Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Sözler

Caresiz kaldiginizda bilin ki

tek care yine kendinizsiniz...!

Ilerlediginiz yolda hic bir zorlukla karsilasmiyorsaniz, bilinki

o yol asla sizi dogruya ulastirmaz...!

Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur

vericidir...!

Akilli olanlar sebepler konusunda tartisirlar. Ama nihai

karari sonucta surekli aptallar verir...!Kelimelerin gucunu bilmiyorsan insanlarin kuvvetini asla

tahmin bile edemezsin...!

Hayatta en aci sey ;Insanoglunun yasam surecindeki

kacirmis oldugu firsatlardir...!

Kucuk seylere gereginden cok onem verenler , elinden

buyuk is gelmeyenlerdir

Hepimiz hayatin kisaligindan söz ederiz de, bos geçen

zamanimizi nasil kullanacagimizi bilmeyiz

Böcek olmayi kabullenenler, ezilince sikayet

etmemelidirler.

Askin ilk solugu mantigin son solugudur.

Düsünceniz ne ise yasaminizda odur, yasaminizin gidisini

degistirmek istiyorsaniz düsüncelerinizi degistiriniz.

Yasamimizda isledigimiz hatalarin cogu dusunmemiz

gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde

dusunmekten ileri gelmektedir.

Eger çok kisa bir süre sonra öleceginizi biliyorsaniz ve

tek bir telefon konusmasi yapmaya zamaniniz varsa, kimi

arar ve ona neler söylerdiniz? Öyleyse neyi

bekliyorsunuz ?

Konusmak ihtiyac olabilir, ama susmak bir sanattir...

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda

kalmaz...

Karanliklara sitem edecegimize hepimiz bir mum yaksak,

karanliklar aydinliga donerdi..

Gomlegin ilk dugmesi yanlis iliklenince digerleri de

yanlis gider.

Yarin bambaska bir insan olacagim diyorsun. Niye

bugunden baslamiyorsun?

Felaketin bir iyiligi varsa oda hakiki dostlarimizi

tanitmasidir..!

Eger bir yerde küçük insanlarin büyük gölgeleri

olusuyorsa orada günes batiyor demektir

Geçmise dönük keskelerle yasamaktansa, gelecege dönük

belkilerle yasamayi tercih ederim.

Nefsini sabretmeye alistirabildiysen ona zaferlerini

müjdele...

Gerçek ilerleme ilerici olmaktan degil, ilerliyor

olmaktan meydana gelir?

Insanlar sizden elestiri isterler; ama duymak

istedikleri övgüdür.

Akil susunca düsünce durur, düsünce durunca, hareket

durur, hareketsizlik, çürümenin esigidir.

Hayati seviyorsaniz, zamaninizi bosa geçirmeyin. Çünkü

zaman hayatin ta kendisidir.

Her zaman dogruyu söyle; ne dedigini hatirlamak zorunda

kalmazsin.

Bugün halledemedigimiz bir sorunun nedeni, dün onu dogru

yapmak için zaman ayirmamis olmamizdir.

Yasam geriye bakarak anlasilir, ileriye bakarak yasanir.

Yetenek denen armagan, ihtiras, yani basari arzusu ile

birlestiginde öyle bir yogunluk kazanir ki, dünyada

hiçbir güç onu durduramaz.

Dostu da severim düsmani da. Çünki dost gücümü, düsman

ise ödevimi gösterir. seni seviyorum deme firsat?n? asla

kaç?rma

Y?lda en az bir kez güne?in dogu?unu seyret

S?k? tokala?

?nsanlarin gözlerinin içine bak

?lk önce sen merhaba de

- Bir kavgada ilk sen vur ve sert olsun

Sana nas?l davran?lmas?n? istiyorsan sen de öyle davran

Yeni arkadaslar edin ama eskilerin de k?ymetini bil

Sevinçleri erteleme

Sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap

Sana uzat?lm?? bir eli daima kabul et

Hatalar?n? kabul et

Cesur ol. Degilsen bile öyle davran. Hiç kimse aradaki

fark? anlayamaz

Dinlemeyi ögren. Bazi firsatlar kap?y? hafif t?klat?r

Asla birilerinin umudunu k?rma. Belki de sahip olduklar?

tek ?ey odur

Herkesin önünde öv, elestirilerini bir kenara çekerek

söyle

Biri sana sar?ld?g?nda, önce onun kollar?n? gev?etmesini

bekle

S?rt üstü uzan ve y?ld?zlara bak

Köprüleri atma. Ayn? nehri kaç kez daha geçmek zorunda

kalacag?na ?a??racaks?n

Sevginin gücünü asla küçümseme

Yeterli zaman?m yok deme, Pasteur, Michelangelo,

Leonardo da Vinci ve Albert Einstein'in da günleri 24

saatti

Ke?ke sözcügü yerine, bir dahaki sefere demeyi dene

Hal ve hareketlerine kendin karar ver. Ba?kalar?n?n seni

yönetmesine izin verme

Sevgiline önce çiçegi yolla nedenini sonra bul

Ayn? hatay? iki kez yapma

- Olabildiginden fazla sevecen ol

?nsanlara üçüncü bir sans verme ikide kal

Tan?d?g?n en olumlu ve co?kulu insan sen ol

Tart??may? bilmeyenler kavga ederler.

Tecrübe, bir insan?n ba??ndan geçenler de?il, ba??ndan

geçenlerin b?rakt??? izlerdir.

Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.

Tecrübeler en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z masraflar?

biraz çoktur.

Umudunu yitirmi? olan?n, ba?ka kaybedecek bir?eyi

yoktur.

Büyük mutluluklar, büyük ac?lar?n yan?ba??ndad?r.

- Senden iyilere yerini vermesini bil.

Bar??? koruman?n en iyi yolu sava?a haz?r olmakt?r.

Küçük insanlar?n büyük gururlar? olur.

Dü?manlar?n en büyü?ü dü?manl???n? gizleyendir.

Dü?ünmeden ö?renmek vakit kaybetmektir.

Yükselmenin en alçakças?, zay?flar?n s?rt?na basarak

yükselmektir.

Kazanacaklar?na inananlar kazan?rlar.

?nsan olmayan, insan?n de?erini bilmez.

?yili?i yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes.

