Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Sözler

Paul'ün maa??n? ödemek için Peter'i soyan bir hükümet, Paul'ün deste?ini her zaman arkas?nda hissedecektir. - George Bernard Shaw

Daha çok hapishaneye de?il, daha az yasaya ihtiyac?m?z var. - James Bovard

Büyük hükümet planlar?ndan bir di?eri de sava?lard?r. - Joseph Sobran

Geçici güvenlikleri için temel özgürlüklerinden feragat edenler ne özgürlü?e, ne de güvenli?e sahip olabilirler - Benjamin Franklin

Yeryüzündeki kötülüklerin yeni yasalar arac?l???yla çözülebilece?i inan???, insanl???n kap?ld??? en ciddi hezeyanlar?ndan biridir - Thomas B. Reed (1886)

E?er sorumsuz ve yanl?? tercihler yapmakta özgür de?ilseniz, özgür de?ilsiniz demektir. - Jacob Hornberger (1995)

Hükümete güç ve para vermek, ergenli?e yeni girmi? bir o?lan çocu?un eline viski ve araba anahtarlar? vermeye benzer - P. J. O'Rourke

Hükümet yozla?t?kça daha çok yasa ç?kart?r..- Tacitus

Yasama organ? toplant? halinde iken hiç kimsenin hayat?, mülkü ve özgürlükleri güvence alt?nda de?ildir - Mark Twain (1866)

Bir ki?iye yapmak istemedi?i bir ?eyi, s?rf onun iyili?ine oldu?una inand???n?z için zorla yapt?rmaktan daha büyük kötülük olamaz..- Robert Heinlein

Kar??m?zdaki gerçek büyük tehlike, i?imize o anda öyle geldi?i için özgürlüklerin azar azar yok edilmesidir. - Edmund Burke (1899)

Medeni bir toplum olman?n gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanmaya galip gelmi? olmas?d?r. - Mark Skousen

Zorbal???n kötülü?ünü, ancak ona kar?? direnenler bilir. - John Hay (1872)

Demokrasi, iki kurt ve bir koyunun ö?len yeme?inin ne olaca?? konusunda oylama yapmalar?ndan fazlas? olmak zorunda. - James Bovard (1994)

??ler do?al seyrine b?rak?l?rsa bireysel özgürlükler geriler ve hükümetler güç kazan?r. - Thomas Jefferson

Korkaklar despotizmin sükunetini, özgürlü?ün f?rt?nal? denizlerine tercih ederler. - Thomas Jefferson

Kendini özgür sanan köleler, en umutsuz biçimde kölele?mi? olanlard?r. - Goethe

E?er hükümetin çizmesi g?rtla??n?za basmakta ise, bunun sol veya sa? çizme olmas? pek de fark etmez..- Gary Lloyd

Her sayg?n insan, yönetimi alt?nda ya?ad??? hükümetten utan?r. - H. L. Mencken

?nsanl??a hükmetme arzusu, hemen her zaman insanl??? kurtarma arzusu k?l???na bürünür..- H. L. Mencken

?nsanlar? faziletli ya da dindar ki?iler haline getirmek veya aptallar? kendi ahmakl?klar?n?n sonuçlar?ndan korumak hükümetlerin i?i de?ildir. - Henry George

Erdem varsa yasalar gereksizdir. Erdem yoksa yasalar uygulanamaz olur. - Anonim

Özgürlüklerin savunusunda a??r?l?k bir zaaf de?ildir. Adalet aray???nda ?l?ml?l?k da bir fazilet de?ildir. - Barry Goldwater (1964)

Özgürlük bir politik amac?n vas?tas? de?ildir. En de?erli politik amac?n ta kendisidir. Lord Acton

Vergilendirme hakk?, mahvetme hakk?d?r - John Marshall

[Antik Yunan kültürü hakk?nda]: Onlar özgürlüklerden ziyade güvenlik pe?indeydiler. Rahat bir hayat istediler ve sonunda hem güvenliklerini, hem konforlar?n?, hem de özgürlüklerini kaybettiler. - Edward Gibbon

