Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Güzel Sözler

Özgür bir toplumda iyi yöneti?imin sadece iki kural? bulunur. ??inize bak?n..Ellerinizi kendinize saklay?n..- P. J. O'Rourke (1993)

?nsan ?rk? politik bak?mdan iki gruba ayr?l?r. ?nsanlar?n güdülmesini isteyenler, ve böyle bir arzusu olmayanlar. - Robert A. Heinlein

Sizin politikaya bir ilginiz yok ise bu, politika da sizinle ilgilenmeyecek demek de?ildir. - Pericles (430 BC)

Zorunlu devlet hay?r kurumlar?nda bir erdem yoktur, bunlar?n savunulmas? da hay?rl? de?ildir. Hükümetin yard?m programlar? bütçesini geni?letmek istedi?i için kendisini duyarl? ve yard?msever olarak tan?mlayan bir politikac? asl?nda sadece ba?kalar?n?n paras?yla iyilik yapmay? denemeye istekli oldu?unu söylemektedir. Paras? ba?kas?ndan olan yard?mlar? yapmay? kim istemez?. Ama bir seçmen e?er bu tür programlar? desteklemekten gurur duydu?unu söylerse - belki ba??na silah tutuldu?unda- o zaman kendi paras?yla iyilik yapmak durumunda olacakt?r. - P. J. O'Rourke

?nsanlar? aptalca davran??lar?n?n sonuçlar?ndan koruman?n nihai sonucu dünyay? aptallarla doldurmak olacakt?r. - Herbert Spencer (1891)

Yasalar ne kadar çoksa adalet o kadar az olur - Marcus Tullius Ciceroca (42 BC)

?nsanlar?n silahlanma hakk?n? korumalar? için en güçlü neden, gerekti?inde iktidar?n zorbal???na kar?? bir son çare olarak kendilerini koruma ihtiyac?d?r. - Thomas Jefferson

Özgürlük, e?er ba?kalar?na vermeye raz? de?ilseniz kendiniz de sahip olamayaca??n?z tek ?eydir. - William Allen White

ABD'nin Avrupa'daki çeki?melerin içinde aktif bir ?ekilde yer almas?n?n?n gereklili?ini asla hiç dü?ünmedim. Onlar?n politik alakalar? bizimkinden tamamen farkl?d?r. Kar??l?kl? k?skançl?klar?, güç dengeleri, karma??k ititfaklar? ile, iktidar biçim ve prensipleri bize tamamen yabanc?d?r. Onlar sürekli sava? uluslar?d?r. - Thomas Jefferson (1823)

Amerika di?er ülkelerdeki yok edilmesi gereken canavarlar? aramaya gitmez. Sadece herkesin özgürlük ve ba??ms?zl??? için iyi dileklerde bulunur. Kendi bayra?? d???ndakilerin , hatta ba??ms?zl?k isteyen di?erlerinin bayraklar?na kat?ld???nda özgürlü?ün renklerini benimseyip, standartlar?n? gaspederek kendi k?skançl?k ve ihtiraslar?n?n, tamahkarl?klar?n?n pe?inde gidenlere ay?rdetmesi mümkün olmayan bir ?ekilde bula?m?? olaca??n? gayet iyi bilir. - John Quincy Adams (1821)

Cezaland?rma h?rs? özgürlük için daima bir tehlike olmu?tur. ?nsanlar?n en iyi yasalar? bile esnetme, yanl?? yorumlama ve yanl?? uygulamas?na yolaçar. Kendi özgürlü?ünü güvence alt?na almak isteyen, dü?man?n? dahi zulümden korumal?d?r; Çünkü e?er bu görevi ihlal ederse ucu kendine dokunacak bir teamül olu?turmu? olur. - Thomas Paine (1795)

Hükümet herkesin ba?kalar?n?n s?rt?ndan geçinmeye çabalad??? bir büyük yalan? temsil eder. - Frederic Bastiat

Soru sizin memleketiniz için ne yapabilece?iniz de?ildir. Soru hükümetin size ne yapt???d?r. - Joseph Sobran (1990)

