Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Sözler

Resimli Özlü Sözler K?sa 2015 Sayfas? - Sayfam?zda dünya taraf?ndan çok iyi tan?nan ve bilinen ki?ilerin söyledi?i birbirinden farkl? en güzel özlü sözler facebook twitter sayfalar?n?z için haz?rland?. Sizlerde de burada olmayan de?i?ik ve anlaml? özlü sözler varsa yollay?n payla?al?m.
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde. özlü sözler resimli

Kötümser yanl?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J.Harris. özlü a?k sözleri
Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun.
Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN.
?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman
Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski
Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle
Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith
Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin
A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel
?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde
Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr
?yi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana
Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong
Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore
Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot
Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld
Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S.Darrow
Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips
Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht
S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson
Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville
A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael
A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
Niçin hep birlikte bar?? ve uyum içinde ya?amayal?m? Hepimiz ayn? y?ld?zlara bak?yoruz, ayn? gezegenin üzerindeki yol arkada?lar?y?z ve ayn? gökyüzünün alt?nda ya??yoruz. Aunius Aurelius Simachus
A?k hakk?nda her?ey do?ru, her?ey yanl??t?r. Hakk?nda söylenecek hiçbir ?eyin saçma olmad??? tek ?ey a?kt?r. Chamfort

Ac? iLe ve ac?yla iLgili Özlü Sözler
Bütün Ac?lara Dayan?l?r Yeterki Ekme?in Olsun ( Cervantes )
i?i Çok Olan?n Göz Ya?lar? için Vakti Yoktur ( Lord Byron )
Ac? Çekmek ölmekten Daha Çok Cesaret ister ( NapoLeon )
Tatl? ?eyler, Sonu Biten Ac?lard?r ( AESKHYLOS )
Hiç Bir?ey Ac?dan Daha H?zl? Gelemez. ( Bailey )
Dünki Ac?lar Bungünki Sevinçlerimizin Kayna?? Olmu?tur ( Pollok )
Ac? Ac?y? Bast?r?r ( Türk AtaSözü )

Açl?k iLe ve Açl?kla ?lgili Özlü Sözler
Açl?k K?l?çtan bile Keskindir ( Beumont iLe Fletcher )
Açl?k Bu Dünyan?n En güzel Salças?d?r ( CERVANTES )
Aç Olan Dü?man?nda Olsa Ona Ekmek Ver ( incil )
Aç Tavuk Dü?ünde Dar? Ambar? Görürmü? ( Türk AtaSözü )
Akrabalarla iLgili ve akrabayla ilgili Özlü Sözler
Akrabalar?n Sevmedi?i insan? Kimse Sevmez ( pLautus )
En Kötü Nefret Akrabalar?n Efendisidir ( Tacitus )
Akrabalar, Ne ya?amas?n?, ölecek Zaman? Bilen insanlard?r ( Oscar Wilde )
Alçak Gönülülükle ?lgili Özlü Sözler
Övülmek isterseniz, Alçak Gönüllü?ü Yem Olarak Kullanabilirsiniz ( Chesterfield )
Gerçekten Alçakgönüllü Olan Bir insan, Kendisinden Hiç Söz Etmeyen ?nsand?r ( La Bruyere )
?nsan Gururu Yüzünden de Alçakgönüllü Olabilir. ( Montaigne )
insan yüzü k?zaran hayvand?r ( Mark Twain )
Bir Adam?n Gerçekten Büyük Olup Olmad???n?, Onun Alçak Gönüllülü?ünden Anlayabilirsiniz. ( John Ruskin )