Ahlaks?zl?k, insan?n mutluluk aray??? içinde yapt??? hatalard?r. Gerçek suçlar?n aksine ba?kalar?na zarar amac? ta??maz, kimsenin mal?na veya ?ahs?na zarar vermez. - Lysander Spooner

Gücü elde etmek ve elde tutmak için onu a?kla istemek gerekir. Oysa güç istenci iyilikle de?il, tam aksine, gurur, kurnazl?k ve zalimlik gibi iyili?in tam tersi karakter özellikleriyle ili?kilidir. - Leo Tolstoy

Suçsuz insanlar üzerinde hakimiyet kurmak mümkün de?ildir. Hükümetin tek gücü ise suçlular? takip edip, onlar? cezaland?rmaya yöneliktir. E?er ortada yeterince suçlu yoksa, suçlular yarat?l?r. Bu amaçla yasalar haz?rlan?r ve o kadar çok ?ey suç olarak ilan edilir ki, masum insanlar?n yasalar? çi?nemeden ya?amas? imkans?z hale gelir. - Ayn Rand

A. B. D. kötü yaz?lm?? ve tesadüfi olarak uygulanan yasalar?n ülkesidir. - Frank Zappa

Bu aralar A. B. D. 'de tehlikeli vatanda? say?lmak için, ülkenin kurucular?n?n özgürlük mücadelesi s?ras?nda kulland??? ifadeleri tekrarlamak yeterli hale geldi. - Charles A. Beard

Koyunlardan olu?an bir halk?n babas? kurtlardan olu?an bir hükümettir. - Edward R. Murrow

Hükümetin yasal güçleri daima birilerine zarar verici niteliktedir. Oysa kom?umun "yirmi tane Tanr? var", ya da "hiç Tanr? yok" demesinin bana bir zarar? yok. Kom?um benim ne cebimden para çalar, ne de baca??m? k?rar. - Thomas Jefferson (1781)

Tüm sapk?nl?klar?n anas? hükmetme arzusudur. - St. John Chrysostom

E?er bir insan?n özgürlükleri kötüye kullanabilece?i gerekçesiyle k?s?tlanabilecek ise adalet ve yarg? sistemimiz ile devlet düzenimiz hayata kalabilir mi??. - Harlon Carter

Bir vatanda?? kendisinden korumak hükümetin ve yarg? sisteminin sorumlulu?unda de?ildir. - Justice Casey Percell

ABD anayasas?n? okuyan herkes onu yazanlar?n hükümeti en kesin ?ekilde k?s?tlamak arzusu içinde olduklar?n? anlar. Hükümet gücünü s?n?rlama amac?yla kullan?lan "no" ve "not" sözcükleri anayasan?n ilk 7 maddesinde 24 defa ve Haklar Bildirgesi k?sm?nda da 22 defa daha kullan?lm??t?r. - Edmund A. Opitz

ABD hükümeti insanlar? suçlulardan korumak için kurulmu?, anayasas? da hükümetten korumak için yaz?lm??t?r. - Ayn Rand

Hayvan postu dolduran (tahnitçi) ile bir vergici aras?ndaki tek fark tahnitçinin deriyi soydu?unun üzerinde b?rakmas?d?r. - Mark Twain

Bu ülkenin esas ihtiyac? daha çok i?siz politikac? olmas?d?r. - Edward Langley

Her bireyin kendisi ve emeklerinin meyvas? ile (ba?ka birilerinin haklar?yla çeli?memek kayd?yla) her ne isterse onu yapmaya do?al olarak hakk? oldu?unu dü?ünüyorum. - Abraham Lincoln

Özgürlüklerin semeresini almak isteyenlerin onu desteklemenin yorgunlu?una da katlanmalar? gerekir. - Thomas Paine

Özgürlük daima tehlikelidir ama sahip oldu?umuz en güvenli ?ey de odur. -Harry Emerson Fosdick

En sakin ve iyi idare ülke egemenlerinin hükmetmekte en isteksiz olduklar? devlet biçimidir. Yöneticilerin yönetmekte en ihtirasl? olduklar? hükümet biçimi ise en kötüsü - Anonymous