Tanr? özgürlü?ü sadece onu çok seven, ve onu daima korumaya ve savunmaya haz?r olanlara bah?eder. - Daniel Webster (1834)

Kaybedilen bir özgürlü?ün mezar ta??na yaz?labilecek en ac?kl? söz eski sahiplerinin henüz vakit varken onu kurtarmak için hiçbir ?ey yapmam?? olduklar?d?r. - Justice George Sutherland (1938)

Büyük iktidarlara direnmenin ça?? asla geçmeyecek. - Paul Gigot (1998)

Dünyada Amerika kadar mutlu olabilecek ba?ka bir yer yoktur. Konumu kavga içindeki tüm dünyan?n uza??nda bulundu?undan onlarla sadece ticaret yapman?n ötesinde bir i?i yoktur. - Thomas Paine (1776)

Bürokrasi Pigme'ler(küçük adamlar) taraf?ndan çal??t?r?lan devasa bir mekanizmad?r. - Honore de Balzac

Her kim ya?amay? ölüme, mutlulu?u çile çekmeye, huzuru ?zd?raplara tercih etmekte ise üretim araçlar?ndaki özel mülkiyeti hiç tavizsiz savunmal?d?r. -Ludwig von Mises (1920)

E?er insanlara melekler kumanda etse idi iktidara içten veya d??tan bir kontrol gerekmezdi. ?nsan?n insan hükmetmesinden olu?an bir iktidar?n ise ?öyle bir güçlü?ü vard?r; ?ktidar bir yandan hükmettikleri üzerinde muktedir olmay? ba?ar?rken, öte yandan da kendi kendini kontrol etmek zorunda olacak. -James Madison

?nsanlar hükmettiklerini dü?ünürlerse hükmedilirler. - William Penn (1693)

1940"²da ö?retmenlere Amerikan okullar?ndaki üç ana problemin ne oldu?u soruldu. Çöp atma, gürültü ve sak?z çi?neme oldu?unu söylediler. Ayni soru geçen y?l soruldu?unda ise üç ana problemi ?öyle aç?klad?lar: Irza geçme, ?iddet kullanma ve intihar. - William Bennett (1993)

?nsanlar?n do?al çevreye kar?? yaratt?klar? tehdit, global çevre siyasetinin insanlara kar?? yarat??? tehdidin yan?nda hiçbir?eydir. - Fred L. Smith (1992)

Özgürlük ruhu ve gerçekçilik toplumun payandalar?d?r. - Henrik Ibsen (1877)

Medeni insan?n en büyük ba?ar?s?zl??? iktidarlard?r. Gerçekten iyi bir iktidar hiç olmam??t?r. En katlan?labilir olanlar? bile geli?igüzel, açgözlü, zalim ve kavray??s?zd?r. - H. L. Mencken

Bazen insanlar?n yönetiminin kendilerine emanet edilemeyece?i söylenir. Peki o zaman insanlara ba?kalar?n? yönetme i?i nas?l emanet edilebilir??. - Thomas Jefferson (1801)

Bu ülkede tek parti yönetimi var. Onlar?n bir yar?s?na Cumhuriyetçi, di?er yar?s?na Demokrat deniyor. Hiç farklar? yoktur. Gerçekten güzel fikirlerin hepsi sadece Liberteryenlerden geliyor. - Hugh Downs (1997)

Güç yozla?t?r?r, mutlak güç tam çürümeyi getirir. - Lord Acton (1887)

Politik güç bir silah?n namlusundan ç?kar. - Mao Zedong (1938)

Liberteryenizm ve sosyalizm aras?ndaki fark liberteryenlerin sosyalist bir toplulu?a katlanabilmeleri, sosyalistlerin ise liberteryen bir toplulu?a katlanamamalar?d?r. - David D. Boaz (1997)

Bir ülkenin kendini vergilendirerek zenginle?meye çal??mas? bir adam?n bir kovan?n içinde durup kendisini kovan?n sap?ndan tutarak yukar? kald?rmaya çal??mas? gibi imkans?z bir durumdur. - Winston Churchill (1903)

