Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Parayla ?lgili Özlü Sözler

Para mutluluk getirmez amma mutsuzlu?unuzu hafif atlatman?z? sa?lar......

Yaln?zca iyi niyete sahip olsalard?, iyiliksever ki?ileri kimse hat?rlayamayacakt? Bunun yan?nda onlar?n paralar? da vard? (Margaret Thatcher)

Para her ?eyi yapar diyen adam, para için her ?eyi göze alan adamd?r (Benjamin Franklin)

Paras?z adam gereksiz adamd?r

Kad?n? paras? için alacak adam, avucunu açarken gözünü kapamak laz?m geldi?ini bilmelidir (Refik Halit Karay) ayn? ?ey kad?nlar içinde geçerlidir

Paras?z kalman?n deh?etini duymam?? adamlar, harp ate?ini tatmam?? askerlere benzerler (Refik Halit Karay)

Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için ak?ll? olmak laz?md?r (CH Spurgeon)

E?er Tanr? zenginlikleri k?ymetli bir ?ey saysayd?, onlar? böyle kötü insanlara vermezdi (Jonathan Swift)

Para her kap?y? açar ama; kilitleyemez (Yunan Atasözü)

Paran?z? hala sayabiliyorsan?z, gerçekten zengin de?ilsiniz demektir (Paul Qetty)

Asl?nda paray? sevmiyorum, ama sinirlerimi yat??t?r?yor (Joe Louis)

Kimse, kom?usuna gereksinim duymayacak kadar zengin de?ildir

Birisi paran?n her kap?y? açt???n? söylüyorsa, paras? yok demektir

Param yok diyemi gittin ellere dü?ürdün beni dilden dillere...............(sark? sözü)

A?k için küçük bir tebessüm ve kimsede olmayan sevgi yetmez (radyo hiras reklam metni)

Zenginlik gübre gibidir, yaln?z saç?ld???nda yararl? olur (Çin Atasözü)

Zenginli?i olmayan adam?, adaml??? olmayan zengine tercih ederim (Plutarchie)

#1420

 
© 2015
AŞK