Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özgür Gümü?soy Sözleri

Harfleri birbirine de?memeli baz? kelimelerin a y r ? l ? k gibi örne?in...

A?k, milyonlarca kelimenin bir araya gelip hiçbir ?ey anlatmamakta karar k?lmas?d?r.

A?z?mda her ne geveliyorsam da sana Gitme demekten geri kalm?yor ki, gözlerim.

Bat?klarda as?rlard?r arad???m kay?p defineydi gözlerin De?er biçemezdi sarraflar, bak??lar?na.

Fena halde kimsesizim bugünlerde, bildi?in gibi de?il. E?er bilseydin zaten, kimsem olurdun bir ko?uda...

A?lama ne olur, yanaklar?na güne?ler ekeyim. A?lama! Hay?r a?lam?yorum. Su gibi gidip su gibi gelsin diye, sevdam? u?urluyorum yaln?zca...

Beni çok sev, bir nar bahçesindeki tanelerin toplam?ndan pay biç mesela. Çünkü ben öyle yap?yorum. Bu yüzden Afrika'n?n en kurak çöllerinde bile nar a?açlar? görüyorum. Beni çok sev, ben seni hesaps?z seviyorum... Tarihteki bütün a?klar? k?zd?racak kadar!

Mesafe koymak" deyimini ömür içinde kulland?n ve gittin... Gidi?ini nerede görsem tan?rd?m!

A?k, tarihin gördü?ü en büyük biyolojik sava?! Ve de?di?i her yerin harabe olaca?? da kesinlikle tart???lmaz!

Avucumun içindeki nas?rs?n ?imdi sen, Kime dokunsam ac?rs?n.

Yüre?imde arad???n? bulamayan, Allah'?ndan bulsun.

K?r?lmak için bütün olmak gerekir.

A?k oda s?cakl???na göre maddenin üç halini de alabilir. Ba??r?p küfrederken kat?d?r, öpüp koklad???n?zda s?v?ya dönü?ürken, kap?y? çarp?p ç?kt???n?zda ise buharla??r. Bana kal?rsa a?k?n kimyas? mutlaka ö?retilmelidir e?itim ö?retim kurumlar?nda. Yoksa bu topraklardaki herhangi iki yüre?in periyodik de?erlerinin tutmas?n? beklemek ahmakl?k olur.

Seninle retinalar?m?z? takas edebilseydik ke?ke. Bir defal???na, sen misali bakabilmek isterdim kainata...

Birkaç beden büyük gelir sana benim laflar?m, olsun ziyan? yok gelecek senelerde de giydiririm..!!

Seni Sevmek; I??ktaki gizli Karanl?k Gibi... Bulmam ?çin Önce Yanmam Gerekiyor...

Taa yüre?ime kadar ne zahmet ettin beni terk etmek için, bir buluta ya?mas?n? rica etsen ben yine anlard?m. Hem de?il mi ki ya?mur, senin benden apar topar gidi?in.

Ayakkab?lar?n çok gülünç, bu ihanet desenli elbisenin alt?na gitmek'lerini giysen; onlar sana daha çok yak???rd? etimden ayr?l?rken!

Sen ki; yahu çok güzelsin. Nas?l izah etmeli bunu anla??l?r bir dille. Mesela gözlerinde bir ?ey var aç?klayam?yorum onu. Sanki ayn? kareye s??d?r?lm?? topyekûn, yeryüzü ve gökyüzü!

Senin için de herhangi bir mahzuru yoksa e?er, kalbinde biraz daha kalay?m. Çok yer kaplamam ve hiç sesim ç?kmaz, söz. Yeter ki kalp at??lar?n? bir an daha duyay?m.

Ça?r?ld??? adresi bulamayan bir ambulans gibi Ne yapaca??n? kestiremez hallerdeyim ?imdilerde.

Seninle olan bir an daha yerle?ebilsin diye haf?zama Kalan tüm geçmi?imi tek hamlede silebilirim!

