Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Paulo Coelho Sözleri

Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan, Kendisine hiçbir iyili?i dokunmayan birisine nas?l davrand???na bak.

Kabul ediyorum! En büyük hatam, yüzüme gülen herkesi, kendim gibi sanmamd?.

Gitmek için sebep çoktur; ama sevmeye bahane arar kalan. Unutma, Kap?n?n koluna uzanacak ya?a geldi?inde, gitmeyi ö?renir insan.

Çocukken; her?eyin sahibi olmak için büyümek isterdik. Büyüdük ; ?imdi her?eyden uzak olmak için hep çocuk kalmak istiyoruz.

Kad?n sevgi u?runa her?eye haz?rd?r, hatta sevi?meye de. Erkek ise sevi?mek için her?eyi feda etmeye haz?rd?r; sevmeyi bile.

Barajlar gibidir a?k biliyorum. Bir zerre suyun s?zabilece?i bir çatlak b?rak?rsan?z, bu su duvarlar? yava? yava? kemirir ve öyle bir an gelir ki, ak?nt?n?n gücünü art?k kimse denetleyemez. Duvarlar y?k?lacak olursa, a?k efendi olarak her ?eye el koyar; neyi yapabilirim, neyi yapamam, sevdi?im ki?iyi yan?mda tutabilir miyim, tutamaz m?y?m, gibi ... sorular art?k bo?unad?r... A??k olmak denetimi elinden kaç?rmak demektir.

Her adam; hayat?nda bir kad?n? mutlaka ömür boyu sever. Ve her kad?n; bir erke?e mutlaka ömür boyu ac? çektirir.

Dal?ndan ?üphe etti?in a?ac?n, gölgesinde soluklanmayacaks?n!

Ki?iye göre davranacaks?n, küçükle küçük olacaks?n hatta; ama seviyesizin seviyesine inecek kadar dü?meyeceksin hayatta ...

Ac? çekmemek için, a?k? reddetmek gerekiyordu. bu da hayattaki kötülükleri görmemek için kendi gözlerini ç?karmak gibi bir ?eydi.

Biz insanlar?n iki sorunu var; birincisi ne zaman ba?lamak gerekti?ini, ikincisi ise ne zaman duraca??n? bilememek.

Kelimelerin kötü yan?, kendimizi ba?kalar?na anlatabilece?imiz ve ba?kalar?n?n söylediklerini anlayabilece?imiz hissini uyand?rmalar?d?r. fakat dönüp kaderimizle yüzle?ti?imizde yetmediklerini görürüz.

E?er birgün yolunuzu kaybederseniz bir çocu?un gözlerinin içine bak?n. Çünkü bir çocu?un bir yeti?kine her zaman ö?retece?i üç ?ey vard?r; 1- Nedensiz yere mutlu olmak... 2-Her zaman me?gul olabilecek bir u?ra? bulmak... 2-Elde etmek istedi?i ?ey için var gücüyle dayatmak....

?nsanlar?n yapt?klar?yla de?il, giydikleriyle marka olduklar? bir ça?da; A?klar?n sahteli?inden yak?nmak yanl?? olur.

Kendime eziyet etmiyorum. Yaralar?m?n üzerlerine ancak cesaretle gidersem, iyile?ebilece?ini uzun zaman önce ö?rendim...

Bugün cesaret edemedi?in için yapamad???n ?eyleri, yar?n zaman?n olmad??? için yapamayabilirsin.

Bir ili?kide güvensizlik varsa ordaki sevgi yaland?r. Ve güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifatt?r.. !

Gerçek sen, içindeki sen, ba?kalar?n?n biçimlendirmedi?i sendir.

Bütün kad?nlar melektir asl?nda. Sadece kanatlar? k?r?ld???nda süpürgelerine binerler. Hepsi bu.

Özgürlük buydu i?te: Kalbinin istedi?i ?eyi hissetmek ve bunu ba?kalar?n?n dü?üncelerine ba?l? olmadan yapmak. Özgürdü, çünkü a?k insan? özgür k?l?yordu.

Yüre?ini dinlemek zorundas?n; çünkü onu susturmay? hiçbir zaman ba?aramazs?n. Hatta onu dinlemiyormu? gibi yapsan da o gene oradad?r, gö?sündedir; hayat ve dünya hakk?nda ne dü?ündü?ünü sana tekrarlamay? sürdürecektir. Hiç kimse kendi yüre?inden kaçamaz. Bu nedenle en iyisi onun söylediklerini dinlemek..Dü?lerinin pe?inde oldu?u sürece hiçbir yürek kesinlikle ac? çekmez.

Kad?n psikolojisi üzerine 35 y?l okumama ra?men, bir soruya cevap bulamad?m. Bu kad?nlar gerçekten ne istiyor...