Senden iyilere yerini vermesini bil ( Terence )
Tanr?, Alçak Gönüllüleri Yükseltmesini Bilir ( Keble )
Aptall?k'la ?lgili Özlü Sözler
Her Aptal Onu Be?enen Ba?ka Bir Aptal Bulur ( Boileau )
Gençler, Ya?l?lar?n Aptal Olduklar?n? San?rlar; Ama Ya?l?lar Gençlerin Aptal Olduklar?n? Bilirler ( George Chapman )
Bilgili Bir Aptal, Bilgisiz Aptaldan Daha Aptald?r ( Moliere )
Büyük tehlike Yar? Aptallarda, Yar? Ak?ll?lar?n Aras?nda yatar ( Goethe )
E?er Hiç Aptal Görmek istemiyorsan?z, Gözlüklerinizi K?r?n ( Rabelais )
insanlar Aptal Olarak Ya?ayabilirler; Ama Aptal Olarak öLemezler ( Young )
Aptal Ata Binmi?, Bey Oldum Sanm?? ( Türk Atasözü )
Kendini Ak?ll? Sanan Herkez, APTALDIR ( Voltaire )
Ya?am?n tad?n? Ç?kartmaktan Korkana, Aptal Derim ( Albert Camus )
Aptallar Aras?nda Ak?ll? Görünmek isteyenler, Ak?ll?lar?n Aras?nda Aptal Görünürler ( Quintilian )
Aptal Ak?ll? Oldu?unu San?r Ama Ak?ll?, Aptal Oldu?unu Bilir ( Shakespeare )
A?k ile ve A?kla ?lgili Özlü Sözler
ilk Ve Son A?k?m?z Kendimize Kar?? Oland?r ( Bovee )
A?k, Masraflarla Çevrilmi? Bir Duygu okyanusudur ( Lord Dewar )
gençlerin istekleri ; A?k, Sa?l?k, Para... Ya?l?lar?n istekleri ; Sa?l?k, Para, A?k... ( Paul Geraldy )
Erkekler A?ka â??k olarak ba?la, Kad?nlarda Erkeklere â??k Olarak Ba?lar, A?ka â??k Olarak Bitirirler ( Remy De Gourmont )
A?k Fransa'da Bir Komedi, ingiltere'de Trajedi, italya'da bir Opera, Almanya'da Bir Melodramd?r ( Marguerite Blessington )
A?k, Deniz Meltemleri Gibidir; Sesini Duyar?z, Nereden Nereye Gitti?ini Kestiremeyiz ( Borne )
A?k?n Gözü Kördür ( Propertius )
A?k, Yürekten Gökyüzüne Kadar Uzanan Ate?ten Bir Merdivendir ( E. Geibel )
A?k, Yepyeni Kalabilen Eski Bir Masald?r ( H. Heine )
A?k?n geli?i, Akl?n Gidi?idir. ( Antoine Bret )
beni Az, Ama Uzun Sev ( Marlowe )
A?k, Geceyi Bile Gün A????na Bo?abilir ( A. Salle )
Sevmeyi Bilmeyen, Ölmeyi de Bilmez ( Anonim )
A?k, Sürekli Bir Mutluluktur ( Gerorge Sand )
En Tatl? gelen Sevinç Ve En Kötü Gelen Ac? A?kt?r ( Bailey )
A?k, Zay?f Kalplere Kolayca Girebilir ( Baraccio )
Â????n Halinden Sadece â??k Olan Anlar.. ( F. R. Havergal )
Babalar ile ve babalarla ?lgili Özlü Sözler
Baba Bilgisiyle Adam Olunmaz ( Türk Atasözü )
Baba Mal? tez tükenir ( Türk Atasözü )
Babalar, Do?an?n Yaratt??? Bankerlerdir ( Frans?z Atasözü )
Ba???lamak ile ve ba???lamakla ?lgili Özlü Sözler
Bir Dü?man? Ba???lamak, Bir Dostu Ba???lamaktan Daha Kolayd?r ( MME. Dorothee Deluzy )
Ba?kalar?n? hep Ba???la ; Kendini Hiç Ba???lama ( Syrus )
Sevdiklerimiz, Bizi Aldatt?klar? Zaman Onlar? Ba???lar?z. Asl?nda En Az Ba???lanmas? gereken Onlard?r ( Bismarck )
Bas?n ile ?lgili Özlü Sözler
Bas?n, Milletin Mü?terek Sesidir. ( Atatürk )
Meclis, Konu?ma Ve Bas?n Hürriyetlerini K?san Kanunlar Yapamaz ( ABD Anayasas? )
Bas?n Hürriyeti Kalkarsa, Vicdan , E?itim , Konu?ma Hürriyetleride kalkar ( F. D. Roosevelt )
Bas?n Hürriyeti; Öteki hürriyetlerin emmniyet Subab?d?r; Diktatör Hükümetlerden Ba?ka Hiç Bir Kuvvet Onu K?samaz ( George Mason )
Bizi idare Edenler, Hükümetler ve gazetelerdir ( WendeLL Phillips )
iyi bir ba?yaz?da insanlara kendi dü?üncenizi de?il, onlar?n dü?üncelerini verebilirsiniz ( Arthur Brisbane )
Hürriyetimiz Bas?n Hürriyetine Dayan?r, Bas?n Hürriyetide kaybolmadan K?s?lmaz ( JEFFERSON )
üç gazete, Beni Yüz Sancaktan Daha Çok Korkutur ( Napoleon )
Ba?ar? ve ba?ar?yla ile ilgili Özlü Sözler
