Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özel Sözler

Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var

Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.

Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"

Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA

Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum

Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz

Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice

Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler

Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.

Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...

Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....

Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.

Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...

Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bitanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde.

Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...

Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.

Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...

Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!

Bir sevgi var içim lekesiz tertemiz, Bir özlem var içimde uçsuz bucaks?z, Bir duygu var içimde dals?z budaks?z, Birde sen vars?n içimde unutulmas? imkans?z...

Tutki ben bir ya?mur damlas?y?m topra?a dü?tümmü da??l?r?m, Dü?ünki ben bir kar tanesiyim suya de?di?im anda eririm, Anlaki sen benim can?ms?n seni kaybettimmi Ölürüm...

Hissedince sana vuruldu?umu baharda ku? olup uças?m gelir, Bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir. Ama ne çare birtanem ne ku? olup uçabilirim ne de hasreti silebilirim ama inan bana birtanem seni bir ömür boyu sevebilirim...

Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dal?yorum. Uykular çok tatl? derler ben seni tad?yorum. Onlar uykuya ben sana doyam?yorum...

Yüre?imde senden bana hiç bir ???k yok! Ben karanl?ktan çok korkar?m. Beni gel al burdan...

Solmadan gel art?k a?k?m?n gülü, olsada konu?sa kalbimin dili küçücük dünyamda birbilsen seni görünmez yaz?yla yazd?m kalbime.

Behdanem benim..dü?ünsene bir kez dahi olsa. Dikenin güle, ipek böce?inin kozas?na olan o büyük sevgisini. Uçurum çiçeklerinin ya?ama inat koklanm?caklar?n? bilerek her defas?nda açt?klar?n?. Ben de behdanem seni yüre?ime can yazd?m bir kere. O muhte?em sevgi ile ya?ama ve sana inat..

Papatyalar var kar??mda sar? sar? T?pk? sana benziyorlar Sar? saçlar?n? hat?rlat?r bana..Ye?il yapraklar? da gözlerini Gülü?ün geliyor akl?ma Tatl? tatl? bak???n, ve sen; Sen yokettin beni Sensizli?in içinde b?rak?p gittin..

Ellerim anlad? tutmuyorsun..Gözlerim anlad? bakm?yorsun..Dudaklar?m anlad? öpmüyorsun..Gidi?ini kalbime nas?l anlatay?m, nas?l söyliyeyim ey insafs?z sevgili ya durursa kalbim...

Sevmiyorum seni deseydin ke?ke Ta ba??ndan ba?r?ma ta? basar seni unutmaya çal???rd?m hala oynuyorsun benle duygular?mla A?k?mla yetmedimi çektiklerim Dahadam? çekece?im kaderimdir diyece?im seni hep Sevece?im ve bir gün senin yolunda ölece?im..

Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun.

A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...

Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi. (SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi. (SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi. (SEN? UNUTMAYI)

Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!

Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...

Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...

Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!!

Güne?i sevdi?ini söylüyorsun güne? ç?kt???nda perdeleri örtüyorsun. Rüzgar? sevdi?ini söylüyorsun rüzgar ç?kt???nda kap?lar? kapat?yorsun. Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun.

Hayat bir ?ekilde elbet devam edecek birde içinde sen olsan i?te o zaman her yer ye?erecek.

O vefas?z kalbin hissetmesede..Sana bu ?ark?y? dinletece?im..Bu a?k?n u?runa ömrüm bitsede..Sana sevmeyi ö?retece?im...

Gecelerden ayaz? sevmem..ya gündüz olmal? ya gece..namludan ç?kan kur?un..ya kalbimin derinlerinden vurmal?..ya namludan hiç ç?kmamal?..insan sevdi?ini ya ölümüne sevmeli..ya hiç sevmemeli...

Varl???n?n tiryakisi..Yoklu?unun delisiyim..Seni benden mahrum etme..Gözlerinin hastas?y?m...

Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et ünkü a?k sessiz sevgi dilsizdir.

Seni Bir Serçenin Gözya?? Dökebilme Ihtimali Kadar Seviyorum Bu Kadar m? Diyeceksin Ama Serçeler Gözya?? Döktü?ünde ÖLÜRLER...

