Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Sözler Özlü Güzel Sözler Özlü Söz Özlüsözler

– ?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde

– Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr

– ?yi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana

– Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg

– Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power

– Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong

– Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore

– Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot

– Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld

– Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S. Darrow

– Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips

– Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht

– S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson

– Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville

– A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael

– A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde

– Niçin hep birlikte bar?? ve uyum içinde ya?amayal?m? Hepimiz ayn? y?ld?zlara bak?yoruz, ayn? gezegenin üzerindeki yol arkada?lar?y?z ve ayn? gökyüzünün alt?nda ya??yoruz. Aunius Aurelius Simachus

– A?k hakk?nda her?ey do?ru, her?ey yanl??t?r. Hakk?nda söylenecek hiçbir ?eyin saçma olmad??? tek ?ey a?kt?r. Chamfort

– Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez. Pestalozzi

– Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde

– Kötümser yanl?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J. Harris

– Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun

– Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN

– ?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman

– Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski

– Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle

– Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith

– Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck

– Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde

– Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin

– A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel

#245

 
© 2015
AŞK