E?er size ba?kalar?n?n s?rt?ndan iyi ?eyler verece?ini vaadeden politikac?lara oy verdiyseniz, sizin paran?z? al?p kendileri dahil ba?kalar?na verdiklerinde de bundan ?ikayet etmeye hiç hakk?n?z olmaz..- Thomas Sowell (1992)

Sava? sosyalizmin ço?u muhafazakar taraf?ndan nefret edilen tüm karakteristik özelliklerine sahiptir: Gücün merkezde toplanmas?, devlet planlamas?, sahte ak?lc?l?k, özgürlüklerin s?n?rlanmas?, beklenen sonuçlara ili?kin aptalca iyimserlik, niyetlenilmemi? ikincil sonuçlara kar?? körlük ve görmezden gelme. - Joseph Sobran (1991)

?yi bir sava? veya kötü bir bar?? hiç olmam??t?r. - Benjamin Franklin (1773)

Her otorite üstlenilirken bir iyi niyet savunusu yap?l?r. ABD anayasas?n?n bu iyiniyetlerin getirece?i tehlikelere kar?? halk? savunmak üzere haz?rland???n? söylemek abart?l? olmaz. Her ya?tan iyi yönetici olma iste?inde insanlar vard?r ama esas istekleri yönetmektir. Efendice bir yönetim yapacaklar?na söz verirler ama maksatlar? efendilik yapmakt?r. - Daniel Webster (1782-1852)

Dünya üzerindeki mükemmel ve ilham verici olan her?ey özgürce çal??abilme f?rsat? olan bireyler taraf?ndan yarat?lm??t?r. - Albert Einstein

Özgürlük sorumluluk demektir. O yüzden ço?u insan ondan korkar. - George Bernard Shaw

Güç konusunda insanlara itimat laf?n? biryana b?rakal?m, onlar? Anayasa'n?n zincirleriyle ba?lay?p h?nz?rl?k yapmalar?na engel olal?m. - Thomas Jefferson

Anayasa iktidarlar?n halk? k?s?tlama arac? de?ildir, tam tersine - hayatlar?m?za ve yönelimlerimize hükmetmeye kalkmas?nlar diye - halk?n iktidarlar? k?s?tlamas? için kullan?lacak bir araçt?r. - Patrick Henry

Anayasan?n gücü halk?n onu korumaktaki iradesinden kaynaklan?r. - Thomas Edison

Anayasa yaz?l? bir enstrümand?r. O yüzden anlam? de?i?mez. ?lk günkü anlam? ne ise bugünkü anlam? da odur. - South Carolina v. United States, 199 U. S. 437, 448 (1905)

Yeme?imizi kasab?n, f?r?nc?n?n ya da bakkal?n yücegönüllülü?ünden de?il, onlar?n kendi menfaatlerinin pe?inde olmalar?ndan bekliyoruz. Muhatab?m?z onlar?n insaniyetperverli?i de?il kendi ç?karlar?n? dü?ünen insanlar olmalar?. O yüzden konu?mam?z kendi ihtiyaçlar?m?za de?il onlar?n menfaatlerine hitap etmelidir. Dilenciler hariç hiçkimse esas olarak kendi vatanda?lar?n?n cömertli?ine dayanmay? seçmez. - Adam Smith, "The Wealth of Nations"

Demokrasi bireysel cehaletlerin ortak akl?na dair hazin bir inançt?r. - H. L. Mencken

Kolektivizm hatal? bir ekonomik önermeye dayand???ndan dolay? çal??maz. Zenginliklerin adil pay? diye bir ?ey yoktur. Gayrisafi milli has?la dikkatle gerekli say?da dilimlere bölünmesi gereken ve e?er ben kendi hakk?mdan fazlas?n? yersem sana bo? kartonun kalaca?? bir pizza de?ildir. Ekonomi pratik her anlamda geni?leyebilir bir?eydir ve s?n?rs?zd?r. - P. J. O'Rourke, "How to Explain Conservatism"

Hükümetler insanlar? daha zengin yapamaz ama daha fakir yapabilir. - Ludwig von Mises

