Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Pablo Picasso Sözleri

Çal??t???mda rahatl?yor ve dinleniyorum. Beni as?l yoran, hiçbir ?ey yapmamak ya da gelen misafirleri a??rlamak oluyor.

Küçük bir çocukken annem bana ?öyle demi?ti, e?er asker olursan general olacaks?n, rahip olursan Papal??a yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kald?m.

Her?eyi söylemem ama, her ?eyin resmini yapar?m.

Bir sergisi s?ras?nda kendisine, bu resmi siz mi yapt?n?z. (Guernica) diye soran bir Alman generaline, Hay?r, siz yapt?n?z cevab?n? vermi?tir.

Yüzün üzerinde olan? m?, içinde olan? m?, yada ard?nda olan? m? çizelim.

Ben tesadüflere inanmam. Tarihte sadece tevafuklar vard?r, tesadüf yoktur.

?nsan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.

Hareket, ba?ar?n?n esas anahtar?d?r.

Hayal etti?iniz her ?ey gerçektir.

Cisimleri gördü?üm gibi de?il, dü?ündü?üm gibi boyar?m.

Her zaman yapamad???m ?eyi yap?yorum, onun nas?l yap?laca??n? ö?renmem için.

Sanat, ruhlar?m?zdan günlük hayat?n tozunu al?p götürüverir.

Her çocuk bir sanatç?d?r, sorun büyüdü?ümüzde nas?l sanatç? kalabilece?imizdir.

Sanat, gerçekleri tan?mam?za yard?mc? olan bir yaland?r.

?lham diye bir kavram?n varl??? kesin; önemli olan insan? çal???rken yakalamas?.

Ben aramam, ben bulurum.

Yapabilece?ini dü?ünen yapabilir, yapamayaca??n? dü?ünen yapamaz. Bu de?i?mez ve tart???lmaz bir kurald?r.

#1069

 
© 2015
AŞK