Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlem ?iirleri ?iiri

K?sa Özlem ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sevgiliye a?ka özlemi anlatan ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? özlem ?iirlerini bulabilirsiniz.
Özlem Var
Gözlerim hep yol çeker
?çimde bak özlem var
Boncuk boncuk ya? döker
Gözya??mda özlem var
Ar? çiçe?e konar
Bak bal?nda özlem var
Bülbül gülüne konar
Bak dal?nda özlem var
YET?M?'yim çekerim
Sab?r ile özlem var
Mevla'ya dileklerim
Yüre?imde özlem var
—————
Özlem
Gözlerimden a?k?n seli.
Dökülür hep sana özlem.
Gönlümün baharl? dal?.
Bükülür bir yana özlem.
Ne derdin var ne de tasan.
Sevgi dolu gönül masan.
Birde karas?z olmasan.
Ne kal?r de bana özlem.
Çekilmez sensiz Ankara.
Olsada cebimde para.
?ehre kar?? bir sigara.
Yak?l?r be sana Özlem
Yak?yor beni ate?in.
Girdi?in günah? dü?ün.
Her bak???nda bir kur?un.
S?k?l?r bu cana özlem.
Çürüyor bak her bir yan?m.
Pe?inde ko?maktan can?m.
Fazla sürmez a?k kervan?m.
Y?k?l?r bir hana özlem.
—————
Özlem
Adini özlem koydun bu sonsuz sevginin,
Özlemin tek siginagi oldu bu aci dolu yüregin,
Bu bitmeyen özlem kaçinilmazligiydi sensizligin,
Bitmez bu özlem sevgili, bitmeyecek bensizligin...
Ayrildik ve her geçen gün büyüdü bu özlem,
Her iç çekiste bir göz yasi, her göz yasinda bir sitem,
Bitmedi bu hasret, ne yapsam nereye gitsem,
Özlemin gösterdi, kime baksam hep sen...
Yillarim seni beklemekle geçti umutla,
Gelisin seni vazgeçilmez kildi bir anda,
Sensizligin içimi, yüregimi yaktigi anlarda,
Özlemin hep vardi, birakip gittigin zamanlarda...
Adi hep özlem kalacak bu karsiliksiz sevginin,
Özlemek tek çaresi olacak sensizligin,
Bitmez bu tutku, bitmeyecek bensizligin,
Yasadikça vazgeçilmez olacak ismin,
Kaçinilmaz olacak özlemin,
Özlemim...
—————
Özlem
Memleket hasretidir, gurbette özlem.
Zeynep, ?lkokul ö?retmenim; ilk ad?, Özlem.
'Özlem Yoku?lar?' okudu?um ilk roman.
Beni kand?ran, tezgahtar k?z?n ad?; Özlem.
En iyi mü?terisiyim, 'Özlem Süpermarket'in.
Biletimi mutlaka, 'Özlem Tur'dan al?r?m.
Duygular; benli?imi kaplad??? zaman.
?lk a?k?m; Özlem'in ate?i, içimde yanan.
Özlem; nereye baksam, her yerde özlem.
Neden? Niye? Kime? bu özlem!
—————
ZAMANI GELD? SEVG?G?M
GEÇENLERDE GÖZLER?NE DALMI?TIM
SEN ?SE SORMU?TUN
'NE DÜ?ÜNÜYOSUN'D?YE
BEN ?SE SÖYLEMEM??T?M.
'NEDEN' D?YE SORDU?UNDA
ZAMANI GEL?NCE SÖYLER?M DEM??T?M.