Hiç Bir Ba?ar? Kazanamayablar için En Tatl? ?ey, Ba?ar?d?r ( Emily Dickinson )
Dünyada Ba?ar? Kazanman?n iki yolu vard?r ; Kendi Akl?ndan faydalanmak, Ba?kalar?n?n Ak?ls?zl???ndan Faydanlanmak ( La Bruyere )
Dünyada ba?ar?l? Kazanabilmek için, Aptal Görünmeli Ak?ll? Olmal?d?r ( Montesquieu )
Bekarl?k ile ve bekarl?kla ilgili Özlü Sözler
Bekar bir Adam, Son Saniyede Daha iyisini Bulan Kad?nlar?n bir Hat?ras?d?r ( Anonim )
Topluma En büyük Eserleri, Çocuksuz Adamlar?n Evlenmemi? Olanlar? Vermi?lerdir ( Bacon )
Bekar Gözüyle K?z Al?nmaz ( Türk Atasözü )
Bencillik ile ve bencillikle ilgili Özlü Sözler
Sevgililerin bir birlerinden b?kmamalar?n?n sebebi, Hep Kendilerinden Söz etmeleridir ( La Rochefoucauld )
Herkezin Sizden iyi bir ?ekilde Söz temesinimi istiyorsunuz? öyleyse kendinizi övmeyin ( Pascal )
Bilgi ile ve Bilgiyle ilgili Özlü Sözler
gençken Bilgi A?ac?n? Dikmezsek, Ya?land???m?z Zaman Gölgesine S???nacak Bir Yerimiz Olmayacakt?r ( S. R. Chamfort )
Bilgi, Sevgiyle Zekân?n Anas?d?r ( A. W. Hare )
Bütün Bildi?im, Bir?ey Bilmedi?imdir ( Sokrates )
Baz? ?eyleri yar?m bilece?ine, bir ?ey bilme daha iyi ( Nietzsche )
insan?n cahil oldu?unu bilmesi, bilgiye at?lm?? ilk Ad?md?r ( Disraeli )
Dünyada En zor ?ey; insan?n kendini biLmesidir ( THALES )
Bildiklerini Saatin Gibi Kullan; Kendine Sakla. Herkezin ortas?nda S?k S?k Ç?kar?p Caka Satma. ( Chesterfield )
Ba?kalar?n? Bilen Kimse Bilgili, Kendini Bilen Kimse Ak?ll?d?r ( LAO - TSZE )
Ne Olaca??m?z? de?il, Ne Oldu?umuzu Biliriz ( Shakespeare )
Baz? ?nsanlar Koca Evreni bilirlerde kendilerini Bilmezler ( La Fontaine )
Çok Bilenin Derdide Çok Olur ( Lessing )
Bo? inançlarla ile ve Bo? inançlarla ilgili Özlü Sözler
Bo? inançlar, C?l?z Ak?llar?n dinleridir ( Burke )
Bo? inançlarda Tanr?'ya kar?? Duygusuz Bir Korku Vard?r ( Cicero )
Ceza - Cezaevleri ile ve cezayla cezaevleriyle ilgili Özlü Sözler
Suçlular? Asmak Onlar? iyile?tiremez ki ( Voltaire )
En Büyük Ceza Ta? Duvarlar?n, Demir Parmakl?klar?n De?il, insan kafas?n?n içidir ( Lovelace )
Hakl?lar?n Mâhkum Edildi?i Bir ülkede, Bütün Do?rular?n Evi Cezaevidir. ( Thoreau )
Cumhuriyet ile ve cumhuriyetle ilgili Özlü Sözler
Cumhuriyetler Zenginlikten, Diktatörlükler de Yoksulluk Yüzünden Y?k?l?rlar ( Montesquieu )
Çocuklar ile ve Çocuklarla ilgili Özlü Sözler
Çocuklar?n Ele?tirmecilerden çok, örneklere ihtiyac? vard?r ( Joubert )
Çocuklar? iyi Yapman?n En iyi yolu Onlar? Sevindirmektir ( Ocar Wilde )
Bir Çocuk Sütle ve övgüyle beslenir ( LAMB )
Çocukluk Mant???n Uykusudur ( Rousseau )
Mutlu Çocuk! Be?ik Ne Büyük Geliyor Sana; Büyü de bakal?m Dünyaya S??abilcek misin? ( Schiller )
Çocuklar Uyuya Uyuya Büyür, ihtiyarlar Uyuya Uyuya ölür ( Türk Atasözü )
Çocuklar? Duymay?n?z Görünüz. ( ingiliz Atasözü )
Davran??lar ile ve Davran??larla ilgili Özlü Sözler
Erkekler Yasalar?, Kand?nlar Davran??lar? ?ekillendirirler ( De Segur )
Davran??lar, herkezin Seyretti?i Bir Aynad?r ( goethe )
Bütün Davran??lar?n? insanlara Göre Ayarla ( Terence )
Dedikodu ile ve Dedikoduyla ilgili Özlü Sözler
inand?klar?n, Duyduklar?n?n yan?nda Hiç Kals?n ( Quarles )
Dünyada, Kendi Hakk?nda Konu?ulmaktan Daha Kötü Bir ?ey vard?r ; Kendi Hakk?nda Konu?ulmamak ( Oscar Wilde )
Yeni Komik özlü Sözler;
Oturdugu yerden basariya ulasan tek sey tavuktur.
· Çevre yolunda ambulansa yarisin, azraili sinir edin
· Kimi dertten içer, kimi neseden, ben siseden içiyorum.
· Aptallarla tartismayin, çünkü onlara malum olur.
