Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Mesajlar

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.

(Necip Faz?l K?sakürek)

Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.

(Aristo)

Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir.

(Amie Suche)

Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi.

(Phyllis Bottome)

Isterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün.

(Doris Lessing)

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.

(Confucius)

Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde . Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum . Belki seven sevilir diye.

Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.

Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen. Bilki senin için yanan kalbimdir.

Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.

Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin

Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor

?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum

Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi.

Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.

E?ilip gözlerime bakt?: seni seyredebilirmiyim dedi usulcac?k. Sand?m eylemlerin, insanlar?n gözlerimde ve yüzümde oyna?mas?n? Seyredecek.

"Evet" dedim belli belirsiz. Yumdu gözlerini. ?a??rd?m. Sonra anlad?m ki kalbinde seyrediyordu beni.

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan . Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni . Taa ki beni sende bulana kadar.

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken. Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken. Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum. içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...

Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde . Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...

Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.

göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle.

Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek . Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.

Ya?mur vuruyorsa pencerene, Anla ki o zaman ben a?l?yorum. Ya?mur pencerene vururken , Benim gözya?lar?m da kalbime vuruyor; T?pk? ya?mur gibi..

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara . Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

Ya durgun olmal? deniz ; ya durmal? ya da kudurmal?, Sonuna kadar saplanamayacksa hançer k?n?da durmal? , Seven ölene dek sevilmeyecekse ba?tan unutulmal?.

Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin . Ve ben seni o kadar çok sevece?imki Bir daha cennetine dönemeyeceksin

Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.

Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.

E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.

Bir gün gelip soracaks?n beni mi daha çok seviyorsun yoksa Tanr?'y? m? diye...Ben hiç dü?ünmeden Tanr?y? diyece?im ve sen küsüp gideceksin.

Ama nereden bileceksin içimdeki Tanr?n?n sen oldu?unu...

Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, kalbimi sevdim, seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim, Belki seversin diye...

Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa , Bilki o seni benden daha çok seviyor...

Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.

Ya?amak gecenin tüm karanl???na ra?men, Bu?ulu bir cama güne?i çizebilmektir. YA?AMAK D?RENMEKT?R !

A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n. Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için, Ya?ayan birileri mutlaka vard?r.

E?er bir gün a?k?n ölürse onu do?du?u yere göm kalbine !!

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...

Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.

göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle.

Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek . Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.

Ya?mur vuruyorsa pencerene, Anla ki o zaman ben a?l?yorum. Ya?mur pencerene vururken , Benim gözya?lar?m da kalbime vuruyor; T?pk? ya?mur gibi..

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara . Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

Ya durgun olmal? deniz ; ya durmal? ya da kudurmal?, Sonuna kadar saplanamayacksa hançer k?n?da durmal? , Seven ölene dek sevilmeyecekse ba?tan unutulmal?.

Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin . Ve ben seni o kadar çok sevece?imki . Bir daha cennetine dönemeyeceksin

K?skançl?kda gururun pay? a?ktan fazlad?r.

(La Rochefoucauld)

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister.

(Oscar Wilde)

Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.

(Descartes)

Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

(Yilmaz Erdogan)

Baskalar?n? s?k s?k affedin, ama kendinizi asla...

(Publilius Syrus)

Gerçek a?kta ne vefa vard?r ne cefa....

(Mevlana)

Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.

(Leonardo da Vinci)

Insanlar? iyi tan?y?n, her insani fena bilip kötülemeyin, her insan? da iyi bilip övmeyin

(Mevlânâ)

Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamd?r.

(Confucius)

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol.

(Dale Carnegie)

Sevgi insanl?g?n, ?iddet hayvanl?g?n kanunudur.

(Gandi)

Dostuna da dü?man?na da yard?m et.

Çünkü o zaman, dostunla daha yak?n dost,

Dü?man?nla da dost olursun.

(Cledbul)

E?er bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini ara?t?rmal?d?r.

E?er bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de ara?t?rmal?d?r.

(King Dse)

Ne söyleyeyim diye ba?ta dü?ünmek, niçin söyledim diye sonunda pisman olmaktan iyidir!

(Sadi)

Insanlar?n mutluluklar? yada mutsuzluklar?, talihin oldu?u kadar

Kendi karakterlerinin de eseridir. !!

(La Rochefoucauld)

Mutlu oldu?unuz zaman, size bu mutlulu?u veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!

(A. Maurois)

Mal kaybeden, bir ?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir.

Fakat cesaretini kaybeden her ?eyini kaybetmistir.

(Goethe)

Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.

Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.

Her?eyi bildi?ini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine

Cahilim diyebilecek cesaretin olmal?.

(Ivan Pavlov)

Kula bela gelmez Hak yazmad?kca,

Hak bela yazmaz kul azmad?kca.

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kal?r.

(Çin atasözü)

Dü?manlar?n?z? affedin bu bir büyüklüktür. Ama onlar? unutmak büyük bir aptall?kt?r.

(J. f kennedy)

Üç ki?inin bildi?ini, bütün köy biliyor demektir!