ZAMANI GELD? SEVD???M
DÜ?ÜNDÜGÜMÜ SÜYLÜYORUM
SENS?ZL??? DÜ?ÜNÜYORDUM A?KIM
SENS?Z NASIL YA?ARIM D?YORDUM
GEL GÖRK? A?K B?TT? SENDE
BENSE HALA A?KINDAN YANIYORUM
—————
Özlemedim Seni
Hiç özlemedim seni
Özlemek dostluktand?r
dostlu?undan öte bulmal?y?m seni
S?cakl???n? bulmal?y?m
dokunu?lar?n?, kenetleni?i
Terimizle sulanmal? yeryüzü
güne? terimizle ???ldamal? sabah olunca
Apans?z f?rt?nalar ç?kmal?
sars?lmal?y?m
Özlemek
yan?nda olmak iste?idir
gülü?ünü görmek biraz da
Hiç özlemedim seni
Saçlar?na gül takmam
bir ?rmak gibi ak?t?r?m ovaya
solu?unla yanar
dudaklar?m?n bozk?r?
Akkor halindeki ufuk
bak?r bir tel gibi eriyip gider
kraterler ortas?nda kal?r?m
—————
Özledi?imi Söylesem
Seslensem sana
Sesim kulaklar?nda ç?nlasa
Bir vapurla gelsen bana
Özledi?imi söylesem doya doya
Bir daha gitme desem
Dinler mi beni acaba?
Sar?lsam boynuna, a?lasam h?çk?ra h?çk?ra
A?lamaktan ceketin ?slansa,
Ceketini dolab?na assan; sevdi?imin gözya?lar? var desen
Belki engel olurum bir dahaki gitmene
—————
GEL NE OLUR
Sensizli?e isyan?, ba?latan gözlerimden
Dökülen ya?lar?m?, silmek için gel n'olur.
Sab?r ta?? olsayd?, inan çoktan çatlard?
Hasretinden ne çektim, bilmek için gel n'olur...
Sonsuz mu bu geceler, neden geçmez bilemem
Çekti?im ?zd?rab?, dü?man?ma dilemem.
?mkan? yok bir tanem, art?k sensiz gülemem
Yüre?imde ac?y?, bölmek için gel n'olur...
Geçti koca bir ömür, i?te son nefesteyim
Duyarsa gelir diye, hâla o hevesteyim.
Biten ömre yanmamda, senden en son iste?im
Hiç olmazsa namaz'?m, k?lmak için gel n'olur
—————
senin olmad???n her yerde ü?üyorum
Ah gül p?nar?m
Hayat?n en yorgun an?nda
Ha?ar? saçlar?nla
Çocuksu bak??lar?nla
Çald?n gönül kap?m?.
Ah bu?u bak??l?m
Renklerin soldu?u
?ark?lar?n sustu?u
Zaman?n durdu?u
Yerde sen ba?l?yorsun.
Ah sevdal?m
Sen yüre?im kadar yak?n
Çocuklu?um kadar uzaks?n
Lal olmu? dilim
Bunu nas?l anlats?n ?
Gözlerinin ruhuma akt???
O günden beri,
?çimde sevdan? sakl?yorum.
Ve inan sevdi?im inan
Senin olmad???n her yerde ü?üyorum
—————
ÖZLEM
Bir sokulu?un vard?
Anay? arar gibi,
Bir dokunu?un vard?
Sevgili sarar gibi,
?evkate ve sevgiye
Muhtaçt?n anla??lan,
Bir de öpü?ün vard?
Yaray? sarar gibi...
Bir k?vr?l???n vard?
?badet yapar gibi,
Bir k?r?l???n vard?
Kabahat yapar gibi,
Boyun s?ra günaha
Girmi?tin anla??lan
Bir diz çökü?ün vard?
Tanr?'ya tapar gibi
—————
Özlem Bitti
Sona erdi f?rt?nal? günlerim
Özlem rüzgarlar? çiçek açt?, gel
Do?du özgürlü?ün ?s?nd? içim
Özlem taburlar? çiçek açt?, gel
Özgür oca??nda gururum kaynar
Serildi yerlere demir kap?lar
Ayr?l?k sanc?s? bitti güzel yar
Özlem sab?rlar? çiçek açt?, gel
Kendi öz yurdunda esir olmu?tun
Esaret alt?nda kalpten solmu?tun
Yine de do?ruyu Hakta bulmu?tun
Özlem zikirleri çiçek açt?, gel
Soyda??n Türkiye'm sevdal? sana
Öz karde?im gel de kavu? Atana
Türk'ün havas?n? doldur kan?na
Özlem nefesleri çiçek açt?, gel
Çok ?ükür güne?i gördü gözlerim
Birlik ?ark?s?n? söyler sözlerim
Ak topra?a secde eder yüzlerim
Özlem zincirleri çiçek açt?, gel
Ya?amak bir duygu, birlik me?ale
Özütürk gönlünde söz geldi dile;
Türkçe konu?an her yer Türk'e kale
Ebediyen vatan olmal?, gel, gel.