· Akilli olup dünyanin kahrini çekecegine, deli ol dünya senin kahrini çeksin.
· Ati alan Üsküdar'i geçti. Biz takibe devam ediyoruz. Merkez! Tamam!
· Kumari birakacagima bahse girerim.
· Düsün ve hepimizi sok et böylece.
· Rüsvet uluslararasi para birimidir.
· Bakarsan bag olur, bakmazsan göremezsin.
· Turiste güler yüz gösterin ki, aldatildigini anlamasin.
· Asik ol ama kimseden sana asik olmasini isteme.
· Size kaç kere açik saçik dergi koymayin dedim su ahlak masasinin üstüne.
· Sinavlarda adini yazana 50 verilsin. Baslamak bitirmenin yarisidir.
· Altin gibi çocuktu, bozup bilezik yaptilar.
· Son gülen hep sen olacaksin. Çünkü hep geç anliyorsun.
· Gecekonducular dikkat! Mars'ta hayat varmis.
· Cesur ol, degilsen bile öyle davran, kimse aradaki farki anlamasin.
· Size çikmaz demedik mi? Hadi bakalim is basina!
· Soguktan gelen casusun durumu iyi degil. Kafayi üsütmüs.
· Kizdirmayin çarparim. (700 watt)
· Dünya delikanli olsaydi, top olmazdi.
· Mutlulugu yasaman için asik olman gerek, asik olman için beni sevmen gerek.
· Çevreye verilen rahatsizliktan dolayi özür dileriz. Sessiz Çogunluk!
· Gülümseyin çünkü gülümsemek dudaklarin ikinci olarak yaptigi istir.
· Temiz toplum bekleyebilir, önce semiz toplum! Bu da bir fikir.
· Aptallarla tartisma, çünkü digerleri aranizdaki farki anlamayabilir.
· Castro için çalisiyorum ve karsiliginda puro aliyorum.
· Oturan Boga'ya göre bütün beyazlar cilt hastasiydi.
· Dünyanin en kolay isi baskasinin parasini harcamaktir.
· Kendi gelecegimizi hazirlariz, memnun kalmazsak kader deriz.
· Yalan söyleyenlerin çok iyi bir hafizaya ihtiyaci vardir.
· Insan yüksege çiktikça pantolondaki yamanin görünmesi ihtimali artar.
· Talihi açik olanin horozu da yumurtlar.
· Gel kalbimde yasa, kira falan istemem.
· Her sey yolundaysa bir seyler kesinlikle gözünüzden kaçmistir.
· Bir tarafiniz ne kadar çok kasiniyorsa eliniz ulasacagi yerden o kadar uzaktir (Tecrübe!)
· Evde patron oldugunu söyleyen bir erkege kesinlikle inanmayin. Çünkü muhtemelen baska yalanlar da söylüyordur.
· Eger öküzlerle domuzlar konusabilselerdi, konustuklari tek sey yem olurdu!
· Demokrasilerde istediginizi söyleyip, söylenenleri yaparsiniz!
· Nefes alamiyorum, atmosferi açin.
Içine birden garip bir çalisma istegi gelirse, ilk önce sakinles, sonra otur ve geçmesini bekle.
· Hayat sahnesinde bütün yeteneksiz figüranlara bir rol vardir.
· Herkesin haksiz olmasi senin hakli oldugunu göstermez
· Baskalarini sIk sIk affedin, ama kendinizi asla.
· Parayla saadet olur, ayse olur, fatma olur.
· Kitap okumuyorsaniz, tartismayalim.
Yazilidan sifir aldim ama önemli olan katilmakti.
· Ayda 200 milyon kazanmak ister misiniz? O zaman aya gidin.
· Erkeklerin asklari belediye otobüslerine benzer. Kimilerini indirir, kimilerini bindirirler.
· Baharin günesine, erkegin sevgisine güvenilmez.
· Aklim basimdan gitti, zaten söyle bir ugramisti.
· Diskolar Nuh'un gemisi gibidir, damsiz girilmez.
· Güzellik Allah vergisidir, sivilce de KDV'si.
· Mutlaka bir dil kursuna gidin. Yeni yüzlerle tanisin, borç isteyin.
· Halktan biri gibi davranma, zaten öylesin.
· Borç isterken dürüst olun, ödemeyeceginizi bastan söyleyin
· Orhan Pamuk'un son kitabinda kupon var gibi geliyor bana...
· En büyük intikam affetmektir. Benden ne zaman intikam almayi düsünüyorsun?
· Ufolarin sirri çözüldü, Nevsehir-Venüs dolmuslari.
· Notlarinizi bankaya yatirin. O da çogalsin, o da kazansin.
· Eskiden yerin kulagi vardi, simdi kadrolu paparazzisi var.
· Hayatimiz evle macera arasinda geçip gidiyor iste.... SUPERMAN
· Ögle yemeginde yemediginiz her ekmek, size aksam yemeginde bayatlamis olarak size geri dönecektir..