Madem daha ecelin gelmemi?, bo?una can çeki?ip durma.

Parmak ay'? gösterdi?i zaman, parma?a de?il ay'a bakmak

gerek.

Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, yanl???n?z çok

demektir.

Öfkenin ate?i önce sahibini yakar, sonra k?v?lc?m?

dü?mana ya var?r ya varmaz.

Kötü haberlerin kanatlar? vard?r. ?yi haberlerin ise

ayaklar? dahi bulunmaz.

Yeryüzü ta?la doludur. Ama pek az? boyunlara kolye olur.

En önemli vazifemiz; kulaklar?m?z?, söylediklerimizi

duymaya al??t?rmam?zd?r.

Testinin içinde ne varsa d???na da o s?zar.

Pencereden bakan d??ar?s?n? görür. Pencereye bakan ise

cam?n kirini.

Meyvas? çamura dü?üyor diye a?aca m? lanet edilir?

Devler gibi eser vermek için kar?ncalar gibi çal??mak

gerekir.

Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan

da zevk almazlar.

Ba?kalar?n? avutmakla kendi ac?lar?n? unutursun.

?nsan? hayvandan ay?ran ak?ld?r. ?nsan, ak?ldan

uzakla?t??? zaman hayvan ortaya ç?kar.

Bir kad?n?n yüzünde ta??d??? ifade, s?rt?na giydi?i

elbiseden daha önemlidir.

Kendilerine yard?m etmeyen insanlara yard?m etme?e

çal??mak faydas?zd?r.

Herkesin istedi?ini yapabilece?i bir yerde hiç kimse

istedi?ini yapamaz.

Ac? çekmeyenler, ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini

ak?llar?na bile getiremezler.

?nsan?n yapabilece?i en büyük fenal?k, kendisine olan

güvenini kaybetmesidir.

Tekme yiyen köpe?in di?leri daha sivridir.

Gerçe?i insanlar?n ölçüleri ile de?il, insanlar?

gerçe?in ölçüsü ile tan?.

Sessizlik de bir çe?it konu?ma sanat?d?r.

Sevgililer, güzelli?e zamanla al???p onu gözleriyle

de?il duygular?yla görmeye ba?larlar.

Kalbin, mant??a s??mayan ayr? bir mant??? vard?r.

Alay, ço?u zaman ak?l yoksullu?undan ileri gelir.

Bir dü?man? ba???lamak, bir dostu ba???lamaktan daha

kolayd?r.

Ayr?l?k, sevdan?n merhemi oldu?u gibi öfkeyi de kini de

azalt?r.

?yi olmak istiyorsan kötü oldu?una inan.

Unutma ki a?z?nda bal olan ar?n?n kuyru?unda da i?nesi

vard?r.

En çabuk kuruyan ?ey göz ya??d?r.

Olgun bir insan? dost edinmek istiyorsan?z tenkit edin,

basit bir insan? dost edinmek istiyorsan?z methedin.

?nsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan

olabilir.

Baz? y?k?l??lar daha parlak kalk?n??lar?n te?vikçisidir.

?nsan gençli?inde ö?renir, ya?land???nda anlar.

Hiç kimse duymak istemeyenler kadar sa??r olamaz.

Beklemeyi bilen insan her?eyi elde edebilir.

Cesaret ölmek de?il ya?amakla ölçülür.

Mutluluk payla??lmak için yarat?lm??t?r.

?urada burada güçlü ad?mlarla dola?maktansa do?ru yolda

sekerek yürümek daha iyidir.

?nsanlar yanl?? yapabilirler, yaln?z büyük insanlar

yanl??lar?n? anlarlar.

Güne?e bakarsan gölgeleri göremezsin.

ACI

Bütün ac?lara dayan?l?r, yeterki ekme?in olsun.

CERVANTES

??i çok olanlar?n gözya?lar? için vakitleri yoktur. LORD

BYRON

Ac? çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. NAPOLEON

Tatl? ?eyler, sonu iyi biten ac?lard?r. AESKHYLOS

Hiçbir ?ey, ac?dan daha h?zl? gelemez. BA?LEY

Dünkü ac?lar, bugünkü sevinçlerin kayna??n? olu?turur.

POLLOK

Ac?, ac?y? bast?r?r. TÜRK ATASÖZÜ

AÇLIK

Açl?k, k?l?çtan bile keskindir. BEAUMONT ?LE FLETCHER

Açl?k, dünyan?n en güzel salças?d?r. CERVANTES

Aç tavuk dü?ünde dar? ambar? görür. TÜRK ATASÖZÜ

AKRABALAR

Akrabalar?n?n sevmedi?i insan? kimse sevmez. PLAUTUS

En kötü nefret, akrabalar?n nefretidir. TACITUS

Akrabalar, ne ya?amas?n? nede ölecek zaman? bilen

insanlard?r. OSCAR WILDE

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

Övülmek isterseniz, alçak gönüllülü?ü yem olarak

kullanabilirsiniz. CHESTERF?ELD

Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç

söz etmeyen insand?r. LA BRUYERE

?nsan gururu yüzünden de alçak gönüllü olabilir.

MANTA?GNE

?nsan yüzü k?zaran hayvand?r. MARK TWA?N

Bir adam?n gerçekten büyük olup olmad???n?, onun alçak

gönüllülü?ünden anlayabilirsiniz.

Senden iyilere yerini vermesini bil. KEBLE

APTALLIK

Her aptal onu be?enen ba?ka bir aptal bulur. BO?LEAU

Gençler, ya?l?lar?n aptal olduklar?n? san?rlar, ama

ya?l?lar gençlerin aptal olduklar?n? bilirler.

Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptald?r.

