Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü A?k Sözleri

Ünlülerin a?ka dair sözleri...

Aristo:

"Sevmek ac? çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir

ama yanl?z sevilmenin hiçbir zevki yoktur"

Augustinus:

"Sevgi ruhun güzelli?idir. "

Franz Xaver Von Baader:

"Özgürlük a?k de?ildir, yaln?z a?k?n kap?s?d?r. "

François Bacon:

"Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanlar?n kendilerini

budalaca a?ka kapt?rd?klar? görülmez. Büyük ruhlar ve

büyük i?ler a?kla uzla?maz"

Bailey:

"A?k dünyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan

yarat?lm??t?r"

Balzac:

"A?k ya?am?nda kad?n, ancak hünerli bir çalg?c?n?n

elinde dile gelen bir lir gibidir. Kad?nlar bizleri

sevdikleri zaman her suçumuzu ba???larlar"

Basta:

"Erkek az fakat s?k sever, kad?n ise çok ancak bir kez

sever"

Jeremy Bentham:

"A?k hazz?, dostlukla duyu hazlar?ndan yo?rulmu?tur"

Bulor:

"A?k cennetin dilinden bize kalan tek and?r"

Antoine Bret:

"A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur"

Jacob Boehme:

"?stek, hareket/geni?leme, yön veren tezlere bilgelik

eklendi?inde a?k olur"

La Cordaire:

"A?k her ?eyin ba?lang?c?, ortas? ve sonudur"

Dante:

"Geni? varl?k denizinin her yan?nda geni? bir a?k ak???

vard?r. Fiziksel devinim, bitkisel ya?am, zihinsel

ya?am... hep evrensel a?k?n derece derece yükselen

a?amalar?n? olu?turur. A?a?? derecelerinde yan?lmayan

a?k, ak?lla ayd?nland??? zaman iyilik ve kötülü?e e?ilim

kazan?r. A?k kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de

vard?r. Hatta irade, hile ve ?iddet kullanmak yoluyla

bir ba?kas?n?n kötülü?üne çal??m?? olsa bile yine a?ka

uyar. Kötülükler a?ktan uzakla?ma oran?nda bir tak?m

derecelere sahiptir ve kötülük a?ka yakla?mak için sarf

etti?i üç oran?nda erdeme yakla?m?? olur... Cehennem

bile adalet kadar a?k?n eseridir. "

Eugene Delacroix:

"A?k? anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden

ba?ka bir dil ister"

Descartes:

"Bir ?ey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmu?sa

ona kar?? a?k duyar?z. "

Duclos:

"A?k b?k?lmayand?r. Her ?eyden b?k?labilir ama a?ktan

... hay?r"

Epiktet:

"Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise

dü?ünmektir. A?k

tutkudur. ?yi ya da kötünün ne oldu?unu fark edemeyen

insan nas?l sevebilir"

Epikür:

"Bilge olan evlenmez. Evlense bile a?k?n vehimlerine

kap?lmaz... Bir uygarl???n yetkinli?i ve insanl??? ancak

karde?lik ve sevgiyle olas?d?r. "

Douglas Ferrola:

"A?k k?zam??a benzer, insan ne kadar geç yakalan?rsa o

kadar a??r geçer"

Faulkner:

"A?k? kitaplara soktuklar? iyi oldu, yoksa belki de

ba?ka yerde

ya?ayamayacakt?. "

Fenelon:

"Sevmeden ya?amak ya?amak de?ildir. Az sevmek ise

sürüklenmektir. "

Feuerbach:

"Varl?k sezginin, duyunun ve a?k?n bir s?rr?d?r. Bu

ki?i, bu ?ey yani bireysel, yaln?z duyumda, yaln?z

a?kta, mutlak bir de?ere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada

bulunur. A?k?n sonsuz derinli?i ve a?k?n gerçe?i,

bununla yaln?z bununla kaimdir" "... En derin ve en yüce

gerçekler duyumlarda sakl?d?r. Böylece genel olarak

ba??m?z d???nda bulunan bir nesne varolu?un gerçek ve

ontolojik belgesi a?kt?r, varolu?un a?ktan ve duyumdan

ba?ka belgesi yoktur. "

Costance Foster:

"Sevgi bizi zaman?n y?k?m?ndan koruyan y?k?lmaz bir

kaledir"

François M. C. Fourier:

1) Geçici ya da keyif verici a?klar ki, bu oyuncular,

kahpeler, ars?zl?k a?klar? gibi ?ekillere ayr?l?r.

2) Az çok bir süresi fakat k?s?r a?klar ki, bunlar gözde

a?klard?r.

3) Yaln?z bir çocuk do?urtan geçici a?klar ki, bunlar

dölleyen a?klard?r.

4) Kar?lar ve kocalar a?k?d?r ki, bu iki taraf?n iste?i

ile y?llarca sürer ve bir çok çocuk do?urturur. Fakat

bunlar birbirleriyle ya?ay?p ya?amamakta serbesttir. "

"Her erkek bütün kad?nlara ve bir kad?n bütün erkeklere

sahiptir. "

Freud:

"Ya?am belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanman?n

da temeli a?kt?r"

Geraldy:

"Erke?in yarad?l???nda sevmek yoktu. Ona a?k? ö?reten

kad?nd?r"

Geothe:

"Sevilenin kusurlar?n? ho? görmeyen sevmiyor demektir"

Efes'li Heraklitos:

"Duyu organlar? ak?ls?z ruhlara hizmet ettikleri zaman

kötü tan?klard?r. E?ek saman? alt?na tercih eder; köpek

tan?mad?klar?na havlar. Domuz için çamur saf sudan daha

de?erlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun,

bal?klar için kurtar?c? insanlar için u?ursuzdur. "

Victor Hugo:

