Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Paul Auster Sözleri

Hayat? gözya?lar?nla ödüllendirecegine, gülü?ünle cezaland?r.

Aramayacaks?n kimseyi, olmas? gerekenler zaten yan?nda..Ve yan?nda olmay?p gidenler; ne akl?nda olmal? ne umrunda.

Unutma; ciddiye al ama kap?lma. Dalga geç ama k?rma. Sahip ol bu hayatta, asla ait olma.

Fark, birileri farkl? olmaya çal???rken, kendin olmakt?r hayatta. Bil ki seçici olmamak, geçici olmaya mahkum kalmakt?r asl?nda.

Hayat?n en hüzünlü an?, deli gibi sevdi?in insan?n buna de?medi?ini gördü?ün and?r. Ve en büyük kayb?n ona harcad???n zamand?r.

Herkes ikinci bir ?ans? hakeder' derler ya hani. Unutma, 'Seven gerçekten sevse, ilk ?ans?n? kaybetmezdi.

?nsan?n en büyük hatas? sevmek de?il, Sevmeye lay?k olmayan birinden sevilmeyi beklemektir !

Her gün yüzlerce hayal kurars?n ve hiç biri gerçek olmaz; ama bir gün bir gerçek ya?ars?n, hiçbir hayale s??maz...

Durgunsa insan belki bir sebebi, Suskunsa bir nedeni var. Sen suskunlu?una aldanma kimsenin; Bil ki her?eyin bir zaman? var.

Bu dünya be? para bile etmez, unutma. Kendini dünyalar kadar de?erli sananlar ise kendi fiyat?n? belirliyor asl?nda...

Herkesin bir ili?kisi var; ama hiçbiri sevmiyor. Herkesin bir sevdi?i var; ama hiçbiri kavu?am?yor.

Asl?nda sorulmal? senin için ölürüm deyin sevgiliye. Sen benim için ölürsen ben kimin için ya?ayaca??m diye.

Baz?lar?n?n ili?kisi var ama sevdi?i yok. Baz?lar?n?n sevdi?i var ama ili?kisi yok.

Geride b?rakt?klar?m hesap sormaya kalkmas?n. Fark?n?zda oldu?um için varoldunuz, Vazgeçti?im için art?k yoksunuz.

Ne kadar seversen sev, asla belli etme sevgini. Çünkü sevdi?in ki?i, sevildi?i kadar üzecektir seni.

Madde 1: Her?eye ra?men gül. Madde 2: Ölümüne sev. Madde 3: Onu aldatma. Madde 4: O seni aldat?rsa madde 1'i hat?rla.

Terk edilen birine 'hayat nas?l gidiyor' diye sorulmaz. Çünkü zaten tek sorun; hayat?n devam ediyor olmas?d?r .

Sen istersen e?er, geçmi? unutulabilir; ama yapt???n her seçimde bir daha dü?ün:Çünkü gelecek, geçmi? kadar insafl? olmayabilir.

Bir defa aldatan ki?iyi affedersen, seni yine kullan?r; Çünkü ihanet bir ruh hali de?il, karekterin dökülü? biçimidir.

Kendi de?erlerinden herhangi bir insan u?runa vazgeçtiysen, O insana dönüp iyice bak: O insan art?k ya her ?eyindir ya hiçbir ?eyin.

Biz papatya yoluyoruz seviyor mu sevmiyor mu diye. Hayatta bizi yoluyor asl?nda dayanacak m? dayanamayacak m? diye.

Önemli olan dertlerden uzak durmay? nas?l ba?arabildi?iniz de?il; ba??n?z derde girdi?inde bunun üstesinden nas?l geldi?inizdir.

"ŽSizi tatl? k?lacak kadar mutlulu?unuz olsun, güçlü k?lacak kadar ac?n?z ve sizi kullanmalar?na f?rsat vermeyecek kadar umudunuz.

Basit erkek, bütün bayanlara güzelsin demeyi tercih eder, bu bir gerçektir. Hiç bir kad?n da buna inanmaz, bu da bir gerçektir.

Kad?n ili?kinin ba??nda hep sonu dü?ünür, sona yakla??nca ba?lang?c? özler. Erkek ise sonu ister ve bitmesini bekler.

Gitmesini bileceksin kimi zaman, arkana bile bakmadan! Ve kimi zaman söyleyeceksin sevdi?ini, çok geç kalmadan.

Sen onun hayat?nda bir seçenek isen, Onun senin hayat?nda bir öncelik olmas?na müsade etme!