Her insan kaybeder; ama sevmeyen vazgeçer unutma. Bil ki a?k; kaybetti?inde de?il, vazgeçti?inde biter asl?nda.

Bütün günler birbirine benzedi?i zamanlarda, insanlar hayatlar?nda kar??lar?na ç?kan güzel ?eylerin fark?na varamaz olurlar.

Yüre?in neredeyse hazinen de oradad?r.

Hayat?m?zdaki en önemli ?eylerin bir anda yok olup gitti?ini görmenin ac?s?ndan kaç?m?z kurtulaca??z? Yaln?zca bizim için çok önemli olan insanlardan de?il, dü?üncelerimiz ve dü?lerimizden de söz ediyorum. Bir gün, bir hafta, birkaç y?l daha dayanabiliriz, ama eninde sonunda yitirmeye yazg?l?y?z. Bedenimiz sa? kal?r, ama ruhumuz er geç ölümcül darbeyi yer... En kusursuz cinayet budur. Ya?ama sevincimizi kimlerin öldürdü?ünü, bunu hangi güdüyle yapt?klar?n?, suçlular?n nerede bulunaca??n? bilemeyiz.

?nsanlar?n hiç kimsenin i?aretli ka??tlarla oynamad???n? anlamas? gerekiyor; bazen kazan?r?z ve bazen de kaybederiz. Hiçbir ?eyi geri almay? bekleme, yapt?klar?n için takdir edilmeyi bekleme, ne kadar zeki oldu?unun ke?fedilmesini bekleme ya da a?k?n?n anla??lmas?n?. Daireyi tamamla. Gururlu, yetersiz ya da kibirli oldu?un için de?il, sadece art?k onun senin ya?am?nda yeri olmad??? için. Kap?y? kapat, pla?? de?i?tir, evi temizle, tozdan kurtul. Geçmi?te oldu?un ki?iyi b?rak ve ?u anda kimsen, o ol.

Erkek ula?amad??? kad?na 'telefonu duymad? galiba' derken, Kad?n ula?amad??? erke?e, 'arad???m? görüyorda açm?yor' der.

Giden sizin için çok de?erli de olsa, kap?y? örtün ki; içeride kalanlar ü?ümesin.

Bazen insanlar kabahatli olduklar?n? kabullendikleri için de?il, sadece kar??daki sussun diye özür dilerler.

Bir erkekle mutlu olmak istiyorsan onu anla, sevmesende olur. Bir kad?nla mutlu olmak istiyorsan onu sev, anlamasan da olur.

?imdiye kadar hiç kendi istedi?im gibi ya?ayamad?m, hep birilerini mutsuz ederim dü?üncesi ile, aile mi hayal k?r?kl???na u?rat?r?m endi?esi ile ya?ad?m. Asla tam anlam?yla mutlu olmad?m; istedi?im mesle?i seçemedim, istedi?im gibi di?erlerini özgürce sevemedim. ?lerde ne olacak peki ; evlenece?im, çocuklar?m olacak, s?k?nt?lar?m olacak, kendimi onlara adayaca??m, onlar beni b?rak?p gidecek, terk edece?im veya terk edilece?im. ?imdiden gördü?üm bu gelece?i neden kabul edeyim ki; kendi iste?imle bu noktada b?rakmak varken.

Do?du?umuz andan ölene kadar hayat?m?z sürekli bir yolculuktur. Manzara de?i?ir, insanlar de?i?ir, ihtiyaçlar de?i?ir, ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir. Tren istasyonu de?il.

?nsanlar hile ve üç ka??tç?l?kta o kadar ustala?m??lar ki, ?eytan?n bu konudaki ?öhreti unutulup gitmi?.

Güzel kad?nlar a?kla aptalla??r. Ama hem ak?ll? hem güzel kad?nlar, a??kken de ak?ll?d?r. ??te bu yüzden hep yaln?z kal?r.

Ama unutma ki yüre?in hazinenin bulundu?u yerdedir. Ve ç?kt???n yolda ke?fetti?in ?eyin bir anlam? olmas? için hazineni mutlaka bulmak zorundas?n.

O, senin bu dünyan?n tahmin edemeyece?i kadar iyi biri oldu?una, bu yüzden de dünyan?n seni ezip geçece?ine inan?yor.

En kusursuz cinayet budur; ya?ama sevincimizi kimlerin öldürdü?ünü, bunu hangi güdüyle yapt?klar?n?, suçlular?n nerede bulunaca??n? bilemeyiz.

Seni seviyorum. Çünkü, a?k?n hiçbir gerekçesi yoktur.

Küçümsemek yanl??, çünkü aptall?k bir kusurdur; ama öyleleri vard?r ki aptall??? kusursuzdur.