MOL?ERE

Büyük tehlike, yar? aptallarla yar? ak?ll?lar?n aras?nda

yatar. GEOTHE

E?er hiç aptal görmek istemiyorsan?z, gözlüklerinizi

k?r?n. RABELA?S

?nsanlar aptal olarak ya?ayabilirler; ama aptal olarak

ölemezler. YOUNG

Aptal ata binmi?, bey oldum sanm??. TÜRK ATASÖZÜ

Kendini ak?ll? sanan herkes aptald?r. VOLTA?RE

Ya?aman?n tad?n? ç?karmaktan korkana aptal derim. ALBERT

CAMUS

A?K

?lk ve son a?k?m?z kendimize kar?? oland?r. BOVEE

A?k, masraflarla çevrilmi? bir duygu okyanusudur. LORD

DEWAR

Gençlerin istekleri: A?k, Para, sa?l?k. Ya?l?lar?n

istekleri: Sa?l?k, para, a?k. Erkekler a?ka a??k olarak

ba?larlar, kad?nlara a??k olarak bitirirler; kad?nlarda

erkeklere a??k olarak ba?lar, a?ka a??k olarak

bitirirler. REMY DE GOURMONT

A?k Fransa'da bir komedi, ?ngiltere'de bir trajedi, ?

talya'da bir opera, Almanya'da bir melodramd?r.

MARGUER?TE BLESS?NGTON

A?k, deniz meltemleri gibidir; sesini duyar?z, nereden

nereye gitti?ini kestiremeyiz. BORNE

A?k?n gözü kördür. PROPERT?US

A?k, yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ate?ten bir

merdivendir. E. GE?BEL

A?k, yepyeni kalabilen eski bir masald?r. H. HE?NE

A?k?n geli?i, akl?n gidi?idir. ANTO?NE BRET

Beni az, ama uzun sev. MARLOWE

A?k, geceyi bile gün ?????na bo?abilir. A. SALLE

Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi de bilmez. ANON?M

A?k, sürekli bir mutluluktur. GEORGE SAND

En tatl? gelen sevinç ve en kötü gelen ac? a?kt?r.

BA?LEY

BABALAR

Baba bilgisiyle adam olunmaz. TÜRK ATASÖZÜ

Baba mal? tükenir. TÜRK ATASÖZÜ

Babalar, do?an?n yaratt??? bankerlerdir. FRANSIZ ATASÖZÜ

BA?I?LAMAK

Bir dü?man? ba???lamak, Bir dostu ba???lamaktan daha

kolayd?r. MME. DOROTHEE DELUZY

Ba?kalar?n? hep ba???la; kendini hiç ba???lama. SYRUS

Sevdiklerimiz, bizi aldatt?klar? zaman onlar?

ba???lar?z. Asl?nda en az ba???lanmas? gereken ki?iler

onlard?r.

BASIN

Bas?n, milletin mü?terek sesidir. ATATÜRK

Meclis, konu?ma ve bas?n hürriyetlerini k?san kanunlar

yapamaz. ABD ANAYASASI.

Bas?n hürriyeti kalkarsa, vicdan, e?itim, konu?ma

hürriyetleri de kalkar. F. D. ROOSEVELT

Bas?n hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübab?d?r;

diktatör hükümetlerden ba?ka hiçbir kuvvet onu

k?samaz. GEORGE MASON

Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. WENDEL

PH?LL?PS

Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete

idaresini tercih ederim. JEFFERSON

?yi bir ba?yaz?da insanlara kendi dü?üncelerinizi de?il,

onlar?n dü?üncelerini verebilirsiniz.

Hürriyetimiz, bas?n hürriyetine dayan?r; bas?n

hürriyetide kaybolmadan k?s?lmaz. A. BR?SBANE

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.

NAPOLEON

BA?ARI

Hiçbir ba?ar? kazanamayanlar için en tatl? ?ey,

ba?ar?d?r. EM?LY D?CK?NSON

Dünyada ba?ar? kazanman?n iki yolu vard?r: Kendi

akl?ndan faydalanmak, ba?kalar?n?n ak?ls?zl???ndan

faydalanmak. BRUYERE

Dünyada ba?ar? kazanabilmek için aptal görünmeli, ak?ll?

olmal?d?r. MONTESQU?EU

BEKARLIK

Bekar bir adam, son saniyede daha iyisini bulan

kad?nlar?n bir hat?ras?d?r. ANON?M

Topluma en büyük eserleri, çocuksuz adamlar?n evlenmemi?

olanlar? vermi?lerdir. BACON

Bekar gözüyle k?z al?nmaz. TÜRK ATASÖZÜ

BENC?LL?K

Sevgililerin birbirilerinden hiç b?kmamalar?n?n sebebi,

hep kendilerinden söz etmeleridir.

Herkesin sizden iyi bir ?ekilde söz etmesini mi

istiyorsunuz? Öyleyse kendinizi övmeyin. PASCAL

B?LG?

Gençken bilgi a?ac?n? dikmesek, ya?land???m?z zaman

gölgesine s???nacak bir yerimiz olmayacakt?r.

S. R. CHAMFORT

Bilgi, sevgiyle zekan?n anas?d?r. A. W. HARE

Bütün bildi?im, bir ?ey bilmedi?imdir. SOKRATES

Baz? ?eyleri yar?m bilece?ine, bir ?ey bilme daha iyi.

N?ETZSCHE

?nsan?n, cahil oldu?unu bilmesi bilgiye at?lm?? ilk

ad?md?r. D?SRAEL?

Dünyada en zor ?ey, insan?n kendini bilmesidir. THALES

Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin

ortas?nda s?k s?k ç?kar?p caka satma. CHESTERF?ELD

Ba?kalar?n? bilen kimse bilgili, Kendini bilen kimse

ak?ll?d?r. LAO-TSZE

Ne olaca??m?z? de?il, ne oldu?umuzu biliriz. SHAKESPEARE

Baz? insanlar koca evreni bilirler de kendilerini

bilmezler. LA FONTA?NE

Çok bilenin, derdi de çok olur. LESS?NG

BO? ?NANÇLAR

Bo? inançlar, c?l?z ak?ll?lar?n dinleridir. BURKE

Bo? inançlarda, Tanr?ya kar?? duygusuz bir korku vard?r.

C?CERO

CEZA/CEZAEV?

Suçlular? asmak onlar? iyile?tiremez ki. VOLTA?RE

En büyük cezaevi ta? duvarlar?n, demir parmakl?klar?n

de?il, insan kafas?n?n içidir. LOVELACE

Hakl?lar?n mahkum edildi?i bir ülkede, bütün do?rular?n

yeri cezaevidir. THOREAU

CUMHUR?YET

Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörlerde yoksulluk

yüzünden y?k?l?rlar. MONTESQU?EU

ÇOCUKLAR

Çocuklar iyi yapman?n en iyi yolu onlar? sevindirmektir.

