Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü A?k Sözleri

En Güzel özlü a?k sözleri k?sa 2015 sayfas? - Ünlü ki?ilerin a?k ile alakal? söyledikleri ve etkileyici romantik k?sa özlü a?k sözleri sayfas?ndas?n?z.
Bir telefon bekliyorum, sevgilim diye ba?layan, seni seviyorum diye biten. Bir telefon bekliyorum, dün gelmesi gereken ve bugün hala gelmeyen...

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye... özlü a?k sözleri facebook
Hayatta iki kör tan?yorum; 1.'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2.'si beni göremeyen sen...
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sayd? ve sen bana, seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inanki bir tanem her gün ya?mur ya?ard?... özlü a?k sözleri anlaml? sözler
E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...
Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim... özlü a?k sözleri mevlana
Gülmek için mutlu olmay? bekleme, belki mutluluk gülü?ünde sakl?d?r, sak?n a?layay?m deme! Belki bir yerlerde senin bir tek gülü?ün için ya?ayan biri vard?r..
Ac?km?? bir A?k, Ö?ütlerle Beslenemez.. ( J. J. Rousseau )
A?k Aç insan?n De?il Tok insan?n Harc?d?r.. ( Euripides )
A?k Aleyhine b?n ?ey söylenir, Ancak insnalar yine A??k Olmaya Devam Eder ( Peyami Safa )
A?k Alt?n De?ildir Saklanamaz, A?k?n Bütün S?rlar? Meydandad?r.. ( Mevlana )
A?k Ancak Ondan kaçmakla Yenilebilir. ( Fenelon )
A?k Ate? Gibidir, Besinsiz Kal?nca Erir Gider ( Lermontov )
A?k B?k?lmayand?r, her?eyden B?k?labilir Ama A?ktan Asla.. ( Duclos )
A?k Bir Belad?r Tanr? Taraf?ndan gelme, Halk neden Kar?? Kor Tanr? Emrine? ( ömer Hayyam )
A?k Bir Elma ?ekeridir Çocu?um. Tatl? Tatl? yersin, Sonunda kaz??? kal?r ( Turgut özakman )
A?k Bir Seçimdir, Basit Ya da Mutlaka Mant?kl? Bir Seçim De?ildir ( Carter Heyward )
A?k Bir S?rd?r ( Platon )
A?k Bir Sinirbazd?r, Adama Cehennemi cennet Sand?r?r ( Abdülhak Hamit Tarhan )
A?k Bizi Zaman?n Y?k?m?ndan Koruyan Mükemmel Bir Kaledir. ( Costance Foster )
A?k Büyüktür Ama Sonsuz De?ildir ( H. de Balzac )
A?k Çok kere erke?i Aptal, Kad?n? Zeki yapar ( Raif Necdet Kestelli )
A?k da ?öhret Gibidir, Giderse Birdaha geri gelmez ( Alphra Behn )
A?k Dedi?imiz ?ey, arzulanan Varl?kta Bulaca??m?z Tada Susamaktan ba?ka Bir?ey De?ildir ( M?ntaigne )
A?k De?ilmi beni Derde Dü?üren, Ferhat Gibi Yüce da?lar? A??ran ( Â??k Gevheri )
A?k Dehan?n besinidir ( Gustave Flaubert )
A?k Do?al De?il, insan?n Yap?s? Bir ?ey ve onlar?n En yücesidir ( Octavio Pacz )
A?k Dostlu?u, Dostlukda â?k? Mahveder ( La Bruyere )
A?k Duyurular?n Bir Hummas?d?r ( La Rochefoucauld )
A?k EVrenin Mimar?d?r ( Herodot )
A?k genellikle Bir Evlilik Meyvesidir ( Moliere )
A?k Gözle De?il, Ruhla Görür ( William Shakespeare )
A?k Güne? Gibidir, Kör Bile Hisseder ( K. Kisfaludy )
A?k Hafta be? Lira ile geçinemez ( Somerset Maugham )