· Ayakkabinin kallesi ayagi arkadan vurur.
· Çirkin kadinlara da gülümseyin, sevap kazanirsiniz
· Temizlik imandan gelir. Kuru temizleme Iran'dan gelir.
· Sevdiginiz kiz tiras olurken yüzünü kesiyorsa onu terk edin.
· Insanlik prim yapacak, sakin kendinizi ucuza satmayin.
· Ask bir horoz sekerine benzer. Yalarsin yalarsin elinde sapi kalir.
· Unut dediler unuttum. Ama seni degil, unut diyenleri.
· Kaynanam kayboldu. Bulanlarin görmezlikten gelmesi rica olunur.
· Sabah uyaninca kendinden nefret etme, öglene kadar uyu.
· Futbolculara çok kiziyorum, hep çimenlere basiyorlar.
· Dünyada iki kör olduguna inaniyorum. Biri beni göremeyen sen, biri de senden baskasini göremeyen ben.
· Havayi idareli kullanin, yavas yavas nefes alin.
· Ak akçe eskidendi. Simdi dolar mark oldu.
· Rüsvetçilerle savasin. Onlari mafyaya sikayet edin.
· Hayatimda üç önemli sey var. Birisi sen, digeri sen ve üçüncüsü sensin.
· Arkanizdan konusmak gibi olmasin ama, çekilin de geçelim.
· Ben ve sen yoksak biz olur muyuz dersin?
· Sevmek yalansa dogru olmak istemiyorum.
· En agir isçi benim. Günde 24 saat seni düsünüyorum.
· Her seyin tabu sayildigi bir ülkede yasiyoruz. Zevkler ve renkler bile tartisiliyor.
· Aglama sevgilim, islaniyorum.
· Bahçeni temiz tut, çöpleri yan bahçeye at.
· Hem kalbimden çikmiyor, hem de kirayi vermiyorsun.
· Askimiza nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim.
· Ne yanlis numara mi? Madem yanlis numara niye açiyorsun kardesim?
· Tanri varsa bu onun sorunu.
· Iki gönül bir olunca, samanligi polis basti.
· Tombul kizlarin rejimi hep yarin baslar.
· Beni takip etme, ben de kayboldum.
· Tahsil hayatim çok parlakti, hep yaldizli sifir alirdim.
· Yalan erkek için son siginaktir, kadin için ilk yardim.
· Kapi önünde ask yapma. Askin gözü kördür ama komsularin asla.
· Bir gün sismanlayip da dönersen geri, kalbimin kapilarindan sigabilirsen gir içeri.
· Askin gelisi, aklin gidisidir.
· Ask meraktan ötürü baslar, aliskanliktan ötürü devam eder.
· Erkeklerin gözleri, beyinlerinden daha çok gelismistir
· Ölüm çok tatli bir sey, bu yüzden hep sona saklanir.
· Çalismak eglencelidir, ama simdi eglence zamani degil.
· T.V. kullanma talimatini oku, genel kültürün artsin.
· Hiç bos vaktim yok, sabah aksam is ariyorum.
Kar???k Özlü Sözler
Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez. Pestalozzi
¦ Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Niçin hep birlikte bar?? ve uyum içinde ya?amayal?m? Hepimiz ayn? y?ld?zlara bak?yoruz, ayn? gezegenin üzerindeki yol arkada?lar?y?z ve ayn? gökyüzünün alt?nda ya??yoruz. Aunius Aurelius Simachus
A?k hakk?nda her?ey do?ru, her?ey yanl??t?r. Hakk?nda söylenecek hiçbir ?eyin saçma olmad??? tek ?ey a?kt?r. Chamfort
Küçük i?lere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir.
Eflatun
Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir.
Eflatun
Metodu olan topal, metotsuz ko?andan daha çabuk ilerler.
Francis Bacon
Mutlulu?u tatman?n tek çaresi, onu payla?makt?r.
Byron
Mutlulu?un de?erini, onu kaybettikten sonra anlar?z.
Plautus
Mutluluk elin eri?ebilece?i çiçeklerden bir demet yapma sanat?d?r.
B.Goddar
Mutluluk her ?eyden önce vücut sa?l???ndad?r.
Curtis
Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, kar??ndakinin anlayabilece?i kadard?r.
Mevlana
Ne kadar hazin bir ça?da ya??yoruz, bir önyarg?y? ortadan kald?rmak atomu parçalamaktan daha güç.
Albert Einstein
Ne kadar ya?ad???m?z de?il, nas?l ya?ad???m?z önemlidir.
Bailey
Ne kadar yükselirsen, uçmay? bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün
Nietzche
O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, ?ehid olmay? göze alamayan gazi olamazd?.
Arif Nihat Asya
O ?ekilde ya?amal?s?n ki, öldü?ün zaman tabutçu bile matem tutsun.
Mark Twain
Okuma ruhu yüceltir.