Bütün dünyay? istedi?im renge boyay?p, bu rengi insanlara bütün sevginle da??t, kendini sevginin bir rengi diye tan?t. çünkü senin varl???n sevgiye en güzel kan?t.

küL oLmu? ate? yanarm?? Buz tutmu? su akarm?? Bu gözLer seni sevdi ba?kas?na bakarm??

Nekadar çok seversen sev belli etmiyeceksin, sevdi?ini belli ediyorsan inan çok üzüleceksin

Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken dü?ündü?ünü dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum

Belki da?lar?mda çi?demler açar, uyur kar alt?nda yediverenim. Bir gözya??d?r ya?murlar?m, gülerken a?lat?r su verdiklerim...

Seni özleyenlerin özleminden habersiz, özleminle özletensin. Sen o özlenenler aras?nda ençok özlenensin. Seni görmesemde içimde hiç bitmeyecek tek özlemsin...

Kalbinde yer yoksa Güzelim ! farketmez ben ayaktada giderim.

Dünyan?n en güzel ?eyini sana vermek isterdim, Fakat seni sana nas?l verebilirim ki?

A?lamak çocuklara, affetmek ise Allah a mahsus. Beni birgün aldat?rsan çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem...

Hoççakal Allah a emanet ol tabii ki Allah?n varsa?Ho?çakal a?k sende kals?n sanmam ama i?ine yararsa?

Dertlerin kum tanesi kadar küçük, sevinçlerin nisan ya?murlar? kadar bol olsun ve öylesine mutlu ol ki gözünden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadakan olsun..

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz..Unutma gülüm sevmek daima beraber olmak de?ildir, sen yokken bile seninle olabilmektir..

?çinde öyle bir umut ta??ki onu senden kimse alamas?n. gözlerin hep gülsün. onuda kalbinde öyle bir saklaki gerçekten isteyen bulsun.

Sözlerin büyük, yüre?in küçük! Hatalar?n yanl??lar?n çok, do?rular?n yok! Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!

Ya Sözlerin Akl?mda, Ya Da Akl?m Ad?nda, Ya Hayalin Kar??mda, Ya Da Sesin Kula??mda, Ya Ben Ç?ld?r?yorum, Ya da Çok Özlüyorum, Ya Özlemek Çok Güzel, Yada Özlenen Çok ÖZEL...

Ne zaman gelirsen gel, ba??ma taç olursun. Sen benim eski de?il , eskimeyen DOSTUMSUN...

Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim. Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.

Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..

Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r...

Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin

Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...

Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.

Kristalin bedelini göze almayan, onunla oynamas?n.

Hissizler, Hareketsizler yol alamazlar, Uyuyanlar hedefe ula?amazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r...

A?k?n zehir olsa içmezsem, yolun ölüm olsa dönersem, senin için bu candan vazgeçmezsem namerdim.

Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar..Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar..Ta?a topra?a seni yazd? bu eller..Ah sevmenin de?eri bir bilseler

Sen benim ruhsatl? sevdam ben senin sevda ke?in seni sevmek ya?amaksa ben hiç ölmedim

Bir an buruk bir aci saplanirsa yüregine, gözlerin zamansiz takilirsa, kulaklarin zamansiz deli gibi çinlarsa bil ki bir yerlerde özlemissindir beni...

Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi aklima vazgeçtim.

Hadi uyandir beni söyle gördügüm zamansiz bir düs mü? Hadi git, uzaklas, yokluguna inandir beni. Gerçekten yoruldum her buldugum yerde seni kaybetmekten.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düstügüm yer dudaklarin olsa.

Buruk hasret dolu geceleri öldürecegim bir gün bu ayrilik sarkilarini kursuna dizecegim ve seni benden ayirdigi için kaderimi mahkemeye verecegim.

Güller anlatsin sana olan sevgimi, güller anlatsin yanlizligimi, çaresizligimi... Yavas yavas eriyen yüregimi güller anlatsin ben anlatamadim...

Rüzgar alabildigine hirçin, yagmur alabildigine inatçi, yüregin ise onlara inat sanki bir liman... Tipki gözlerindeki huzur gibi...

Nasil ki uzaktaki yildiz parlak gelirse insana, uzakta oldugun için tutkunum sana! Hani en güzel asklar imkansiz gelir ya insana, imkansiz oldugun için tutkunum sana...

Seni sevdigim kadar yasasaydim; ölümsüzlügün adini ask koyardim...

#45

 
© 2015
AŞK