(Alman atasözü)

Istedi?ini söyleyen, istemedi?ini isitir.

En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r.

(Moliere)

Insanlar? yükselten iki büyük vas?f vard?r; erke?in mert, kad?n?n namuslu olmas?.

(Napoleon)

A?k, e?e?e bile dansettirir

(Frans?z atasözü)

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

(Balzac)

Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla, ?????ndan bir ?ey kaybetmez.

(Mevlana)

Hile, oyunu kazand?rsa da, kaderi de?istirmez.

(La edri)

Ba?ar?l? insanlar, ba?ar?lmayacak san?lan ?eylerin ba?ar?laca??na inanan insanlard?r..

Kötü bir cemiyetin bozamad??? insan?, Kötü bir arkada? bozar

(La Edri)

Sanssizliga katlanabiliriz, çünkü disaridan gelir ve tümüyle rastlantisaldir.

Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptigimiz hatalara hayiflanmaktir.

(Oscar Wilde)

Iyi agaç kolay yetismez;rüzgar ne denli güçlü eserse, agaç da o denli saglam olur.

(J. Willard Marriot)

Zor is, zamaninda yapmamiz gereken fakat yapmadigimiz kolay islerin birikmesiyle meydana gelir. (J. J. Rousseou)

Nankör insan, herseyin fiyatini bilen, fakat hiçbir seyin degerini bilmeyen insandir.

(Oscar Wilde)

Atalarindan sana kalani haketmeye bak! Yoksa senin olmazlar.

(Goethe)

E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.

Bir gün gelip soracaks?n beni mi daha çok seviyorsun yoksa Tanr?'y? m? diye...Ben hiç dü?ünmeden Tanr?y? diyece?im ve sen küsüp gideceksin.

Ama nereden bileceksin içimdeki Tanr?n?n sen oldu?unu...

Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, kalbimi sevdim, seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim, Belki seversin diye...

Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa , Bilki o seni benden daha çok seviyor...

Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.

Ya?amak gecenin tüm karanl???na ra?men, Bu?ulu bir cama güne?i çizebilmektir. YA?AMAK D?RENMEKT?R !

A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n. Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için, Ya?ayan birileri mutlaka vard?r.

E?er bir gün a?k?n ölürse onu do?du?u yere göm kalbine !!

Küçük insanlar küçük ?eylere çok k?r?l?rlar, büyük insanlar bunlar?n hepsini görür, fakat k?r?lmazlar.

La Rochefoucauld

Büyük olmak iyidir ama, insan olmak daha iyidir.

Albert Schweiter

?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler.

Montaigne

?nsanlar?n hepsi maskelidir, yaln?z baz?lar?nki incedir.

Anonim

Ba?l?ca üç çe?it insan vard?r:

Bilgisever, ünsever ve parasever

Platon

?nsanl??a olan güveninizi hiç kaybetmemelisiniz. Çünkü insanl?k bir okyanustur; okyanusa damlayan birkaç damla onu kirletmez.

Budha

Hiçbir varl?k, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

Friedrich Holderin

En kötü insanlar, birine muhtaç olduklar?nda, dünyan?n en iyi insan? kesilirler.

Ebner Eschenbach

?nsanlar size kar?? de?ildirler. Sadece kendilerinden yanad?rlar, o kadar.

Gerald Fowler

Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabildi?ini söyleyen insand?r.

Confucius

?nsanlar her zaman bir kahraman olamazlar ama, her zaman insan olabilirler.

Benjamin Franklin

?nsan, dü?ünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmi?tir.

J. J. Rousseau

Kendini oldu?u gibi kabul etmek istemeyen tek varl?k insand?r.

Aristo

En çok ho?land???m?z insan, kendimize benzetti?imiz insand?r.

Montaigne

?nsanl?k her gün ilerliyor, fakat insan hep ayn? kal?yor.

E. Gebiel

Konu?may? ö?renmek

için iki y?l,

Susmay? ö?renmek için ise

Bir ömür gerekir.

Çiçekler güzel olmak,

?nsanlar ise iyi olmak için vard?rlar.

Phil Bosman

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüregine gözlerin zaman zaman takilirsa uzaklara kulaklarin ansizin çinlarsa bilki bir yerlerde delice özleniyorsun.

?nsan ya hayrand?r sana ya dü?man, ya hiç yokmu?s?n gibi unutulursun

Ya bir dakika bile ç?kmazs?n ak?ldan.

Bilirmisin geceler ne kadar uzun gelir bekleyenlere

Hele o beklenenler vazgeçilmezlerdense..

Do?an güne?i bana do?sa, her mutluluk beni bulsa,

Bütün dünya benim olsa sensiz hayat ya?anm?yor

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i,

Sen bazen ya?anacak hayat?n cesaret verecek mutluluk yan?,

Sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni...

?u an hayatta olmam?n çok güzel bir nedeni var,

Bu nedende yüre?imdeki sensin..

Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama,

Biri için dünyalar kadar önemlisin.

Ben, seni, gözlerimi kapatt???mda de?il,

Gözlerimi açt???mda görmek isterim...