Kötü yasalar?n iptal edilmesi i?i iyi yasalar?n yürürlü?e sokulmas?ndan çok daha önemlidir. - Calvin Coolidge

Bir insan? inanmad??? ve nefret etti?i fikirlerin yay?lmas? için maddi katk? sa?lamaya zorlamak haincedir, zalimcedir. - Thomas Jefferson

Hükümet hatal? iken hakl? olmak çok tehlikelidir. - Voltaire

Özgürlük için verilen sava? hiçbir zaman tam kazan?lmaz, çünkü özgürlü?ümüzün bedeli kendimiz ve iktidar üzerinde sürekli tetikte olmakt?r -Eleanor Roosevelt

Tanr? gençleri korusun, ulusal borçlar? onlar miras alacaklar..- Herbert Hoover

Bana ya özgürlük ver ya da ölüm! - Patrick Henry

Önce yahudiler için geldiler, yahudi olmad???m için hiçbi?ey yapmad?m. Sonra sosyalistler için geldiler, sosyalist olmad???m için hiçbi?ey yapmad?m. Sonra katolikler için geldiler, katolik olmad???m için hiçbi?ey yapmad?m. En sonunda benim için geldiklerinde bana yard?m edebilecek ortada hiçkimse kalmam??t?. - Pastor Father Niemoller (1946)

Hükümet en iyi haliyle zorunlu bir kötülüktür. Kötüsünde ise hiç ho?görü olmaz. - Thomas Paine

?yi bir hükümet hiç olmam??t?r ki. - Emma Goldman

Hükümet olmal? ama gözümüz atmaca gibi her an üzerinde olmal? - Millicent Fenwick (1983)

Faydas?z yasalar gerekli olanlar? zay?flat?r. - Montesquieu

Hayatta biraz ?ansa ve biraz hükümete gerek vard?r. Ama bunlara sadece bir aptal güvenebilir. - P. J. O'Rourke

Hükümetler zaman?nda önünden çekilmeyi bildikleri hariç hiçbir giri?imin ilerlemesine hiçbir ?ekilde fayda sa?lamam??lard?r. - Henry David Thoreau

Okuyucu, farzet ki aptals?n, ve farzet ki bir kongre üyesisin. Ama kendimi tekrarlam?? oldum de?il mi. - Mark Twain

Kongre hariç belirgin ?ekilde suçlu amerikan yerlisi s?n?f? yoktur. - Mark Twain

Konu?mak ucuzdur - Kongre yapt???nda hariç - Cullen Hightower

Meslek olarak politikay? seçip de dürüst kalamazs?n?z. - Ambrose Gwinett Bierce

[Siyasette] Makamlar burada da ba?ka yerlerdeki kadar makbul yerlerdir, ve birisi ne zaman o makamlara göz koyar, daha o zaman onun ahlak?nda bir çürüme ba?lam??t?r. - Thomas Jefferson (1799)

Bir hükümette rastlanabilecek en heyecan verici ?ey liyakattir. Çünkü o kadar az rastlan?r ki. - Daniel Patrick Moynihan (1976)

Bir iktidar?n en temel amac? hükümdarl?k de?il, savunmad?r. - Joseph Sobran (1995)

Hükümetlerin bütçe yetersizlikleri hakk?nda nutuk atmaktan maksad? daha çok gelir elde etmek ve daha çok harcayabilmektir. - Allan H. Meltzer (1993)

Bir bireyin hayat?n? etkileyen önemli konulardaki kararlar ba?ka birileri taraf?ndan verilmekte ise o ba?ka birinin bir kral, bir diktatör, ya da daha geni? anlamda toplum olmas? hiç farketmez..- James Taggart (1992)

Hiçbir madde, hatta alkol toplumdaki ciddi rahats?zl?klar?n kayna?? de?ildir. E?er sorunlar?n kayna??n? arayacaksak insanlara alkol, ya da uyu?turucu testi yapmak yerine onlardaki, aptall?k, cahillik, ihtiras ve güç a?k?n? test etmeliyiz. P. J. O'Rourke (1992)