Neden mutsuzsun ? dedi. Mutsuz de?il, beceriksizim dedim. Sizin gibi, mutlu oldu?umu sanmay? beceremiyorum. hepsi bu

Biliyorum ki dü?mek de?ildir insanlar? üzen..Elinden tutar gibi yap?p asl?nda itenlerdir insan? hayata küstüren.

Birisini unutmak zorundaysan?z, bunu sindire sindire yap?n. "Çünkü akl?n zamans?z öldürdükleri, yürekte amans?z dirilir.

Bir güzellik yap kendine..Sadece sahip olduklar?n? dü?ün, mutlu ol onlarla. Sahip olmad?klar?n üzülsün seninle olamad?klar?na.

Terkeden ki?i, kendinin asla terkedilmeyece?ine inanan insand?r. Heykelini dikmeye ise gerek yoktur, çünkü o zaten ta?tand?r...

Hayat?n matemati?inin farkl? oldu?u hep sonradan anla??l?yor. Ve anl?yorki insan; de?er vermek yaln?zca matematikte i?e yar?yor.

Ben 4 ki?iyim: 1 ben, 2 içimdeki, 3 aynadaki, 4 kalbimdeki..Ben'i geç, içimdeki zaten deli, K?r aynadakini..Ya kalbimdeki ?

Art?k insanlar? tan?mak için zaman kaybetmiyorum; nas?l olsa onlar zaman? gelince kendilerini tan?t?yorlar.

Hiçbir zaman garantisi olmayan bir mutluluk için, Hayat?n?zda kal?c? olan ?eyleri yok etmeyin. Çünkü tek üzülen siz olursunuz.

Kad?n, do?as? gere?i zay?ft?r; ama ac?ya en çok o dayan?r. Kad?n?n direncini k?ran tek ?ey; hayal etti?i erke?in bo? ç?kmas?d?r.

Kad?nlar önce erkekleri de?i?tirmek için çaba sarfederler. Erkek de?i?ince de; Seni art?k tan?yam?yorum, çok de?i?tin derler.

Çok gereksiz ?eyleri çok dü?ünüyorum. San?r?m o yüzden sürekli akl?mdas?n.

?nsan iki ?eyi unutamaz, sevdi?ini ve onun yoklu?unu. ?ki ?eyi de asla saklayamaz; Sarho?lu?u ve a??k oldu?unu.

Bir kad?n?n ne dedi?ine de?il, ne demek istedi?ine kulak ver. Çünkü onlar, kimse k?rlmas?n diye baz? ?eyleri söylemezler.

Bazen tüm ba?lar? kopar?p gitme cesaretini buluyorum kendimde. ??te o an, ke?ke nereye gidece?imi bilsem ! Giderim herhalde.

Hayallerinin pesinden ko? , birgün mutlaka yorulacaklardir.

Asl?nda çok konu?an kad?n yoktur. Kar??daki hiç bir ?ey anlamad??? için aç?klama yapmak zorunda kalan kad?n vard?r.

Do?ru insan, yanl?? zaman. Do?ru zaman, yanl?? insan..??te hayat böyle oyunlar oynar herzaman .

E?er bir kad?n yürekten a?l?yorsa, a?latan onun kalbine ula?m?? demektir.

Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam dü?üyorum. Tam da palyaçonun dedi?i gibi, a?layamad???mdan gülüyorum.

Hergün yüzlerce hayal kurar insan ve hiç biri gerçek olmaz; ama birgün bir gerçek ya?ars?n, hiçbir hayale s??maz.

Bir kad?n?n can? yand???nda, Bir erke?in ba?? belaya girmek üzeredir .

Makyaj?n amac?, güzelli?i göstermektir; ama çok makyaj?n amac?, yüzünü gizlemektir.

As?l yaln?zl?k; yaln?z hissetmenize sebep olan ki?ilerle ya?amak zorunda kalman?zd?r.

Ben insan?n di?er yüzünü görünce, ilkini hat?rlamam!

Ku?a 'uçma', bal??a 'yüzme' demek gibidir. Seni çok seviyorum diyene, Arkada? kalal?m demek.

Bir insan? neden sevdi?iniz sorusuna cevap bulam?yorsan?z, Onu gerçekten seviyorsunuzdur.

Gerçekten sevmeden, seviyorum demeyi bir türlü ö?renemedim. Tek kusurum buysa; Özür dilerim.

?nsan?n sevdi?i birini son kez görmesinden daha kötü olan tek ?ey; Onu son kez gördü?ünü biliyor olmas?d?r.

Güzel, çirkin, ?i?man, zengin, fakir..dünyadaki tüm kad?nlar?n tek bir ortak derdi vard?r: 'Giyecek hiçbir ?eyimiz yok' !

#1073

 
© 2015
AŞK