Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü A?k Mesajlar?

E?er henüz sersemce hiç bir ?ey yapmad?ysan a?k yüzünden, yaz?k, a?k hiç geçmemi? demek ki kap?n?n önünden. W. SHAKESPEARE

A??k olmayanlar, mükemmel bir erke?in s?radan bir kad?n yüzünden niçin ?zd?rap çekti?ini anlayamazlar

Marcel Proust

Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek . Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm

ho? geldin eskiyen yuzumun yeni gülümseyi?i

Gönül kimi severse Güzel odur...

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Seni Seviyorum d?yene ?nanma yol ver beni en son b?rak?p gidende beni her?eyden çok severdi bo?ver..!!

Dünya yalanken insanlar?n gerçekçi olmas?n? beklemeyin..!!

Unutma beyaz gülün gölgesi bile siyaht?r.

Ya bir yol bul, Ya bir yol aç, Ya da yoldan çekil...

Biliyorum sen güne?sin, ben de dünya, etraf?nda Bir sürü gezegen var, ama unutma sadece bende hayat var!

Do?du?unda sen a?lad?n herkes güldü... Öyle bir hayat?n olsun ki sen gül herkes a?las?n..! (Steven Agualin)

Erke?in yarat?l???nda a?k yoktu. Ona a?k? ö?reten kad?nd?r. (Geraldy)

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur (Antoine Bret)

Ask dünyanin en tatli mutlulugu ile en derin acisindan yaratilmistir (Bailey)

Sevgi ruhun güzelligidir. (Augustinus)

Yap?l?rken heyecan duyulmayan i?ler ba?ar?lamaz. Emerson

Önemli olan nereye gelmi? oldu?unuzdan çok, nereden ve nas?l geldi?inizdir. Cenap Sahabettin

Zirvelerde kartallar da bulunur, y?lanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, di?eri ise sürünerek gelmi?tir.

Ak?ll? adam, akl?n? kullan?r. Daha ak?ll? adam, ba?kalar?n?n akl?n? da kullan?r. Bernard Shaw

Yüzeyde hazine bulamazs?n?z.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein (1879-1955)

?ktisatç?; dün öngördü?ünün bugün gerçekle?medi?ini yar?n aç?klayabilen kimsedir.

Kalbin hangi sevgi için çarp?yorsa yeni do?an günün güne?i Seni ona kavu?tursun.

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara . Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan . Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni . Taa ki beni sende bulana kadar.

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmas?n? ister

Oscar Wilde

Sesini Duysamda heran yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil heran hiçbir?ey seni sevmek gibi de?il..

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken. Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken. Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum. içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

A?k için evlenen ?zd?rapla ya?ar

ingiliz Atasözü

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r : O da geçip giden zaman.

Seni Sevmeyeni Görmeyecek Kadar Körsen, Oda Sana Sevgisini Söylemiyecek Kadar Gururludur.

A?k, bir ki?inin yarar?na, iki ki?inin ortakl???d?r

Kontes Nathalie

A??klar?n en kanaatkari bile sevdi?inden ziyade sevilmek ister. Cenap ?ehabettin

A?k, imkans?z bir çok ?eyi mümkün k?lar. Goethe

A?k, de?i?meyince ölür. Ahmed Ha?im

A?k, büyüktür ama sonsuz de?ildir. Balzac

A?k, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo

A?k, ak?ll?, aptal demeden, bütün insanlara bula?an bir hastal?kt?r. Albert Camus

A?k, kulübeyi, alt?ndan bir saraya benzetir. Holty

A?k, utanma ve çekinmenin oldu?u yerde vard?r. Montaigne

A?k, kalbimizin sayg?s?z misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider. Cenap ?ehabettin

A?k, k?z?l gibi geçirilmesi gereken bir hastal?kt?r. Tolstoy

A?k, gözle de?il ruhla görülür. Shakespeare

A?k? anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bamba?ka bir dil ister. Eugenie Delacroix

A?k? ak?lla yenmek mümkün de?ildir. Gançarov

A?k?n gözü kördür. Propertius

Bir a?ktan kurtulmak, a??k de?ilken a??k olmaktan daha güçtür. Rochefoucauld

En devaml? a?k, kar??l?k beklemeden duyuland?r. Somerset Maugham

Gerçek a?k daima ki?isel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir. Tolstoy

Güzelli?in be? para etmez, bu bendeki a?k olmazsa. A??k Veysel

Gerçek a?k, t?pk? cinler, periler gibidir: bahsini herkes eder, ama gözüyle görmü? olan pek azd?r. Rochefoucauld

Gerçek a?k çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde de?il. Rochefoucauld

Yeni bir a?k, yeni bir dert demektir. Balzac

A?klar?n En güzelini Sundum temiz Kalbine Lütfen geri Çevirme..

