Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özgürlük Sözleri

Özgürlük Sözleri K?sa Özgürlük ile ilgili Sözler Sayfas? -
?nsanlar hükümetten korktu?u zaman, zorbal?k; hükümet insanlardan korktu?u zaman, özgürlük vard?r. - Thomas Paine
E?er bir millet herhangi bir ?eyi özgürlükten daha de?erli görürse, özgürlü?ünü kaybeder; ve komik olan ?u ki daha de?erli gördü?ü rahatl?k veya paraysa, onu da kaybeder. - Somerset Maugham
Özgür ülkelerde, herkes dü?üncesini ifade etmekte ve geriye kalanlarda dinlememekte özgürdür. - Norman Collie. özgürlük ile ilgili özlü sözler
?nsanlar, hezeyan ya?amad?klar? sürece özgürlüklerinden vazgeçmez. - Edmund Burke
Hiç kimse hatal?ca özgür olduklar?n? dü?ünenler kadar umutsuzca kölele?tirilmemi?tir. - Johann W. Von Goethe
Özgür toplum, az?nl?k olman?n güvenli oldu?u toplumdur. - Adlai Stevenson
Bu dünyada kendi özgürlü?ünüzü ancak ba?kalar?n?n özgürlü?ünü koruyarak koruyabilirsiniz. Sadece ben özgür olabilirsem siz de özgür olabilirsiniz. - Clarence Darrow
"Hiç kimsenin benim haklar?m ve özgürlüklerim üzerinde; benim de ba?kalar?n?n özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur."
Richard Overton
"Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, ba?ka insanlar?n üzerinde hiç bir gücünün sözkonusu olmayaca?? özgürlük hakk?d?r. ?kincisi ise, mülkiyet hakk?d?r."
John Locke
"Söylediklerini onaylam?yorum, fakat ölümüne de olsa, konu?ma hakk?n? savunaca??m."
Voltaire
"Bütün insanlar e?it yarat?lm??lard?r. Yaradanlar? taraf?ndan vazgeçilmez haklara sahip k?l?nm??lard?r. Bu haklar; ya?am, özgürlük ve mutlulu?a ula?ma hakk?d?r."
Thomas Jefferson
Dü?üncenin , iste?in ve iradenin olmad??? yerde özgürlük olmaz;fakat özgürlü?ün olmad??? yerde dü?ünce, istek ve irade sözkonusu olabilir.JOHN LOCKE
Hiç kimsenin benim haklar?m ve özgürlüklerim üzerinde;benim de ba?kalar?n?n özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur.R?CHARD OVERTON
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vard?r. Her ilerlemenin ve her kurulu?un anas? özgürlüktür. ATATÜRK
Söylediklerini onaylam?yorum, fakat ölümüne de olsa , konu?ma hakk?n? savunaca??m.VOLTA?RE
Ayaklar?ma pranga vurabilirsiniz, fakat inanc?ma vuramazs?n?z. Zeus bile beni ma?lup edemez.epiktetus
Vücudum köle olsa da dü?üncelerim özgürdür.SOPHECLUS
?ark?y? de?il ancak bir ?ark?c?y? kafese koyabilirsiniz. Roosevelt
Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. C?CERO
Devlet yönetiminin amac? özürlüktür. SP?NOZA
?nsan do?as? gere?i bask?ya kar?? gelir.TAC?TUS
Özgürlükten ki?ili?in otoriteye üstün gelmesini anl?yorumCONSTANT
A??r? özgürlük, geek devlette ve gerekse bireylerde köleli?e dönü?ür.(mü?)EFLATUN
"E?er Buddha'yla kar??la??rsan, Buddha'y? öldür; e?er ebevenylerinle kar??la??rsan ebeveynlerini öldür; e?er atanla kar??la??rsan atan? öldür! Sadece bu ?ekilde özgürlü?üne kavu?ursun!" Rinzai Roku
?nsan özgür do?ar ama her yerde zincirlenir... Gerçekte fark do?an?n kendi içinde ya?amas?, sosyal insan?nsa kendi d???nda ve ancak ba?kalar?n?n fikirlerinde ya?amas?d?r... Öyle ki, kendi varl???n? ancak onu ilgilendiren ki?ilerin hükümleri üzerinde hissedebilir... J.J Rousseau
bilgi yüklü bir zihin özgür bir zihin de?ildir - J?DDU KR?SHNAMURT?
