Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Mesajlar

En güzel özlü mesajlar k?sa sayfas? -
A?k? Seçme öz?ürlü?ünün Gerçekle?mesi Olanak D???d?r ( Octavio Paz )
A?k? Tan?mayan A?k?n yaras?na iLaç oLamaz! ( William Shakespeare )
A?k?n Ald? benden Beni, Bana Seni Gerek Seni ( Yunus Emre )
A?kla Nefret Bizim Elimizdedir ( A. Çehov ) k?sa özlü mesajlar facebook
A?k?n Tradejisi iLgisizliktir ( W. Faulkner )
A?k?n? Söyleyebilen Az Seviyor Demektir ( Petrarca )
A?ks?z Hayat Her?eyden Berbatt?r ( Ph. J. Bailey )
A?ks?z Hayat Rüyas?z Uykuya Benzer ( Halit Ziya U?akgil )
A?kta Suçun Hafifi Yoktur ( H. De Balzac )
A?ktan Çok Söz Eden â??k oLur ( Victor Hugo )
tatmin edilmi? A?k Alevi Sönmü? DUmana Benzer ( raif necdet kestelli )
Kurtulamam 3 Nesnenin Elinden 1) Ayr?l?k, 2) Gurbet, 3) A?k... ( Â??k Gevheri )
Her Derda çaare Var Güzelim, A?ka Çaare Yok ( Abdülhak Hamit Tarhan )
Küçük avantajlar?n pe?inden ko?arken büyük ba?ar?lardan olabilirsiniz. Konfucyus
Çok konu?an az i? yapar. ( Schiller )
Hayat?n?z? cesurca kabullenin, ba?ar?ya dönü?tü?ünü göreceksiniz. ( Emerson )
iktisatç? ; dün öngördü?ünün bugün gerçekle?medi?ini yar?n aç?klayabilen kimsedir.
Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. ( Albert Einstein )
Yüzeyde hazine bulamazs?n?z.
Ak?ll? adam, akl?n? kullan?r. Daha ak?ll? adam, ba?kalar?n?n akl?n? da kullan?r.( Bernard Shaw )
Zirvelerde kartallar da bulunur, y?lanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, di?eri ise sürünerek gelmi?tir.
Önemli olan nereye gelmi? oldu?unuzdan çok, nereden ve nas?l geldi?inizdir.( Cenap Sahabettin )
Yap?l?rken heyecan duyulmayan i?ler ba?ar?lamaz.( Emerson )
?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde
Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr
iyi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana
Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong
Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore
Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot
Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld
Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S.Darrow
Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips
Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht
S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson
Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville
A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael
A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
Niçin hep birlikte bar?? ve uyum içinde ya?amayal?m? Hepimiz ayn? y?ld?zlara bak?yoruz, ayn? gezegenin üzerindeki yol arkada?lar?y?z ve ayn? gökyüzünün alt?nda ya??yoruz. Aunius Aurelius Simachus
A?k hakk?nda her?ey do?ru, her?ey yanl??t?r. Hakk?nda söylenecek hiçbir ?eyin saçma olmad??? tek ?ey a?kt?r. Chamfort
Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez. Pestalozzi
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Kötümser yanl?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J.Harris
Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun
Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN
?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman
Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski
Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle
Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith
Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin
A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel
ABARTI
Hedefi vurmak için biraz yukar?ya ni?an al?r?z. (Ralph Waldo Emerson)
AÇLIK
Açl???n oldu?u yerde yasalara sayg? duyulmaz, yasalara sayg? duyulmayan yerde de açl?k olur. (Benjamin Franklin)
AHLÂK
?nsan mutsuz olur olmaz ahlâkl? kesilir. (Marcel Proust)
ANABABALAR
Bu dünyada en son çocuk sahibi olmas? gereken insanlar anababalard?r. (Samuel Butler)
AYDINLAR
Entelektüel, seksten daha ilginç bir ?ey ke?fetmi? ki?idir. (Aldous Huxley)
AYRILIK
Bazen bir ki?i olmad???nda tüm dünya bo?alm?? gibi gelir. (Alphonse de Lamartine)
BA?IMSIZLIK
?yi yazam?yorsan, iyi dü?ünemezsin; iyi dü?ünemiyorsan, ba?kalar? senin yerine dü?ünür. (George Orwell)
BA?NAZLIK
Tüm genellemeler tehlikelidir, bu bile. (Alexandre Dumas Fils)
BEDEN
Erke?in organlar? beynine hizmet etmez, ihanet eder. (Edmond de Goncourt)
CEHALET
Pek az ?ey bilen, onu s?k s?k tekrarlar. (Thomas Fuller)
C?NSELL?K
Seksi a?k?n i?ini yapmaya, a?k? da seksin i?ini yapmaya zorlamamal?s?n?z. (Mary McCarthy)
DEL?L?K
Deli delili?inde diretse, bilge olur ç?kar. (William Blake)
D?PLOMAS?
Diplomasi, eline bir ta? geçirinceye kadar "Cici köpek!" deme sanat?d?r. (Will Rogers)
EVL?L?K
Kar?n?z? elinizden alan bir erkekten alaca??n?z en iyi intikam, kar?n?z? ona b?rakmakt?r. (Sacha Guitry)
GAZETEC?L?K
Eskiden i?kence aletleri vard?. ?imdi gazeteler var. (Oscar Wilde)
GÜZELL?K
Yol güzelse, nereye vard???n?n ne önemi var! (Anatole France)
HIRSIZLIK
H?rs?z?n küçü?ünü asar?z da, büyü?ünü ba? tac? ederiz. (Aisopos)
HUKUK
Ana yasa, halk?n iyili?idir. (Marcus Tullius Cicero)
?HANET
Krallar ihaneti sever, ama hainlerden nefret eder. (Thomas Dekker)
PARA
Dilenciler tümden kald?r?lmal?d?r ortadan! ?nsan onlara para verse de huylan?yor, vermese de. (Nietzsche)

#2238

 
© 2015
AŞK