Ben A????m Sana Senin için Var?m bu yalan Dünyada Sensiz ya?ayamam Bunu Art?k Anla..

A?klar?n En büyü?ünü Ya??yorum Seninle Lütfen Sana oLan A?k?m? Küçültme Bebe?im..

Ben A?k? Çalan ?ark?larda De?il Seninle Ya??yorum A?k?m...

A?k Bir Çocu?u Sevmek Gibi Sevgi ise O çocu?un Gözlerindeki ???k Gibi Zaman De?i?ti?inde Sana Olan A?k?mda Büyücek Hergün Oldu?u Gibi..

Son Bir Ac?y? Ald?n içimden Sana A??k Oldum A?k Ac?s?n? Ç?kard?n Kalbimden Sevgilim...

A?k iLe iLgili ne Varsa hayatta Sana Arma?an Ediyorum güL Yüzlüm...

Bir gülü?ünle Hayata geçer Bu Beden A?lama Ne OLur Kahrolurum üzüntülerinde..

Damarlar?mda ya??yor A?k?n Kalbime geliyor Sevginin Ak??? Parçalar Gözlerin Gözlerimi A?k?m..

Seni Gördükten Sonra Etraf?m? Görmez Oldum Senin Elini Tuttuktan Sonra Senden Ba?kas?n? Hissetmez Oldum..

Yalan Sevgiler içinde Kaybolan Bu Dünyada Bir Sen gerçek Oldun hayat?mda...

Okadar Güzel Gülüyorsunki Güldü?ünde bile A?k?n? Anlat?yorsun Gözlerime..

Ne Mevsimler De?i?tircek Sana Olan Sevgimi Ne Zaman Etkileyecek Sana Olan Sevgimi Sen Benimsin A?k?nla Eriyece?im Bu Dünyada..

Bir Söz yeter Sana Kul Köle Olamama Bir Gülü?ün yeter Dünyalar?n Elime Almaya Birtanem Benim

Gök yüzündeki Mart?lar gibi Sevgimiz Beyaz ve Temiz Y?k?lmaz ve bÖlünmez A?k?m?z..

Bir Kanaryan?n Sevgi Melodisi Gibi Sözlerin Bir Kedinin usulca Sokulmas? Gibi Hayalin Seviyorum Seni bebe?im..

A?k?n Nekadar Büyük Olursa Olsun Samimiyetin Benim Olsun yeter Birtanem YaLans?z A?k?m?z Olsun Sevgilim.

imkans?zlar? ba?ard?k seninle art?k sözlerimizi müziklere dökmenin zaman? geldi A?k?m...

A?kla Tan??t???mdan beri Ad?n? Yaz?yorum Duvarlara Prensesim..

Sana Söylenmemi? Sözler Söylemek iStesemde O Sözlerde Yan?nda KifâyetSiz Kal?r A?k?m Sen Söylenmemi? tek ?iirsin benim için..

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur...

Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak...

Tek ba??ma de?ilim, ben ve ümitsiz a?k?m var...

Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür, ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp, yang?n? körükledi?i gibi...

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana...

Ba?kas?na kendinden fazla de?er verme, ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin...

Dün çiçekcinin önünde bir gül gördüm, dünyan?n en güze lgünü benim diye hayk?r?yordu... O gülü ald?m, ama en güzel gül oldu?u için de?il... Seni görüp utans?n diye!

insanlar kirmizi güllerin pesinde kosarken ayaklari altinda ezilen papatyalarin farkina bile varmazlar

Öyle mutlu ol ki; güzellikler bile seni kyskansyn. Gözya?laryn yana?ynda nem de?il dadaklarynda kahkaha olsun. Mutluluklar hep senin olsun.

Sen en mükkemmel sevgiyi hak edicek kadar güzel fakat herkezin seni sevmeyi hak etmiyece?i kadar özelsin...

Bir su gibi berrak , bir cicek gibi sevgi yüklü , gökyüzü gibi yalyn, okyanus kadar derin, kelimelere sygmayacak kadar büyük bir sevgymyz oldugunu sakyn unutma !

