olur.

Konu?mak susman?n kokusudur. Ya sus-git, ya konu?-gel, ortalarda kalma. Yalan korkakl???n tortusudur. Dürüst kaba ol, e?reti sayg?l? olma.

Ne zaman nereye gitmedimse, Hiç kimseyi de incitmesem de, Konular birikti kendili?inden; Ben ne kadar biriktirmesem de..

Ayn? günde dört mevsime ?ahit olmak gibi bir ?ey bu. Önce özlüyor, sonra a?l?yor, ak?amlar? küsüyor, geceleri çok seviyorum.

Bana ya?ad???n ?ehrin kap?lar?n? aç. Ba?ka ?ehirleri özleyelim orada seninle. Bu evler, bu sokaklar, bu meydanlar ikimize yetmez...

Tek ki?ilik miydi ki bu ?ehir ? Sen gidince bombo? kald?...

Kendini bir ?eye bölmesini bil, Bilmezsen, bir ?eyi bilmesini bil, Onu da bilmezsen, anlat?yorum, Olan oluvermez, ölmesini bil.

Bana dokunmayan y?lan bin y?l ya?as?n. Bu y?lan do?adaki y?land?r, toplumdaki de?il. Yanl?? anla??l?yor.

?u hayvan o kadar vah?î ki..Onun üstesinden ancak insan gelebilir.

Off duda??m ac?yor" dedi?imde, "Öpeyim de geçsin" diyen sevgili; "Yüre?im ac?yor" dedi?imde çekip gitti..

Bir insan treni kaç?r?rsa ba?ka bir tren gelir onu al?r. Bir ulus treni kaç?r?rsa ba?ka bir ulus gelir onu al?r.

Sana bir ?iirler olmu? sevgilim. Yüzün-gözün söz içinde. Hangi imla kitab?na baksam, ben den ayr? yaz?l?yorsun.

?ki tür nokta var ; biri önüne ve ard?na bakar , biri ard?na bakmaz ard?n? noktalar.

Gelmesen önemli de?il, gelsen önemli olurdu!..Gelmemen büyük yaln?zl???m? doldurdu.

Özgürlü?ü elinden al?nan çocu?a büyük derler.

Bütün renkler ayn? h?zla kirleniyordu, birincili?i beyaza verdiler .

Bir kez geçer, bir insan bir kar??'ya, Ondan sonra art?k her?ey kar??'d?r.

Ya?amak için b?rak?lm?? bir yön bakt?m, yoktu: Ben direnmek için elimden gelin yapt?m.

Tutkular?n evinde sava? k?r?klar? var; Kül olmu? bir bütün'ün yonga yan?klar? var. Eski özlemlilerin yeni bahçelerinde, An? kuyular?n?n suskun ç??l?klar? var.

Biri gelir sorarsa...Sana beni sorarsa...Gitti der misin? Gitti?imi söyler misin...Gidiyorum ben sana Benimle gider misin?

Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir ya?am bitirmek de?il de, Sana hep hep yeniden ba?lamak isterim.

Sil a?z?n?n kenar?n?, yine gülü?ünden cennet ak?yor...

Sustu?unu bilen olgundur, bildi?ini susan de?il.

A?z?nda yalan varken konu?ma!

Ne zaman imkans?z? seversen, i?te o zaman gerçek seversin.

Kendi bahçesinde dal olamayan?n biri, Girmi? bahçeme a?açl?k tasl?yor.

Evlilik, iki ki?ilik yaln?zl?kt?r.

Benim söylemek için ç?rp?nd???m gecelerde, siz yoktunuz.

Sevilenin yanl??? görünmez, sevilmeyenin görüntüsü yanl??t?r.

Dünüyle ünlü insanlar bugün gün yüzü görmezler.

Söylenemiyor çok ?ey, susmadan..

An? bahçelerinde ü?ümek s?cakt?.

Ölüm; ben seni utanç ile titrerken gördüm.

Yolun gelece?ini çizdim, geçmi? gibi.

Açl?k insan? öldüren, partileri ya?atan bir olayd?r.

Her seven sevilenin boy aynas?d?r. Sevmek sevilenin o aynaya bakmas?d?r.

Bugüne en uzak gün, dün.

Solan renkleri boyamakta o boyas?z boyac?.

Ölebilirim bu genç ya??mda, En güzel ?iirlerimi söylemeden götürebilirim. ?imdi kavak yelleri esiyorken ba??mda, Sevgilim, Seni bir ak?amüstü dü?ündürebilirim.

Dün sabaha kar?? kendimle konu?tum. Ben hep kendime ç?kan bir yoku?tum. Yoku?un ba??nda bir dü?man vard?. Onu vurmaya gittim ve kendimle vuru?tum.

Her korkan kaçmaz. Ama her kaçan, korkakt?r.

Ona a????m, Çünkü o bana de?il.

#1004

 
© 2015
AŞK