?ktidar "i?te size bu haftaki dü?man?n?z budur" der..Baz? ahmak ahali de o dü?man kimdir nerededir onu dahi bilemeden etmeden bu karara selam dururlar. - Charley Reese (1998)

Serbest pazar sisteminin büyük meziyeti insanlar?n rengi nedir, dini nedir hiç ay?rt etmeden, almak isteyebilece?iniz bir?eyi üretebiliyor mu sadece ona bakmas?d?r. Birbirinden nefret eden insanlar?n birbiriyle ilgilenmesi ve birbirine yard?m etmesi için ke?fetti?imiz en etkili sistem odur. - Milton Friedman

En iyi iktidar sizi kendi halinize b?rakman?n kar??l???nda istedi?i harac?n bedelini en dü?ük tutand?r. - Thomas Rudmose-Brown (1996)

E?er ?imdiki(serbest piyasa) sa?l?k sisteminin pahal? oldu?unu dü?ünüyorsan?z bir de hükümet sa?l?k hizmetlerini bedava yapt???ndaki maliyeti görün. - P. J. O'Rourke (1993)

?ktidarlar bir bebe?in beslenme kanal? gibidir. Giren tarafta mutlu bir i?tah? vard?r, ç?kan tarafta ise hiçbir sorumlulu?u bulunmaz. - Ronald Reagan

?ktidarlar?n halk?n silahlanmas?ndan korktu?u di?er ülke vatanda?lar?n?n aksine amerikan vatanda?lar? silahlanma hak ve avantaj?na sahiptir. - James Madison

Haklar Bildirgesinin(ABD) tamam? çok genel anlamda insan?n birey olarak sahip olmas? gereken haklara i?aret eder. Bireyin devir ve temlik edilemeyen ve sonuç olarak hiçbir ço?unluk taraf?ndan da mahrum b?rak?lamayaca?? haklar?ndan baz?lar?n? tan?mlar. - Albert Gallatin (1789)

Anayasa hiçbir zaman ABD halk?n?n bar??ç? vatanda?lar?n?n kendi silahlar?na sahip olmas? ve elinde tutmas?n? engellemek üzere yorumlanamaz. -Samuel Adams

Özgürlü?ü her zaman sevmem gerekti?ini biliyorum, ama ?imdilerde ona tap?nmaya haz?r?m. - Alexis De Toqueville

?nsanlar?n zihni üzerindeki her tür tahakküme kar?? sonsuz bir nefret duyaca??ma ve dü?manl?k gösterece?ime tanr? önünde yemin ettim. - Thomas Jefferson (1800)

Halen, daha fazla özgürlük ve demokrasi yönünde geri al?namaz bir e?ilim bulundu?una inan?yorum. Ama bu durum de?i?ebilir. - Al Gore

Onbin tane kanun oldu?unda kanunlara olan tüm sayg? da tahrip edilmi? olur. - Winston Churchill

Zorbal?k daima özgürlükten daha iyi organize edilmi?tir. - Charles Peguy

Özgürlü?ün kutsal ate?inin idamesi ve cumhuriyetçi iktidar modelinin kaderi adaletle ayni derinlikte ve ayni derecede riske edilerek bu tecrübe ABD halk?n?n ellerine emanet edilmi?tir. - George Washington

K?l?ç kimseyi öldürmez, o sadece katilin elindeki bir alettir. - Lucius Annaeus Seneca, c. 4BC - 65AD.

O ki?i ki k?l?c? yoktur, b?rak çaputunu sats?n ve bir?eyi sat?n als?n. -?ncil, Luke 22:36.