Voltaire
Ö?renmek, ak?nt?ya kar?? yüzmek gibidir ilerleyemedi?iniz taktirde gerilersiniz.
Çin Sözü
Ö?retmek, iki defa ö?renmek demektir.
J.Joured
Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir.
Ruffini
Ö?üt vermek kolay, örnek olmak zordur.
La Rochefaucauld
Önce do?ruyu bilmek gerekir, do?ru bilinirse yanl?? da bilinir: ama önce yanl?? bilinirse do?ruya ula??lamaz.
Farabi
Önce kendi gidece?in yolu ö?ren sonra ö?retmeye kalk
Buddha
Önemli olan yere dü?üp dü?memen de?il, tekrar aya?a kalk?p kalkmamand?r.
Vince Lombardini
Payla??lan bir sevinç iki kat olur, payla??lan bir ac? yar?ya iner.
Cicero
Pe?lerinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün rüyalar gerçek olabilir.
Walt Disney
Propaganda öyle bir sanatt?r ki, insan ba?kas?n?n aya??na basarken kendisi "ah" der.
Bob Hope
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en k?sa yolu uyanmakt?r.
Emerson
Saadet bizim diledi?imizle, Allah'?n bizim için diledi?i ?eyin bir araya gelmesinden do?ar.
C. Roy
Sabahleyin erken kalkarak, gecenin gündüz olmak izin geçirdi?i de?i?ime ?ahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir ?ey görmemi?lerdir.
Alain
Sabahleyin kaybedece?in bir saatin bütün gün zarar?n? çekersin.
William Whately
Saf mant?ksal dü?ünce, dünyay? anlamam?z için yeterli de?ildir.Gerçe?e ili?kin tüm bilgiler deneyimle ba?lar, deneyimle biter. Saf mant?ksal bir çerçeve içinde sunulan görü?ler bo? bir gerçektir.
Shirley Mc Lyne
Sanat tabiat? taklitrten ba?ka bir ?ey de?ildir.
Seneca
Sanat?n vazifesi, tabiat? kopya etmek de?il, tabiat? ifade etmektir.
Balzac
Sava??n iyisi, bar???n kötüsü yoktur.
Benjamin Franklin
Seni di?erlerinden farks?z yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çal??an bir Dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyan?n en zor sava??n? vermek demektir.Bu sava? bir ba?lad?m?, art?k hiç bitmez!...
E.e Cummings
Sevmek mutlulu?umuzun bir ba?kas?n?n mutlulu?u içine yerle?tirmek demektir.
Wilheim Van Lubreitz
S?radan ö?retmen anlat?r, ?yi ö?retmen aç?klar, Yetenekli ö?retmen yapar ve gösterir, Büyük ö?retmen esin kayna?? olur.
William A. Ward
Siz kendinize inan?n, ba?kalar? da size inanacakt?r.
Montaigne
Size yol gösterilebilir fakat yaln?z yürümek zorundas?n?z.
Sang H. Kim
Sorumlulu?unu ta??yaca??n fikrin adam? ol.
A.Hamdi Tanp?nar
Söz yuva gibidir, mana ku? gibi , cisim ?rmak gibidir ruh ak?p giden su gibidir.
Mevlana
Sürekli olarak kendini yönetebilmek insan?n sahip olabilece?i en de?erli yeteneklerden birisidir.
Bertrand Russell
?üphe, ço?unlukla faydas? olmayan bir ?st?rapt?r.
Samuel Hohnson
Tanr?m, beni dostlar?ma kar?? koru, kendimi dü?manlar?ma kar?? korurum.
Voltaire
Tenkit kolay, sanat güçtür.
Destouches
Terbiyenin s?rr? ö?renciye sayg? ile ba?lar.
R.W.Emerson
Tüm uzmanlar?n ayn? görü?te olmalar?, hepsinin yan?lmalar? anlam?na da gelebilir.
B.Russel
Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi?inden anlam ç?karmak, ders almak, dü?ünmek, zekay? e?itmektir.
Atatürk
Türkler her ?eyini feda eder, ama istiklalini asla.
Lloyd George
Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye u?rat?lamazlar.
Napeleon
Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha güzeldir.
Robert Louis Stevenson
Unutulmak istemiyorsan, ya okunacak ?eyler yaz, ya da yaz?lmaya de?er ?eyler yap.
Benjamin Franklin
Üç ?ey sürekli kalmaz;ticaretsiz mal, tekrars?z bilgi, cesaretsiz iktidar.
Sadi
Ümidini kaybetmi? olan?n ba?ka kaybedecek bir ?eyi yoktur.
Bois
Verilmesi en kolay ?ey nasihat, al?nmas? en güç ?ey ibrettir.
Droz
Ya ba?lamamal?, ya da bitirmeli...
Ovidius
Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.
Konfüçyüs
Ya ümit sizsiniz, ya ümitsizsiniz.
Behçet Necatigil
Yaln?zl?k payla??lmaz, payla??lsa yaln?zl?k olmaz.