Bugün a?lamay? dü?ünüyorsan sak?n yapma çünkü bir yerde senin bir gülü?ün için ya?ayan biri var

Ne seni unutmak için bir çabam var içimde, ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgar, ne de seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, ne de seni görmeye dayanacak bir kalbim var

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yeniden ba?lamak isterim

seni seviyorum diyen dillere deyil seniniçin agl?yan gözlere inan

sevg? etraf?ndak?lerle olculuyorsa eger ac gozler?n? ve etraf?na bak gordugun hersey? feda edeb?l?r?m ama sak?n aynaya bakma

a?k havuzuna sadece aptallar dü?er. bende a??k oldum ama ben dü?medim beni ittiler...

gözleriyle gözlerine göz koyan?n, gözlerimle gözlerini oyar?m, gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m..

AY GECEYI SENI SEVD???M KADAR SEVSEYDI DÜNYA GÜNE?E HASRET KALIRDII

birgün a?klar biter hat?ralar kal?r kimi seversen sev hep hat?rlat?r sanma bir ba?kas? yerimi al?r gelenler gideni elbet arat?r

mutlu olmak istiyorsan seveceksin gerçekten seviyorsan omrunu vereceksin

"Caresiz kaldiginizda bilin ki tek care yine kendinizsiniz...!"

"Ilerlediginiz yolda hic bir zorlukla karsilasmiyorsaniz, bilinki o yol asla sizi dogruya ulastirmaz...!"

"Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur vericidir...!"

"Akilli olanlar sebepler konusunda tartisirlar. Ama nihai karari sonucta surekli aptallar verir...!"

"Kelimelerin gucunu bilmiyorsan insanlarin kuvvetini asla tahmin bile edemezsin...!"

"Hayatta en aci sey ;Insanoglunun yasam surecindeki kacirmis oldugu firsatlardir...!"

"Kucuk seylere gereginden cok onem verenler , elinden buyuk is gelmeyenlerdir"

"Hepimiz hayatin kisaligindan söz ederiz de, bos geçen zamanimizi nasil kullanacagimizi bilmeyiz"

"Böcek olmayi kabullenenler, ezilince sikayet etmemelidirler. "

"Askin ilk solugu mantigin son solugudur. "

"Düsünceniz ne ise yasaminizda odur, yasaminizin gidisini degistirmek istiyorsaniz düsüncelerinizi degistiriniz. "

"Yasamimizda isledigimiz hatalarin cogu dusunmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde dusunmekten ileri gelmektedir. "

"Eger çok kisa bir süre sonra öleceginizi biliyorsaniz ve tek bir telefon konusmasi yapmaya zamaniniz varsa, kimi arar ve ona neler söylerdiniz? öyleyse neyi bekliyorsunuz ?"

"Konusmak ihtiyac olabilir, ama susmak bir sanattir..."

"Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz..."

"Karanliklara sitem edecegimize hepimiz bir mum yaksak, karanliklar aydinliga donerdi.."

"Gomlegin ilk dugmesi yanlis iliklenince digerleri de yanlis gider. "

"Yarin bambaska bir insan olacagim diyorsun. Niye bugunden baslamiyorsun? "

"Felaketin bir iyiligi varsa oda hakiki dostlarimizi tanitmasidir..!"

"Eger bir yerde küçük insanlarin büyük gölgeleri olusuyorsa orada günes batiyor demektir"

"Geçmise dönük keskelerle yasamaktansa, gelecege dönük belkilerle yasamayi tercih ederim. "

"Nefsini sabretmeye alistirabildiysen ona zaferlerini müjdele..."

"Gerçek ilerleme ilerici olmaktan degil, ilerliyor olmaktan meydana gelir? "

"Insanlar sizden elestiri isterler; ama duymak istedikleri övgüdür. "

"Akil susunca düsünce durur, düsünce durunca, hareket durur, hareketsizlik, çürümenin esigidir. "

"Hayati seviyorsaniz, zamaninizi bosa geçirmeyin. çünkü zaman hayatin ta kendisidir. "

"Her zaman dogruyu söyle; ne dedigini hatirlamak zorunda kalmazsin. "

"Bugün halledemedigimiz bir sorunun nedeni, dün onu dogru yapmak için zaman ayirmamis olmamizdir. "

"Yasam geriye bakarak anlasilir, ileriye bakarak yasanir. "

"Yetenek denen armagan, ihtiras, yani basari arzusu ile birlestiginde öyle bir yogunluk kazanir ki, dünyada hiçbir güç onu durduramaz. "

"Dostu da severim düsmani da. çünki dost gücümü, düsman ise ödevimi gösterir. " seni seviyorum deme firsat?n? asla kaç?rma

Y?lda en az bir kez güne?in dogu?unu seyret

S?k? tokala?

