Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özgür Sözler

özgürlü?ün de?erini bilmek laz?m, herkez özgür de?ildir bu dünyada, herkez ya?amak ister özgürce doya doya..

Mahkum Olmu? Kalbimi Azat Ettin Dün gece bir gülü?ün bir sözün yetti özgürlük umutlar?m? ye?illendirmeye..

özgürlü?ü tek ba??ma de?il seninle payla?mak istiyorum bebe?im.

özgürüm derken senin sevgine kap?ld?m ?imdi özgürlü?ümü istiyorum senden özgürce ya??yal?m a?k?m?z? lütfen.

Ben Nice Duygu Sava?lar?ndan galip Ç?kt?m Nice Kalpleri feth Ettim ?imdi özgürlü?ümü Almaya çal??ma benden Ben özgürce Severim iStersem.

özgürlü?ümü seninle payla?may? seviyorum..

Ad?m gibi özgür Ya?amak istiyorum Sevgiler içinde Mahkum Olmak istemiyorum Ad?m? ta??mak istiyorum hayat?mda Ben özgürüm, özgürce ya?ar?m hayat?.

Seni Seven 1 Mahkum Olaca??ma, özgür ve tek ba??ma olurum hayata a??k olurum daha iyi.

özgür Kalbim özgür Sevgim Dü?üncelerim özgür ben özgürüm özgür Devletimle özgürüm.

Ben özgürlük bekçisiyim kendi hayat?m?n içinde zararl? A?klar? Sevgileri Korurum Kendi içimde..

Kimseye Boyun E?medim ?u Gençlik Ate?imde ben özgür bir insan?m bozamaz beni kimse!

içimdeki Duygular Asi Can Atan Kalbimin Sevdas? Sana Ebedi, özgür bir a?k benimkisi.

Sen Ben Zoraki Sevmedim Sana Kalbimi Zoraki vermedim Sen Benim özgür umutlar?ms?n sen benim özgürlü?e kaç???ms?n..

Ne iLkim Bu Dünyada Nede Son Oluca??m, ne Seni Sevmekten vaz geçece?im Nede Senin Olaca??m ben özgür bir insan?m..

özgür Sözlerimin özgür insan? Senin gibi özgür ya?amak bana haram Senin gibi oLmak umutlar?m?n imkans?z ya?amas?..

Yar?nlar?ma Seninle Gelecek günlerimize birlikte Ad?m Atal?m özgülük yolunda Birbirimizi B?rakmayal?m Sevgilim.

özgürlük seni dü?ündü?ümde kal?c? olur bedenimde sen yokken köle gibi ya??yorum evimin dipsiz hücrelerinde.

özgürlük kelimesini seninle sevdim ben sana a??k olunca özgürlük nedir daha iyi biLdim, ?imdi Seviyor Kalbim Seni özgürce Sensiz Olmak bana i?kence.

özgürlü?e giden bu yolda elimi s?ms?k? tut sak?n b?rakma özgür dü?üncelerimin özgür kad?n? seviyorum seni.

özgürlük bir milletin Sembolüdür.

özgür oLan bir miLLet Demokrasiyi Kendine A??lam??t?r.

K?s?tlamak insanlar? sadece K?s?tland?klar? OLaylara te?vik Eder B?rak?n özgürce Ya?as?n herkez.

E?er özgürlük Kural tan?masayd? ?imdi Kurallar Olmazd? hayat?m?zda, Hayata Bak???m?zda.

Ben Hayat? Kurallar içinde özgürce Ya?amay? Severim.

En iyi özgürlük Kendini Kendi Dünyas? içinde özgür buland?r.

Farkl? olma hakk?m?z? yitirdi?imizde,

özgür olma imtiyaz?m?z? kaybederiz.

~ Charles Evans Hughes ~

Özgürlük kendini tan?makt?r.

~ Linda Thomson ~

Özgürlük, d??sal bir ayarlama de?il,

içsel bir kazan?md?r.

~ Adam Clayton Powell ~

Kim ki kendisinin efendisi de?ildir,

özgür de?ildir.

~ Epictetus ~

Özgürlük "” özgürce yürümek

ve efendisi olmamak...

~ Walt Whitman ~

Geçmi?in tehlikelerinden biri esir olmakt?,

gelece?inki ise robot olmak.

~ E. Fromm ~

Yard?m almaya al??anlar

emir almaya da al???rlar.

~ IV. Murat ~

Aç?lmam?? kanatlar?n

büyüklü?ü bilinmez.

~ A. Gide ~

Orman ku?u asla bir kafes istemez.

~ Henrik Ibsen ~

Kanatlar? alt?nla kapl? ku? uçamaz.

~ Tagore ~

Alt?n prangalar demir olanlardan

çok daha kötüdür.

~ M. Gandhi ~

Özgür do?an insan,

ya?amla zincire vurulmu?tur.

~ Jean Jacques Roussaeu ~

Kölelik insan? alçalt?r, alçalt?r,

o kadar ki, ona köleli?i sevdirir.

~ Vauvendues ~

Vücudum köle olsa da

dü?üncelerim özgürdür.

~ Sopheclus ~

Ayaklar?ma pranga vurabilirsiniz,

fakat inanc?ma vuramazs?n?z.

Zeus bile beni

ma?lup edemez.

~ Epiktetus ~

?ark?y? de?il, ancak ?ark?c?y?

kafese koyabilirsiniz.