—————
Yeter bunca özlem can?ma yetti
Yol verin gideyim savulun da?lar
Yeter bunca özlem can?ma yetti
Ac?ya dayanmaz yüre?im a?lar
Yeter bunca özlem can?ma yetti
Yolumu gözleyen annem var benim
Fatiha özleyen ninem var benim
Hasretten s?zlayan sinem var benim
Yeter bunca özlem can?ma yetti
Ah dedikçe içim hüzünle dolar
Gönlüme ac?lar elemler salar
Akl?m uçup gider gözlerim dalar
Yeter bunca özlem can?ma yetti
Ne kopar iplerim, ne de çözülür
Yolumu gözleyen herkes üzülür
Gözlerimden kanl? ya?lar süzülür
Yeter bunca özlem can?ma yetti
Gözümde tütüyor gezdi?im yerler
Hani bir zamanlar bezdi?im yerler
?imdi de ruhumda sezdi?im yerler
Yeter bunca özlem can?ma yetti
—————
Sana Özlem Duyar?m
A?k denince ben sana,
Sana özlem duyar?m.
Gönlüm sevdandan yana,
Sana özlem duyar?m...
Kara ba?r?m ta? gibi,
Sen gözümde ya? gibi,
Ekmek gibi, a? gibi,
Sana özlem duyar?m...
?smin dilimde hece,
Ruhumda gündüz gece,
Seni görmeden önce,
Sana özlem duyar?m.
—————
YA?AM VE ÖZLEM
Hayallerimiz var özlemlerin içinde
Dü?lerimizin enginli?inden do?an
Bar?? gibi Özgürlük gibi
Bazen akan bulan?k sular?n
Durulmas?d?r özlem
Doyumsuzlu?udur sevdalar?n
?nsan?n insan? katletmedi?i
Bir ya?am?n dü?lemidir özlem
?lkbaharda kuruyan dallar?n
Yapra?a dönü?mesi
Ye?eren dallardan
Bir çiçek dü?lemidir özlem
Meyveye dönü?en sevda.
Ta?lar?n?n sekerek geçti?imiz
Bir nehirdir.
Kirlenmemi? Berrak sularda
Bal?klar?n Sevdayla oyna?mas?d?r
?nsan kan?yla sulanmam??
Bir toprak bellenirken
?nsan teriyle suland???nda
Katledilmeyen emektir Özlem
Y?k?lmam?? bir umudun
Kirlenmemi? bir nehirin
Kumsal?nda
Bedenimi kavuran güne?le
Çak?l ta?lar?n?n s?cakl???d?r Özlem
Açl?kla doyurulmu?
Bir çocu?un dudaklar?nda
Solu?u kesilmeden önce
?eker yemeyi dü?lemesidir
K?rlang?çlar?n kanad?nda savrulan umut
Ula??lamayan bar??lar
Ve sevdam özgürlü?ümdür Özlem
Emek kavgas?nda yiten yolda?lar?n
Sevdalar?n? yeniden ya?atabilmesidir
Kondu kuytular?nda
Bir annenin So?uktan buru?mu?
Memelerinden
Yavrusunun dudaklar?na
Verebilmeyi dü?ledi?i Bir damla süttür Özlem
Do?acak güne?tir özlem
Açl??a doymamakt?r
Özgürce bir ya?am?n varolaca??
Umut dolu yar?nlar?m?zd?r Özlem
Alt Kategoriler:
özlem mesajlar?
özlem sözleri
özlem nickleri

#2967

 
© 2015
AŞK