Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özgürlük ?iirleri ?iiri

Özgürlük ?iirleri - Yazan:Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Özgür olmak ve ba??ms?zl?k anlatan ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? özgürlük ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Beyaz Güvercin
Yeni do?mu?tu beyaz güvercin
Taze bir zeytin dal? buldu sonunda
Hep gündüz san?rd? diyarlar?
Hep s?cak bilirdi güne?i
Sevecendi uçarken
Özgürlük ?ark?s?yla ç?rp?n?rken yüre?i
Kay?yordu alt?nda bar?? mavili?inde okyanuslar
Fakat sonsuzlu?unda diretmi?li?in
Dü?üverdi kanatlar? güvercinin
K?r?k bir özlem
?a?k?n gözlerle bakt?
Batan güne
Ve
Döndü hayal yuvas?na yeniden
A?z?nda solmu? yapraklar?yla bir zeytin dal?
Anlad? bo?a gayretti aramak sabah?
——————
Özgürlük Derler
Sava? aç?p kan dökmenin
Ad?na da özgürlük derler
?syan edip düzen y?kman?n
Ad?na da özgürlük derler
Alevi, Suni, Kürt karde?
Ay?rman bizi arkada?
Kim çekerse ayr? ba?
Ad?na da özgürlük derler
Özgürlük istiklal mar??
De?iliz biz buna kar??
Meydanda ba? yarar ta??
Ad?na da özgürlük derler
Hocay?m der söyler dinden
Çalar her gün ba?ka telden
Vatan, namus gider elden
Ad?na da özgürlük derler
Özgürlük yürekte sakl?
Kim demi? ki temel farkl?
Kullanmaz bunlar akl?
Ad?na da özgürlük derler
Milleti bir birine katan
Haince pusuda yatan
Sana lanet okur atan
Ad?na da özgürlük derler
Devran böyle düzen kurmu?
Bazen sa?m?? bazen solmu?
Özgür olmak ba?ka ?eymi?
Ad?na da özgürlük derler
——————
Özgürlük
Dostluk sofras?nda sevgi ?????,
Yurdumun insan? bar?? a????,
Helal lokmalarla dolar ka????,
Mutlulu?a do?ru ko?ar Özgürlük.
Hürriyet gönülde sönmeyen ate?,
Sa?l?kl? hayatta gerekli güne?,
Bir nefes özgürlük mutlulu?a e?,
Gülünce kalplerden ta?ar Özgürlük.
Esaret alt?nda bo?ucu nefes,
Bayraklar indiyse her taraf kafes,
Kurtulu? ad?na yank?lan?r ses,
Zulümde kalplere dü?er Özgürlük.
Çal??an gençli?in umutlar? gür,
Farkl? kültürlerde dü?ünceler hür,
Ku?lar uçamazd? olmasa özgür,
Sayg?da, sevgide ya?ar Özgürlük.
Askerim tetikte görev edad?r,
Vatan?m u?runa canlar fedad?r,
Gök kubbede bar?? ho? bir sedad?r,
Nice zorluklar? a?ar Özgürlük.
Do?ada canl?lar serbestlik ister,
Tevazulu ya?a, ho?görü göster,
Hür olman?n bize gururu yeter,
Sab?r oca??nda pi?er Özgürlük.
——————
S?LD?RME
Yaban bahçenin gülüne ba?lan?p,
Öz bahçenin ba?ban?n? öldürme,
Beyhude bo?u bo?una da?lan?p,
Lale, sümbül, çiçekleri soldurma.
Zümrüt kokan çiçeklerin bal?n?,
Da?daki çal?n?n bir tek dal?n?,
Dedenin sava?ta y?rt?k ?al?n?,
Mirastan mirasa sürüp böldürme.
Bahtiyar olan gönüle yalan?,
Bayku?lara viraneler talan?,
Bahçemize sivrisinek salan?,
Keklik deyip kargalar? güldürme.
GÜNDO?DU, dola?t?k da? ile ta??,
Bak uçuyor gökte özgürlük ku?u,
Hürriyet u?runa döktü?üm ya??,
Namertlere çi?neterek sildirme.
——————
BU DA B?R ÖZGÜRLÜK ???R?
1944 y?l?ndas?n yanl???n yok,
K??t? girdi?in, temmuz ortas?ndas?n.
Emirle de olsa aç?ld? ya
??te demir kap?lar ard?na kadar,
D??ardas?n!
Tepende ne zamand?r unuttu?un güne?,
Liman bildi?in gibi yerli yerinde
Haz?r Karadeniz seferine ?u vapur,
?u mavna Haliç'ten geliyor.
Poyrazd?r bir uçtan bir uca esen
Çekebilirsin ci?erlerine!
Bu ses fren g?c?rt?s?d?r,
Durdu Be?ikta? tramvay? durakta.
Gidemezsin elinde de?il;
Emrindesin insan? hiçe sayanlar?n.
Bir liseli talebeyle vurulu bileklerin
K?rk mahkûmun sürükledi?i zincire.
Tek suçunuz hür insanlar gibi konu?mak,
Kitaplar suç orta??n?z!
1944 y?l?ndas?n yanl???n yok,
Do?rudur da??ld??? esir pazarlar?n?n,
Tek forsa kalmad? kalyonlara çak?l?,
Roma sirklerinde at?lm?yor köleler
Aç aslanlar?n a?z?na,
Çoktan yerle bir ettiler Bastil'i
Kenar mahalleliler.