Sevdi?inin gözya?lar? sahile vurdu?u zaman ,

Sahilin ataca?? imza SEN? SEV?YORUM olacak bitanem..

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r;

Yetmi? y?lda bir yakla??r dünyaya...

?nsan ömrü boyunca ya bir defa görür ya hiç...

Ben gördüm o da sensin Bitanem...

Seni y?ld?zlara benzetiyorum.

Onlar kadar p?r?l p?r?l ve yine onlar kadar ???l ???ls?n.

Ama aran?zda tek bir fark var,

Onlar bin tane sen bir tanesin.

A?lasam çizgi çizgi,

Gözya?lar?m sana de?ilmi? gibi, beklesem,

Zamans?z, dünsüz, yar?ns?z gelmeyi?ini, Silinmiyor hüzünlerim,

Seni seviyorum...

Hafif hafif çiseleyen ya?murda kal?rsan;

Saçlar?n? ok?ayan her tanede

BEN? HATIRLA !

Bu gece seni dü?ünece?im; Ne kadar uzakta olursan ol,

Sevgimi avuçlar?ma al?p y?ld?zlara üfletece?im ,

Gecenin rengine kuca??nd?r diyerek dü?lere dalaca??m..

?ki ?a?k?n y?ld?z gibi parlayan gözlerine bak?p da, senin ruhunu tüm içtenli?iyle görebilenler anlar ki sen bir ömre bedelsin !!

Ben seni bir nisan ya?murunda,

Ilg?t ?lg?t esen rüzgarlar?n gelincikleri ok?ay?p,

Bir k?? günü kar alt?ndaki bu?day tanesinin,

Güne?i özledi?i gibi seviyorum...

Gözlerimdeki p?r?lt?y? farketti?in zaman,

Ü?enme sar?l boynuma anlam???md?r mutlaka sevdi?ini,

Zaten belli olur gözlerimden hemen,

Al???k de?iller öyle parlamaya!

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak,

Mutluluk ise gözbebe?in kadar yak?n olsun,

Umutlar?n gerçek gerçeklerin, mutluluklar?n sonsuz olsun..

Bugünde yar?n da yüre?in kadar yan?nday?m ,

Kendini yanl?z hissetti?inde elini yüre?ine koy ben hep oraday?m!!

Gecenin en karanl?k ve en derin an?nda,

K?z?l bir ay kar??mda karanl??a yükseliyor,

Ve bir y?ld?z bana göz k?rp?yor.

EM?N?M K? SENS?N ! !

Senin için a?larken gözümden dü?en ya?lar denize dökülseydi e?er,

Karaya vuran dalgalar "seni seviyorum" yazard?.

?ki damla gözya?? dü?tü gülüme, sonra kurudu tuzu kald? geriye,

Denizleri a??p a?k?ma yol ald? bir umutla ye?erip tekrar açacak diye.

Ay ?????ndad?r sevgiliye duyulan hasret,

Ve sevgiline hasret kald???n kadar yak?ns?n.

Unutma ya?murun ya?d??? kadar ?slaks?n,

Güne?in seni ?s?tt??? kadar s?cak..

Ye?ile inat a?aç hala ye?ermekte,

Geceye inat gün hala a?armakta,

Ben ise sana inat seni hala sevmekteyim

?nat bu ya seni hep sevece?im..

Aramazd?k gece mehtab? yüzün parlarken,

Bir sönük y?ld?za benzerdi güne? yan?mda sen varken.

Bu gece bir y?ld?z tut,

Ben bu y?ld?z kadar uza??nda olsam bile,

Sevgim heran yan?ba??nda!..

E?er bir gün o, sevdi?in ya?mur insafs?zca seni ?slat?rsa, bilki ben sana a?l?yorum. E?er bir gün a?k?m?z?n ?ark?s? kulaklar?n? t?rmalarsa bilki ben o ?ark?y? sana söylüyorum. E?er bir gün elinde bir demet gül mezar?ma gelirsen bilki mutluyum mezar?mda uyuyorum...

Her mart? bir deniz, Her rüya bir uyku,

Her da? bir duman Her nota bir ?ark? bulur ama,

Ben ba?ka " sen " bulamam...

Hep bir y?ld?z olman? bekledim.

Gün gelir kay?p bana ula??rs?n diye,

Sonra vazgeçtim

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum . Belki seven sevilir diye.

Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.

Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen. Bilki senin için yanan kalbimdir.

Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.

Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin

Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor

?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum

Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi.

Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.

E?ilip gözlerime bakt?: seni seyredebilirmiyim dedi usulcac?k. Sand?m eylemlerin, insanlar?n gözlerimde ve yüzümde oyna?mas?n? Seyredecek.

"Evet" dedim belli belirsiz. Yumdu gözlerini. ?a??rd?m. Sonra anlad?m ki kalbinde seyrediyordu beni.

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan . Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni . Taa ki beni sende bulana kadar.

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken. Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken. Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum. içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman

#93

 
© 2015
AŞK