?nsanlarin gözlerinin içine bak

?lk önce sen merhaba de

Bir kavgada ilk sen vur ve sert olsun

Sana nas?l davran?lmas?n? istiyorsan sen de öyle davran

Yeni arkadaslar edin ama eskilerin de k?ymetini bil

Sevinçleri erteleme

Sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap

Sana uzat?lm?? bir eli daima kabul et

Hatalar?n? kabul et

Cesur ol. Degilsen bile öyle davran. Hiç kimse aradaki fark? anlayamaz

Dinlemeyi ögren. Bazi firsatlar kap?y? hafif t?klat?r

Asla birilerinin umudunu k?rma. Belki de sahip olduklar? tek ?ey odur

Herkesin önünde öv, elestirilerini bir kenara çekerek söyle

Biri sana sar?ld?g?nda, önce onun kollar?n? gev?etmesini bekle

S?rt üstü uzan ve y?ld?zlara bak

Köprüleri atma. Ayn? nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacag?na ?a??racaks?n

Sevginin gücünü asla küçümseme

Yeterli zaman?m yok deme, Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Albert Einstein'in da günleri 24 saatti

Ke?ke sözcügü yerine, bir dahaki sefere demeyi dene

Hal ve hareketlerine kendin karar ver. Ba?kalar?n?n seni yönetmesine izin verme

Sevgiline önce çiçegi yolla nedenini sonra bul

Ayn? hatay? iki kez yapma

Olabildiginden fazla sevecen ol

?nsanlara üçüncü bir sans verme ikide kal

Tan?d?g?n en olumlu ve co?kulu insan sen ol

Tart??may? bilmeyenler kavga ederler.

Tecrübe, bir insan?n ba??ndan geçenler de?il, ba??ndan geçenlerin b?rakt??? izlerdir.

Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.

Tecrübeler en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z masraflar? biraz çoktur.

Umudunu yitirmi? olan?n, ba?ka kaybedecek bir?eyi yoktur.

Büyük mutluluklar, büyük ac?lar?n yan?ba??ndad?r.

Senden iyilere yerini vermesini bil.

Bar??? koruman?n en iyi yolu sava?a haz?r olmakt?r.

Küçük insanlar?n büyük gururlar? olur.

Dü?manlar?n en büyü?ü dü?manl???n? gizleyendir.

Dü?ünmeden ö?renmek vakit kaybetmektir.

Yükselmenin en alçakças?, zay?flar?n s?rt?na basarak yükselmektir.

Kazanacaklar?na inananlar kazan?rlar.

?nsan olmayan, insan?n de?erini bilmez.

?yili?i yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes.

Madem daha ecelin gelmemi?, bo?una can çeki?ip durma.

Parmak ay'? gösterdi?i zaman, parma?a de?il ay'a bakmak gerek.

Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, yanl???n?z çok demektir.

öfkenin ate?i önce sahibini yakar, sonra k?v?lc?m? dü?mana ya var?r ya varmaz.

Kötü haberlerin kanatlar? vard?r. ?yi haberlerin ise ayaklar? dahi bulunmaz.

Yeryüzü ta?la doludur. Ama pek az? boyunlara kolye olur.

En önemli vazifemiz; kulaklar?m?z?, söylediklerimizi duymaya al??t?rmam?zd?r.

Testinin içinde ne varsa d???na da o s?zar.

Pencereden bakan d??ar?s?n? görür. Pencereye bakan ise cam?n kirini.

Meyvas? çamura dü?üyor diye a?aca m? lanet edilir?

Devler gibi eser vermek için kar?ncalar gibi çal??mak gerekir.

Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.

Ba?kalar?n? avutmakla kendi ac?lar?n? unutursun.

?nsan? hayvandan ay?ran ak?ld?r. ?nsan, ak?ldan uzakla?t??? zaman hayvan ortaya ç?kar.

Bir kad?n?n yüzünde ta??d??? ifade, s?rt?na giydi?i elbiseden daha önemlidir.

Kendilerine yard?m etmeyen insanlara yard?m etme?e çal??mak faydas?zd?r.

Herkesin istedi?ini yapabilece?i bir yerde hiç kimse istedi?ini yapamaz.