A?k Hatalara kar?? Daima Kördür, Daima Mutluluklara Meyillidir, Kanun Tan?maz, Kanatl?d?r ve tutuklanamaz. Kafalar?n Bütün Zincirlerini K?rar geçer ( William Blake )
A?k Hat?rlamalarla Ya?ar, Umutlarla Son Bulur ( Refik Halit Karay )
A?k Hiç bir Mani Bilmez, insan kendi kalbinin Seçti?i ile Daima Mesuttur ( Joseph Shearing )
A?k Hükmetmez, Terbiye Eder ( J.W.von Goethe )
A?k iki ki?ilik bencilliktir ( Antoine De Salle )
A?k iki yaln?zl???n Birbirine Dokunmas?, Birbirini Korumas? ve Selamlamas?d?r.. ( R. Marie Rilke )
A?k ile Delilik Ekseriya Ayn? ?eydir ( François de Curel )
A?k ile Koskoca Da?lar? Düz Ettim ( Cahit S?tk? Taranc? )
A?k ile Oynamak isteyen kad?nlar, B?çakla Oynayan Çocuklara benzerler, Oynad?klar? ?ey hep kendilerini yaralar ( Schopenhauer )
Voltaire:
"A?k bir tablodur, onu do?a çizmi? ve hayal süslemi?tir. Tanr? kad?nlar?
erkekleri evcille?tirmek için yaratt?."
Oscar Wilde:
"Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar da erkeklerin son a?k? olmak ister."
Aristo:
"Sevmek ac? çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanl?z sevilmenin hiçbir zevki yoktur"
Augustinus:
"Sevgi ruhun güzelli?idir."
Franz Xaver Von Baader:
"Özgürlük a?k de?ildir, yaln?z a?k?n kap?s?d?r."
François Bacon:
"Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanlar?n kendilerini budalaca a?ka kapt?rd?klar? görülmez. Büyük ruhlar ve büyük i?ler a?kla uzla?maz"
Bailey:
"A?k dünyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan yarat?lm??t?r"
Balzac:
"A?k ya?am?nda kad?n, ancak hünerli bir çalg?c?n?n elinde dile gelen bir lir gibidir. Kad?nlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu ba???larlar"
Basta:
"Erkek az fakat s?k sever, kad?n ise çok ancak bir kez sever"
Jeremy Bentham:
"A?k hazz?, dostlukla duyu hazlar?ndan yo?rulmu?tur"
Bulor:
"A?k cennetin dilinden bize kalan tek and?r"
Antoine Bret:
"A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur"
Jacob Boehme:
"?stek, hareket/geni?leme, yön veren tezlere bilgelik eklendi?inde a?k olur"
La Cordaire:
"A?k her ?eyin ba?lang?c?, ortas? ve sonudur"
J. J. Rousseau:
"A?k mutlulu?unu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu de?il mi?"
Shakespeare:
"De?i?iklikle kar??la??nca de?i?en a?k, a?k de?ildir... A?k gözle de?il ruhla görülür."
Madame De Scudery:
"?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar."
Schiller:
"Ey a?k, güzel ve k?sas?n... A?k insan? birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür."
Seneca:
"Yaln?z ak?ll? bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemi? olmaktan daha iyidir."
Stendal:
"A?k, co?ku ve tutku olduktan sonra insan hiç sars?lmaz, bunlar olmay?nca ya?am neye yarar"
Cenap ?ehabettin:
"Kad?n olsun, kitap olsun cildine aldanmay?p içindekilere bak?lmal?d?r."
Mark Twain:
"Hiç kimse uzun süre evli kalmad?kça gerçek a?k?n ne oldu?unu anlayamaz."