OSCAR WILDE

Çocuklar? ele?tirmecilerden çok, örneklere ihtiyac?

vard?r. JOUBERT

Bir çocuk sütle ve övgüyle beslenir. LAMB

Çocuk mant???n uykusudur. ROUSSEAU

Mutlu çocuk! Be?ik ne büyük geliyor sana; büyü de

bakal?m dünyaya s??abilecek misin?

Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.

TÜRK ATASÖZÜ

Çocuklar? duymay?n?z, görünüz. ?NG?L?Z ATASÖZÜ

DAVRANI?LAR

Erkekler yasalar?, kad?nlar davran??lar? ?ekillendirir.

DE SEGUR

Davran??lar herkesin kendini seyretti?i bir aynad?r.

TERENCE

DED?KODU

Dünyada, kendi hakk?nda konu?ulmaktan daha kötü bir ?ey

vard?r; kendi hakk?nda konu?ulmamak. OSCAR WILDE

DE???ME

Irmaktan geçerken at de?i?tirilmez. TÜRK ATASÖZÜ

Her gün de?i?iyoruz; dü?üncelerimizle eserlerimiz nas?l

ayn? kalabilir? CARLYLE

Yüksek bir mevkiye yerle?en alçak bir ki?iden daha kötü

bir ?ey olamaz. CLAUD?ANUS

DEMOKRAS?

Demokrasi, halk?n halk taraf?ndan halk için

iradesidir. L?NCOLN

Demokrasinin kusurlar?, yine demokrasiyle kapat?l?r.

ALFRED E. SM?TH

Demokrasi demek, "sende benim kadar iyisin" demektir.

THEODORE PARKER

DENEY

Deneyler, en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar?

biraz çoktur. CARLYLE

Ba?kalar?n?n deneylerinden yararlanmay? bilecek kadar

ak?ll? kimse var m? ?u dünyada.

D?KTATÖRLÜK

Nas?l güne? batmadan ak?am olmazsa; bas?n?n elinden

özgürlü?ü al?nmadan da diktatörlük olmaz. COLTON

Bir ulusu tek ki?inin idare edebilece?ine inan?r?m, ?u

?artla: O adam ayaklar?nda çizme, elinde k?rbaç, O ulus

s?rt?nda semerle do?arsa.

ALGERNON S?DNEY

?yi bir anayasa, en iyi diktatörlükten kat kat iyidir.

MACAULAY

D?L

Kendi dilini tam olarak bilmeyen, ba?ka dili de

ö?renemez. G. BERNARD SHAV

Ku?lar ayaklar?yla, insanlar dilleriyle yakalan?rlar.

THOMAS FULLER

Dil sürçece?ine ayak sürçsün daha iyi. HERBERT

Dilsiz olmak, çok söylemekten ye?dir. TÜRK ATASÖZÜ

D?LENC?LER

Ölü bir imparator olmaktansa, ya?ayan bir dilenci olmak

daha iyidir. LA FONTA?NE

Bir dilenciyi at s?rt?na koy da bak, nas?l dört nala

sürüyor. BURTON

Dilencilerin seçmeye hakk? yoktur. BEAUMONT ?LE FLETCHER

DOKTR?N?N

Doktrinin derisi so?ukluktur, ama içi t?ka basa samanla

doludur. HENRY W. BEECHER DOSTST

Üç gerçek dost vard?r: Ya?l? bir e?, ya?l? bir köpek,

haz?r para. FRANKLIN

Dostu olmayan?n dü?man? da olmaz. TENNYSON

DÜ?MAN

?nsan?n en büyük dü?man? kendisidir. C?CERO

Bir tek dü?man? olan, her yerde onunla kar??la??r.

EMERSON

Tanr?'ya etti?im dua pek k?sad?r: "Tanr?m, dü?manlar?m?

gülünç duruma dü?ür. "VOLTA?RE

Dü?man?n eline k?l?ç verilmez. TÜRK ATASÖZÜ

Dü?man?n kar?nca gibi ise sen onu fil gibi san. TÜRK

ATASÖZÜ

Dü?man?m dost olaca??na, dü?man olsun daha iyi. B?AS

Uyuyan köpe?i uyand?rmaya gelmez. ALLESSANDRO ALLEGR?

Unutma ki, a?z?nda bal olan ar?n?n kuyru?unda da i?nesi

vard?r. LYLY

DÜ?ÜNCE

Fikirler cebir ve ?iddetle, top ve tüfekle asla

öldürülemez. ATATÜRK

Büyük i?ler gibi, büyük dü?üncelerinde davula

ihtiyaçlar? yoktur. BA?LEY

Uyuyan dü?ünce, bir daha uyumaz. CARLYLE

Dü?ünceler iyi ve cesur olanlar?n beyinlerinde,

kollar?nda geli?melidir; yoksa rüya olmaktan ileri

gidemezler. EMERSON

Hiçbir ordu, zaman? gelmi? bir dü?ünceye kar?? koyamaz.

V?CTOR HUGO

Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler sadece aptallarla

ölülerdir. LOWELL

Dü?ünüyorum, öyleyse var?m. DESCARTES

Dü?ünmeden ö?renmek, vakit kaybetmektir. KONF?ÇYUZ

Herkes dü?üncelerinde yan?labilir. Ama aptallar bir

türlü yan?ld?klar?n? anlayamazlar. C?CERO

Soylu dü?ünceleri olan ki?iler yaln?z de?ildirler. S?R

PH?L?P S?DNEY

Büyük dü?ünceler, yürekten do?ar. VAUVENARGUES

?nsan, sava?mad??? dü?üncelerini de?i?tiremez. THOMAS

MANN

Dü?ünce rüzgar, bilgi, yelken, insanl?k bir kay???n

kendisidir. A. W. HARE

Ölümsüz olarak bildi?im tek ?ey, dü?üncedir. MERED?TH

Acayip ?eyler, acayip dü?üncelerden do?ar. SHELLEY

Dü?üncelerle kar??la??nca, zay?flar korkar, aptallar

kar?? gelir, ak?ll?lar karar verir. J. ROLAND

Alçakgönüllü yüreklerde ya?ayan dü?ünceler, yüksek

dü?üncelerdir. MONTA?GNE

GECE

Gecenin kara pelerini herkesi ayn? ?ekilde örter. DU

BARTAS

Sabah yakla?t?kça, gece karar?r. LONGFELLOW

Gece, kad?nlarla y?ld?zlar? güzel gösterir. LORD BYRON

Gecenin binlerce gözü vard?r. W. BOURD?LLON

GEÇM??