Özgürlük ?ark?s?d?r söylenen Volga boylar?nda.
Ne Taif'tesin, ne Magosa zindan?nda
Yaln?z nam? kalm??t?r kaleme alan?n
"Vatan Kasidesi"ni.
Seviyoruz her zamandan fazla Fikret'i
Yeni anla??ld? manâs? "Millet ?ark?s?"n?n,
Ayn? "Sis"tir memleketin üzerindeki.
Bugün de vaktinde ç?kt? gazeteler
Geçti ilk sayfalara Be?ikta? cinayeti;
Ismarlama yaz?lar? üstât kalemlerin
Taksim'deki ziyafetten resimler
Çeyrek saat uzaktas?n çok de?il,
O me?hur Bab?ali'den.
Tek sat?r yok sayfalarda
Bu zincirleme tutsakl?k üstüne.
Çekildi d?? kap?dan demir sürgüler,
Tuttu süngülüler yollar?
Topyekûn himayesindeyiz zincirlerin
R?fat ILGAZ
——————
Utanmadilar
grev boylar?n da barikatlarda
bizi ezdi?inden utanmad?lar
Çözüm bulacakm?? tarikatlarla
Ça?da?l?k sözünden utanmad?lar
a?mal???z karanl???n kar?n?
kurmal???z özgür mutlu yar?n?
kalk?nmadan yana neden var?n?
k?s?tlamaktan utanmad?lar
k?rsal kesim ba?nazl??? ba??m?z
sorunlardan a??lm?yor a??m?z
Ça??n gerisinde kalan sa??m?z
Çürümü?lü?ünden utanmad?lar
konu?maktan tart??maktan kaçanlar
haz?r reçetesi korku saçanlar
Ça?da?l??a kar?? bayrak açanlar
kadercili?inden utanmad?lar
kendi soru sorar kendi cevaplar
bunlardan ?er gelir gelmez sevaplar
utanmadan ça?da?l??? ay?plar
Ça?d??? kalmaktan utanmad?lar
e?itime darbe vuran o sizler
k?lavuz istemez gören bu gözler
Ça??n gerisinde kalan yüssüzler
gerci olmaktan utanmad?lar
vatanda?l?k haklar? m? saymay?n
dost ?eref im ne der ise duymay?n
demokratikle?me diye sormay?n
Örgütsüzlü?ümden utanmad?lar
——————
ÖZGÜRLÜK
Karanl??a her bakt???mda
Ans?z?n akl?ma gelirsin
Sen yoksun yan?mda
Kayboldum yoklu?unda
Hasret duyar?m sana
Gecenin sessizli?inde
Rüyalar?mda...
Her nefes ald???mda
Benden uzak olsanda
Bensiz kalsanda
Beni sak?n unutma!
Birgün yan?na gelece?im
Bekle beni ÖZGÜRLÜK!
——————
Özgürlük
dü?ünceyi durduran uyku
usu mumyalayan yaln?zl?k
gö?ün a??rl???n? ta??yan a?açlar
a?açlar?n a??rl???n? ta??yan toprak
yürek yontusu tunç istenç
sonsuzlu?un say?s?z boyutlar?nca görkemli
varl???n ö?elerinde duyumsanan dirim
dü?ler dizgesi gezegen, uzak y?ld?zlar
bir özge özgürlük dü?üncesi
bir özge ya?amak için
——————
Göz ya?lar? mahkumdan
Mahkumlar? göz ya?lar?
?nci tanesi de?il
Alev topudur
Dü?tü?ü yeri yakar
Kömür eder kül eder
Mahkumlar?n sesi
Yan?k olur yürek da?lar
Mahkum olan pi?mand?r
Önce sucu i?ler sonra dü?ünür
Demir parmakl?lar ard?nda
Ya?ayamayaca?? hayat?na
Ölesiye üzülür
Son pi?manl?k fayda etmez oysa
Mahkum a?lasa da yansa da
Kara yaz? yaz?lm??t?r anl?na
——————
ÖZGÜRLÜK ATALARI...
Nesilde silsile var, nesle dediler ku?ak
Birindeki asîl ruh, di?erindeki u?ak
TÜRKLÜK bizim neslimiz ASYA'da ilk yurdumuz
Bizi oddan kurtaran ASENA'd?r kurdumuz...
Özgürlü?ü ilk duyan, dünyaya yayan biziz
?lik gibi özgürlük dolu kemiklerimiz...
Esirlik ne bilmeyiz, biz özgürce ya?ar?z
ÖZGÜRLÜK TAR?H? ' nin her sayfas?nda var?z...
FRANSA yard?m ald? KANUN? SÜLEYMAN' dan
FRANSIZ DEVR?M?' nin özünde odur yatan...
KIZILDER?L?LER ' in deniyor TÜRK atas?,
O mayayla kuruldu günün AMER?KA ' SI...
Ba?lar üstünde BAYRAK ve tam egemen VATAN,
ÖZGÜR YA?AM a?k?d?r ?airleri co?turan...
Ne ?airler su içti bu GÖZE kutsal nîmet...
Bak i?te NAMIK KEMAL...bak i?te NAZIM H?KMET...
SABAHATT?N AL? ' ye odur sabr? ö?reten
'ALDIRMA GÖNÜL...' diye hisli ?iir söyleten...
MEHMET AK?F yaz?yor 'ÇANAKKALE DESTANI...'
'?ST?KLAL MAR?I ' TÜRK'ün son özgürlük ilân?...
Güttü?ümüz siyaset ne ?rk! ne kafatas?...
TÜRKLÜK hakk?n simgesi, özgürlü?ün atas?...
Dünyaya tek tip an?t dikilecekse e?er
O, ATATÜRK olmal?, ancak ona bu de?er...
Kaderin cilvesi bu...veren dâima verir...
Kötülüklerin tümü verdiklerinden gelir.

#2969

 
© 2015
AŞK