Milli bütçe dengelenmelidir. Kamu borcu azalt?lmal?, yetkililerin kibirlili?i hafifletilmeli ve kontrol edilmeli. Yabanc? hükümetlere yap?lan ödemeler azalt?lmal?. E?er milletin iflas etmesi istenmiyorsa art?k kamu yard?m?yla geçinmek yerine yeniden çal??may? ö?renmeli. - Marcus Tullius Cicero, 55 BC

Liberaller hükümet anneniz olsun istiyorlar. Muhafazakarlar ise hükümet baban?z olsun istiyor. Liberteryenlerin istedi?i size yeti?kin gibi davran?lmas?d?r. - Andre Marrou

E?er bir adam?n ad?mlar? ahbaplar?n?nkine uymuyorsa bu belki onun ba?ka bir davulun sesini duymas?ndand?r. B?rak?n o da ölçüsü ve uzakl??? ne olursa olsun ad?mlar?n? kendi duydu?u müzi?e uydursun. - Henry David Thoreau, Walden (1854)

Özgürlük insan?n arzulad???n? yapabilmesinden ibarettir. - John Stuart Mill, On Liberty (1859)

Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine ayk?r? bir güç kullan?lmas?n? mazur gösterebilecek tek amaç di?erlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada ki?inin kendi iyili?i yeterli bir hakl? neden de?ildir. - John Stuart Mill, On Liberty (1859)

Solcu politikac?lar özgürlü?ünüzü çocuklar ve fukaral?kla mücadele nam?na elinizden al?rlar, sa?c? politikac?lar ise bunu aile de?erleri ve uyu?turucu ile mücadele ad?na yapar. Heriki durumda da iktidar büyür ve güçlenir, siz ise daha az özgür olursunuz. - Harry Browne

E?er nefret etti?imiz insanlar?n da ifade özgürlü?ü olmas? gerekti?ine inanm?yorsak ifade özgürlü?üne hiç inanm?yoruz demektir. - Noam Chomsky

Dünyay? de?i?tirmek istedim. Ama gördüm ki emin olabilece?iniz tek ?ey kendi kendinizi de?i?tirmektir. - Aldous Huxley

Her insan?n ruhuna gösterece?i özen kendinedir. Peki ya bu özeni kendisi ihmal ederse?. Sa?l???n?, ya da mülkünü korumay? ihmal ederse?. Bunlardan hangisi devleti daha fazla ilhgilendirir ki?. Yarg?ç fakir ya da hastal?kl? olmamas? için yasa m? ç?kartacak? Yasalar ba?kalar?ndan gelecek zararlar? engellemek içindir, kendi kendimizden gelecek zararlar? de?il... Tanr? kendisi bile insanlar? kendi r?zalar? aksine kurtarm?yacakt?r. - Thomas Jefferson

Amerikadaki zenginlik ortak bir amaç u?runa insanlar?n kamusal fedakarl?klar? sayesinde de?il, kendi ki?isel amaçlar? ve servetlerini kazanma do?rultusunda hareket eden özgür insanlar?n üretken dehas? sayesinde kazan?lm??t?r. - Ayn Rand

Daima bir?eyi yapmaman?z? ö?ütleyen birileri olacakt?r. Esas mesele onlara ald?rmamay? bilmektir. - Tim Robbins

Herkes dünyay? de?i?tirmeyi dü?ünür, ama kimse kendini de?i?tirmeyi dü?ünmez. - Leo Tolstoy

Siyasete bula?may? reddetmenin cezalar?ndan birisi kendinizden daha de?ersiz ki?iler taraf?ndan yönetilir hale gelmektir. - Plato

Her birey zorunlu olarak içinde yerald??? toplumun y?ll?k gelirini olabildi?ince büyütmek için emek harcar. Asl?nda kimse ne genel olarak kamusal kazanc? te?vik etmeye çal???r, ne de onu ne kadar artt?rd???n? bilebilir. Niyeti sadece kendi kazanc? yönündedir, ancak bu do?rultuda giderken görülmez bir el taraf?ndan yönetilerek kendi amac? olmayan bir hedefe ilerlenmesine de yard?mc? olur. - Adam Smith, Wealth of Nations