~ Franklin D. Roosevelt ~

Bir kimsenin dü?üncesini

aç?klayamamas? köleliktir.

~ Euripides ~

Dü?üncesinin son noktas?na kadar

seyahat etmekten korkmayan ki?i,

özgürdür.

~ Leon Blum ~

Hiç kimse bir ba?kas?n?n efendisi

ya da kölesi de?ildir.

~ John Hospers ~

Özgürlük bile,

sahip olmak için s?n?rland?r?lmal?d?r.

~ Edmund Burke ~

Al??kanl?klar?n zincirleri,

önce duyulmayacak kadar hafif,

sonra k?r?lamayacak kadar güçlü olurlar.

~ Benjamin Dizraelli ~

En dogru yasa

bizi özgürlü?e götüren yasad?r.

~ Richard Bach ~

Özgürlük bile, sahip olmak için

s?n?rland?r?lmal?d?r.

~ Edmund Burke ~

Ba?kalar?n?n yolunda yürüyenler,

ayak izi b?rakmazlar.

~ S. L. Brandon ~

Taz?lar kendileri ko?ar

ama efendileri için avlarlar.

~ Shakespeare ~

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz.

~ Cicero ~

A??r? özgürlük, gerek devlette

ve gerekse bireylerde köleli?e dönü?ür.

~ Eflatun ~

Hiç kimsenin benim haklar?m

ve özgürlüklerim üzerinde;

benim de ba?kalar?n?n

özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur.

~ Richard Overton ~

Cevrelerine uymak icin kendilerini yontanlar,

tukenip giderler.

~ R. Hull ~

Söylediklerini onaylam?yorum,

fakat ölümüne de olsa,

konu?ma hakk?n?

savunaca??m.

~ Voltaire ~

Dü?üncenin, iste?in ve iradenin

olmad??? yerde özgürlük olmaz;

fakat özgürlü?ün olmad??? yerde

dü?ünce, istek ve irade sözkonusu olabilir.

~ John Locke ~

Anayasal bir ilke olarak bireyin özgürlü?ü

?u formül ile ifade edilebilir:

Hiç kimse benim mutlulu?umun kendi anlay???na

göre olmas? konusunda beni zorlayamaz,

herkes kendi mutlulu?unu

ba?kalar?n?n özgürlü?ünü s?n?rlamad???

ölçüde diledi?i ?ekilde seçer.

~ Immanuel Kant ~

Geç ve güç olsa da,

insanl?k anlad? ki,

evrensel olmad??? sürece özgürlük,

s?n?rlar?n? a?m?? imtiyazdan ba?ka bir ?ey de?ildir.

~ Christopher Hill ~

Özgürlük yapabildiklerimizden ziyade,

yapamad?klar?m?zla ilgilidir.

~ Eric Hoffer ~

Özgürlük a?ac?n?n meyvesini yemek isteyenler,

devrilmemesi için a?aca destek olma

yorgunlu?unu da göze almal?d?rlar.

~ Thomas Paine ~

Özgürlük, onu savunmak

cesaretini ta??yanlar?n hakk?d?r.

~ Pericles ~

Emeksiz kurtulu?,

bedelsiz özgürlük yoktur.

~ The Siri Singh Sahib ~

Her ferdi, hatta her toplulu?u,

ho?land??? yem ile avlarlar

~ H. Rahmi Gürp?nar ~

A?k u?runa hayat?m? verebilirim, hürriyet u?runa ise a?k?m? feda edebilirim. Victor Hugo

Ba?kalar?na da vermeden sahip olmayaca??m?z tek ?ey hürriyettir. Alan White

Ba?kalar?n?n hürriyetlerini tan?mayanlar, hürriyete lay?k de?illerdirler. Abraham Lincoln

Dü?üncesini anlatmak hürriyeti olmad? m? insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire

E?er tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür say?lan biri dahi köledir. As?l hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. Bünan Bin Muhammed

Hiçbir ?ey insan?n hayal gücü kadar hür de?ildir. David Hume

Hür insan?n vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz... Amyor

Hür olmad??? halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe

Hürriyet a?ac?, aras?ra, zorba ve zalimlerin kan?yla sulanmal?d?r. Çünkü bu onun tabii gübresidir. Thomas Jefferson

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike u?rad??? nisbette geni?ler. La Cordaire

Hürriyet, kanunlar?n müsaade etti?i her ?eyi yapmak hakk?d?r. Montesquieu

Hürriyete kar?? güveni kalmayan bir cemiyet derhal y?k?l?r. Simon

Hürriyet, kalbin hür olmas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. ?ibli

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ?st?rap az, bask? alt?nda bir memlekette ise yak?nma az, keder çoktur. Carnot

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vard?r. Her terakkinin ve kurtulu?un anas? hürriyettir. Atatürk

Hürriyet verilmez, al?n?r. Robespierte

?ki türlü hürriyet vard?r, yalanc? hürriyet: Bir insan istedi?i her ?eyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapmas? icabeden ?eyleri yapar. S. Kinsgley

?nsan?n hürriyeti, kom?usunun hürriyetinin ba?lad??? yerde biter. Fredic William Karrar

S?n?rs?z bir hürriyet dü?ünülemez, haklar?n en büyü?ü olan hayat hakk? bile mutlak de?ildir.

#46

 
© 2015
AŞK