Dante:
"Geni? varl?k denizinin her yan?nda geni? bir a?k ak??? vard?r. Fiziksel devinim, bitkisel ya?am, zihinsel ya?am... hep evrensel a?k?n derece derece yükselen a?amalar?n? olu?turur. A?a?? derecelerinde yan?lmayan a?k, ak?lla ayd?nland??? zaman iyilik ve kötülü?e e?ilim kazan?r. A?k kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vard?r. Hatta irade, hile ve ?iddet kullanmak yoluyla bir ba?kas?n?n kötülü?üne çal??m?? olsa bile yine a?ka uyar. Kötülükler a?ktan uzakla?ma oran?nda bir tak?m derecelere sahiptir ve kötülük a?ka yakla?mak için sarf etti?i üç oran?nda erdeme yakla?m?? olur... Cehennem bile adalet kadar a?k?n eseridir."
Eugene Delacroix:
"A?k? anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden ba?ka bir dil ister"
Descartes:
"Bir ?ey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmu?sa ona kar?? a?k duyar?z."
Duclos:
"A?k b?k?lmayand?r. Her ?eyden b?k?labilir ama a?ktan ... hay?r"
Epiktet:
"Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise dü?ünmektir. A?k
tutkudur. ?yi ya da kötünün ne oldu?unu fark edemeyen insan nas?l sevebilir"
Epikür:
"Bilge olan evlenmez. Evlense bile a?k?n vehimlerine kap?lmaz... Bir uygarl???n yetkinli?i ve insanl??? ancak karde?lik ve sevgiyle olas?d?r."
Douglas Ferrola:
"A?k k?zam??a benzer, insan ne kadar geç yakalan?rsa o kadar a??r geçer"
Faulkner:
"A?k? kitaplara soktuklar? iyi oldu, yoksa belki de ba?ka yerde
ya?ayamayacakt?."
Fenelon:
"Sevmeden ya?amak ya?amak de?ildir. Az sevmek ise sürüklenmektir."
Feuerbach:
"Varl?k sezginin, duyunun ve a?k?n bir s?rr?d?r. Bu ki?i, bu ?ey yani bireysel, yaln?z duyumda, yaln?z a?kta, mutlak bir de?ere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. A?k?n sonsuz derinli?i ve a?k?n gerçe?i, bununla yaln?z bununla kaimdir" "... En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda sakl?d?r. Böylece genel olarak ba??m?z d???nda bulunan bir nesne varolu?un gerçek ve ontolojik belgesi a?kt?r, varolu?un a?ktan ve duyumdan ba?ka belgesi yoktur."
Costance Foster:
"Sevgi bizi zaman?n y?k?m?ndan koruyan y?k?lmaz bir kaledir"
François M. C. Fourier:
1) Geçici ya da keyif verici a?klar ki, bu oyuncular, kahpeler, ars?zl?k a?klar? gibi ?ekillere ayr?l?r.
2) Az çok bir süresi fakat k?s?r a?klar ki, bunlar gözde a?klard?r.
3) Yaln?z bir çocuk do?urtan geçici a?klar ki, bunlar dölleyen a?klard?r.
4) Kar?lar ve kocalar a?k?d?r ki, bu iki taraf?n iste?i ile y?llarca sürer ve bir çok çocuk do?urturur. Fakat bunlar birbirleriyle ya?ay?p ya?amamakta serbesttir."
"Her erkek bütün kad?nlara ve bir kad?n bütün erkeklere sahiptir."
Freud:
"Ya?am belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanman?n da temeli a?kt?r"
Geraldy:
"Erke?in yarad?l???nda sevmek yoktu. Ona a?k? ö?reten kad?nd?r"
Geothe:
"Sevilenin kusurlar?n? ho? görmeyen sevmiyor demektir"
Efes'li Heraklitos:
"Duyu organlar? ak?ls?z ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tan?klard?r. E?ek saman? alt?na tercih eder; köpek tan?mad?klar?na havlar. Domuz için çamur saf sudan daha de?erlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, bal?klar için kurtar?c? insanlar için u?ursuzdur."
Victor Hugo:
"A?k bir deniz, kad?n onun k?y?s?d?r."