Gelece?in en iyi peygamberi geçmi?tir. JOHN SHERMAN

Geçmi?i hat?rlamayanlar, onu bir kere daha ya?amak

zorunda kal?rlar. GEORGE SANTAYANA

Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir. CARL

SANDBURG

GELECEK

Dünyada her ?ey y?k?lsa bile, gelecek yerinde durur.

BOVEE

Gelece?i hiç dü?ünmem; ans?z?n geliverir. ALBERT

E?NSTE?N

Bu günü görmek. gelece?i görmekten daha kolayd?r.

FRANKL?N

Gelece?i sat?n alabilecek tek ?ey, bugündür. SAMUEL

JOHNSON

GENÇL?K

Geçlik, insan?n ba??na hayatta bir kere gelir.

LONGFELLOW

Gençli?imizin rüyalar?ndan ayr?lmal?y?z. SCH?LLER

Ne kadar uzun ya?arsan?z ya?ay?n; ilk yirmi y?l

ömrünüzün en uzun yar?s?d?r. SOUTHEY

Gençlikte, güzellikte ak?l arama! HOMEROS

GÖZLER

Gözler kendilerine, kulaklar ba?kalar?na inan?rlar.

ALMAN ATASÖZÜ

?nsan, gözleri kapal? oldu?u zaman da görebilir.

COLER?DGE

Bütün mesele, ruhlar? görebilecek gözler edinmektir.

LORD BYRON

Gözler insan ruhunun penceresidir. DU BARTAS

GÖZYA?LARI

Gözya?lar?, ac?n?n sessiz sözleridir. VOLTA?RE

Gözya?lar?, insan ruhuna ya?an yaz ya?murlar?d?r. ALFRED

AUST?N

En çabuk kuruyan ?ey, gözya??d?r. C?CERO

GURUR

Gururla zay?fl?k, ikiz karde?tirler. LOWELL

Küçük insanlar?n büyük gururlar? vard?r. VOLTA?RE

Bütün büyük yanl??l?klar?n alt?nda gurur yatar. RUSKIN

KADIN

Bir kad?n sevgisine ula?mak için geçilen yollar?n en

k?sas?"ac?nd?rmak"t?r. B. I. FLETCHER

Kad?n? güzel yapan Tanr?; sevimli yapanda ?eytand?r.

V?CTOR HUGO

Kad?nlar?n a?klar? suya yaz?lm?? inançlar?da kuma

çizilmi?tir. AYTOUN

Kad?nlar?n üzüntüsü yaz f?rt?nas? gibidir; ?iddetli ama

k?sa olur. JOANNA BA?LL?E

Kad?n insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar,

kaçarsan?z kovalar. CHAMFORT

Erkekler, kad?nlara istediklerini söylerler; kad?nlar,

erkeklere istediklerini yaparlar. DE SEGUR

Kad?nlar?n ço?u, resimleri kadar genç de?ildir. S?R MAX

BEERBOHM

Kad?nlar, gururlar?n? kurtaran yalanlardan ho?lan?rlar.

G. F. ATHERTON

Kad?nlar?n ellerine dü?ece?ine kucaklar?na dü?. B?ERCE

Kad?nlar?n en büyük suçlar? erkeklere benzemek

istemeleridir. DE MA?STRE

Kad?n?n namusunu erkeklere kar?? korumas?, ününü

kad?nlara kar?? korumas?ndan çok daha kolayd?r.

ROCHEBRUNE

Kad?n?n kötüsü kadar kötü, iyisi kadar da iyi bir

yarat?k yoktur. EUR?P?DES

Bir kedinin dokuz can?, bir kad?n?n da dokuz kedi kadar

can? vard?r. FULLER

KALEM

Kalem, k?l?çtan daha güçlüdür. BULWER-LYTTON

Kalem, acemi avc?lar?n elinde hedefini ?a??ran bir ok da

olabilir. BARACC?O

Dünyay? yönetenler kalem, mürekkep ve ka??tt?r. JAMES

HOWELL

KAN

Kan dökenin kan? temiz kalmaz. BARACC?O

KANDIRMA

?nsan? kendisi kadar kimse kand?ramaz. GREV?LLE

EVL?L?K

Bütün bildiklerini kar?s?na söyleyen koca, az ?ey

biliyor demektir. THOMAS FULLER

Kar?lar; gençlerin sevgilisi, orta ya?l?lar?n

arkada?lar?, ya?l?lar?nda dad?s?d?r. BACON

Kötü k?zdan iyi kar? olmaz. FRANKLIN

Bütün kocalar ayn?d?r, yüzleri de?i?ik olmazsa

birbirinden ay?rt edemezsiniz. ANON?M

?yi bir koca sa??r, iyi bir kar?da kör olmal?d?r. ANON?M

?yi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son

kalkan ki?i olmamal?d?r. BALZAC

KOM?U

Arkada?s?z ederiz, ama kom?usuz edemeyiz. THOMAS FULLER

Kom?unun tarlas? daha verimli, kom?unun sütü daha çok

görünür. OV?D?US

KONUK

Misafir misafiri istemez; ev sahibi hiçbirini istemez.

TÜRK ATASÖZÜ

Hiçbir konuk üç günden fazla çekilmez. PLAUTUS

F?rt?nan?n kap?n?za att??? konuklara iyi davran?n.

HORAT?US

KONU?MAK

Konu?mak, ö?renmeye yol açar; ama dehan?n okulu

yaln?zl?kt?r. G?BBON

Sessizlik de bir çe?it konu?ma sanat?d?r. HAZZL?TT

?nsan ne kadar az dü?ünürse, o kadar çok konu?ur.

MONTESQUIE

Her insan?n dü?ündü?ünü söylemeye, her dinleyenin de ona

kar?? ç?kmaya hakk? vard?r. SAMUEL JOHSON

Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n?