Asl?nda bütün kad?nlar tatl? sözleri sever; ama iltifatlar?n yalan m? gerçek mi oldu?unu anlayacak kadar da zekiler .

Ne yaparsan yap, akl?n hep seçemedi?inde kal?r. Ve olmas?n? istedi?in bir?ey ancak ondan vazgeçince gerçekle?ir.

"Ž?lk bak??ta güvendi?i ?eylere, birkez daha bak?lmas? gerekti?ini mutluyken de?il, hep mutsuzken anlar insan.

Erkekleri ayr?l?k, kad?nlar? ise ayr?l?ktan sonraki süreç ac?t?r; çünkü beklemek sadece kad?nl??a verilmi? en büyük cezad?r!

?nsan f?rsatlar?n gelmesini bekler, f?rsatlar da insan?n gelmesini. F?rsatlar bekler, insanlar bekler: Kazanan hep mazeret olur.

E?er bütün kelimeler biti?ik olsayd? bir anlam ç?kmazd? ya da en az?ndan anlam? ç?karmak çok zor olurdu. Bo?luklar çok önemlidir. Esler olmasa müzik de olmaz, bo?luklar olmasa cümleler de olmaz.

Hiç bir ?eyi geri almay? bekleme. ! Yapt?klar?n için takdir edilmeyi bekleme. Ne k...adar zeki oldu?unun ke?fedilmesini bekleme. Ya da A?k?n?n anla??lmas?n?..Daireyi tamamla Gururlu, yetersiz ya da kibirli oldu?un için de?il. Sadece onun senin hayat?nda yeri olmad??? için, Kap?y? kapat, pla?? de?i?tir, evi temizle, tozdan kurtul. Geçmi?te oldu?un ki?iyi b?rak, ve ?u an kimsen o ol.

Siz cennetteydiniz ama bunun fark?nda de?ildiniz. Dünyada pek çok insan da böyledir. Mutlu olmay? hakketmediklerini sanarak en büyük sevinci bulabilecekleri yerlerde keder ararlar.

Gidece?in yoldan eminsen, engeller 'dinlenme noktan' olmaktan öteye gidemez.

Seni seviyorum demeyi sadece seni affediyorum diyebilenler becerir..

Hayat bazen insanlar?, birbirleri için ne kadar çok ?ey ifade ettiklerini anlas?nlar diye ay?r?r.

Bir ?ey, bir insan?n ba??na, bir kez gelirse, ikincisi olmaz ama iki defa gelmi?se muhakkak üçüncüsü de olacakt?r.

Bir çocu?un bir eri?kine her zaman ö?retebilece?i üç ?ey vard?r: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman me?gul olabilecek bir ?ey bulmak ve elde etmek istedi?i ?eyi var gücüyle dayatmak.

Bugüne kadar milyonlarca insan pes etti. Öfkelenmiyorlar, a?lam?yorlar, hiçbir ?ey yapm?yorlar. Yaln?zca zaman?n geçmesini bekliyorlar. Tepki gösterme becerilerini yitirmi? onlar! Sense üzgünsün. Bu da senin ruhunun hâlâ canl? oldu?unu kan?tlar!

Döktü?üm ya?lar? ba???l?yorum. Ac?lar? ve aldatmalar? ba???l?yorum. ?hanetleri ve yalanlar? ba???l?yorum. ?ftiralar? ve ahlâks?zlar? ba???l?yorum. Nefreti ve zulmü ba???l?yorum. ......Yüre?imi yakan darbeleri ba???l?yorum. Y?k?lan hayalleri ba???l?yorum. Ölen umutlar? ba???l?yorum. Sevgisizli?i ve k?skançl??? ba???l?yorum. Umursamazl??? ve kötü zihniyeti ba???l?yorum. Hakl?l?k u?runa haks?zl?k edenleri ba???l?yorum. Öfkeyi ve ?iddeti ba???l?yorum. ?hmalkârl??? ve unutkanl??? ba???l?yorum. Bütün kötülükleriyle dünyay? ba???l?yorum.

?nsan her zaman ayn? insanlar? görürse, bunlar? ya?am?n?n bir parças? saymaya ba?lar. ?yi, ama bu ki?iler de bu nedenle, ya?am?m?z? de?i?tirmeye kalk???rlar. Bizi görmek istedikleri gibi de?ilsek ho?nut olmazlar, canlar? s?k?l?r. Çünkü, efendim, herkes bizim nas?l ya?amam?z gerekti?ini elifi elifine bildi?ine inan?r. Ne var ki, hiç kimse kendisinin kendi hayat?n? nas?l ya?amas? gerekti?ini kesinlikle bilmez.

#1072

 
© 2015
AŞK