ABD anayasas?n?n de?i?ik ikinci maddesinin kabulünden sonraki ilk yar?m yüzy?l boyunca mevcut belli ba?l? tüm yorumcular?n görü?leri, ve mahkeme kararlar? olsun ifadesi ve ruhuyla bir özel ki?inin silah sahibi olmas? ve onu bar??ç? amaçlarla ta??mas?n?n korunmas? gereken bir bireysel hak oldu?u, ve yasadan bunun amaçland??? tarihsel bir gerçektir. - Report of the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 97th Congress, Second Session (February 1982)

Fakirli?e ve ba?ar?s?zl??a arka ç?k?p maddi destek sa?larsan?z herikisinin de miktar?n? daha fazla artt?r?rs?n?z. - James Dale Davidson, National Taxpayers Union

E?er bir insan?n hayat?n? kurtarmak için 12 ki?iyi öldürmemiz gerekecekse buna de?ecektir..- Unknown

Asl?nda tüm mant?kl? yasalara uyulur. Yasa oldu?undan dolay? de?il,.. mant?kl? insanlar?n zaten bunu yapmas? gerekti?inden dolay?. E?er bir yasaya sadece yasa oldu?u için boyun e?mekte iseniz, bu o yasan?n belki de hiç olmamas? gerekti?inin oldukça güçlü bir i?aretidir. - Unknown

ABD anayasas? kusurlu olabilir. Ama ?imdikine göre dünya kadar daha iyidir. - Unknown

Sosyal devlet bir vatanda?? müvekkil haline getirip, bürokrat?n emrine veriyor, onu i? hayat?na kar??, aileye kar??, f?rsatlara kar??, mülke kar?? kurallara tabi hale getiriyor. Böyle insan-kar??t? kurallar içinde k?vranmaya mecbur b?rak?lan insanlar do?al olarak baz? arazlar geli?tirir. Ak?am haberleri sosyal devletin do?al bir sonucudur. - Unknown

Hükümetlerin uzun burnunu insanlar aras?ndaki kar??l?kl? r?zaya dayal? ili?kilere sokmamas? gerekti?ine inan?yorum. - John Anderson, Independent presidential candidate, 1980

Mallar s?n?rlardan geçemezse askerler geçecektir. - Fredric Bastiat, eski Frans?z Ekonomist

Üretim ve ticaret tekelleri kayna??n? kapitalist ekonominin bir yap?sal özelli?inden de?il hükümetlerin serbest ticaret ve laissez faire kar??t? müdahaleci ekonomi politikalar?ndan al?r. - Ludwig Mises,

Tecrübe bize gösteriyor ki özgürlügün korunmas?nda en fazla tetikte bulunmam?z gereken zamanlar hükümetin amaçlar?n?n yarar sa?lad??? zamanlard?r. ... Özgürlü?e gelecek en büyük zararlar iyi niyetli ama kavray??? k?t, ihtirasl? insanlar?n sinsi tecavüzleri sonucu gerçekle?ir. - Supreme Court Justice Louis D. Brandeis, 1928

Gümrük harç ve vergileri, kotalar ve di?er ithal k?s?tlamalar? fakirlerin geçim s?k?nt?s?n? artt?rma bahas?na zenginlerin i? hayat?n?n korunmas?n? amaçlar. Sizin seçme hakk?n?z? elinizden alarak politik olarak kay?r?lan ?irketlerin yüksek fiyatl? ve dü?ük kaliteye sahip ürünlerini almaya mecbur eder. - Alan Burris, "A Liberty Primer"

Tüm dünyadaki ticaret s?n?rlamalar?n?n global olarak kald?r?lmas? belki de evrensel bar?? hedefine ticari s?n?rlarla bölünmü? halklar aras?nda yap?lacak herhangi siyasi birli?in sa?layabilece?inden çok daha fazla yard?mc? olacakt?r. - Frank Chodorov

Demokrat ve Cumhuriyetçi yakla??mlar?n miras?: ?flas sonucu Liberteryenizm. - Nick Nuessle, 1992