Paul Henri D. Holbach:
"?nsanlara kendi ak?llar?na sayg? duymalar? ve cesur olmalar? telkin edilmeli ve kendileri için arkas?ndan ko?mas? gereken hayallere gereksinimleri varsa, do?ruluk, iyilik ve bar?? sevgisini benimsemeleri ö?retilmelidir"
Holty:
"A?k kulübeyi alt?ndan bir saraya benzetir."
Albert Hubbart:
"A?k ya?amd?r deriz, ancak umutsuz inançs?z a?k ölümden beterdir."
Konfüçyus:
"Dinsel erdem, insanl??? sevmekle olanakl?d?r. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek kar??l?kl? olarak uzamal?d?r"
François La Rocheffoucauld:
"Tüm duygular?m?z ve tutkular?m?z rastlant? ve ç?kar?n eseridir ve bizim erdem, a?k, kar??l?k beklemezlik dedi?imiz ?eyler de ho?görülerden ba?ka bir ?ey de?ildir. Adalet a?k? nedir? Adaletsizlik ?st?rab?ndan korkmakt?r. A?k sahip olduklar?m?z?n bizden al?nmas? korkusudur. A?k duyular?n bir hummas?d?r."
Mevlana:
"Bir a?k? ba?ka a?k söndürebilir. A?kta ne yükseklik, ne alçakl?k, ne de ak?ll?l?k ve ak?ls?zl?k vard?r. Haf?zl?k, ?eyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, a?a??l?k ve rintlik vard?r. ?nsan?n topra??n? a?k ?ebnemi ile yo?urduklar? için alemde yüzlerce fitne ve karga?al?k peyda olur. A?k?n yüzlerce ne?teri, ruhun damarlar?na sokuldu ve oradan gönül ad? verilen bir damla ald?... A?k öyle engin bir denizdir ki, ne kenar? vard?r, ne de ucu buca??."
Moliere:
"Kad?nlar?n büyük tutkusu a?k? ilham etmektir. ?nsan? a?k?n güzellikleri
ya?at?r."
Montaigne:
"A?k utanma ve çekinmenin oldu?u yerde vard?r."
Mu-Ti:
"Kim ba?kas?n? severse kendisi de sevilecektir. Ba?kalar?n? kazand?rm?? olan kendisi de kazanm?? olacakt?r. Tüm insanlar kendileri aras?nda kar??l?kl? bir sevgi hissederlerse, güçlüler zay?flar? avlayamazlar, say?lar? çok olanlar daha az say?dakileri, bask?lar? alt?na alamazlar. Zenginler yoksullar? asla bask?lar? alt?na alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafs?zl?k, ki?isel sevgide yan?lmay? önler; tarafs?z sevgi ki?isel sevginin de güvencesidir."
Newton:
"A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar?na duvar ördükleri için yanl?z kal?rlar."
Robert Owen:
"?nsana kar?? sonsuz bir sevgi ve ?efkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir."
Pascal:
"A?k iradenin ere?idir. Her çe?it d??sal emir ve bask?lardan çok usa uymak gerekir. ?radenin ere?i olan bu a?ktan ba?lay?p tutkuda sona eren bir ya?am mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse 'a?k'? ye? tutar?m. Biz a?k karakteri ile do?ar?z. A?k ruhumuz yetkinle?tikçe geli?ir ve bizi güzel görünen ?eye sürükler. Bundan sonra art?k bizim bu alemde sevmekten ba?ka bir ?ey için var oldu?umuzdan kim ku?kulan?r? ... A?k?n konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi oldu?u için d??ar?da arad??? bu güzelli?in örne?ini kendi içinde bulmas? gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildi?i kadar kendisine yakla?an? sever. Sevmeye ba?lay?nca eskisinden bamba?ka bir insan
oldu?umuzu anlar?z. A?ktan söz ede ede insan a??k olur."

#2424

 
© 2015
AŞK