'do?u'da tek ki?i (despot) özgürdür, eski yunanistan'da birçok ki?i özgürdür, cermen ya?am?nda herkes özgürdür, yani insan, insan olarak özgürdür". Hegel
Kendini kendisi yaratmad??? halde özgür oldu?u için, kendisi seçmeden dünyaya getirilip sonra yapt??? her ?eyden sorumlu oldu?u için; insan özgürlü?e mahkum edilmi?tir... jean paul sartre
özgürlük bir tepki de?ildir, özgürlük bir seçim de?ildir. seçebildi?i için özgür oldu?unu dü?ünmek sadece iddiad?r. özgürlük, içinde ceza korkusu ve ödül beklentisi olmayan yönsüz, saf bir gözlem halidir. özgürlük, insano?lunun geli?iminin sonunda de?il, varolo?unun ilk ad?m?nda yatar. gözlem halindeyken ki?i özgür olmad???n? görmeye ba?lar. özgürlük, bizim günlük varolo?umuzu ve aktivitelerimizi ya?arken seçmesiz fark?ndal???m?zda bulunur. - J?DDU KR?SHNAMURT?
"Tanr? herkese özgürlük vermi?tir, kölelik kabul edilemez." (Aristarhos)
"Bizler sosyalizm olmadan özgürlü?ün ayr?cal?k ve adaletsizlik oldu?una ve özgürlük olmadan sosyalizmin kölelik ve ?idder oldu?una inan?yoruz." (Bakunin)
"Bu dünyada iki ?eye hakk?m oldu?unu biliyorum biri özgürlük biri ölüm e?er bunlardan birine sahip olamazsam di?erini isterim" HARR?ET TUBMAN
"Kimse özgür oldu?una inanan birinden daha iyi köle olamaz"
Goethe
Ne zaman bir hükümet, ya da bir cami/kilise, kölelerine, "Bunu okuyamazs?n?z, bunu göremezsiniz, bunu bilmeniz yasak" dese, nedenleri ne kadar kutsal olursa olsun, sonuç zorbal?k ve bask?d?r. Akl? kand?r?lm?? bir adam? kontrol etmek için çok az bir güç gerekir. Aksine, özgür bir insan?, akl? özgür bir insan? hiçbir kuvvet kontrol edemez. Ne i?kence, ne fisyon bombalar?, ne de bir ba?ka ?ey. Özgür bir insan? fethedemezsiniz; yapabilece?iniz tek ?ey onu öldürmektir. - Robert Heinlein
Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. C?CERO
Devlet yönetiminin amac? özürlüktür. SP?NOZA
?nsan do?as? gere?i bask?ya kar?? gelir.TAC?TUS
Özgürlükten ki?ili?in otoriteye üstün gelmesini anl?yorumCONSTANT
A??r? özgürlük, geek devlette ve gerekse bireylerde köleli?e dönü?ür.(mü?)EFLATUN
Dü?üncenin , iste?in ve iradenin olmad??? yerde özgürlük olmaz;fakat özgürlü?ün olmad??? yerde dü?ünce, istek ve irade sözkonusu olabilir.JOHN LOCKE
Hiç kimsenin benim haklar?m ve özgürlüklerim üzerinde;benim de ba?kalar?n?n özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur.R?CHARD OVERTON
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vard?r. Her ilerlemenin ve her kurulu?un anas? özgürlüktür. ATATÜRK
Söylediklerini onaylam?yorum, fakat ölümüne de olsa , konu?ma hakk?n? savunaca??m.VOLTA?RE
Ayaklar?ma pranga vurabilirsiniz, fakat inanc?ma vuramazs?n?z. Zeus bile beni ma?lup edemez.epiktetus
Vücudum köle olsa da dü?üncelerim özgürdür.SOPHECLUS
?ark?y? de?il ancak bir ?ark?c?y? kafese koyabilirsiniz. Roosevelt
a) Ne yapt?klar?n? bildikleri sürece b) yapt?klar?na r?za gösterdikleri sürece c) yapanlar hariç kimseye zarar vermedi?i sürece hükümet insanlar?n davran??lar?na, ne kadar s?rad??? ve anormal olursa olsun, izin vermelidir. - Hugo Adam Bedau
Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. - John Stuart Mill
Özgürlükten do?an bunal?mlar ne kadar büyük olursa olsun, hiç biz zaman fazla bask?n?n sa?lad??? sahte güvenlikten daha tehlikeli de?ildir. - Mustafa Kemal Atatürk
Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vard?r. Her ilerlemenin ve kurtulu?un anas? hürriyettir. - Mustafa Kemal Atatürk
Her toplumun içgüdüsü gerçekten özgür olanlar? hapse atmakt?r. ?lk, toplum sizi dövmeye çal???r. E?er bu i?e yaramazsa, zehirlemeye çal???rlar. Bu da i?e yaramazsa, sizi doyas?ya onurland?r?rak i?i bitirirler. - Jean Cocteau
Özgürlük asla hükümetten gelmez. Özgürlük her zaman hükümetin kölelerinden gelir. Özgürlük tarihi, direni? tarihidir. Özgürlük tarihi, hükümetin yetkilerinin azalt?lmas?n?n tarihidir, artt?r?lmas?n?n de?il. - Woodrow Wilson
Bir ki?inin özgürlü?üne kar??mak, sadece ba?kas?na zarar vermesini engellemek içinse do?rudur. - John Stuart Mill
Birey, kendisi hariç kimsenin ç?kar?n? ilgilendirmedi?i sürece hareketlerinden dolay? topluma kar?? sorumlu de?ildir. - John Stuart Mill