Özdemir Asaf
Yan?lg? insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanl?? yap?yorsunuz demektir.
J. Jenkins
Yap?l?rken heyecan duyulmayan i?ler ba?ar?lamaz.
Emerson
Yar?n sabah, ne sevdi?iniz ki?ilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz ayn? olacakt?r.
Leo Buscaglia
Ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister.
Goethe
Ya?amak için yemelisin, yemek için ya?amamal?s?n.
Cicero
Ya?am?n gayesi;ho?a gitmeyen ?eylerden kaçmak de?il, ho?a gitmeyen ?eyleri yenmektir.
Forester
Ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir.
M.L.King
Yazana zahmet vermeyen yaz?, okuyana da zevk vermez.
S.Johnson
Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.
Fatih Sultan Mehmet
Yeteri kadar nedeniniz varsa, her?eyi yapabilirsiniz.
Jim Rohn
Y?pranmak paslanmaktan iyidir.
Bishop Cumberland
Yi?itlik intikam almak de?il, tahammül etmektir.
Shaekespeare
Yüksek tepelerde hem y?lana, hem ku?a rastlan?r; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmi?tir.
Cenab ?ahabettin
Yüzünü Güne?e çeviren insan, gölge görmez.
Helen Keller
Zaman?nda bir ad?m atmayan tembel, sonradan yüz ad?m atmak zorunda kal?r.
Giovio
Zulüm yanan ate? gibidir, yakla?an? yakar;Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yeti?tirir.
Yusuf Has Hacip
?yiyi yapabildi?i halde yapmayan bir insan, su i?lemi? olur.
Pestolozzi
Ka??da dokunan kalem, kibritten daha çok yang?n ç?kar?r.
S.Fobes
Kalbini ö?ütle ya?at, hikmetle ayd?nlat.
Hz. Ali (r.a.)
Kaptan?n ustal??? deniz durgunken anla??lmaz.
Lukuanos
Karanl??a küfretmektense, bir küçük ???k yak?n, daha iyi edersiniz.
Andre Gide
Karanl?k geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun.Ondan sonra da bana yeti?mek istiyorsun. Ne gezer.
Zemah?eri
Kaybedilmi? günlerin en kötüsü, bir defac?k olsun, gülmeden geçilenidir.
Chamfort
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n?z.
Konfüçyus
Kendi ana dilini tam olarak bilmeyen, ba?ka bir dilde ö?renemez.
B.Swaw
Kendi kendimize egemen olmay? ö?reten yönetim, en iyi yönetimdir.
Goethe
Kendi kendinin mutlulu?una engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir.
Andre Gide
Kendine hakim olan ba?kalar?na da hakim olur.
Konfüçyüs
Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler.
R. Hull
K?y?y? gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar ke?fedemez.
Andre Gide
Kibir bele ba?lanan ta? gibidir, onunla ne yüzülür, ne de uçulur.
Hac? Bayram-? Veli
Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.
Hz. Ali (r.a.)
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek paras?, dostunun yüz karas?, dü?man?n?n maskaras?.
M.Akif Ersoy
Kitaplar, benim sevgili dostlar?m, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden bana görevimi hat?rlat?rlar.
Benjamin Franklin
Kitaplardan önce kendimizi okumaya çal??al?m.
Mevlana
Kom?unla kavga etme, misafir gider o kal?r.
Hz. Ebu Bekir (r.a.)
Kom?unu sev ama bahçe duvar?n? y?kma.
G. Herbert
Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastal?kt?r.
Muhsin Ertu?rul
Kurba?ay? koltu?a oturtsan, o yine çamura atlar.
Arthur Miller
Kurnaz insanlar, okumay? küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar ak?ll? insanlar ise ondan faydalan?rlar.
Francis Bacon
Kusursuz dost arayan dostsuz kal?r.
Mevlana
?nand???n?z gibi ya?amazsan?z ya?ad???n?z gibi inanmaya ba?lars?n?z.
Hz.Ömer (r.a.)
?nsan ancak yüre?iyle bakt??? zaman gerçe?i görebilir. Gerçe?in mayas? gözle görülmez.
Exupery
?nsan beynine biçim veren e?itimdir.Fidan nas?l bükülüyorsa a?aç da e?ilir.
Alexander Pope
?nsan diliyle de?il, yapt??? i?lerle konu?mal?.
Stehr
?nsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyece?in! bilmelidir.
John Bangs
?nsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmal?d?r.
Cicero
?nsan ne söyledi?ini bilmeli, fakat her bildi?ini söylememelidir.
Nam?k Kemal
?nsan, ancak sevdi?inden bir ?ey ö?renir.
Goethe
?nsana sadakat yara??r görse de ikrah, Yard?mc?s?d?r do?rular?n Hz. Allah
Ziya Pa?a
?nsan?n mutlulu?unun temeli hak ve adalet konusunda toplan?r. Bir insana yap?lan haks?zl?k bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden ba?lamal?d?r. Ve insan, bireyin mutlulu?unun kendi mutlulu?u için ?art oldu?una inanmal?d?r.