Hindistan'daki ingiliz hükümranl??? döneminde i?lenen pek çok günahlar?n aras?nda tarih bütün bir ülkenin silahlardan mahrum edilmesini en karanl?k günah olarak anacakt?r. - Mahatma Gandhi, in Gandhi, An Autobiography, p. 446

Her nerede bir baba devlet iktidar? varsa orada devletin bir milli e?itim sistemi görülür. Görülmü?tür ki z?mni bir itaatkarl???n garanti edilebilmesi için en iyi yol tahakkümün daha kre? ça??ndan iken ba?lat?lmas?d?r. - Benjamin Disraeli, 1874

Bu haklar ve özgürlükler hiçbir durumda Birle?mi? Milletler'in prensip ve amaçlar?na ayk?r? ?ekilde kullan?lamaz. - BM ?nsan Haklar? Evrensel Bildirgesi, Madde 29(3).

Kapitalizmin içeridi?i günah kutsamalar?n e?itsiz payla?t?r?lmas?d?r. Sosyalizmin içerdi?i kutsama ise sefaletin e?it payla??m?. - Winston Churchill

Sadece bir tek temel insan hakk? vard?r, o da can?n?z neyi nas?l yapmak istiyorsa onu öyle yapmak. Tabii bunun do?rudan getirdi?i de sadece bir tek temel insan sorumlulu?u bulunur. O da yapt???n?z?n sonuçlar?na katlanmak. - P. J. O'Rourke (1993)

?ktidarlar?n ekonomik görü?ü birkaç k?sa cümlede özetlenebilir. E?er hareket varsa vergilendir. E?er hareket devam edebiliyorsa onu denetle, düzenle. E?er hareket durursa o zaman mali destek ver. - Ronald Reagan (1986)

Kapitalizmi operasyonlar?na sosyalizmi ümit ve emellerine göre, kapitalizmi eserleriyle, sosyalizmi edebiyat?yla yarg?lamamdan dolay? suçluyum. - Sidney Hook

Sava? bir devletin sa?l???d?r. - Randolph Bourne (1917)

D?? yard?m zengin ülkelerdeki fakir insanlardan fakir ülkelerdeki zengin insanlara yap?lan bir servet transferi olarak tan?mlanabilir. - Douglas Casey (1992)

E?er iktidar?n ülke içindeki i?lere kar??mas?n? istiyorsan?z liberal, deniza??r? ülkelerin i?lerine kar??mas?n? istiyorsan?z muhafazakars?n?z. E?er iktidar?n içerde ve d??arda heryerere kar??mas?n? istiyorsan?z ?l?ml? say?l?rs?n?z. ?ktidar?n ne içte ne d??ta hiçbi?eye kar??mamas?n? istiyorsan?z o zaman a??r? uç say?lacaks?n?z. - Joseph Sobran (1995)

Genel olarak hükümet yönetme sanat?n?n vatanda?lar?n bir gurubundan alabildi?ince çok paray? al?p di?erlerine vermek oldu?u söylenebilir. - Voltaire (1764)

?nsan özgürlüklerinin ihlal edildi?i tüm durumlarda ileri sürülen mazeret ihtiyaçlar?n zorlamas?d?r. Gereklilik hükümdarlar?n sav?, kölelerin ise inanc? olur. - William Pitt (1783)

Alma ve satma i?leri yasalar?n kontrolunda yap?ld???nda, ödenecek ilk para yasa yap?c?lara oland?r. - P. J. O'Rourke

Size tüm istediklerinizi verebilecek kadar büyük bir iktidar onun hepsini elinizden al?p götürecek kadar büyük olmal?d?r. - Barry Goldwater (1964)

Ben espri yapm?yorum. Sadece iktidar? gözlemleyip gerçekleri size aktar?yorum. - Will Rogers

Hiçbir?ey geçici hükümet programlar?ndan daha fazla kal?c? de?ildir. - Milton Friedman

Siyasi hayatta temel amaç halk? panik içinde tutmak- böylece emniyetli bir yere do?ru güdülmeyi iktidardan gürültülü bir ?ekilde talep etmelerini sa?lamakt?r- bunun için halk?n sürekli ardarda sonu gelmeyen say?da (hepsi de hayali) gulyabaniler taraf?ndan tehdit edilmesi gerekir. - H. L. Mencken

#1732

 
© 2015
AŞK