Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özledim Seni ?iiri

özledim seni...

ayr?l?k yüre?imi uyu?turuyor kar?ncaland?r?yor nicedir.

beynimi uyu?turuyor özlemin...

çok s?k birlikte olmasak bile

benimle oldu?unu bilmenin

bunca zamand?r içimi ?s?tt???n?

yeni yeni anl?yorum

Yoklu?un,

Hat?rlad?kça yüre?ime saplanan bir sizi olmaktan ç?k?p

mütemadiyen bir bo?lu?a

Sabahlar? seni ok?ayarak ba?lamalar?

aksamlar? her isi bir kenara koyup

seninle ba? ba?a konu?malar? özlüyorum;

oyna?malar?m?z?,

yürüyü?lerimizi,

sevimli ha?ar?l???n?,

çocuksu küskünlü?ünü...

Nas?lda serttin ba?kalar?na kar??

beni savunurken;

ve ne kadar yumu?ak

bir çift k?s?k gözle kendini

ellerimin ok?ay???na b?rak?rken

Gitmeni asla istemedi?im halde

buna mecbur oldu?unu görmek

ve sana bunlar? söylemeden

"git art?k" demek

"beni ne kadar çabuk unutursan, o kadar çabuk

kavu?acaks?n mutlulu?a"

demek sana nede zor

seni görmemek ve belki y?llar sonra

kars?la?t???m?zda

bana bir yabanc? gibi bakman? istemek senden...

yeni bir sevday? yasaklad???m kalbime söz geçirmek....

Bu ?iir Can Yücel'e ait de?ildir. Fakat internet ortam?nda Can yücel'e aitmi? gibi payla??ld? için bu kategoride vermeyi uygun bulduk

#2002

 
© 2015
AŞK