Haberler ile gerçekler ayni ?ey de?ildir. - Katharine Graham, The Washington Post gazetesinin sahibi

Yasad??? olan? hemen yapabiliriz. Anayasaya ayk?r? olan? yapmak ise biraz daha vakit al?r. - Henry Kissinger

Korkutucu senaryolar sunmal?, basitle?tirilmi? dramatik bildirimlerde bulunmal?, ?üphelerimizden de pek söz etmemeliyiz. Etkili olmakla dürüst olmak aras?ndaki do?ru dengenin nas?l olaca??na karar vermemiz gerekir. - Stephen Schneider, environmental activist, in "Discover", Oct. '89

San?r?m herkesin en çok endi?elendi?i terör IRS (vergi gelirleri dairesi). - Terörizmden korkup korkmad??? soruldu?unda, Malcolm Forbes

B?rak?n?z insanlar ne görmek ve duymak istiyorlarsa piyasa mekanizmalar?yla gerçekle?tirsinler. Time dergisine müdahale etmiyoruz da bu kutuya kar??makla ilgili (radyo/tv) milli saplant?m?z niyedir? - Mark Fowler, FCC Chairman

Köleli?e giden yol genellikle ?öyledir. Önce silahlar?n?z? al?rlar, sonra mülkünüzü, en sonunda da sizden çenenizi kapatman?z? ve bu durumdan zevk ald???n?z? söylemenizi isterler. - James A. Donald

Her özgürlük dostu ABD'nin hapishanelerinin dikkatsiz uyu?turucu kullanlar ve en küçük emarede halk?n özgürlü?ünü çi?neme gücüne sahip kolluk kuvvetleri ordusuyla dolu bir silahl? kampa dönü?mekte olmas?ndan benim kadar tiksinmelidir. - Milton Friedman, Nobel Prize-winning economist

Gençler, özellikle de siyahi gençlerin yüksek i?sizlik oran? hem bir skandal, hem de ciddi bir sosyal huzursuzluk kayna??d?r. Ama bu büyük ölçüde asgari ücret yasalar?ndan kaynaklanan bir sorun. Asgari ücret yasalar?n? mevzuat kitaplar?ndaki en siyah kar??t? yasalardan biri belki en fazla siyahlara kar?? yasa olarak görmekteyiz. - Milton Friedman, Nobel ödüllü ekonomist

Bir hükümeti kendi yasalar?na uymamaktan, dahas? kendi varl?k ve imtiyaz?n?n kayna?? olan ana sözle?meye ayk?r? davranmaktan daha h?zl? tahrip edebilecek ba?ka hiçbir ?ey yoktur. - U. S. Supreme Court Justice Tom C. Clark - Mapp vs. Ohio

E?er ne zaman ekim ve ne zaman hasat yapaca??m?z Washington taraf?ndan yönetliyor olsayd? çok k?sa sürede ekme?e muhtaç hale gelirdik. - Thomas Jefferson

Atalar?m?z bir konuda hata etmi?ler. U?runda sava?malar? gereken ?ey vergilendirmesiz temsil olmal?yd?. - Fletcher Knebel, historian

Tarihteki hatalardan ders almayanlar ayni hatalar? tekrarlamaya mahkumdur. - George Santayana

Her insan?n kendi kimli?inde mahfuz bir mülkiyeti vard?r. Buna kendi d???nda hiç kimsenin bir hakk? yoktur. Bedeninin eme?i, ellerinin i?i tamamen kendisine aittir. - John Locke, 1690

Halk?n özgürlü?ünün k?s?tlanmas?nda güç sahiplerinin özgürlükleri sessiz ve ad?m ad?m gaspetmesinin örnekleri ?iddetle ve ani gaspetme örneklerine göre daha fazlad?r..- James Madison

Kazançlardan vergi al?nmas? zorla çal??t?rma(angarya) ile ayni mahiyettedir. Birinin eme?inin has?las?na el koymak onun emek saatlerine el koymak ve ona saatlerce çe?itli i?ler yapt?rtmakla e?de?er bir durumdur. - Robert Nozick, Harvard philosopher