ölünceye kadar desteklerim. VOLTA?RE

Konu?ma, insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r. EFLATUN

Çok konu?tukça, dü?ünce ölür. HAL?L C?BRAN

KÖTÜLÜK

Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine kötülük

edersen hiç unutma. HAL?L C?BRAN

Kötü olaylar, kötü sebeplerden do?ar. AR?STOPHANES

Çamur atma; hedefini ?a??r?r, kirli ellerinle

kal?verirsin. JOSEPH PARKER

Kötü kazanabilir. ama üstün gelemez. JOSEPH ROUX

Kötülü?ün içine kolayca girilir, ama güçlükle ç?k?l?r.

MME. DE. MA?NTENON.

En çok, kendine yapaca??n kötülüklerden kork. PESTALLOZ?

Kimse bir birinden kötü olamaz. JUVENAL

Kötülükle ancak kötülük uyu?abilir. L?VY

MODA

Modadan ayr?lmayan bir kad?n, kendine a??k olmu? bir

kad?nd?r. LA ROCHEFOUCAULD

Moda öyle dayan?lmaz, öyle çirkin bir ?ey ki, alt? ayda

bir de?i?tirmek zorunda kal?r?z. O. WILDE

MUTLULUK

Bana bir mutluluk söyleyin ki, ac? kar??l???nda elde

edilmi? olmas?n. MARGERET OL?PHANT

Herkes mutluluktan bahseder, ama pek az kimse bilir onu.

MME. JEANNE P. ROLAND.

Herkes kendi mutlulu?unun demircisidir. ALMAN ATASÖZÜ

Talihli olanlar?n horozlar? bile yumurtlamaya ba?lar.

RUS ATASÖZÜ

Mutluluk, sa?laml??? yarat?r. C. W. CURT?S

Mutluluk, payla??lmak için yarat?lm??t?r. CORNE?LLE

Mutluluk, bizi zorlayan kadere kar?? kazan?lan

zaferlerin en büyü?üdür. ALBERT CAMUS

?nsanlar için en ideal düzen, onlar?n mutlu oldu?u

düzendir. ALBERT CAMUS

Ba?kalar?n?n mutlulu?undan kendine pay ç?karan insan, en

mutlu insand?r. GEOTHE

NAMUS

Namuslu davranmak en iyi siyasettir. CERVANTES

Namuslu bir adam, Tanr?'n?n en soylu eseridir. ALEXANDER

POPE

NÜKTE

Keskin nükteler de , keskin b?çaklar gibi s?k s?k

sahiplerinin parmaklar?n? keser. ARROWSM?TH

Nükte, konu?man?n yeme?i de?il, tuzudur. HAZZAL?T

Bir gram nükte, bir kilo ac?ya bedeldir. R?CHARD BAXTER

Ö?RENMEK

Herkes ö?renmek ister; kimsede kar??l???n? vermeye

kalk??maz. JUVENAL

Ö?renmenin üç kayna?? vard?r; çok görmek, çok ac?

çekmek, çok çal??makt?r. CATHERALL

?nsan, kendi yanl??lar?ndan çok ?ey ö?renebilir. FREUDE

Ö?ÜT

Verilen ö?ütlerden yaln?z ak?ll?lar yararlan?r. SYRUS

Hiçbir zaman kimseye sava?a gitmeyi ya da evlenmeyi

ö?ütleme. ?SPANYOL ATASÖZÜ

Konu?acak zaman? bil; krallara ö?üt vermek tehlikelerin

en büyü?üdür. HERR?CK

Sak?n bir toplulukta ö?üt vermeye kalkma. ARAP ATASÖZÜ

Sersemler bile ara s?ra iyi ö?ütler verir. BO?LEAU

Ne ö?üt verirsen ver, yaln?z k?sa olsun. HOR?TUS

Ö?üt, geçer akçelerin en küçü?üdür. B?ERCE

Akl? az olan?n verdi?i ö?üt çok olur. BO?LEAU

En iyi ö?üdü ancak kendine verebilirsin. C?CERO

En iyi ö?üt verenler kad?nlard?r. CELDERON

Sal?m limanda olanlar, rahat ö?üt verirler. SCH?LLER

ÖVGÜ

Ak?ll? erke?i arkas?ndan, kad?n? da yüzüne kar?? öv. GAL

ATASÖZÜ

Bütün seslerin en tatl?s? övgüdür. KSENOPHON

Beni daha az övseydin, seni daha çok överdim. LOU?S XIV

ÖZÜR

Özür, yalandan daha korkunç, daha kötüdür; üstü örtülmü?

bir yaland?r çünkü. ALEXANDER POPE

Ak?ll? bir kimse, hiçbir zaman özür dilemek zorunda

kalmaz. EMERSON

PARA

Para iyi bir u?ak, kötü bir efendidir. BACON

Paran?n de?erini ö?renmek isterseniz, borç almaya

çal???n. FRANKLIN

Varl???nda bu kadar gururland???n paran, senin dc?umunu

de?i?tiremez ki. HORAT?USUS

Para konu?unca, do?ruluk susar.

RUS ATASÖZÜ

Para artt?kça, para sevgisi de artar. JUVENAL

Para önden gidip insana bütün yollar? açar. SHAKESPEARE

Ço?u kötülü?ün ba??, para sevgisidir. ANON?M

PART?LER

Ülkenin yararl? olan, partisine de yararl? olur.

R. B. HAYES

Siyasi partiler birbirini kontrol etmek için kurulurlar.

HENRY CLAY

Partiler, düzenli dü?üncelerdir. D?SRAEL?

PAZARLIK

Pazarl?k etmek için, en az iki ki?i olmas? gereklidir.

?NG?L?Z ATASÖZÜ

Kimsenin kazançl? olmad??? pazarl?k, kötü bir

pazarl?kt?r. ?NG?L?Z ATASÖZÜ

Az samimiyet tehlikeli, çok samimiyet de, çok

tehlikelidir. OSCAR W?LDE

Samimiyetin dili yoktur. O, gözlerden anla??l?r. ATATÜRK

Samimiyeti yitirmek, gücünü yitirmektir. BOVEE

SANAT

Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri

kopmu? demektir. ATATÜRK

Sanat ne kadar uzun tanr?m, hayat ne kadar k?sa. ! GOETHE

Sanat? duyan insanlarla, sanat? anlayan insanlar çoktur;

ama sanat? hem duyan, hem de anlayan insan pek azd?r .