"A?k bir deniz, kad?n onun k?y?s?d?r. "

Paul Henri D. Holbach:

"?nsanlara kendi ak?llar?na sayg? duymalar? ve cesur

olmalar? telkin edilmeli ve kendileri için arkas?ndan

ko?mas? gereken hayallere gereksinimleri varsa,

do?ruluk, iyilik ve bar?? sevgisini benimsemeleri

ö?retilmelidir"

Holty:

"A?k kulübeyi alt?ndan bir saraya benzetir. "

Albert Hubbart:

"A?k ya?amd?r deriz, ancak umutsuz inançs?z a?k ölümden

beterdir. "

Konfüçyus:

"Dinsel erdem, insanl??? sevmekle olanakl?d?r. Bu sevgi

hissi, aileden toplumdan hükümete dek kar??l?kl? olarak

uzamal?d?r"

François La Rocheffoucauld:

"Tüm duygular?m?z ve tutkular?m?z rastlant? ve ç?kar?n

eseridir ve bizim erdem, a?k, kar??l?k beklemezlik

dedi?imiz ?eyler de ho?görülerden ba?ka bir ?ey

de?ildir. Adalet a?k? nedir? Adaletsizlik ?st?rab?ndan

korkmakt?r. A?k sahip olduklar?m?z?n bizden al?nmas?

korkusudur. A?k duyular?n bir hummas?d?r. "

Mevlana:

"Bir a?k? ba?ka a?k söndürebilir. A?kta ne yükseklik, ne

alçakl?k, ne de ak?ll?l?k ve ak?ls?zl?k vard?r.

Haf?zl?k, ?eyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik,

a?a??l?k ve rintlik vard?r. ?nsan?n topra??n? a?k

?ebnemi ile yo?urduklar? için alemde yüzlerce fitne ve

karga?al?k peyda olur. A?k?n yüzlerce ne?teri, ruhun

damarlar?na sokuldu ve oradan gönül ad? verilen bir

damla ald?... A?k öyle engin bir denizdir ki, ne kenar?

vard?r, ne de ucu buca??. "

Moliere:

"Kad?nlar?n büyük tutkusu a?k? ilham etmektir. ?nsan?

a?k?n güzellikleri

ya?at?r. "

Montaigne:

"A?k utanma ve çekinmenin oldu?u yerde vard?r. "

Mu-Ti:

"Kim ba?kas?n? severse kendisi de sevilecektir.

Ba?kalar?n? kazand?rm?? olan kendisi de kazanm??

olacakt?r. Tüm insanlar kendileri aras?nda kar??l?kl?

bir sevgi hissederlerse, güçlüler zay?flar?

avlayamazlar, say?lar? çok olanlar daha az say?dakileri,

bask?lar? alt?na alamazlar. Zenginler yoksullar? asla

bask?lar? alt?na alamazlar, usta olanlar da

beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafs?zl?k,

ki?isel sevgide yan?lmay? önler; tarafs?z sevgi ki?isel

sevginin de güvencesidir. "

Newton:

"A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar?na duvar

ördükleri için yanl?z kal?rlar. "

Robert Owen:

"?nsana kar?? sonsuz bir sevgi ve ?efkat duyabilmek için

dinsel inançlardan kurtulmak gerekir. "

Pascal:

"A?k iradenin ere?idir. Her çe?it d??sal emir ve

bask?lardan çok usa uymak gerekir. ?radenin ere?i olan

bu a?ktan ba?lay?p tutkuda sona eren bir ya?am mutludur.

Bunlardan birini seçmem gerekse 'a?k'? ye? tutar?m. Biz

a?k karakteri ile do?ar?z. A?k ruhumuz yetkinle?tikçe

geli?ir ve bizi güzel görünen ?eye sürükler. Bundan

sonra art?k bizim bu alemde sevmekten ba?ka bir ?ey için

var oldu?umuzdan kim ku?kulan?r? ... A?k?n konusu

güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi oldu?u

için d??ar?da arad??? bu güzelli?in örne?ini kendi

içinde bulmas? gerekir. Bu itibarla insan ancak

kendisine benzeyeni ve olabildi?i kadar kendisine

yakla?an? sever. Sevmeye ba?lay?nca eskisinden bamba?ka

bir insan

oldu?umuzu anlar?z. A?ktan söz ede ede insan a??k olur. "

J. J. Rousseau:

"A?k mutlulu?unu evlendirdikten sonra da

sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller

sevginin her türlüsü için duygulu de?il mi?"

Shakespeare:

"De?i?iklikle kar??la??nca de?i?en a?k, a?k de?ildir...

A?k gözle de?il ruhla görülür. "

Madame De Scudery:

"?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar. "

Schiller:

"Ey a?k, güzel ve k?sas?n... A?k insan? birli?e,

bencillik yaln?zl??a götürür. "

Seneca:

"Yaln?z ak?ll? bir insan sevmesini bilir. Sevip de

yitirmek, sevmemi? olmaktan daha iyidir. "

Stendal:

"A?k, co?ku ve tutku olduktan sonra insan hiç sars?lmaz,

bunlar olmay?nca ya?am neye yarar"

Cenap ?ehabettin:

"Kad?n olsun, kitap olsun cildine aldanmay?p

içindekilere bak?lmal?d?r. "

Mark Twain:

"Hiç kimse uzun süre evli kalmad?kça gerçek a?k?n ne

oldu?unu anlayamaz. "

Voltaire:

"A?k bir tablodur, onu do?a çizmi? ve hayal süslemi?tir.

Tanr? kad?nlar?

erkekleri evcille?tirmek için yaratt?. "

Oscar Wilde:

"Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar da erkeklerin

son a?k? olmak ister. "

#254

 
© 2015
AŞK