Pascal
?nsan?n ?erefiyle ya?ayabilmesi için en k?sa ve en emin yol, oldu?u gibi görünmektir.
Sokrat
?nsanlar ancak hayalleriyle ya?ar ve biraz ya?amaya ba?lay?nca tüm hayallerini kaybederler.
Voltaire
?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar
Napoleon
?nsanlar yanl?? yapabilirler , yaln?z büyük insanlar yanl??lar?n? anlarlar.
F.Von Kotzebue
?nsanlar, kötülük kar??s?nda karars?z kalmak hakk?na sahip de?ildirler.
Maday
?nsanlar? niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.
Konfüçyüs
?ster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur oland?r.
Goethe
?yi adam olmak için kimseye fenal?k etmemek yetmez, iyilik etmesinide bilmelidir.
Fenel
?yi adam olmak için kimseye fenal?k etmemek yetmez, iyilik etmesinide bilmelidir.
Fenelon
?yi görünece?ine, iyi ol.
Sallust
?yi olan tek ?ey bilgi ve kötü olan tek ?ey de cehalettir.
Sokrates
?yi söz söyleyen adamlar, herkesten fazla okuyanlard?r.
Hoffman
?yili?e gücün Yetmezse, bari kötülük yapma.
Feridüddin-i Attar
?yili?in bilgisine sahip olmayana bütün di?er bilgiler zarar verir.
Montaigne
?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç söz etmeyin
Blaise Pascal
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yan? eserin uzun olmas? de?il, iyi olmas?d?r.
Seneca
Hayat geç kalanlar? hiç affetmez.
Gorbachov
Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde ak?p giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun ak???na kap?l?rlar.
Seneca
Hayattan korkmay?n çocuklar;iyi ve do?ru bir ?eyler yapt???n?z zaman hayat öyle güzel ki
Dostoyevski
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yard?m edemez.
Montaigne
Hekimlerin yapt??? en büyük hata ruhu dü?ünmeden yaln?z bedeni tedaviye te?ebbüs etmeleridir.
Eflatun
Her ba?ar? ilk ba?ta bir hayaldi. En büyük ç?nar bir dalda, en güzel ku? bir yumurtada sakl?d?r. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtas?d?r.
D.Carnegie
Her bildi?ini söyleme, her söyledi?ini bil.
Clavdius
Her kap?y? açman?n kestirme yolu habire anahtar aramak de?il, anahtar adam olabilmektir.
R.?.Apuhan
Her kitapl?k bir hapishaneyi kapat?r.
Seneca
Her münaka?an?n temelinde birisinin cahilli?i yatar.
Louis D. Brandeis
Herkes ayn? ?eyi dü?ünüyorsa, hiç kimse fazla bir ?ey dü?ünmüyor demektir.
W.Lippmann
Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar temiz olur.
Konfüçyüs
Herkes insanl??? de?i?tirmeyi dü?ünür. Ama kimse önce kendisini de?i?tirmeyi dü?ünmez.
V.Hugo
Herkesi bir defa, baz?lar?n? her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazs?n?z.
Abraham Lincoln
Her?eyin anahtar? sab?rd?r. Civcivi, yumurtalar? kuluçkaya yat?rarak elde edersiniz, k?rarak de?il.
Arnold Closow
H?rs, bir sandal?n yelkenini ?i?iren rüzgara benzer; fazlas? gemiyi bat?r?r, az? da gemiyi oldu?u yerde tutar.
Woltaire
Hiç bir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.
Hölderlin
Hiç kimse ba?ar? merdivenine elleri cebinde t?rmanmam??t?r.
J.Keth Moorhead
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa??r olamaz.
W.Shakspeare
Hiç kimse, ba?ar? merdivenine elleri cebinde t?rmanmam??t?r.
J.K.Moorhead
Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zl? çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herold
?ki nimet vard?r ki, insanlar onlar?n k?ymetini hakk?yla takdir edemezler.Onlardan biri s?hhat, di?eri de bo? vakittir.
Hadis-i ?erif
?ki ?ey akl?n eksikli?ini gösterir: Konu?ulacak yerde susmak, susulacak yerde konu?mak.
Sadi
?lim a?a??dakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçalt?r.
Sokrates
Kötümser yanl?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J.Harris
Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun
Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN
?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman
Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski
Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle
Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith
Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin
A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel
Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez. Pestalozzi
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde
Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr
?yi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana
Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong
Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore
Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot
Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld
Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S.Darrow
Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips
Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht
S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson
Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville
A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael
A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
¦ Kötümser yanl?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J.Harris
¦ Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun

¦ Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN
¦ ?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman
¦ Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski
¦ Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle
¦ Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith
¦ Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck
¦ Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
¦ Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin
¦ A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel

#2302

 
© 2015
AŞK