G. S. H?LARD

Sanatç?ya iki göz yetmez. LAMARTINE

Sanatlar, hürriyet taraf?ndan emzirilince büyürler.

SCH?LLER

Sanat?n dü?man? bilgisizliktir. BEN JOHNSON

SAVA?

Harp zorunlu ve kaç?n?lmaz olmal?d?r. Milletin hayat?

tehlikeyle kar?? kar??ya kalmad?kça harp bir cinayettir.

ATATÜRK

Sava?ta bütün gecikmeler tehlikelidir. DRYDEN

Sava?? bilmeyen, bar??? da bilmez. JAPON ATASÖZÜ

Sava?, buldu?u ülkeyi bir daha b?rakmaz. BURKE

Sava?ta yasalar susar. C?CERO

Kötü bir bar??, sava?tan daha berbatt?r. TAC?TUS

Ak?ll?lar dövü?meden önce kazan?rlar, cahiller kazanmak

için dövü?ürler. ZHUGE L?ANG

SIR

Ba?kalar? senin s?rr?n? aç?klamas?n? istemiyorsan, sen

kendi s?rr?n? aç?klama. SENACA

Bir insan sarho? olunca ya da a??k olunca s?r tutamaz.

ANT?PHANES

S?YASET

Her siyasi parti, kendi yalan?n? yutarken ölür. JOHN

ARBUTHNOT

Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adam? gelecek

ku?a?? dü?ünür. JAMES F. CLARKE

Devlet adam? koyunu k?rpar; siyasetçi koyunun derisini

yüzer. AUST?N O'MALLEY

Ça?da? siyasi toplum, "insanlar? umutsuzlu?a dü?ürme

makinesi" dir. ALBERT CAMUS

Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir. RANDOLPH

CHURCH?LL

Siyasetle ahlak? ay?ranlar, ikisine de bir ?ey

anlamam??lar demektir. JOHN MORLEY

SONUÇ

Küçük bir k?v?lc?m, yang?na sebep olur. DANTE

Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir.

SHAKESPEARE

SÜSLENMEK

Çok süslenenlere bak?n; hepside gizlenmek istiyordur.

AR?STO

Hiç giyinmeyen bir güzel, en iyi biçimde giyinmi?

demektir. PH?NEAS FLETCHER

Aynaya bakaca??na, üstündeki elbiselere bak. BARACC?O

?EREF

Her a??k, ?airdir. EFLATUN

?airlerin yalan söylemek için ehliyetleri vard?r.

PL?N?US

?iir ?eytan?n ?arab?d?r. ST AUGUSTINE

?iir, güzelli?in ülkesinde ya?ayan gerçektir. G?LF?LLAN

TARAFSIZLIK

Yürek hiçbir zaman tarafs?z de?ildir. SHAFESBURY

Tarafs?zl?k, bir ilke olarak sürüp giderse, zay?fl?k

olur. KOSSUTH

Tarafs?zl?k, geri tepen bir arma?and?r. BARACC?O

TARIM

Gerçek çiftçi, ürününü göremeyece?ini bildi?i halde,

topra??n? eken adamd?r. C?CERO

TAR?H

Tarih, olmayan olaylar?n, o olaylar?n geçti?i yerde

bulunmayan ki?iler taraf?ndan yaz?l???d?r.

Tarih insanlar?n, dü?lerin en ayd?nl?k olanlar?n

gerçekle?tirmek için giri?tikleri umutsuz bir çabadan

ba?ka bir ?ey de?ildir, ALBERT CAMUS

TARTI?MA

Herkes benim dü?ünceme kat?l?rsa, yan?lm?? olmaktan

korkar?m. OSCAR WILDE

Ak?ll?lar, sebepler konusunda tart???r; aptallar da

karar verir. ANARCHAS?S

Güçlü, ac? kelimeler zay?f bir sebebe dayan?r. V?CTOR

HUGO

Sak?n sofrada tart??maya kalkmay?n; nas?l olsa aç

olmayan kazanacakt?r. WHATELY

Tart???rken, do?ruluk hep kaybolur. SYRUS

Tart??malarda yap?lan benzetmeler, a?kta söylenen

?ark?lara benzerler. Hiçbir ?eyi kan?tlamazlar. PR?OR

TUTSAKLIK

Bir tutsa??n boynuna geçirdi?iniz zincirin öteki ucu,

kendi boynunuza tak?l?verir. EMERSON

Bir ulus; yar?s? hür, yar?s? tutsak olursa ya?ayamaz.

L?NCOLN

Zay?flar?n haklar?n? korumak için konu?mayanlar,

tutsaklard?r. LOWELL

ULUS

Uluslar?n ço?u çocuklara benzerler. Büyüdükçe huylar?n?

de?i?tiremez olursunuz. ROUSSEAU

?nsanlar gibi uluslar da deneylerle güçlenirler.

S. SM?LES

Bir ulusun de?eri, o ulusu meydana getiren bireylerin

de?eriyle ölçülür. JOHN STUART M?LL

UMUT

Umut, yoksulun ekme?idir. THALES

Hastalar için hayat oldukça, umut da vard?r. C?CERO

Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez. L?ESHERAK

Umut, çal??kanlar?n rüyas?d?r. PL?N?US

Kad?nlar?n umudu gün ?????nda örülmü?tür; bir gölge,

onlar? karart?r. GEORGE EL?OT

Umut, genç tutkular?n dad?s?d?r. B?CKERSTAFF

UMUTSUZLUK

Ya?ayanlar için umut her zaman vard?r. Umutsuzluk,

ölüler içindir. THEOKR?TOS

Umutsuzluk, sersemlerin elde etti?i bir sonuçtur.

D?SRAEL?

ÜLKÜ

Bir insan? bulundu?u mevkiyle de?il, göz koydu?u

mevkiyle ölçmek gerekir. TOLSTOY

Ülkü, dünyay? ya?atan bir güçtür. J. G. HOLLAND

Ülkülerimiz bizden daha temizdirler. A. B. ALCOTT

ÜN

Öldükten sonra unutulmak istemiyorsan?z ya okumaya de?er

?eyler yaz?n yada yaz?lmaya de?er ?eyler yap?n. FRANKLIN

Ans?z?n yükseliveren ki?iler pek be?enilirler. Ama

topra?a h?zla bas?n bir kere, tozun, samanlar?n,

tüylerin yükseldi?ini göreceksiniz. HARE

ÜZÜNTÜ

Zaman?n azaltamad???, yumu?atamad??? üzüntü yoktur.