Her ?eyin sonunda, özgürlüklerini ayaklar?m?z?n alt?na serecekler ve diyecekler ki "Bizi köleniz yap?n. Ama doyurun." - Dosteovsky
Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti?i bir dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hâkim olunamaz. - Mustafa Kemal Atatürk
Güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçenler, her ikisine de layik de?ildir. - Benjamin Franklin
Özgürlük sava?? asla bitmez. Özgürlük bir gün servetin gücüne kar??, bir ba?ka gün siyasetçilerin entrikalar?na kar??, bir ba?ka gün bürokratlar?n kal?c? kötülüklerine, bir ba?ka gün fa?iste ve militariste, bir ba?ka gün vurguncuya, sonra çetelerin öfke ve histerisine, cahilli?e ve aptall??a, suçluya ve ikiyüzlüye kar?? savunulmal?d?r. Bu misyonda her "uygar" insan ölene kadar askerdir ve ya?am?n zevkinin fark?na sadece bir yerde, birisi insan ruhunun özgürlü?ü için kesin ve son darbeyi vurdu?u anda varabilir.. - Walter Lippmann
Bence onlar?n yürüme özgürlü?ünü ölümüne savunmal?y?z. Ve sonra soka?a ç?k?p beyzbol sopalar?yla kar??lamal?y?z. - Woody Allen KKK hakk?nda.
Özgürlü?e giden bir yol var, ve kilometre ta?lar?: itaat, çal??mak, dürüstlük, düzen, temizlik, do?ruluk, ay?kl?k, özveri ve vatan sevgisi. - Adolf Hitler
Ne zaman bir hükümet, ya da bir cami/kilise, kölelerine, "Bunu okuyamazs?n?z, bunu göremezsiniz, bunu bilmeniz yasak" dese, nedenleri ne kadar kutsal olursa olsun, sonuç zorbal?k ve bask?d?r. Akl? kand?r?lm?? bir adam? kontrol etmek için çok az bir güç gerekir. Aksine, özgür bir insan?, akl? özgür bir insan? hiçbir kuvvet kontrol edemez. Ne i?kence, ne fisyon bombalar?, ne de bir ba?ka ?ey. Özgür bir insan? fethedemezsiniz; yapabilece?iniz tek ?ey onu öldürmektir. - Robert Heinlein
Özgürlük için ölmek, zay?fça boyun e?menin gölgesinde ya?amaktan daha asildir çünkü ölümü elinde gerçe?in k?l?c?yla kucaklayan ki?i gerçe?in sonsuzlu?uyla ebedile?ir, çünkü ya?am ölümden zay?ft?r ve ölüm gerçekten zay?ft?r. - Gibran Khalil
Özgürlük ve mutluluk için ?art ko?arsan?z ula?amazs?n?z.
Henry Ford
?nsan özgür olmadan mutlu olamaz.
Dante
Bir ulusun ya?ayabilmesi için, özgürlük ve ba??ms?zl??a sahip olmas? gerekir.
M. Kemal Atatürk
Özgürlük adaletten ba?ka bir ?ey de?ildir.
Voltaire
Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri u?runa sava?ma hakk?na sahiptirler.
Che Guevera
Vücudum köle olsa da dü?üncelerim özgürdür.
Sopheclus
Hiç kimsenin benim haklar?m ve özgürlüklerim üzerinde;benim de ba?kalar?n?n özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur.
Richard Overton
Devlet yönetiminin amac? özgürlüktür.
Spinoza
Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz.
Cicero
Milli his ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas?, milli hissin geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil ?uurla i?lensin. Ülkesini, yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r.
M. Kemal Atatürk
Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdad?m?n en de?erli miras? olan ba??ms?zl?k a?k? ile dolu bir adam?m. Çocuklu?umdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayat?m?n her safhas?n? yak?ndan bilenler bu a?k?m malumdur. Bence bir millete ?erefin, haysiyetin, namusun ve insanl???n vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve ba??ms?zl???na sahip olmas?yla kaimdir. Ben ?ahsen bu sayd???m vas?flara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vas?flar?n kendimde mevcut oldu?unu iddia edebilmek için milletimin de ayn? vas?flar? ta??mas?n? esas ?art bilirim. Ben ya?abilmek için mutlaka ba??ms?z bir milletin evlad? kalmal?y?m. Bu sebeple milli ba??ms?zl?k bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl??? te?kil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab? olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amans?z dü?man?y?m.
M. Kemal Atatürk
Bayrak bir milletin ba??ms?zl?k alametidir. Dü?man?n da olsa hürmet etmek laz?md?r.
M. Kemal Atatürk
?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez.
Harriet Tubman

#2562

 
© 2015
AŞK