Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Pablo Neruda Sözleri

Seni sevdi?imi anlayacaks?n, sevmedi?im zaman.

Ìnsan ulasamadigi herseyin "delisi", ulast??? herseyin "nankörüdür.

Kalbi k?rd?ktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. ?htiyaç kalmaz.

Hayatta hiç bir zaman bir ba?kas?na tüm benli?inle güvenme, Çünkü; hiç kimse sana tüm benli?iyle görünmez.

Biten bir a?k?n hemen ard?ndan bir ba?kas?yla ba?layan ?eyin ad?, ?li?ki de?il çeli?kidir.

Gözya??m kadar de?erlisin; ama nas?l gözya?lar?m gözümden dü?tüyse ?imdi sende öylesin.

Ad?n? duyunca de?il, Yan?nda ba?ka bir ad duyunca yanar asl?nda can?n?z...

Bir kad?n, söyleyecek çok ?eyi oldu?u halde susuyorsa, erkek art?k tüm ?ans?n? kaybetmi?tir.

?nsanlar seninle konu?may? b?rakt???nda, Arkandan konu?maya ba?larlar.

Asla a?k ac?s? çeken birine a??k olmay?n. O ki?i yaral?d?r ve yara band? olarak sizi kullan?r.

Bazen dudaklar?n bitiremedi?i sözleri, gözler tamamlar.

Hiçbir zaman anlayamazs?n: Giden sevse gitmeyi ister miydi, Peki ya kalan sevse; gitmesine izin verir miydi!

Yaln?zl??a yenilmemek için, s?k s?k hayaller kurulur; ama asl?nda neyin hayalini kurarsan kur, yaln?zl?k her hayalin sonudur.

Ald?rmadan gidemiyorsa, ald?rmadan kalmay? bilmeli insan. Çünkü henüz icat edilmedi; anlamayana anlamay? ö?retecek bir lisan.

Seviyorum suskunlu?unu, sanki sen yokmu?ças?na burada uzakta ve hüzün dolu, sanki ölmü?sün gibi.

Senin için yapraklar?n? kopard???m papatyalardan özür diledim dün gece. Hakl?s?n?z dedim, ne sevdi?i belli, ne sevmedi?i.

Bir gün bir yerde tekrar kar??la??rsak e?er, Benimle yeniden tan??.

Ne uzundur unutu?, ah ne k?sad?r sevda.

?nsanlarla yüzyüze konu?arak her sorunu halledebilirsin; ama baz? insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konu?aca??n? bilemezsin.

Hiç sevmedi?i halde neden hep de?erli olur b?rak?p giden, Ve neden hiç dü?ünmeden teslim olur kalbin, Üstelik o seni hiç sevmemi?ken...

Seni sevdi?imi göreceksin sevmedi?im zaman, çünkü iki yüzüyle kar??na ç?kar hayat.

Korkar olduk art?k 'seviyorum' demeye. Kimi sahiden de?iyor sevmeye, Kimi ise pi?man ediyor insan? sevdi?ine.

Eskiden hayallerimiz vard?, gerçekle?tirmeyi umdu?umuz. ?imdi b?rak?n gerçekle?tirmeyi, umabilmek en büyük hayalimiz oldu.

Birilerini hep bo? zamanlarda özledi?ini anlar insan. Çünkü bo? insanlar, bo? zamanlarda hat?rlan?r.

Asl?nda kad?n; Erke?in be?enen bak??lar?ndan çok, hemcinsinin k?skançl?k dolu bak??lar?n? görünce, güzel oldu?undan emin olur.

A?k tabiat?md?r benim.

Yaln?zca ate?li bir sab?r ula?t?r?r bizi muhte?em bir mutlulu?un kap?s?na.

?air, her ?eyden önce ya?ad??? toplumun sorunlar?na, giderek tüm dünyaya kar?? sorumludur.

S?rf birisi ?yi geceler demedi?i için, ?yi geçmeyen geceler vard?r.

Hayat sana hep ek?i limonlar sunuyorsa, Sende tekila ve tuz iste .

Biz ?airler nefretten nefret ederiz ve sava?a kar?? sava??r?z.

#1074

 
© 2015
AŞK