C?CERO

Üzüntü bir ilaçt?r. W?LL?AM COWPER

A??r bulutlar gibi, a??r yüreklerde sular?n? ak?t?nca

rahatlarlar. R?VAROL

VERMEK

Mal?n? veren az vermi? say?l?r. ?nsan?n kendisini

vermesi gerekir. HAL?L C?BRAN

Yaln?z verilene bakma; verene de bak. SECENA

Büyük arma?an veren, büyük arma?an umar. MART?AL

Hediye at?n di?lerine bak?lmaz. ST. JEROME

V?CDAN

Temiz bir vicdan kadar yumu?ak hiçbir yast?k yoktur.

FRANSIZ ATASÖZÜ

Kendi yüre?inden korktu?um kadar ne papadan, ne de

papazlardan korkuyorum. LUTHER

YA?

En iyi yananlar, eski odunlar; en güvenilen kimseler,

eski dostlar; en rahat okunanlar da, eski yazarlard?r.

BACON

Yirmi ya??nda yak???kl?, otuz ya??nda güçlü, k?rk

ya??nda zengin, elli ya??nda ak?ll? olmayan insan hiçbir

zaman yak???kl?, güçlü, zengin ve ak?ll?

olamaz. HERBERT

Yirmi ya??nda istek, otuz ya??nda zeka, k?rk ya??nda

ak?l önemlidir. FRANKLIN

Çizgiler, yüreklerimizde de?il, yaln?z al?nlar?m?zda

belirir. Çünkü insan?n ruhu hiçbir zaman ya?lanmaz.

JAMES A. GARF?ELD

Gençlikte günler k?sa, y?llar uzun; ya?l?l?kta da günler

uzun, y?llar k?sad?r. PAN?N

?nsan?n k?rk ya??na kadar geçen y?llar? bir kitap, geri

kalan y?llar? da o kitab?n ele?tirmesidir. SCHOPENHAUER

Ya?l?lar her ?eye inan?rlar; orta ya?l?lar her ?eyden

ku?kulan?rlar; gençler de her ?eyi bilirler.

Herkesi b?kt?r?ncaya kadar ya?ayan, çok ya?am??

demektir. H. GEOGE BOHN

Ya? da sevgi gibidir; saklanamaz. THOMAS DEKKER

Kalbin ya?? yoktur. EUGENE IONESCO

E?lence, gençlikte günah, ya?l?l?kta ç?lg?nl?kt?r.

SAMUEL DAN?EL

Pek az kimse ya?lanmas?n? bilir. LA ROCHEFOUCAULD

Ya?lanmak isteriz. ama ya?l?l?ktan korkar?z; bu hayat? ne

kadar sevip, ölümden nas?l kaçmak istedi?imizi gösterir.

LA BRUYERE

Hiçbir ak?ll? adam, daha genç olmay? istememi?tir.

JONATHAN SW?FT

Ya?lanmadan önce iyi ya?amak; ya?land?ktan sonra da iyi

ölmek istedim. SENECA

Kimse, ya?l? bir adam kadar sevemez. SOFOKLES

Ya?l?l?k ölümden çok daha korkunçtur. JUVENAL

Ya?l?lar için, ö?retmenimin zaman? hiç geçmez. AESKHYLOS

Kad?nlarla müzi?in ya?? yoktur. GOLDSM?TH

YEMEK

?nsan?n kalbine giden yol, midesinden geçer. SARAH P

. PARTON

Bana ne yedi?ini söyle, nas?l bir adam oldu?unu

söyleyeyim sana. BR?LLAT SAVAR?N

Ya?amak için yemelisin, yemek için ya?amal?s?n. C?CERO

YEM?N

Yeminine bak?p insana inanma; insana bak?p yeminine

inan. AESKHYLOS

Çok yalan söyleyenin etti?i yemin de çok olur. ALF?ER?

YENG?/YEN?LG?

Kendi kendine yenmek, zaferlerin en büyü?üdür. EFLATUN

Yenilgi, e?itimden ba?ka bir ?ey de?ildir. WENDELL

PH?L?PS

Yenilgi, bir umutsuzluk kayna?? de?il, taze bir

ba?lang?ç olmal?d?r. SOUTH

YOLCULUK

Ba?ka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ülkemi o

kadar çok severim. MME. DE STAEL

Yolculuk ederken gözlerini yan?na almay? unutma. A. B.

ALCOTT

YÖNET?M

??in içine çok a?ç? girdi mi, çorban?n tad? tuzu kalmaz.

?NG?L?Z ATASÖZÜ

ZAMAN

Zaman? s?k??t?rmaya kalkma; hayat? meydana getiren ?ey

zamand?r. FRANKL?N

Zaman, tutsaklar için yarat?lm??t?r. JOHN B. BUCKSTONE

Vakitsiz açan gül, tez solar. TÜRK ATASÖZÜ

Zaman?n mahvetmeyece?i bir ?ey yoktur. HORAT?US

ZENG?NL?K

?nsan?n hayat?n? düzenleyen ak?l de?il, zenginliktir.

C?CERO

Yaln?z ak?llar zenginliklerini kullanabilir. EUR?P?DES

Zenginin mal?, zü?ürdün çenesini yorar. TÜRK ATASÖZÜ

Zenginlik insan? ya destekler ya da yönetir. HORAT?US

Hayat k?sad?r. ?nsan zenginli?ini kullanmaya ne kadar

erken ba?larsa o kadar iyidir. SAMUEL JOHNSON

Zenginli?in zevkleri yoksullar?n gözya?lar?yla sat?n

al?n?r. THOMAS FULLER

Madem ki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya

götürmüyorsun? FRANKL?N

Zengin adamlarda sa?duyuya pek rastlanmaz. JUVENAL

Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme.

PLAUTUS

Dünyada okudu?um en güzel kitap nedir diye sordular.

Annem adl? kitapt?r dedim A. LINCOLN.

#195

 
© 2015
AŞK