Elimde de?il, ne yazsam sana ç?k?yor alfabemdeki harfler Ba?ka bir dil bilsem, o lisanda izah ederdim sana esaretimi...

Ben henüz in?aat halindeydim sana, duygular?m proje a?amas?ndayd?. Öyle bir gitmi?tin ki, temelini kuvvetlendirmek için ter döktü?üm o mütevaz? ütopyam komple ba??ma y?k?lm??t?.

Kendime bir not b?rakt?m gidece?ime dair. Kap?y? çarp?p ç?kt?m kimsesizli?imden... Geri dönü?ü olmayan bir yoldu, ya?amak... Ben ise yola gelmemekte direniyordum!

Ve biz seninle tarih boyu geç kal?nm?? bir a?k?z, hiç vaktinde yeti?emedik hayal k?r?klar?m?z? ta??yan vapurun kalk???na.

Gurbetten memlekete dönmektir seni sevmek E?ilip topra?a al?n sürmektir.

A?k, sevdi?in ki?iyi herkesle?tiriyor zamanla.

Topla hat?ralar?n? ve defol kalbimden. Sevdi?im Sen'i karalamaya hakk?n yok...

Tüm bunlara ra?men seni yani yüre?imin yetimli?ine ra?men seni, fevkalade seviyordum. Ne gariptir ki senin tan?m?nla a?k, bir insan? ra?men'leriyle sevmekti.

Çünkü her cenaze, bir öncekinden gebedir. ! Çünkü her evlat, babas?ndan kalan masala müteakiben gömülmelidir. !

Koluma gir küçük bir çocukmu?um gibi, enselenmeyeyim yüre?indeki o korkunç kalabal?kta.

Sen ki; yahu çok güzelsin. Nas?l izah etmeli bunu anla??l?r bir dille. Mesela gözlerinde bir ?ey var aç?klayam?yorum onu. Sanki ayn? kareye s??d?r?lm?? topyekûn, yeryüzü ve gökyüzü!

Meteorolojiyi yan?ltmay? seven, apans?z bir ya?murdu a?k. Aniden bast?r?yordu adam?n ci?erlerine.

Ben... O kadar da güçlü de?ilim inan Dünya aleme yetecek kudrette kelimeleri olan ben Tek laf?na y?k?l?r?m E?er dil'ersen.

Ad?m da verilmiyor ki soka??na adres olay?m sana yaz?lanlara!

Yükle yaln?zl???n?n bütün gri bulutlar?n? s?rt?ma Vücudum ya?mur sonras? toprak koksun...

Yolculuk sevdi?inin kalbineyse, i?in içine mutlaka ?eytan kar???r Ba?ka yolu yok, sevmek biraz da kazaya u?ramakt?r!

?lkokul ö?retmenimin ö?retti?i ?ekilde, kirpiklerinin alt?n? çiziyordum k?rm?z? kalemle. Çünkü gözlerin en önemli sat?rlar?yd? hikâyemizin.

Böylesine bir yang?n, kendinden ilk olarak kurtar?lacaklar? merak etti?i için ç?kar?lm??t?r belki de... Yoksa A?k'?n, cay?r cay?r yanan bir yürekten, apar topar kaçmamas? nas?l aç?klan?r ki a can?m?

Ne yaz?k, galiba ben sana hiçbir zaman vakitli bir günayd?n olamayaca??m. Hiçbir sabah yan?nda do?muyor nas?lsa!

S?k? dur dedim bir bo?lu?un ellerinden tutuyorsun... Gel gör ki mayandaki Asi'li?e laf dinletemedim... Her gece sar?l?p yoklu?una ölüme uzanmakt? art?k hayat... Ve art?k a?k, bir ihtimalsizli?i delicesine sevmekti... Söz bitti...

Ne yaz?k, galiba ben sana hiçbir zaman vakitli bir günayd?n olamayaca??m. Hiçbir sabah yan?nda do?muyor nas?lsa!

#1000

 
© 2015
AŞK