Ac? çekmeyenler, ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini ak?llar?na bile getiremezler.

?nsan?n yapabilece?i en büyük fenal?k, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.

Tekme yiyen köpe?in di?leri daha sivridir.

Gerçe?i insanlar?n ölçüleri ile de?il, insanlar? gerçe?in ölçüsü ile tan?.

Sessizlik de bir çe?it konu?ma sanat?d?r.

Sevgililer, güzelli?e zamanla al???p onu gözleriyle de?il duygular?yla görmeye ba?larlar.

Kalbin, mant??a s??mayan ayr? bir mant??? vard?r.

Alay, ço?u zaman ak?l yoksullu?undan ileri gelir.

Bir dü?man? ba???lamak, bir dostu ba???lamaktan daha kolayd?r.

Ayr?l?k, sevdan?n merhemi oldu?u gibi öfkeyi de kini de azalt?r.

?yi olmak istiyorsan kötü oldu?una inan.

Unutma ki a?z?nda bal olan ar?n?n kuyru?unda da i?nesi vard?r.

En çabuk kuruyan ?ey göz ya??d?r.

Olgun bir insan? dost edinmek istiyorsan?z tenkit edin, basit bir insan? dost edinmek istiyorsan?z methedin.

?nsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir.

Baz? y?k?l??lar daha parlak kalk?n??lar?n te?vikçisidir.

?nsan gençli?inde ö?renir, ya?land???nda anlar.

Hiç kimse duymak istemeyenler kadar sa??r olamaz.

Beklemeyi bilen insan her?eyi elde edebilir.

Cesaret ölmek de?il ya?amakla ölçülür.

Mutluluk payla??lmak için yarat?lm??t?r.

?urada burada güçlü ad?mlarla dola?maktansa do?ru yolda sekerek yürümek daha iyidir.

?nsanlar yanl?? yapabilirler, yaln?z büyük insanlar yanl??lar?n? anlarlar.

Güne?e bakarsan gölgeleri göremezsin

Güzelli?in oldu?u yerde sevgi vard?r. (R. Hrathh)

Zenginler, ahlak bozukluklar?n? en iyi ke?federler; fakirler de fazileti. (Francis Bacon)

Hükümetinden, yaln?z asayi?in sa?lanmas?ndan ba?ka bir ?ey beklemeyen halk, asl?nda bir köleden ba?ka bir ?ey de?ildir. (Traqueville)

Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yard?m etmez.

Ba?ar?s?zl?klardan ders almay? bilenler ba?ar?ya, her ba?ar?s?zl?kta biraz daha yakla?m?? olurlar.

Sular yükselince bal?klar kar?ncalar? yer, sular çekilince kar?ncalar bal?klar? yer.

Kitaplar, zaman?n büyük denizinde dikilmi? deniz fenerleridir. (E Perry Wipple)

Sab?rl? olan insanlar, her?eyi ba?ar?rlar. (Rabelais)

Ak?l tamam olunca, söz azal?r (Hz. Ali)

En büyük bilgelik, kendine egemen olabilmektir. (Euripides)

Sevgi, bilgi ve çal??man?n ne vatan? olur, ne gümrük duvarlar?, ne de üniformas?. (S. Freud)

Okuma sevgisi, hayat?n, herkesin ba??na gelen o s?k?c? saatlerini sevinçli saatlere çevirecektir. (Montesquieu)

Söylemek bir ?ey, yapmak da ba?ka bir?eydir. (Montaigne)

Gündüzü yakala, yar?na çok umut ba?lama. (Horace)

Daima do?ruyu yap. Bu, baz? insanlar?n ho?una gidecek ve geri kalanlar? da ?a??rtacakt?r. (Marc Twain)

Asl?nda hiçbir ?ey iyi veya kötü de?ildir. Her?ey bizim onlar hakk?nda ne dü?ündü?ümüze ba?l?d?r. (Shakespeare)

Konu?madan önce dü?ün ve hareket etmeden önce tart. (Shakespeare)

Kapal? olarak duran bir kitap, bir ka??t blokundan ba?ka bir ?ey de?ildir. (Çin Özdeyi?i)

Ne kadar çok bilirsen, o kadar çok çal??man gerekir.

Cesaret, yeri geldi?inde aya?a kalk?p konu?abilmek, yeri geldi?inde de oturup dinleyebilmektir. (C. Hermann Voss)

#91

 
© 2015
AŞK