'20"²li ve '30"²lu y?llarda ABD'deki yüksek suç oran? alkol yüzünden de?il onun yasaklanmas? yüzündendi. Bugünkü uç oranlar?n?n yüksekli?i de uyu?turucu yüzünden de?il, onunlar ilgili konulan yasaklar yüzündendir. - US District Judge James C. Paine, addressing the Federal Bar Association in Miami, November, 1991

Washington'daki temsilcilerimizin ahlaki ve anayasal yükümlülükleri özgürlüklerimizin korunmas?d?r. Bir yandan dünyaya dad?l?k edip, kazanan? olmayan sava?lara yolaçarken, öte yandan da halk?m?za iflas ve ekonomik karga?a getirmek de?il. - Congressman Ron Paul, 1987

Birisi üretirken öbürleri onun üretti?ini da??t?yorsa üreten köledir. - Ayn Rand

Siyasetle ilgileniyorum ki bir gün mecburen ilgilenmek zorunda kalmayay?m diye. - Ayn Rand

Kübada silah yasa?? ve kontrolu var. Küba'da devletin herkesi ?emsiyesine alan sa?l?k sistemi de var. Peki neden hepsi buraya gelmek istiyorlar? - Paul Harvey 8/31/94

En Bush hayran?, bayrak emen budala dahi içten içe bir?eylerin yanl?? gitti?ini bilmektedir. Amerika bitti ve bunu art?k herkes biliyor. Yeni dünya düzeni ölmekte olan bir imparatorlu?un kokusuna sahip ve kanallar? de?i?tirmekle bundan kurtulamay?z. - Jello Biafra

E?er jüri yasan?n adaletsiz oldu?unu hissediyorsa, hakimin yasaya göre verdi?i karar?n aksine de olsa, ortada aksine deliller de olsa jürinin beraat ettirmedeki tart???lmaz yetkisini tan?r?z. Mahkemeler de jürinin bu karar?na uygun davranmak zorundad?r. - US v Moylan, 4th Circuit Court of Appeals, 1969, 417 F. 2d at 1006

Ülkenizi sevin ama hükümetinden de korkun. - N. E. folk wisdom

ABD anayasas?n?n neresinde, hangi maddesinde ana babay? evlad?ndan ayr?l?p, evlad? anababas?ndan ay?r?p hükümetin aptall??? veya ahlaks?zl???n?n bir sonucu olarak girdi?i bir sava??n cephesinde çarp??mak zorunda b?rak?labilece?i yaz?yor ki? - Daniel Webster

Çiftçilere çe?itli paralar da??t?lmaktad?r. Ama bunlar?n asl?nda ne oldu?unun ad?n? koyal?m. Kitab?na uydurulup yasalla?t?r?lm?? soygun. Esas itibariyle bir kongre üyesi seçmenine gidip diyor ki, "Oyunu bana ver, ben de yetkimi kulanarak ba?ka amerikal?lar?n paras?n? al?p sana vereyim. " - Walter Williams, economist and syndicated columnist

Milli Sa?l?k Sistemi, ABD Posta ?daresi'nin etkinli?inin, Vergi müdürlü?ünün (IRS) ?efkatinin ve Pentagon'un maliyet muhasebesi sisteminin hep bir araya getirilmi?idir. - Louis Sullivan/Connie Horner quoted by Novak in _Forbes_

Silah kullanmak isteyen almanlar SS ya da SA birliklerine kat?lmal?d?r. - sade vatanda?lara ise silah gerekmez, çünkü onlar?n silah sahibi olmalar?n?n devlete bir hizmeti yoktur. - Heinrich Himmler

Kutsal kitaptaki 10 emir 297 kelimeyle yaz?lm??. Haklar Bildirgesinin 463 kelimesi var. Lincoln'un Gettysburg konu?mas? 266 kelime içeriyor. Lahana fiyatlar?n? düzenlemekle ilgili yak?n tarihli bir federal yönetmelik ise tam 26, 911 kelime ile yaz?lm??. - The Atlanta Journal

#1730

 
© 2015
AŞK